Transmisja na żywo

Pragniemy umożliwić uczestnictwo we Mszy Świętej chorym lub starszym Wiernym. Dlatego transmitujemy obraz z kamery przy ołtarzu.

Pod­kre­śla­my, że samo zoba­cze­nie Mszy w inter­ne­cie przez oso­by mogą­ce w niej uczest­ni­czyć w koście­le nie jest wystar­cza­ją­ce i te oso­by popeł­nia­ją grzech ciężki.
YouTube - Uczestnictwo we MszyMoż­na tak­że zoba­czyć nagra­nia kazań i nabo­żeństw na naszym kana­le YouTu­be.
Dzię­ku­je­my za wie­le sub­skryp­cji dzię­ki któ­rym mamy już nie­stan­dar­do­wy adres:
https://youtube.com/c/ParafiapwśwKatarzynyAleksandryjskiejwGórze/.
Od paź­dzier­ni­ka 2022 moż­na tak­że wejść na nasz kanał wpi­su­jąc prost­szy adres wyni­ka­ją­cy z nowej opcji „nick”:
https://www.youtube.com/@GoraKatarzyna.
Wciąż zachę­ca­my do sub­skry­bo­wa­nia kana­łu, polu­bie­nia i komen­to­wa­nia filmów.

QR


 
Najnowsze nagrania


Kaza­nia.


Nabo­żeń­stwa.


Wyda­rze­nia.