Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan — ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK — ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK — ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800

Od ponie­dział­ku do piąt­ku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 — 1800
Czwar­tek:
1600 — 1800
Sobo­ta:
900 — 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 — 1900
Pią­tek:
1700 — 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la mie­sią­ca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
18 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na w Koście­le powszech­nym Tydzień Misyj­ny, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Oto ja, poślij mnie” (Iz 6, 8b). W inten­cjach Misji modlić się będzie­my szcze­gól­nie pod­czas Nabo­żeństw Różań­co­wych i Mszy św. spra­wo­wa­nych w tym tygo­dniu.
   
 2. Dzi­siaj przy­pa­da Świę­to św. Łuka­sza, Ewan­ge­li­sty. To patro­nal­ny dzień nasze­go Księ­dza Wika­riu­sza – Ks. Łuka­sza. W inten­cji Sole­ni­zan­ta modlić się będzie­my pod­czas dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1200. Księ­dzu Łuka­szo­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów na każ­dy dzień życia!
   
 3. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Nie­ustan­nie zachę­ca­my w paź­dzier­ni­ku do modli­twy różań­co­wej, szcze­gól­nie pod­czas nabo­żeństw spra­wo­wa­nych w naszym koście­le. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Nabo­żeń­stwo Różań­co­we dla doro­słych codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730.
   
 5. Zgod­nie z wczo­raj­szy­mi wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, w naszym koście­le para­fial­nym może jed­no­ra­zo­wo uczest­ni­czyć w nabo­żeń­stwach 355 osób a w koście­le Boże­go Cia­ła na cmen­ta­rzu para­fial­nym 90 osób. Pamię­taj­my o obo­wiąz­ku zakry­wa­nia ust i nosa oraz o dystan­sie spo­łecz­nym.
   
 6. W naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Eucha­ry­stia w inten­cji nasze­go Para­fial­ne­go Oddzia­łu Akcji Kato­lic­kiej.
   
 8. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my pobie­rać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych będzie­my pole­cać w listo­pa­dzie modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Pro­si­my o zazna­cza­nie na kart­kach nasze­go adre­su, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w ozna­czo­ny dzień. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne z racji wypo­mi­nek! Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę.
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać tego­rocz­ne wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc dzie­ciom. Świe­ce małe naby­wa­my po 6 zł, a duże po 15 zł.
   
 10. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szli:
  • śp. + Jan Sącza­wa z ul. Wro­cław­skiej
  • śp. + Zenon Nie­wia­row­ski spo­za naszej Para­fii.
   Wiecz­ny odpo­czy­nek…

Logo Parafii — konkurs

Konkurs na LOGO naszej Parafii rozstrzygnięty

Zna­my już wyni­ki gło­so­wa­nia. Dzię­ku­je­my wszyst­kim gło­su­ją­cym, ale przede wszyst­kim oso­bom, któ­re zechcia­ły prze­słać swo­je pro­jek­ty.
Poniż­szy wykres obra­zu­je jak roz­kła­da­ły się gło­sy na poszcze­gól­ne pra­ce.

Wyniki konkursu na LOGO Parafii
Jak widać bez­spor­nie zwy­cię­żył widocz­ny poni­żej pro­jekt ozna­czo­ny nume­rem 01, któ­re­go autor­ką jest pani Mar­ta Kozieł i został przez nas wybra­ny ofi­cjal­nym zna­kiem gra­ficz­nym Para­fii p/w Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze.
 
OFICJALNE LOGO PARAFII P/W ŚWIĘTEJ KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GÓRZE
 
Gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my, że zechcia­ła Pani wziąć udział w kon­kur­sie.
A oto co pani Mar­ta pisze o sobie: „Od zawsze inte­re­so­wa­ły mnie arty­stycz­ne przed­mio­ty. Już w pod­sta­wow­ce cho­dzi­łam na lek­cje rysun­ku. Po liceum poszłam do szko­ły gdzie nabra­łam więk­sze­go doświad­cze­nia w gra­fi­ce kom­pu­te­ro­wej. Inte­re­su­je mnie też foto­gra­fia. Lubię podró­żo­wać. W przy­szło­ści chcia­ła­bym roz­wi­jać swo­ją pasję. Moimi pra­ca­mi dzie­lę się w z inny­mi na kon­cie na Insta­gra­mie. Teraz dążę do udo­sko­na­la­nia moich talen­tów. Wie­rzę, że dzię­ki cięż­kiej pra­cy i wytrwa­ło­ści uda mi się osią­gnąć suk­ces.”

Głosowanie na logo

Zgod­nie z zapo­wie­dzią roz­po­czy­na­my gło­so­wa­nie w któ­re­go wyni­ku zosta­nie wyło­nio­ne ofi­cjal­ne logo naszej Para­fii.
Po zapo­zna­niu się z wszyst­ki­mi pro­jek­ta­mi pro­si­my o wybra­nie jed­ne­go i klik­nię­cie przy­ci­sku „Zagło­suj znaj­du­ją­ce­go się poni­żej.
Projekt 01
Projekt 02
Projekt 03

This poll has been fini­shed and no lon­ger ava­ila­ble to vote !


Prace zgłoszone do konkursu


Pro­jekt: 01

01 - konkurs na logo Parafii

Opis Autorki:

 1. Logo para­fii Góra jest w kształ­cie koła, któ­re ma paty­no­we tło, przy­po­mi­na­ją­ce witraż.
 2. Sym­bo­le:
  • Miecz — ma sym­bo­li­zo­wać św. Kata­rzy­nę Alek­san­dryj­ską, patron­kę para­fii Góra. Jed­nym z jej atry­bu­tów jest miecz.
  • Kon­tu­ry kościo­ła — są to kon­tu­ry kościo­ła w Górze.
  • Napis Para­fia Góra — jest w cha­rak­te­ry­stycz­nym uło­że­niu — ryba. Ryba jest zna­kiem pierw­szych chrze­ści­jan i sym­bo­li­zu­je Jezu­sa Chry­stu­sa.
  • Tło — jest podob­ne do witra­żu.
 3. Kształ­ty i napis są w sto­no­wa­nych kolo­rach, sza­ry i czar­ny. Wyróż­nia się tło, któ­re jest kolo­ru paty­no­we­go. Dzię­ki nie­mu logo przy­ku­wa wzrok odbior­cy i kie­ru­je go na kon­tu­ry kościo­ła para­fial­ne­go.
 
Pro­jekt: 02

PROJEKT KONKURSOWY 02

Opis Autora:

Autor nie zaopa­trzył pro­jek­tu w opis.
 
Pro­jekt: 03

PROJEKT KONKURSOWY 02

Opis Autora:

Pro­jekt w sty­lu okrą­głe­go stem­pla.
Logo opar­te na atry­bu­cie Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej — kole, w któ­re­go cen­trum wpi­sa­ny jest szkic para­fial­nej świą­ty­ni. Nad tym góru­je sym­bol Trój­cy Świę­tej — Boga, do któ­re­go zmie­rza­my przez orę­dow­nic­two świę­tej Kata­rzy­ny i jako para­fia ale i każ­dy z nas indy­wi­du­al­nie.
Całość zamknię­ta jest napi­sem „Para­fia pw. św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze” jed­no­znacz­nie okre­śla­ją­cym naszą para­fię.

Ogłoszenie konkursu na projekt LOGO Parafii p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Nasza Para­fia sta­je się coraz bar­dziej „medial­na” o czym świad­czą i coraz czę­ściej poja­wia­ją­ce się arty­ku­ły w pra­sie kato­lic­kiej, czy wyni­ki sta­ty­styk pro­wa­dzo­nych przez wyszu­ki­war­kę Google. Chcąc być roz­po­zna­wa­ni jako Wspól­no­ta Para­fii p/w św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze potrze­bu­je­my wyróż­nia­ją­cy nas znak gra­ficz­ny – LOGO.
Chcie­li­by­śmy, żeby taki znak był NASZ w peł­nym tego sło­wa zna­cze­niu. Dla­te­go ogła­sza­my kon­kurs na zapro­jek­to­wa­nie logo.
Nie sta­wia­my żad­nych ogra­ni­czeń ani wie­ko­wych, ani co do tech­ni­ki wyko­na­nia, czy ilo­ści nade­sła­nych pro­jek­tów.
Pra­ce wyko­na­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej moż­na wysy­łać na adres: konkurs@gora-katarzyna.pl, nato­miast wyko­na­ne w for­mie papie­ro­wej — oczy­wi­ście pod­pi­sa­ne — moż­na zosta­wiać w zakry­stii po każ­dej Mszy Świę­tej.
Zamknię­cie kon­kur­su pla­nu­je­my w sobo­tę na tydzień przed zakoń­cze­niem waka­cji dnia 22 sierp­nia 2020 r. W tym dniu wstęp­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne ostat­nie naj­lep­sze pra­ce zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w inter­ne­cie i w dro­dze tygo­dnio­we­go gło­so­wa­nia zosta­nie przez nas wszyst­kich wybra­ne ofi­cjal­ne logo naszej Para­fii.


Dopi­sa­no dnia 24.06.2020 r.
Poja­wi­ło się zain­te­re­so­wa­nie w mediach kato­lic­kich: