Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800
Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
12 MAJA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj w naszej Para­fii, do połu­dnia, peł­ni posłu­gę dusz­pa­ster­ską Ojciec Waw­rzy­niec – Fran­cisz­ka­nin z Wro­cła­wia. Nasze­mu Gościo­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów.
   
 2. Z racji przy­pa­da­ją­cej w dzi­siej­szą nie­dzie­lę Uro­czy­sto­ści Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, para­fial­ną Sumę o godz. 1200 poprze­dzi pro­ce­sja wokół świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­rą Pan Jezus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 3. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my w dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne.
   
 4. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 5. Nie­ustan­nie zachę­ca­my do udzia­łu w codzien­nym Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na, majów­ko­wa ukła­dan­ka. W tym tygo­dniu, codzien­nie pod­czas majów­ki – Nowen­na przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go
   
 6. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 13 maja, pierw­sze w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie, któ­re roz­pocz­nie­my o godz. 1730. Bez­po­śred­nio po skoń­czo­nym nabo­żeń­stwie – Msza św.
   
 7. W pią­tek o godz. 1700 Msza św. za byłe­go nasze­go dusz­pa­ste­rza – Księ­dza Hen­ry­ka Konar­skie­go w 30-tą rocz­ni­cę śmier­ci.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę w naszej Para­fii pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość I Komu­nii Świę­tej dzie­ci klas III. Dzie­ci komu­nij­ne i ich bli­skich zapra­sza­my o godz. 1600 na Nabo­żeń­stwo Majo­we, pod­czas któ­re­go zosta­ną roz­da­ne oko­licz­no­ścio­we obraz­ki – pamiąt­ki tego Wyda­rze­nia. Z tej racji, jak co roku, popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500. Pro­si­my pamię­tać o tej zmia­nie. Nabo­żeń­stwo Majo­we dla innych Para­fian bez zmian czy­li o godz. 1730.
       Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci i ich bli­skich w sobo­tę wg nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: na godz. 900 zapra­sza­my dzie­ci wraz z rodzi­na­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 a na godz. 1000 ze Szko­ły nr 3.
   
 9. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w inten­cji naszych dusz­pa­ste­rzy z racji przy­pa­da­ją­cych w tych dniach kolej­nych rocz­nic świę­ceń kapłań­skich.
   
 10. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do uro­czo­ści I Spo­wie­dzi i I Komu­nii świę­tej w 2025 roku. Od dziś moż­na pobie­rać z kościo­ła do wypeł­nie­nia dekla­ra­cje komu­nij­ne. Znaj­du­ją się one na sto­li­ku za ołta­rzem. Wypeł­nio­ne dekla­ra­cje odda­je­my do koń­ca roku szkol­ne­go do pań kate­che­tek ze szko­ły nr 3.
   
 11. Straż Hono­ro­wa orga­ni­zu­je wyjazd na 34 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej w dniu 8 czerw­ca do Sank­tu­arium Boże­go miło­sier­dzia w Kra­ko­wie – Łagniew­ni­kach. Zapi­sy do 25 maja u zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca. Koszt 120 zł. Wpła­ta przy zapi­sie.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Sta­ni­sław Osmol­ski, lat 77 z ul. Starogórskiej;
  • śp. + Hele­na Czo­łow­ska, lat 89 z pl. Chrobrego;
  • śp. + Witold Kościu­kie­wicz, lat 71 z ul. Reymonta;
  • śp. + Jani­na Zającz­kow­ska, lat 102 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje mszalne

Sobo­ta 11.05.2024
0700
† Zdzi­sław DOKŁADAŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA – 6 r. śm.


NIEDZIELA 12.05.2024
0700
† Zdzi­sław KORECKI – 5 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † jego rodzice
 
0900
 • † Jan, Maria; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1200
 1. O zdro­wie i Boże błog. dla Nata­lii
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Zofii RYBICKIEJ w 18 r. uro­dzin, Miko­ła­ja RYBICKIEGO w 5 r. uro­dzin i Marii CENTKOWSKIEJ w 34 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­rii CIEPLIK w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 4. W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 5. O szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Ewy
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

Ponie­dzia­łek 13.05.2024
0700
† Jan MURCHA – 5 r. śm.
 
1700
† Albert BORYSEWICZ – z racji przy­pa­da­ją­cych urodzin
 
1800
W int. Czci­cie­li Mat­ki Bożej Fatimskiej

Wte­rek 14.05.2024
0700
† Kry­sty­na PALEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Marek WIĄCEK; † z rodzi­ny WIĄCEK; † Krzysz­tof FURTAK; † Maciej SZYDŁOWSKI
 
1800
† Maria, Bro­ni­sław MAŁY

Śro­da 15.05.2024
0700
† Zofia CAGAN – 5 r. śm.
 
1700
† Tere­sa ROGOWICZ – 7 r. śm.; † z rodzin: ŁASZEWSKICH, ROGOWICZÓW
 
1800
† Alek­san­der, Jan, Jani­na, Olga, Edward JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 16.05.2024
0700
† Krzysz­tof KLABIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Fran­ci­szek, Fran­cisz­ka, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY
 
1800
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od Zofii i Hen­ry­ka Sta­ni­sław­skich z rodziną)


Pią­tek 17.05.2024
0700
† Roza­lia PRUS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ks. Hen­ryk KONARSKI – 30 r. śm.
 
1800
† Maria SIEKANOWICZ – 1 r. śm.; † Edward SIEKANOWICZ – 15 r. śm.


Sobo­ta 18.05.2024
0700
† Hele­na WIESZELIS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef, Euge­nia TYRAŁA


NIEDZIELA 19.05.2024
0700
Karo­li­na – 13 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ

 
1030
Pierw­sza Komu­nia Święta
 
1200
Rocz­ni­ca Pry­mi­cji naszych kapłanów
 
1500
Jan SZAWARYN – 4 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † Aga­ta TWARÓG

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne