Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
28 MAJA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, Dru­gi Dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 3. Zapra­sza­my na ostat­nie Nabo­żeń­stwa Majo­we, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 1730.
   
 4. W czwar­tek, litur­gicz­ne Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na.
   
 5. Przez cały czer­wiec, przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem – Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000;
  2. w pią­tek – Sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia od godz. 1600 – 1800. Będzie to dzień Spo­wie­dzi św. dla kan­dy­da­tów do Bierz­mo­wa­nia( pierw­sza gru­pa) i ich bli­skich. O godz. 1800 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Sakra­ment Chrztu św. dla swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła, wyjąt­ko­wo w dru­gą sobo­tę czerw­ca.
   
 9. Spo­wiedź św. dla dru­giej gru­py mło­dzie­ży przed Sakra­men­tem Bierz­mo­wa­nia a tak­że ich bli­skich, w sobo­tę o godz. 1000.
   
 10. Wyjazd zapi­sa­nych osób na Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę, w sobo­tę o godz. 500 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 11. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 12. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 13. W przy­szłą nie­dzie­lę – 4 czerw­ca, pod­czas Mszy św. o godz. 1800, Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Biskup Maciej Mały­ga udzie­li mło­dzie­ży klas VIII Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia.
   
 14. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Hali­na Zając, lat 82 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Hen­ryk Węglew­ski, lat 73 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje mszalne

Sobo­ta 27.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Ger­tru­da WRÓBEL; † jej rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW

Nie­dzie­la 28.05.2023
0700
 • † Anna, Emi­lia, Jan SZURMA; † Roza­lia, Miko­łaj, Wła­dy­sław BARABASZ
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sła­wa, Józef WYSOCCY
   
 • † Ire­na CZYPLIS; † Sio­stra Anna CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Rocz­ni­ca Prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef, Józef, Sta­ni­sła­wa USS; † Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

Ponie­dzia­łek 29.05.2023
0700
† Wła­dy­sław NOWACKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Hen­ry­ka GIBOWSKA – 21 r. śm.; † Dariusz JANASIK – 11 r. śm.
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Kry­sty­na, Jan KOMONIEWSCY; † z rodzin: KOMONIEWSKICH, NOWACKICH


Wto­rek 30.05.2023
0700
† Wan­da WARDZAŁA – 11 r. śm.; † Łucja, Wła­dy­sław WARDZAŁA
 
1700
† Tade­usz MĄCZYŃSKI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 31.05.2023
0700
† Anie­la DYLEWSKA
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mariu­sza TOMASZEWICZA w 50 r. uro­dzin i syna Kac­pra w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i dary Ducha Świętego
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Elż­bie­ty w 55 r. uro­dzin, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go na dal­sze lata życia


Czwar­tek 01.06.2023
0700
† Maria PIEKARNIK
 
1700
† Leonia, Józef, Maria MICHALEC
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 02.06.2023
0700
Za wszyst­kich żywych i zmarłych
 
1700
† Jan KOTWICKI – 4 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 10 r. śm.; † Jadwi­ga KOTWICKA; † z obu stron
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 03.06.2023
0730
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 04.06.2023
0700
 • † Jan RZĄSA – 5 r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 2 r. śm.; † Zbi­gniew, Bogu­sław, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR
 
1200
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
 • BIERZMOWANIE
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne