Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

V NIEDZIELA ZWYKŁA
5 LUTEGO 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Narze­czo­nym przy­po­mi­na­my o roz­po­czę­tych w naszej Para­fii Naukach Przed­mał­żeń­skich. Dzi­siaj o godz. 1700 w Domu Kate­che­tycz­nym dru­gie spo­tka­nie.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat „Mar­ga­ret­ka” oraz z proś­bą o nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia zakon­ne­go. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia tak­że do Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu „Dwu­nast­ka” podej­mu­ją­ce­go codzien­ną modli­twę o powo­ła­nia i za powo­ła­nych. Bra­ku­je jesz­cze kil­ka osób do utwo­rze­nia w naszej Para­fii dru­giej „Dwu­nast­ki”. Chęt­nych pro­si­my o zapi­sa­nie się w zakry­stii.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 7. W sobo­tę – 11 listo­pa­da, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie NMP z Lour­des prze­ży­wać będzie­my Świa­to­wy Dzień Cho­rych. W spo­sób szcze­gól­ny pamię­taj­my w ten dzień o cho­rych i cier­pią­cych Para­fia­nach.
   
 8. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek 6 II : 
   1. kapłan Zie­lo­na 1 – 6;
   2. kapłan Zie­lo­na 7 – 17 + Łąkowa;
  • wto­rek 7 II : 
   1. kapłan Sosno­wa;
   2. kapłan Dębo­wa + Błotna;
  • śro­da 8 II : 
   1. kapłan Lipo­wa;
   2. kapłan Wro­cław­ska, parzyste;
  • czwar­tek 9 II : 
   1. kapłan Wro­cław­ska od nr 49 – 119, nieparzyste;
  • pią­tek 10 II : 
   1. kapłan Wro­cław­ska od nr 1 – 47, nieparzyste.

  Będzie to ostat­ni dzień kolę­dy w naszej Para­fii.
  Oso­by i rodzi­ny, któ­re nie mogły przy­jąć kolę­dy w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, a chcia­ły­by to uczy­nić, pro­si­my o zgło­sze­nie się w zakrystii. 

 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Marian­na Szo­stek, lat 87 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Maria Czo­łow­ska, lat 76 z ul. Reymonta;
  • śp. † Kata­rzy­na Pilar­czyk, lat 92 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Maria Danu­ta Juska, lat 76 z ul. Wro­cław­skiej, wie­lo­let­nia gospo­dy­ni na ple­ba­nii, któ­rej pogrzeb odbę­dzie się jutro o godz. 1300 na cmen­ta­rzu komunalnym.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA

Intencje mszalne

Sobo­ta 04.02.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Jerzy LIBAKO – 14 r. śm.

Nie­dzie­la 05.02.2023
0700
 • † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 1 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Jerzy NIEKRASZ – 4 r. śm.; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ
 
0900
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAK
   
 • † Julian, Wie­sław LEJA
 
1030
 • † Pau­li­na – 8 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
   
 • † Hele­na, Edward EKCHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodziny
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Tere­sy w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – Św. Bernadetty
 
1800
† Wła­dy­sław STEFANÓW

Ponie­dzia­łek 06.02.2023
0700
† Sta­ni­sław JANKOWSKI – 31 r. śm.
 
1700
† Ire­na KAŃSKA (od cór­ki z mężem)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 2 Msza Świę­ta gregoriańska


Wto­rek 07.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 3 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Wła­dy­sław CIEBIEŃ – 5 r. śm.
 
1800
† Mie­czy­sław KULESZA (od naj­bliż­szych sąsia­dów z uli­cy Przylesie)


Śro­da 08.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 4 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Ire­na KAŃSKA (od syno­wej i wnu­ka z rodziną)
 
1800
† Jan KAPŁAN – 38 r. śm.; † z rodziny


Czwar­tek 09.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 5 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Jadwi­ga ŚWIĘTOŃ – 10 r. śm.; † Anto­ni, Józe­fa NARWICZ
 
1800
Mar­ga­ret­ka – o powołania


Pią­tek 10.02.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 6 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 11.02.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 7 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Ewa LESIAK – 25 r. śm.; † Michał LESIAK – 4 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 4 r. śm.; † z rodziny

Nie­dzie­la 12.02.2023
0700
W int. Łuka­sza STRZAŁKI w 41 r. ur. i Ames­so­na CARLOSA w 28 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, opie­kę MB w życiu dla nich i ich rodzin i bli­skich (od przy­ja­cie­la Janu­sza Bogdańskiego)
 
0900
† Dama­zy, Fran­cisz­ka, Jan BELTER; † Cze­sła­wa, Józef STYCZYŃSCY; † rodzice
 
1030
† Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – z racji imie­nin i uro­dzin; † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL
 
1200
 • † Eli­za PINIUTA – 1 r. śm.
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Edwar­da ZAJĄC w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 8 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Euge­niusz JANUS – 22 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

MSZAL I KRZYZ