Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800

Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
24 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj w Koście­le Powszech­nym prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Misyj­ną, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Misyj­ny, w tym roku pod hasłem: „Spo­tka­li­śmy Jezu­sa – Więc Gło­si­my!” Módl­my się aby Dobra Nowi­na o Panu Bogu, któ­ry kocha każ­de­go czło­wie­ka dotar­ła w każ­dy zaką­tek nasze­go glo­bu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za nauczy­cie­li z racji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz imie­ni­no­wa w inten­cji Księ­dza Łuka­sza.
   
 3. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 4. Po Mszach św. przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych w listo­pa­dzie pole­cać będzie­my modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Na kart­kach pro­si­my zazna­czyć swój adres, tak aby móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w ozna­czo­nym dniu. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne z racji wypo­mi­nek! Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę.
   
 5. Infor­mu­je­my, że 1 listo­pa­da – w Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, Msza św. w koście­le Boże­go Cia­ła na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym, będzie spra­wo­wa­na o godz. 1230.
   
 6. Porząd­ku­jąc gro­by naszych zmar­łych przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych i Dniem Zadusz­nym chciej­my tak­że pamię­tać o opła­tach zwią­za­nych z pro­lon­ga­tą miej­sca pochów­ku naszych bli­skich. Pro­si­my tak­że by przy­po­mnieć o tej powin­no­ści swo­im krew­nym i zna­jo­mym miesz­ka­ją­cym obec­nie poza naszą Para­fią, a któ­rzy są dys­po­nen­ta­mi gro­bów.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Elż­bie­ta Wolic­ka, lat 45 z ul. Dwor­co­wej.
  Wiecz­ny odpoczynek…

Intencje mszalne

Intencje mszalne


Sobo­ta 23.10.2021
0700
† Miro­sław FORNALIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Igor RATUSZNIAK – 7 r. śm.; † z rodzin: GOSEK, RATUSZNIAK

Nie­dzie­la 24.10.2021
0700
† Józef PRASOŁ; † z rodziny
0900
 • † Wie­sław – 4 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, MINICH, JURGA
   
 • Zofia, Piotr PACAK; † z rodziny
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Karo­li­ny i Paw­ła CHOCIANOWSKICH w 1 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Pio­tra w 44 r. ślu­bu i za ich dzie­ci Joan­nę i Sła­wo­mi­ra z rodzi­na­mi, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ks. Łuka­sza z racji imie­ni, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, dary Ducha Świę­te­go
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Nauczy­cie­li z oka­zji minio­ne­go Dnia Nauczy­cie­la, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • † Kazi­mierz KURZAWA; † rodzi­ce; † z rodziny
1600
† Jani­na ŚMIETANA – 5 r. śm.; † Anie­la ŚMIETANA – 25 r. śm.; † rodzi­ce: Wła­dy­sław, Kata­rzy­na ŚMIETANA; † z rodzin z obu stron
1800
† Bro­ni­sław, Hele­na RUTKIEWICZ; † Bro­ni­sław, Kazi­mie­ra BODERA

Ponie­dzia­łek 25.10.2021
0700
† Fran­ci­szek ŁAGÓDKA (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
 
1700
† Hele­na, Apo­lo­nia, Sta­ni­sław, Józef JACHIMOWICZ
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­ba­ry i Hen­ry­ka SZYMCZAK w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski 

Wto­rek 26.10.2021
0700
† Fran­ci­szek ŁAGÓDKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Roza­lia PANKIEWICZ (od rodzi­ny Muchów i Jasińskich)
1800
† Fran­ci­szek ANTKÓW – 11 r. śm.; † Piotr, Kse­nia, Bole­sław ANTKÓW; † Józef, Emi­lia BIELAWSCY; † Bro­ni­sław ZAMIAR; † Kry­sty­na KUŁAN

Śro­da 27.10.2021
0700
† rodzi­ce: Wła­dy­sła­wa, Zyg­munt; † mąż Fer­dy­nand; † z rodziny
1700
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Kata­rzy­ny w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu

Czwar­tek 28.10.2021
0700
† Kry­sty­na ARŁUKOWICZ (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
 
1700
† Tade­usz WUJCZAK; † z rodziny
1800
† Cze­sła­wa, Julian KULCZYŃSCY; † z rodzin: KULCZYŃSKICH, ZDANOWICZÓW

Pią­tek 29.10.2021
0700
† Euge­nia WIESŁAWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† mąż: Julian BATÓG – 1 r. śm.
1800
† Hen­ryk KOZACZYŃSKI

Sobo­ta 30.10.2021
0700
† Doro­ta NOWICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Jadwi­ga NOWAK – 5 r. śm.; † z rodziny

Nie­dzie­la 31.10.2021
0700
† Teo­fil, Ste­fa­nia JURCZYK; † Teo­fil, Ana­sta­zja, Mie­czy­sław, Leokadia
0900
† Ire­na POJASEK – 27 r. śm
1030
† Leszek BANDOCH – 1 r. śm.
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Anto­sia KRZEMIEŃ w 2 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdrowie
1600
Akcja Kato­lic­ka
1800
† Wacła­wa CALABA – 4 r. śm.; † jej rodzi­ce: Anto­ni, Maria ZAWISCY