Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800
Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 CZERWCA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska.
   
 2. Nato­miast o godz. 1600 w dzi­siej­sza nie­dzie­lę, Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Przez cały czer­wiec o godz. 1730 zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1915 w naszym koście­le Spo­tka­nie Syno­dal­ne w Rejo­nie dla obu deka­na­tów górow­skich. Ser­decz­nie zapra­sza­my nasz Para­fial­ny Zespół Syno­dal­ny.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. Od przy­szłej nie­dzie­li, w naszej Para­fii będzie obo­wią­zy­wał waka­cyj­ny porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. Przez okres waka­cji nie będzie nie­dziel­nej Mszy św. o godz. 1600 a od następ­ne­go ponie­dział­ku, w dni powsze­dnie Eucha­ry­stii o godz. 1700. Nato­miast poran­na Msza św. w dni powsze­dnie będzie spra­wo­wa­na o godz. 800.
   
 7. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li po każ­dej Mszy św. w przed­sion­ku kościo­ła, przyj­mo­wa­ne są zapi­sy na przy­ję­cie, na noc­leg Piel­grzy­mów z Rowe­ro­wej Piel­grzym­ki ze Szcze­ci­na z 4 na 5 lip­ca oraz Pie­szej Piel­grzym­ki Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej z 4 na 5 sierp­nia. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych, pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się tak­że tych Para­fian, któ­rzy od lat mają sta­łych Piel­grzy­mów. Dzię­ku­je­my za otwar­cie swo­ich serc i domów!
   
 8. W minio­nym tygo­dniu odszedł do wiecz­no­ści śp. † Adam Mar­ci­niak, lat 75 z pl. Chro­bre­go a ostat­nio prze­by­wa­ją­cy w domu opie­ki w Jele­niej Górze.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje mszalne

Sobo­ta
15.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
1800
† Wła­dy­sław SZEWCZYK – 5 r. śm.; † Ste­fa­nia, Miko­łaj SZEWCZYK; † Wik­to­ria, Walen­ty TWARDOWSCY


NIEDZIELA
16.06.2024
0700
 • † Jani­na KORECKA – 22 r. śm.; † Zdzi­sław; † rodzice
 • † Maciej WYSZYŃSKI – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.
0900
 • † Aga­ta, Wło­dzi­mierz, Maria LEWICCY
 • † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL – 3 r. śm.; † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL
1030
 • † z rodzi­ny ARCISZEWSKICH
 • † Józe­fa ROGOŹNIECKA – 7 r. śm.; † Mie­czy­sław ROGOŹNIECKI; † Maria SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
1200
Dziękczynno–błagalna w int. pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska, ren­ci­stów, eme­ry­tów, cho­rych, plan­ta­to­rów, byłych pra­cow­ni­ków, oraz za tych któ­rzy ode­szli do wieczności.
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
† Mie­czy­sław BRONISZ – 19 r. śm.

Ponie­dzia­łek
17.06.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, świa­tło Ducha Świę­te­go dla Elżbiety
1700
† Jan BAZYLEWICZ
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

Wte­rek
18.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go i dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo w doro­słym życiu.
1800
† Paweł, Wła­dy­sław CHOROSTKOWSCY

Śro­da
19.06.2024
0700
† Roza­lia PRUS (od rodzi­ny Radeckich)
1700
† Tade­usz, Karo­li­na, Michał
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek
20.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek
21.06.2024
0700
† Bole­sław WITKOWSKI (od Wan­dy z rodziną)
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny i Bog­da­na MĄCZYŃSKICH w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta
22.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
1800
† Cecy­lia, Jan, Hen­ryk, Stanisława


NIEDZIELA
23.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.
0900
† Zyg­munt, Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYD; † z rodziny
1030
† Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTKOWIAK
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny i Arka­diu­sza w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
1800
† Hen­ryk ARTECH

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne