Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800

Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Moja niedziela, moja Eucharystia

Ogłoszenia parafialne

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
15 MAJA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Nie­ustan­nie przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re spra­wo­wa­ne jest codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. W tym tygo­dniu, pod­czas „majów­ki” – Nowen­na przed beaty­fi­ka­cją Pau­li­ny Jari­cot Zało­ży­ciel­ki Żywe­go Różań­ca. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy!
   
 3. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 16 maja przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Świę­te­go Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka – Patro­na Pol­ski.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 pierw­sza gru­pa dzie­ci klas III prze­ży­wać będzie Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. Po połu­dniu o godz. 1600 Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych i roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków. Z tego powo­du, tra­dy­cyj­nie Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godzi­nę wcze­śniej niż zwy­kle, czy­li o godz. 1500. Pro­si­my pamię­tać o tej zmia­nie!. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci komu­nij­nych i ich bli­skich w naj­bliż­szą sobo­tę od godz. 900 wg usta­lo­ne­go porząd­ku.
   
 6. Nato­miast za dwa tygo­dnie, w nie­dzie­lę – 29 maja tak­że pod­czas Mszy św. o godz. 1030 do I Komu­nii św. przy­stą­pi dru­ga gru­pa dzie­ci klas III.
   
 7. Przy­po­mi­na­my, że z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 4 czerw­ca, wyjazd na Jasną Górę oraz do sank­tu­arium Gidle na X Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca oraz II Ogól­no­pol­ski Kon­gres Różań­co­wy. Koszt: 90 zł. Zapi­sy w zakry­stii i u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 8. Tak­że w sobo­tę – 4 czerw­ca, Modli­tew­ne Spo­tka­nie Pol­skiej Mło­dzie­ży na Polach Led­ni­cy. Dla wszyst­kich chęt­nych mło­dych ludzi, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wspól­ny wyjazd. Zapi­sy w zakry­stii oraz u kate­che­tów świec­kich i kapła­nów.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Jerzy Fur­ma­niak, lat 61 z ul. Księ­dza Konar­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek…

Intencje mszalne

Intencje mszalne


Sobo­ta 14.05.2022
0700
 
 
1800
† Lech, Anna GERTYCH; † z rodzi­ny KORCZYŃSKICH

Nie­dzie­la 15.05.2022
0700
† Ste­fa­nia – 12 r. śm.; † Jan – 33 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 85 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 80 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ
 
0900
 • † Karo­li­na– 11 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Zofia SAGAN
 
1030
 • † Zenon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od syna Andrze­ja z rodzi­ną)
   
 • † Fran­cisz­ka BARTOSZEWSKA – 62 r. śm.
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Hele­na, Jan, Kazi­mierz CYGAN; † Jan, Geno­we­fa TUROWSCY; † rodzeń­stwo; † Miro­sław; † Anto­ni WYSKIEL

Ponie­dzia­łek 16.05.2022
0700
† Fran­ci­szek, Fran­cisz­ka, Tere­sa, Stefania
 
1700
† Andrzej UŚCIŁO; † rodzice
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Micha­ła w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.

Wto­rek 17.05.2022
0700
 
 
1700
† ks. Hen­ryk KONARSKI
 
1800
W int. Panu Bogu wiadomej

Śro­da 18.05.2022
0700
 
 
1700
† Juliusz – 4 r. śm.; † rodzi­ce: Fran­cisz­ka, Marian GRABIEC; † Zofia, Rudolf KALECCY
 
1800
† Alek­san­der, Jan, Olga, Jani­na JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 19.05.2022
0700
† Sta­ni­sła­wa ANTOLAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Łukasz BARŁOŻYK (od kole­ża­nek i kole­gów z pracy)
 
1800
† Sabi­na ROŻKOWSKA; † z rodzin: ROŻKOWSKICH, SAKOWICZ

Pią­tek 20.05.2022
0700
† Grze­gorz DZIESZKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zdzi­sław KORECKI – 3 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † rodzi­ce KORECCY
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 21.05.2022
0700
† Ewa NAPIERAŁA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Leszek BANDOCH

Nie­dzie­la 22.05.2022
0700
 • † Michał, Józe­fa TOKARSCY; † z rodzi­ny
   
 • † Józef TYGIELSKI – 1 r. śm.; † Alek­san­dra TYGIELSKA
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Krzysz­to­fa BYTKIEWICZA z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski (od rodzi­ców i brata)
 
1600
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodzi­ny (od żony)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Marian FURMANIUK