Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800
Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA ADWENTU
3 GRUDNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Msza św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Od jutra zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu we Mszy świę­tej Rorat­niej, któ­ra będzie spra­wo­wa­na tra­dy­cyj­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Zachę­ca­my, by nie tyl­ko dzie­ci uczest­ni­czy­ły w Rora­tach z lam­pio­na­mi, ale tak­że doro­śli. Tema­tem prze­wod­nim Mszy świę­tych Rorat­nich będzie życie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­ry rów­no 800 lat temu przy­go­to­wał pierw­szą szop­kę Bożo­na­ro­dze­nio­wą i któ­re­mu Pan Jezus zle­cił misję odbu­do­wy Kościo­ła. Dla dzie­ci, jak co roku, przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Z tej racji cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000.
   
 6. W pią­tek – 8 XII Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. O godzi­nie 1200 zapra­sza­my, w tym dniu, do kościo­ła na wspól­ną modli­twę w „Godzi­nę łaski”.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie meda­li­ków i krzy­ży­ków dla dzie­ci klas III przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 8. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my w Koście­le Pol­skim Dzień Modli­twy i Pomo­cy Mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Skła­da­jąc ofia­ry do puszek po Mszach św. będzie­my mogli wes­przeć kato­li­ków żyją­cych za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W ponie­dzia­łek następ­ne­go tygo­dnia, czy­li 11 grud­nia o godz. 1900 w Sici­nach, odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie pre­sy­no­dal­ne w tzw. Rejo­nie. Nasz Para­fial­ny Zespól pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi celem orga­ni­za­cji wyjaz­du do Sicin.
   
 10. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by roz­pro­wa­dza­ją w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła, Para­fial­ny Zespół Cari­tas roz­pro­wa­dza świe­ce na stół wigi­lij­ny. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł. Bóg zapłać za wspar­cie w ten spo­sób „Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Cari­tas Pol­ska!
   
 12. Wycho­dząc z kościo­ła może­my tak­że zaopa­trzyć się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką.
   
 13. Tego­rocz­ne Reko­lek­cje prze­ży­wać będzie­my od trze­ciej nie­dzie­li Adwen­tu, czy­li od 17 grud­nia. Na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji, w śro­dę 20 grud­nia będzie w naszej Para­fii Spo­wiedź przed­świą­tecz­na, kie­dy słu­żyć będą w kon­fe­sjo­na­łach Księ­ża z nasze­go Deka­na­tu.
  Pro­si­my o zare­zer­wo­wa­nie swe­go cza­su, bowiem będzie to prak­tycz­nie ostat­nia oka­zja do sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia przed Bożym Naro­dze­niem.
   
 14. W tym roku prze­ży­wać będzie­my wyjąt­ko­wo krót­ki Adwent, ponie­waż czwar­ta Jego nie­dzie­la przy­pa­da w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Pro­si­my zatem pamię­tać, że w wigi­lij­ną nie­dzie­lę – 24 grud­nia nie będzie w naszym koście­le Mszy św. popo­łu­dnio­wych o godz. 1600 i 1800.
   
 15. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Beata ZIELIŃSKA, lat 54, zam. ul. Gło­gow­ska 40/16.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje mszalne

Sobo­ta 02.12.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1700
W int. Gru­py AA

 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Aniela

Nie­dzie­la 03.12.2023
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 18 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 24 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 13 r. śm.; † Artur – 13 r. śm.
 
0900
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny
 
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Pio­tra w 8 r. uro­dzin i Jaś­ka w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog i potrzeb­ne łaski
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron 
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Jadwi­ga, Ryszard BĘDUCH; † Marian­na KAMIŃSKA

Ponie­dzia­łek 04.12.2023
0700
† Cze­sław CHUDY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Anto­ni, Wła­dy­sław, Jadwi­ga RADOSZKO; † Zuzan­na, Paweł GRYGOROWICZ
 
1800
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – kolej­na r. śm.


Wto­rek 05.12.2023
0700
† Jan BARABASZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Tere­sa, Jerzy NIEWRZAŁ; † z rodziny
 
1800
† Joan­na GIŻYCKA (od sio­stry Syl­wii z rodziną)

Śro­da 06.12.2023
0700
O Boże błog. i żywą wia­rę dla dzie­ci i wnuków
 
1700
† Cze­sław – 9 r. śm.; † Ryszard – 3 r. śm.
 
1800
† Lech GERTYCH; † Anna


Czwar­tek 07.12.2023
0700
† Sta­ni­sław BARNA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od chrzest­nej Lucy­ny z rodziną)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 08.12.2023
0700
W int. Bar­ba­ry z oka­zji imie­nin, w podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­szą opie­kę MB, świa­tło Ducha Św. i wypeł­nie­nie się woli Bożej
 
0900
† Jan, Hele­na, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodziny
 
1800
† Maria PODWIŃSKA – 2 r. śm.
 
1800
W int. Agniesz­ki z oka­zji uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże błog. i wsta­wien­nic­two Mat­ki Bożej


Sobo­ta 09.12.2023
0700
† Julian JAREMOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1800
† Kazi­mierz, Leoka­dia, Nadzie­ja BORYSOWSCY; † z rodzin: BORYSOWSKICH, ĆWIRKÓW, KULÓW

Nie­dzie­la 10.12.2023
0700

† Geno­we­fa CHYB – 1 r. śm.

 
0900
† Cze­sła­wa KALAWAJ – 2 r. śm.
 
1030
† Leoka­dia, Ste­fan PALCZYŃSCY – kolej­na r. śm.; † Marian, Kata­rzy­na PALCZYŃSCY; † Józe­fa, Marian SZULIK; † z rodzi­ny z obu stron
 
1200
† Wło­dzi­mierz ZATOR; † z rodziny
 
1600
† Kata­rzy­na CHRUŚCIEL – 14 r. śm.; † Wła­dy­sław CHRUŚCIEL
 
1800
† Boże­na KĘDZIOREK; † Ire­ne­usz LEWANDOWSKI; † Ada PAWLOWICZ

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne