Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan — ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK — ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK — ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1800
Od ponie­dział­ku do piąt­ku:
800, 1800
Sobo­ty:
800, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 — 1800
Czwar­tek:
1600 — 1800
Sobo­ta:
900 — 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 — 1900
Pią­tek:
1700 — 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la mie­sią­ca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
9 SIERPNIA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1500, w Domu Kate­che­tycz­nym spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 2. Jutro o godz. 1300 Mszą św. spra­wo­wa­ną na wałach jasno­gór­skich zakoń­czy się tego­rocz­na Jubi­le­uszo­wa 40. Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Zachę­ca­my do udzia­łu wła­sny­mi środ­ka­mi loko­mo­cji Piel­grzy­mów i Sym­pa­ty­ków Piel­grzym­ki. Ze wzglę­du na pan­de­mię nasze Dusz­pa­ster­stwo nie orga­ni­zu­je wspól­ne­go wyjaz­du.
   
 3. W czwar­tek – 13 sierp­nia, Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie nabo­żeń­stwo fatim­skie.
   
 4. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W naj­bliż­szą sobo­tę – 15 sierp­nia, Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. : 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie ziół i kwia­tów.
   
 6. Para­fian zain­te­re­so­wa­nych indy­wi­du­al­ną pre­nu­me­ra­tą „Gościa Nie­dziel­ne­go” i „Małe­go Gościa Nie­dziel­ne­go” pro­si­my o kon­takt z naszym Kościel­nym – Panem Ada­mem.

Logo Parafii — konkurs

Ogłoszenie konkursu na projekt LOGO Parafii p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Nasza Para­fia sta­je się coraz bar­dziej „medial­na” o czym świad­czą i coraz czę­ściej poja­wia­ją­ce się arty­ku­ły w pra­sie kato­lic­kiej, czy wyni­ki sta­ty­styk pro­wa­dzo­nych przez wyszu­ki­war­kę Google. Chcąc być roz­po­zna­wa­ni jako Wspól­no­ta Para­fii p/w św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze potrze­bu­je­my wyróż­nia­ją­cy nas znak gra­ficz­ny – LOGO.
Chcie­li­by­śmy, żeby taki znak był NASZ w peł­nym tego sło­wa zna­cze­niu. Dla­te­go ogła­sza­my kon­kurs na zapro­jek­to­wa­nie logo.
Nie sta­wia­my żad­nych ogra­ni­czeń ani wie­ko­wych, ani co do tech­ni­ki wyko­na­nia, czy ilo­ści nade­sła­nych pro­jek­tów.
Pra­ce wyko­na­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej moż­na wysy­łać na adres: konkurs@gora-katarzyna.pl, nato­miast wyko­na­ne w for­mie papie­ro­wej — oczy­wi­ście pod­pi­sa­ne — moż­na zosta­wiać w zakry­stii po każ­dej Mszy Świę­tej.
Zamknię­cie kon­kur­su pla­nu­je­my w sobo­tę na tydzień przed zakoń­cze­niem waka­cji dnia 22 sierp­nia 2020 r. W tym dniu wstęp­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne ostat­nie naj­lep­sze pra­ce zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w inter­ne­cie i w dro­dze tygo­dnio­we­go gło­so­wa­nia zosta­nie przez nas wszyst­kich wybra­ne ofi­cjal­ne logo naszej Para­fii.


Dopi­sa­no dnia 24.06.2020 r.
Poja­wi­ło się zain­te­re­so­wa­nie w mediach kato­lic­kich:


Dopi­sa­no dnia 17.07.2020 r.

Prace zgłoszone do konkursu


Pro­jekt: 01

01 - konkurs na logo Parafii

Opis Autorki:

 1. Logo para­fii Góra jest w kształ­cie koła, któ­re ma paty­no­we tło, przy­po­mi­na­ją­ce witraż.
 2. Sym­bo­le:
  • Miecz — ma sym­bo­li­zo­wać św. Kata­rzy­nę Alek­san­dryj­ską, patron­kę para­fii Góra. Jed­nym z jej atry­bu­tów jest miecz.
  • Kon­tu­ry kościo­ła — są to kon­tu­ry kościo­ła w Górze.
  • Napis Para­fia Góra — jest w cha­rak­te­ry­stycz­nym uło­że­niu — ryba. Ryba jest zna­kiem pierw­szych chrze­ści­jan i sym­bo­li­zu­je Jezu­sa Chry­stu­sa.
  • Tło — jest podob­ne do witra­żu.
 3. Kształ­ty i napis są w sto­no­wa­nych kolo­rach, sza­ry i czar­ny. Wyróż­nia się tło, któ­re jest kolo­ru paty­no­we­go. Dzię­ki nie­mu logo przy­ku­wa wzrok odbior­cy i kie­ru­je go na kon­tu­ry kościo­ła para­fial­ne­go.

Pro­jekt: 02

PROJEKT KONKURSOWY 02

Opis Autora:

Autor nie zaopa­trzył pro­jek­tu w opis.