Abp Józef Kupny na tegoroczne obchody Wielkiej Nocy

Abp Józef Kup­ny na tego­rocz­ne obcho­dy Wiel­kiej Nocy   Kocha­ni Dol­no­ślą­za­cy, Bra­cia i Sio­stry, przed nami świę­ta pas­chal­ne, naj­więk­sze i naj­waż­niej­sze świę­ta naszej chrze­ści­jań­skiej wia­ry. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia wpro­wa­dzo­ne przez rząd, księ­ża będą spra­wo­wać litur­gię Wiel­kie­go Tygo­dnia przy pustych kościo­łach, a więk­szość z was połą­czy się ze swo­ją wspól­no­tą za pośred­nic­twem radia, tele­wi­zji i inter­ne­tu. O ile jed­nak obcho­dy tych świą­tecz­nych dni w swo­jej zewnętrz­nej for­mie będą róż­ni­ły … Czy­taj dalej Abp Józef Kup­ny na tego­rocz­ne obcho­dy Wiel­kiej Nocy