Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1800

Od ponie­dział­ku do piątku:
800, 1800

Sobo­ty:
800, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Moja niedziela, moja Eucharystia

Ogłoszenia parafialne

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
14 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie for­ma­cyj­ne o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 15 sierp­nia, prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie ziół i kwia­tów w dzień Mat­ki Bożej Ziel­nej.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Jani­na Gor­wa, lat 82 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Marian­na Kędzier­ska, lat 91 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Kata­rzy­na Koszac­ka, lat 67 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

Intencje mszalne

Intencje mszalne


Sobo­ta 13.08.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI
 
1800
W int. Czci­cie­li NMP Fatimskiej

Nie­dzie­la 14.08.2022
0700
† Lesław SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
 
1030
† Jan KAŹIMIERCZAK
 
1200
† Jani­na, Jan, Ire­na GUDAJCZYK
 
1800
† Ludwik BARTOSZEWSKI † Kata­rzy­na, Paweł

Ponie­dzia­łek 15.08.2022
0700
† Apo­lo­nia, Sta­ni­sła­wa JACHIMOWICZ † Sta­ni­sła­wa, Wła­dy­sław ŻŁOBIŃSCY
 
0900
Dz. – bł. w int. Danu­ty i Jana z oka­zji zło­tych godów z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nas, naszych dzie­ci, wnu­ków oraz o opie­kę Mat­ki Bożej na dal­sze lata życia oraz o zdro­wie dla Jubilatów
 
1030
W int. 78 rocz­ni­cy uro­dzin oraz z racji imienin
 
1200
Dz. – bł. w int. Urszu­li i Euge­niu­sza z 55 r. Ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Tade­usz STANIEWSKI † Maria, Rudolf PROSIANOWSCY, † Jan JURKÓW

Wto­rek 16.08.2022
0800
† Euge­nia HRYNIEWIECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef – 29r. śm. † Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła, Eli­za PINIUTOWIE

Śro­da 17.08.2022
0800
† Elż­bie­ta ZIELIŃSKA zd. DUL – 3 r. śm. †† z rodziny
 
1800
† Ire­na, Marek – 7 r. śm. WOLAK † Cze­sław WOLAK oraz †† rodzi­ców z obu stron

Czwar­tek 18.08.2022
0800
† Wła­dy­sław, Jani­na, Alfre­da, Grze­go­rza DZIESZKOWSCY
 
1800
Dz. – bł. z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski i proś­bą o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Kata­rzy­ny – 4 r. ur. Szy­mo­na – 1 r. ur. oraz Bar­ba­ry i Grze­go­rza oraz Micha­li­ny i Krzysztofa

Pią­tek 19.08.2022
0800
† Danu­ta WITKOWSKA (od sąsiadki)
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ

Sobo­ta 20.08.2022
0800
† Hali­na, Roman, Urszu­la OWCZARZAK, † Kon­stan­cja, Józef BORUCCY
 
1800
† Zeno­na – 3 r. śm. † Michał – 15 r. śm. Oraz †† Leszek, Adam, Marek, Karo­li­na MICHALEWSCY

Nie­dzie­la 21.08.2022
0700
† Alek­san­der ŁUKOWIAK – 14 r. śm. † Józe­fa i Bartłomiej
 
0900
† Sta­ni­sła­wa, Tade­usz oraz †† rodziców
 
1030
† Marian­na KĘDZIERSKA (od chrze­śni­cy Kry­sty­ny z rodziną)
 
1200
W int. Hali­ny i Zdzi­sła­wa w 40 r. Ślu­bu z proś­bą o zdro­wie Boże bło­go­sła­wień­stwo dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1800
 • Za Ojczy­znę, Ojca św. i Rodzi­nę Radio Mary­ja
   
 • W int. Mate­usza Gór­cza­ka w 18 r. urodzin