Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800

Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
20 CZERWCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem, w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 3. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, po dzi­siej­szych Mszach świę­tych może­my przy wyj­ściu z kościo­ła zło­żyć do puszek, nasze dobro­wol­ne ofia­ry na rzecz misyj­nej Para­fii w Boli­wii, w któ­rej posłu­gu­je zna­ny wśród nas Ksiądz Mariusz Godek. Bóg zapłać za ofiar­ność!
   
 4. Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 na ple­ba­nii.
   
 5. W czwar­tek – 24 czerw­ca, Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la – Głów­ne­go Patro­na Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 7. W tym tygo­dniu będą spra­wo­wa­ne Msze św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: dla Zespo­łu Szkół i Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w ponie­dzia­łek o godz. 800; nato­miast dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3, na któ­rą zapra­sza­my uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li, w czwar­tek o godz. 1700. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci i mło­dzie­ży, kwa­drans przed każ­dą Mszą św. spra­wo­wa­ną w tym tygo­dniu.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 9. Z wro­cław­skiej archi­ka­te­dry – 3 sierp­nia, pod hasłem: „Spo­tka­nie” wyru­szy 41 Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasna Górę. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, Piel­grzym­ka jak w roku ubie­głym, będzie mia­ła cha­rak­ter szta­fe­ty. Z Góry będzie­my mogli piel­grzy­mo­wać w Gru­pie 14, przez trzy dni do Trzeb­ni­cy. Zapi­sy w naszym Dusz­pa­ster­stwie.
   
 10. W tym tygo­dniu z naszej Para­fii do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ali­na Sta­siuk, lat 92 z ul. Ściegiennego;
  • śp. † Wła­dy­sław Chru­ściel, lat 82 z ul. Reymonta;
  • śp. † Jan Mac­kie­wicz, lat 92 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Jan Jur­gie­le­wicz, lat 72 z ul. Pod­wa­le.
   Wiecz­ny odpoczynek…


Intencje mszalne

Intencje mszalne


Nie­dzie­la 20.06.2021
0700
 • † Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 13 gr.
   
 • † Edward, Piotr, Ryszard, Jani­na PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
0900
 • † Zyg­munt, Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYD; † z rodzi­ny
   
 • † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY; † Bar­ba­ra, Fran­ci­szek HAJDUK; † Michał, Anna, Jan KORYLAK
1030
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: ZAKRZEWSKICH, MICHALEWICZÓW
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Kry­sty­ny i Felik­sa WARCHALEWSKICH w 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nich, dzie­ci i wnuków
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
 • † Cecy­lia, Jan, Sta­ni­sła­wa
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Lesz­ka w 81 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nie­go, dzie­ci i wnuków

Ponie­dzia­łek 21.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 21 gr.
1700
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Boże­ny i Bog­da­na MĄCZYŃSKICH w 7 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Wto­rek 22.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 22 gr.
1700
† Sta­ni­sław MARCINIAK
1800
† Jan PASTERZAK (od rodziny)

Śro­da 23.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 23 gr.
1700
 
1800
† Alek­san­der JASEK; † Olga, Jan, Jani­na, Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 24.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 24 gr.
1700
† Jan BAZYLEWICZ
1800
† Jani­na IRZYKOWICZ

Pią­tek 25.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 25 gr.
1700
† Ire­ne­usz BANDOCH
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 26.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 26 gr.
1800
† Jan PROGA; † Jani­na, Eme­ryk ZDANOWICZ; † z rodziny

Nie­dzie­la 27.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 27 gr.
0900
 • † Michał RANCEW – 39 r. śm.
   
 • †† Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAKOWIE
1030
 • † Euge­niusz, Wła­dy­sław DOKŁADAŃSCY (od bra­ta)
   
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław ROGOŹNICCY; † z rodziny
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Tade­usza w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1600
Akcja Kato­lic­ka
1800
† Fran­ci­szek SZYMKOWIAK; † z rodziny