Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Moja niedziela, moja Eucharystia

Ogłoszenia parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
25 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Z racji Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, dzie­ci klas IV wraz z rodzi­ca­mi zapra­sza­my w naj­bliż­szy pią­tek na Mszę św. o godz. 1700.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Speł­nia­jąc proś­bę NMP z obja­wień w Fati­mie, zapra­sza­my przed poran­ną Mszą św. na Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii na wspól­ny Róża­niec.
   
 5. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 6. Od naj­bliż­szej sobo­ty – 1 paź­dzier­ni­ka o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem Nabo­żeń­stwo Różań­co­we.
   
 7. Za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie i wrę­cze­nia dla dzie­ci klas III ksią­że­czek do nabo­żeń­stwa i różań­ców.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X, zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa z racji zbli­ża­ją­ce­go się dnia NMP Różań­co­wej. W ten dzień nie będzie już Różań­ca o godz. 1730.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 8 paź­dzier­ni­ka wyjazd do Łagiew­nik, na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu Mar­ga­ret­ka. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy chęt­nych u dusz­pa­ste­rzy.
   
 11. Mło­dzież klas ósmych szko­ły pod­sta­wo­wej pra­gną­ca przy­stą­pić w tym roku szkol­nym do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, od dzi­siej­szej nie­dzie­li może pobie­rać spe­cjal­ne zgło­sze­nia w zakry­stii.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Grze­gorz RADZIAK, lat 39.
  W jego inten­cji pomó­dl­my się. Wiecz­ny odpo­czy­nek…
   

Intencje mszalne

Intencje mszalne


Sobo­ta 24.09.2022
0700
Za dusze w czyść­cu cierpiące
 
1800
† Jan SZAWARYN – 24 Msza Świę­ta gregoriańska

Nie­dzie­la 25.09.2022
0700
† Mie­czy­sław SAKOWICZ; † dziad­ko­wie: Roza­lia, Syl­we­ster, Wacła­wa, Bolesław
 
0900
 • † Jan SZAWARYN – 25 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY; † Jerzy, Jani­na, Jan LIBAKO
   
 • † Józef, Ele­ono­ra, Ste­fan, Ire­na BANASZKIEWICZ; † Hele­na KACZMAREK; † jej synów
 
1200
 • † Tere­sa LITWIN – 1 r. śm.
   
 • † Hele­na BOGUCKA – 2 r. śm.
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Ryszard GŁOWIAK

Ponie­dzia­łek 26.09.2022
0800
† Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSKA (od Zarzą­du i Pra­cow­ni­ków Powia­to­we­go Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Gostyniu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 26 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 19 r. uro­dzin i w int. Anny i Toma­sza SZEREDY w 2 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Wto­rek 27.09.2022
0800
† Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 27 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jan DZIEMIESZ; † z rodzi­ny; † Wacła­wa, Bole­sław; † z rodziny

Śro­da 28.09.2022
0800
† Sera­fi­na DĘBOWICZ (od Róży XII)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 28 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Kazi­mierz PRZYBYŁOWSKI – 16 r. śm.; † z rodzin: PRZYBYŁOWSKICH, BŁASZCZYKÓW

Czwar­tek 29.09.2022
0700
† Jani­na GORWA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 29 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Bogu­mi­ła NOSAL – 2 r. śm.

Pią­tek 30.09.2022
0700
Dzięk­czyn­na za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże błog. dla całej rodziny
 
1700
† Jan SZAWARYN – 30 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 01.10.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
Inten­cja od Róży VII z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. dla Człon­ków Żywe­go Różań­ca z oka­zji świę­ta Anio­łów Stróżów

Nie­dzie­la 02.10.2022
0700
† Jan, Anna, Emi­lia SURMA; † Miko­łaj, Roza­lia, Wła­dy­sław BARABASZ
 
0900
 • † Michał, Anna, Jani­na KORYLAK; † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY
   
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Micha­li­ny w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Mie­czy­sla­wa w 5 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
 • † Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
   
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Stefan