Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1800

Od ponie­dział­ku do piątku:
800, 1800

Sobo­ty:
800, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Moja niedziela, moja Eucharystia

Ogłoszenia parafialne

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
19 CZERWCA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1500 Msza św. z udzia­łem dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, ich rodzi­ców i bli­skich.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Każ­de­go dnia Okta­wy Boże­go Cia­ła, w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i Nowen­na przed Uro­czy­sto­ścią Ser­ca Boże­go, przy­go­to­wu­ją­ca nas do ponow­ne­go zawie­rze­nia sie­bie Ser­cu Jezu­so­we­mu i Ser­cu NMP.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, pod­czas Mszy św. o godz. 1800 mło­dzież naszej Para­fii przyj­mie Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia. Mło­dym ludziom gra­tu­lu­je­my wzra­sta­nia w wie­rze a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we wycho­wa­nie swo­ich dzie­ci! Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za dar ołta­rza, jakim są nowe dywa­ny prze­zna­czo­ne do naszej świą­ty­ni.
  Spo­wiedź świę­ta dla kan­dy­da­tów do Bierz­mo­wa­nia, ich świad­ków oraz bli­skich pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św.
   
 5. Rodzi­ców dzie­ci klas II, któ­rzy w nowym roku przy­stą­pią do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne, w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1700 Msza św. dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych i ich rodzi­ców oraz nauczy­cie­li i wycho­waw­ców, na zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go. Oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630.
   
 7. Tak­że w czwar­tek o godz. 1800 Msza św. na zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła z pro­ce­sją wokół naszej świą­ty­ni do czte­rech ołta­rzy. Z góry Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żu­ją się w przy­go­to­wa­nie ołta­rzy. Na zakoń­cze­nie, tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie wian­ków.
  Zgod­nie z prze­pi­sa­mi litur­gicz­ny­mi, w tym roku, w naszej archi­die­ce­zji, w ten dzień prze­ży­wa­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 8. W pią­tek – 24 czerw­ca, Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la – Głów­ne­go Patro­na Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 9. W sobo­tę, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP.
   
 10. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek od godz. 1915 – 2000 w Domu Kate­che­tycz­nym będą do ode­bra­nia zdję­cia z tego­rocz­nej Uro­czy­sto­ści I Komu­nii Świę­tej, z 22 maja. Jeże­li nie może­my tego uczy­nić w poda­nym ter­mi­nie, to zdję­cia będą prze­ka­za­ne przez panie kate­chet­ki dzie­ciom w szko­le.
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę, pierw­szą waka­cji, nie będzie już Mszy św. o godz. 1600; a Eucha­ry­stia o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 12. We wto­rek – 2 sierp­nia z wro­cław­skiej kate­dry, a tra­dy­cyj­nie dwa dni wcze­śniej – w nie­dzie­lę 31 lip­ca, z nasze­go kościo­ła wyru­szy 42. Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Powę­dru­je­my do Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w ramach naszej Gru­py XIV górow­sko – milic­kiej. Zapi­sy od dzi­siaj w naszym dusz­pa­ster­stwie oraz w inter­ne­cie.
   
 13. Speł­nia­jąc proś­bę Głów­ne­go Urzę­du Nad­zo­ru Budow­la­ne­go, któ­ry w poro­zu­mie­niu z Prze­wod­ni­czą­cym Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, zwra­ca się z proś­bą, by dro­gą ogło­szeń para­fial­nych przy­po­mnieć o usta­wo­wym obo­wiąz­ku zło­że­nia w Urzę­dzie Gmi­ny do koń­ca czerw­ca, dekla­ra­cji doty­czą­cej źró­dła cie­pła i źró­deł spa­la­nia paliw przez wszyst­kich wła­ści­cie­li i zarząd­ców budynków.

Intencje mszalne

Intencje mszalne


Sobo­ta 25.06.2022
0700
 
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ

Nie­dzie­la 26.06.2022
0700
† Edward, Piotr, Ryszard, Jani­na PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
 
0900
† Wła­dy­sław LUBAS; † rodzi­ce z obu stron
 
1030
† Ire­ne­usz BANDOCH
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Miro­sła­wy i Tade­usza ŻUCHOWSKICH w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 27.06.2022
0800
† Hele­na IWANOWSKA – 5 r. śm.
 
1800
† Wła­dy­sła­wa, Hen­ryk NOWAK; † Kry­sty­na, Robert NOWACCY

Wto­rek 28.06.2022
0800
† Kazi­mierz SZCZUR (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
W In. Panu Bogu wiadomej

Śro­da 29.06.2022
0800
† Cze­sław KULESZA – kolej­na r. śm.; † Euge­nia KULESZA – 9 r. śm.; † Lubo­mir POPOWICZ – 11 r. śm.
 
1800
† Elż­bie­ta, Józef, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Maria, Piotr HOMÓŁKO; † Alek­san­der JASEK

Czwar­tek 30.06.2022
0800
† Witold CALABA; † jego rodzi­ce adop­cyj­ni: Adol­fi­na, Wik­tor CALABA; † jego rodzi­ce bio­lo­gicz­ni: Maria, Witold ISKRZYŃSCY
 
1800
† Zofia MRUK – 1 r. śm.

Pią­tek 01.07.2022
0800
† Józe­fa, Sta­ni­sław ADAMSCY
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 02.07.2022
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Maria SOKOŁOWSKA – 9 r. śm.

Nie­dzie­la 03.07.2022
0700
† Maria, Jan, Zdzi­sław BURDZIAŁOWSCY; † Mirek RUTKOWSKI; † z rodzi­ny WÓJCIK
 
0900
† Maria, Kazi­mierz GASIK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Wan­dy z oka­zji 88 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1200
† Hele­na BORYSOWSKA (od Danu­ty Mrożek)
 
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII