Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800
Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­sza nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X, następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa wokół naszej świą­ty­ni w związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się Świę­tem NMP Różań­co­wej.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Przez cały paź­dzier­nik zachę­ca­my do wytrwa­łej modli­twy Różań­cem Świę­tym. W naszym koście­le codzien­nie Nabo­żeń­stwo Różań­co­we przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Nato­miast dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na wspól­ny Róża­niec w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na różań­co­wa ukła­dan­ka.
   
 5. Nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 6. W czwar­tek – 5 paź­dzier­ni­ka, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej. U naszych Sąsia­dów na Osie­dlu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, dorocz­na Msza św. odpu­sto­wa o godz. 1800, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w nowym koście­le.
   
 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O godz. 1800 Msza św. o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji, w modli­tew­nej ciszy;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – litur­gicz­ne wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej. Jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 8. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 9. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 10. W sobo­tę – 21 paź­dzier­ni­ka, z wro­cław­skiej archi­ka­te­dry wyru­szy tra­dy­cyj­na Pie­sza Piel­grzym­ka do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd spe­cjal­nym auto­ka­rem, któ­ry zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 35 zł. Powę­dru­je­my we wła­snej Gru­pie 14A z Prze­wod­ni­kiem Księ­dzem Łuka­szem Romań­czu­kiem.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sław Bar­na, lat 74 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Julian Jare­mo­wicz, lat 75 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek…

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje mszalne

Sobo­ta 30.09.2023
0700
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 01.10.2023
0700
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC – 29 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jani­na GUDAJCZYK – 2 r. śm.; † Jan, Ire­na GUDAJCZYK

 
0900
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
   
 • † Michał KORYLAK; † Fran­ci­szek, Bar­ba­ra HAJDUK
 
1030
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
   
 • † Tade­usz FARYNA – 20 r. śm.; † rodzice
 
1200
 • † Sabi­na, Sta­ni­sław ANDRYNOWSCY – 22 r. śm.; +Kazi­mierz MADEJ; † Kon­rad SZCZEPANIAK
   
 • Dzięk­czyn­na za zbiory
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Ste­fan BAZYLEWICZ

Ponie­dzia­łek 02.10.2023
0700
† Wła­dy­sła­wa PASZKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Do Anio­łów Stró­żów (od Róży VII)
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 03.10.2023
0700
† Tere­sa MATUSZEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ (od Jadwi­gi Muszyń­skiej z rodzi­ny Bańkowskich)
 
1800
† Bogu­mi­ła WROTKOWSKA (od Róży X)

Śro­da 04.10.2023
0700
† Kata­rzy­na GRZESIAK (od rodzin Walasz­czy­ków i Wysotów)
 
1700
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY
 
1800
† Edward DASZKIEWICZ (od żony i syna)


Czwar­tek 05.10.2023
0700
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ (od rodzin Wit­ków i Jur­gie­wicz z Niemczy)
 
1700
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 06.10.2023
0700
† Teo­dor RÓŻYCKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Krzysz­tof FURTAK – 1 r. śm.; † Marek WIĄCEK
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 07.10.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Cecy­lia – 5 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; o Boże błog. dla męża, dzie­ci, wnu­ków i pra­wnu­ka, oraz w int. Danu­ty i Paw­ła w 35 r. ślubu

Nie­dzie­la 08.10.2023
0700
† Piotr ROTKIEWICZ – 38 r. śm.; † rodzice

 
0900
 • † Ryszard SZLAFKA – 5 r. śm.
   
 • † Leszek, Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † z rodzi­ce: Piotr ROTKIEWICZ – 39 r. śm.; † Wan­da ROTKIEWICZ – 7 r. śm.
   
 • † Lesław SAUTER; † z rodziny
 
1200
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Zuzan­ny i Tymo­te­usza w 16 r. uro­dzin, Fili­pa w 13 r. uro­dzin, Anto­ni­ny w 8 r. uro­dzin i Flo­ria­na w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1600
† Kry­sty­na KUŁAN – 6 r. śm.; † Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS
 
1800
† Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY; † Marian­na SAMBOR

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne