Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan — ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK — ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK — ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1800
Od ponie­dział­ku do piąt­ku:
800, 1800
Sobo­ty:
800, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 — 1800
Czwar­tek:
1600 — 1800
Sobo­ta:
900 — 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 — 1900
Pią­tek:
1700 — 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la mie­sią­ca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
5 LIPCA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 2. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 3. Przy­po­mi­na­my o waka­cyj­nych zmia­nach w porząd­ku spra­wo­wa­nych Mszy św. W nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia nie ma Eucha­ry­stii o godz. 1600. Nato­miast w dni powsze­dnie nie ma Mszy św. o godz. 1700 a poran­na jest spra­wo­wa­na o godz. 800.
   
 4. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę oka­zji do spo­wie­dzi świę­tej będzie nie jak zwy­kle w cza­sie Mszy Świę­tej ale 20 minut przed każ­dą Eucha­ry­stią.
   
 7. W naszym Dusz­pa­ster­stwie trwa­ją zapi­sy na 40 Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej oraz do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków.
   
 8. Sto­wa­rzy­sze­nie „Sama­ry­ta­nin” – Bank Żyw­no­ści, dzia­ła­ją­ce przy Para­fii św. Fau­sty­ny, infor­mu­je że w w naj­bliż­szy wto­rek i śro­dę od godz. 1100 – 1600 będzie wyda­wa­na żyw­ność w budyn­ku Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej przy ul. Poznań­skiej.
   
 9. W tym tygo­dniu z naszej Wspól­no­ty Para­fial­nej ode­szli do wiecz­no­ści:
  • śp. + Marian­na Michal­ska z ul. Sta­ro­gór­skiej;
  • śp. + Mar­ta Wit­kow­ska z ul. 11 Listo­pa­da;
  • śp. + Edward Relich z ul. Gło­gow­skiej;
  • śp. + Zbi­gniew Kamiń­ski z ul. Armii Kra­jo­wej.
   Wiecz­ny odpo­czy­nek…

Logo Parafii — konkurs

Ogłoszenie konkursu na projekt LOGO Parafii p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Nasza Para­fia sta­je się coraz bar­dziej „medial­na” o czym świad­czą i coraz czę­ściej poja­wia­ją­ce się arty­ku­ły w pra­sie kato­lic­kiej, czy wyni­ki sta­ty­styk pro­wa­dzo­nych przez wyszu­ki­war­kę Google. Chcąc być roz­po­zna­wa­ni jako Wspól­no­ta Para­fii p/w św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze potrze­bu­je­my wyróż­nia­ją­cy nas znak gra­ficz­ny – LOGO.
Chcie­li­by­śmy, żeby taki znak był NASZ w peł­nym tego sło­wa zna­cze­niu. Dla­te­go ogła­sza­my kon­kurs na zapro­jek­to­wa­nie logo.
Nie sta­wia­my żad­nych ogra­ni­czeń ani wie­ko­wych, ani co do tech­ni­ki wyko­na­nia, czy ilo­ści nade­sła­nych pro­jek­tów.
Pra­ce wyko­na­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej moż­na wysy­łać na adres: konkurs@gora-katarzyna.pl, nato­miast wyko­na­ne w for­mie papie­ro­wej — oczy­wi­ście pod­pi­sa­ne — moż­na zosta­wiać w zakry­stii po każ­dej Mszy Świę­tej.
Zamknię­cie kon­kur­su pla­nu­je­my w sobo­tę na tydzień przed zakoń­cze­niem waka­cji dnia 22 sierp­nia 2020 r. W tym dniu wstęp­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne naj­lep­sze pra­ce zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w inter­ne­cie i w dro­dze tygo­dnio­we­go gło­so­wa­nia zosta­nie przez nas wszyst­kich wybra­ne ofi­cjal­ne logo naszej Para­fii.

Dopi­sa­no dnia 24.06.2020 r.
Poja­wi­ło się zain­te­re­so­wa­nie w mediach kato­lic­kich: