Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800
Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
19 MAJA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, do któ­rej przy­stą­pi 75 dzie­ci klas III. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za „dar ołta­rza”, któ­rym jest reno­wa­cja trzech kie­li­chów mszal­nych w spe­cja­li­stycz­nej pra­cow­ni złot­ni­czej oraz ufun­do­wa­nie trzech nowych zesta­wów mikro­fo­no­wych do kościo­ła Boże­go Cia­ła a tak­że nagło­śnie­nia do sal­ki w Domu Kate­che­tycz­nym. Ze wzglę­dów nie­za­leż­nych od Para­fii, urzą­dze­nia tech­nicz­ne zosta­ną nam prze­ka­za­ne w dru­giej poło­wie tego roku. Bóg zapłać za ten dar!
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych wraz z roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków, dzi­siaj o godz. 1600. Przy­po­mi­na­my, że z tego powo­du, zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, dzi­siej­sza Msza św. popo­łu­dnio­wa będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500. Majów­ka dla star­szych, jak każ­de­go dnia o godz. 1730.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­ży: Nor­ber­ta i Łuka­sza, w kolej­ne rocz­ni­ce Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 3. Msze świę­te Bia­łe­go Tygo­dnia z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych będą spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. W łącz­no­ści z tą Eucha­ry­stią Nabo­żeń­stwo Majo­we.
   
 4. Jutro, w dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 5. Od jutra w litur­gii Kościo­ła roz­po­czy­na się tzw. Okres Zwy­kły.
   
 6. W czwar­tek – litur­gicz­ne Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy, któ­ra defi­ni­tyw­nie koń­czy czas kie­dy Kościół mobi­li­zu­je nas do przy­stą­pie­nia, do Sakra­men­tów Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej.
   
 9. Za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dla dzie­ci klas IV. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci rocz­ni­co­wych i ich bli­skich w sobo­tę o godz. 900. Rodzi­ców dzie­ci klas czwar­tych zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka, w 40– tą rocz­ni­cę Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 11. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej w roku 2025. Rodzi­ców pro­si­my o pobie­ra­nie, wyło­żo­nych na sto­li­ku za ołta­rzem, sto­sow­nych dekla­ra­cji, któ­re po wypeł­nie­niu odda­je­my do koń­ca tego roku szkol­ne­go, do Pań Kate­che­tek ze Szko­ły nr 3.
   
 12. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nym przez Straż Hono­ro­wą wyjeź­dzie na 34 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej w dniu 8 czerw­ca do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie–Łagiewnikach. Zapi­sy do 25 maja u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca. Koszt – oko­ło 120 zł. w zależ­no­ści od ilo­ści uczest­ni­ków. Wpła­ta przy zapi­sie.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Michał Hej­ber, lat 80 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Wik­to­ria Kier­baj, lat 76 Z pl. Chrobrego.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje mszalne

Sobo­ta 18.05.2024
0700
† Hele­na WIESZELIS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef, Euge­nia TYRAŁA


NIEDZIELA 19.05.2024
0700
Karo­li­na – 13 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ

 
1030
Pierw­sza Komu­nia Święta
 
1200
Rocz­ni­ca Pry­mi­cji naszych kapłanów
 
1500
Jan SZAWARYN – 4 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † Aga­ta TWARÓG

Ponie­dzia­łek 20.05.2024
0700
† Sta­ni­sław JAKSZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Hele­na CZOŁOWSKA (od Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa)
 
1700
† Cze­sław, Zofia NOGA; † ich dzie­ci: Ryszard, Gra­ży­na, Bożena
 
1800
† Józe­fa ZGUTKA – 19 r. śm.; † Ste­fan ZGUTKA – 17 r. śm.; † Józef KOCUR; † Mał­go­rza­ta KOSEK; † Sta­ni­sław ZGUTKA

Wte­rek 21.05.2024
0700
† Wie­sła­wa ZAJĄC (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Józef, Fran­ci­szek, Jadwi­ga NOWAK; † z rodziny
 
1800
† Anna, Jerzy PRZYBYŁOWSCY

Śro­da 22.05.2024
0700
† Karol, Vik­to­ria DRÓŻDŻ; † Wła­dy­sła­wa KULIG
 
1700
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI; † rodzi­ce: Maria, Czesław
 
1800
† Jadwi­ga, Zofia, Sta­ni­sław MAJEWSCY

Czwar­tek 23.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła i Boże błog. dla Mariusza
 
1700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Iwo­ny z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. sio­stry Iwo­ny z oka­zji uro­dzin, oraz w int. Ewy i wnucz­ki Oli­wii, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Pią­tek 24.05.2024
0700
† Anna WŁOCH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ger­tru­da WRÓBEL; † rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 25.05.2024
0700
Dzięk­czyn­na za sakra­men­ty chrztu, komu­nii św., spo­wie­dzi, bierz­mo­wa­nia i kapłań­stwa ks. Leszka
 
1800
† Kazi­mierz GULECKI – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


NIEDZIELA 26.05.2024
0700
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH
 
0900
 • † Hali­na ZAJĄC – 1 r. śm.; † Jani­na JASIŃSKA – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin

 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ks. Hen­ry­ka z oka­zji 40 r. świę­ceń kapłań­skich, z proś­bą o Boże błog. i Dary Ducha Świę­te­go w paster­skiej posłudze
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef USS; † Leonar­da, Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne