Transmisja na żywo

Pragniemy umożliwić uczestnictwo we Mszy Świętej chorym lub starszym Wiernym. Dlatego transmitujemy obraz z kamery przy ołtarzu.

Pod­kre­śla­my, że samo zoba­cze­nie Mszy w inter­ne­cie przez oso­by mogą­ce w niej uczest­ni­czyć w koście­le nie jest wystar­cza­ją­ce i te oso­by popeł­nia­ją grzech ciężki.
YouTubeMoż­na tak­że zoba­czyć nagra­nia Mszy Świę­tej (i nie tyl­ko) na naszym kana­le YouTu­be.
Dzię­ku­je­my za wie­le sub­skryp­cji dzię­ki któ­rym mamy już nie­stan­dar­do­wy adres:
https://youtube.com/c/ParafiapwśwKatarzynyAleksandryjskiejwGórze/.
Wciąż zachę­ca­my do sub­skry­bo­wa­nia kanału.

QR


 


Najnowsze nagrania

Nagrania z Misji Świętych.