Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
800, 1800
Sobo­ty:
800, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
21 LIPCA 2024 ROKU

 1. Dziś o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W czwar­tek – 25 lip­ca – Świę­to ku czci św. Jaku­ba Apo­sto­ła oraz wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa, patro­na kie­row­ców. Po mszy świę­tej o 1800 poświę­ce­nie pojaz­dów oraz kie­row­ców.
   
 3. W pią­tek o 1800 Msza Wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­le o 1800 Msza św. za Akcje Kato­lic­ką.
   
 5. Trwa­ją zapi­sy na  Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górędo Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Moż­na to uczy­nić w Dusz­pa­ster­stwie lub inter­ne­to­wo na stro­nie Piel­grzym­ki. Zachę­ca­my tak­że do udzia­łu w Piel­grzym­ce na spo­sób ducho­wy poprzez ofia­ro­wa­nie swej modli­twy i życio­wych krzy­ży w inten­cji wędru­ją­cych Pąt­ni­ków.
   
 6. Trwa­ją rów­nież zapi­sy na Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Czci­cie­li Mat­ki Bożej i Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca. Piel­grzym­ka ta odbę­dzie się 17 sierp­nia, a koszt 70 zł. Zapi­sy u zela­to­rek Żywe­go Różań­ca i Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu odszedł do wiecz­no­ści śp. + Jolan­ta DYNIEKO, lat 57 z ul. Tyl­nej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje mszalne

Sobo­ta
20.07.2024
0800
† Sera­fi­na DĘBOWICZ – 2 r. śm.; † Augu­styn, Jerzy
1800
† Kry­sty­na, Jan GIEZEK; † rodzi­ce, rodzeń­stwo z obu stron


NIEDZIELA
21.07.2024
0700
† Bro­ni­sła­wa MAŁYGA – 8 r. śm.; † Cze­sław MAŁYGA
0900
† Mar­cjan­na, Andrzej, Zdzi­sław DOKŁADAŃSCY; † z rodziny
1030
† Tere­sa JAREMOWICZ – 16 r. śm.; † Flo­rian, Kazi­mierz RATUŚ
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Jadwi­gi i Krzysz­to­fa MACZUGA w 15 r. ślu­bu, w int. syna Anto­nie­go, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i wszel­kie potrzeb­ne łaski 
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

Ponie­dzia­łek
22.07.2024
0800
† Hele­na CZOŁOWSKA (od róży VII)
1800
† Olga GOŁĘBIOWSKA – 14 r. śm.

Wte­rek
23.07.2024
0800
† Sta­ni­sław OSMOLSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Zofia, Anto­ni SZENDRYK † Lilian­na WIELGOSZAK

Śro­da
24.10.2024
0800
† Marian WOJTASIK (od żony z dziećmi)
1800
† Sta­ni­sła­wa, Geno­we­fa, Sta­ni­sław, Wero­ni­ka, Kazi­mierz, Grażyna

Czwar­tek
25.07.2024
0800
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ (z racji imienin)
 
1800
† Hali­na BARDA – 6 r. śm. oraz † z rodz. JUREK


Pią­tek
26.07.2024
0800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na z oka­zji uro­dzin i imie­nin Anny
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta
27.07.2024
0800
† Witold KOŚCIUKIEWICZ
1800
† Ali­cja PODWIŃSKA † Zdzi­sław PODWIŃSKI † Maria i Sta­ni­sław PODWIŃSCY † Mar­ta, Anto­ni MIROWSCY oraz † z rodzi­ny MIROWSKICH


NIEDZIELA
28.07.2024
0700
† Zbi­gniew SUMARA – 4 r. śm.
0900
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na z oka­zji 40 r. uro­dzin Łuka­sza oraz 15 r. uro­dzin Zuzanny
1030
† Sta­ni­sła­wa i Niko­dem PAPIEROWSCY † z rodzin KIEŁBOWSKICH i PAPIEROWSKICH
1200
† Bole­sław WITKOWSKI (od syna Daniela)
1800
Akcja Kato­lic­ka

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne