Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800
Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
17 WRZEŚNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, litur­gicz­ne Świę­to Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki – Patro­na Mło­dzie­ży. Przy­po­mi­na­my o sobot­nim Spo­tka­niu Mło­dzie­ży naszej Archi­die­ce­zji na Górze Ślę­ża.
  Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd spe­cjal­nym auto­ka­rem. Koszt prze­jaz­du: 50 zł. Zapi­sy u Kate­che­tów.
   
 3. W naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. Mło­dzież klas VIII, któ­ra roz­po­czy­na przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, pro­si­my o pobra­nie w zakry­stii spe­cjal­nych dekla­ra­cji i po wypeł­nie­niu odda­nie ich, tak­że w zakry­stii.
   
 5. Mło­dzież roz­po­czy­na­ją­cą przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia i ich Rodzi­ców , zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne, w następ­ny czwar­tek – 28 wrze­śnia o godz. 1900 w naszym koście­le.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje mszalne

Sobo­ta 16.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Anna CHUDA – 5 r. śm.; † Roman CHUDY

Nie­dzie­la 17.09.2023
0700
 • † Kata­rzy­na JÓZEFIAK – 2 r. śm.
   
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – 5 r. śm.; † Wła­dy­sław, Micha­li­na, Edward WESOŁOWSCY; † Józe­fa BAS
   
 • † Ire­ne­usz, Sta­ni­sław BANDOCH; † Tekla, Józef MAZUR
 
1030
 • † Jani­na GAJOWCZYK – 3 r. śm.; † Sta­ni­sław, Jan GAJOWCZYK; † Anna, Leszek KACZMAREK
   
 • † Gra­ży­na, Józef SAUTER; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Emi­lii w 30 r. ur. i Mar­ci­na w 30 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów i ich dzieci
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Janu­sza BOGDAŃSKIEGO w 34 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Ponie­dzia­łek 18.09.2023
0700
 • † Sta­ni­sła­wa BELKA (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • O szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji dla Jarosława
 
1700
† Piotr AUGUSTYNIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 19.09.2023
0700
† Kazi­mierz DURCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Emi­lia KOZAKOWSKA (od Róży VII Żywe­go Różańca)

Śro­da 20.09.2023
0700
† Edward DASZKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Adam TELEGA – 7 r. śm.; † Iza­be­la TELEGA
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 21.09.2023
0700
† Anna ŻŁOBIŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Marian­na WOLOSZYN – 30 r. śm.; † Józef, Mie­czy­sław, Anna, Eli­za, Anna; † z rodzi­ny WOŁOSZYN
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.

Pią­tek 22.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Miro­sław WNUK – 18 r. śm.; † Bogu­mi­ła WNUK – 5 r. śm
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 23.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jerzy, Jani­na, Jan LIBAKO; † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY

Nie­dzie­la 24.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Jadwi­ga, Jan, Zbi­gniew BIERNACCY
   
 • † Michał KORYLAK
 
1030
† Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­to­sza w 35 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdrowie 
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na BOGUCKA – 3 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne