Test

 1. W tym tygo­dniu będzie­my prze­ży­wa­li wspo­mnie­nia nastę­pu­ją­cych świętych: 
  • Ponie­dzia­łek 8.05. Św. Sta­ni­sła­wa Bpa i męczennika;
  • Wto­rek 9.05. Bł. Marii Tere­sy od Jezusa;
  • Sobo­ta 13.05. 106 rocz­ni­ca obja­wień NMP w Fati­mie;
    
 2. Trwa mie­siąc maj, Nabo­żeń­stwo majo­we codzien­nie o godzi­nie 17:30. Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu dzie­ci i mło­dzież.
   
 3. Kan­ce­la­ria para­fial­na w tym tygo­dniu czyn­na w czwar­tek od 16:00 do 17:00.
   
 4. 14 maja o godz. 11:00 uro­czy­sta Msza Świę­ta z przy­ję­ciem po raz pierw­szy Komu­nii Świę­tej przez dzie­ci z naszej wspól­no­ty para­fial­nej. Spo­wiedź dla dzie­ci w pią­tek 12. 05. od godzi­ny 16:00.
   
 5. 21 maja w naszej para­fii odbę­dzie się rocz­ni­ca I – szej Komu­nii Świę­tej. Zapra­szam dzieci
  i rodzi­ców w czwar­tek 11 maja po Mszy Świę­tej na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne.
   
 6. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy poświę­ci­li swój czas i ener­gię na przy­go­to­wa­nie świą­ty­ni na dzi­siej­szą nie­dzie­lę. W sobo­tę na godzi­nę 9:00 zapra­szam rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych do posprzą­ta­nia Kościo­ła.
   
 7. W sobo­tę 13 maja ze wzglę­du odby­wa­ją­cych się świę­ceń dia­ko­na­tu, Msza Świę­ta o godzi­nie 18:00, po Mszy Nabo­żeń­stwo Fatim­skie wraz z majów­ką.
   
 8. Inten­cje Mszalne.
  PONIEDZIAŁEK
  Wro­nów 16:00 W inten­cji miesz­kań­ców Wro­no­wa; Msza dzięk­czyn­no-bła­gal­na za otrzy­ma­ne łaski z proś­bą o dal­sze błogosławieństwo.
  Sici­ny 18:00 +Tere­sa Wojt­ko­wiak; mie­siąc po pogrzebie.
  WTOREK 18:00 Dzięk­czyn­na za dar życia
  ŚRODA
  Wio­ska 10:00 W inten­cji miesz­kań­ców Wio­ski, o Boże bło­go­sła­wień­stwo i potrzeb­ne łaski dla żyją­cych i życie wiecz­ne dla zmarłych.
  Sici­ny 18:00 +Geno­we­fa Zarę­ba w 2 rocz­ni­cę śmier­ci oraz Kazi­mierz Zaręba
  CZWARTEK 18:00 + Tade­usz Sulow­ski w 1 rocz­ni­cę śmierci.
  PIĄTEK 18:00 + Za zmar­łych z rodzi­ny Świe­czak, Sar­nec­kich i Nowickich
  SOBOTA 18:00 + Ani­ta, Szy­mon, Fran­ci­szek w 20 rocz­ni­cę śmierci.
  NIEDZIELA
  Sici­ny 8:00 + Jani­na Czar­nec­ka w 2 rocz­ni­cę śmier­ci oraz Józef, Edmund, Rafał.
  Nara­tów 9:30 + Kata­rzy­na Bar­ło­żyk w 1 rocz­ni­cę śmier­ci oraz Bar­ło­żyk Marian w 23 rocz­ni­cę śmier­ci inten­cja od cór­ki i syna. 
  Sici­ny 11:00 I Komu­nia Święta