Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan — ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK — ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK — ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800

Od ponie­dział­ku do piąt­ku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 — 1800
Czwar­tek:
1600 — 1800
Sobo­ta:
900 — 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 — 1900
Pią­tek:
1700 — 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la mie­sią­ca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
27 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my w naszej Para­fii głów­ną Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Gra­tu­lu­je­my dzie­ciom i tym, któ­re przy­stę­po­wa­ły wcze­śniej do I Komu­nii indy­wi­du­al­nie i tym, któ­re to czy­nią dzi­siaj, przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym. Nato­miast rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we reli­gij­ne wycho­wy­wa­nie swo­ich dzie­ci a tak­że za dar ołta­rza jakim są ofia­ry prze­zna­czo­ne na mon­taż insta­la­cji prze­ciw­po­ża­ro­wej w naszym koście­le. Bóg zapłać!
  Dzie­ci komu­nij­ne będą prze­ży­wać Bia­ły Tydzień. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stię od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700 wszyst­kie tego­rocz­ne dzie­ci komu­nij­ne, tak­że i te, któ­re w poprzed­nich mie­sią­cach prze­ży­wa­ły swo­ją Uro­czy­stość indy­wi­du­al­nie. By móc god­nie uczest­ni­czyć w Bia­łym Tygo­dniu, zachę­ca­my by te dzie­ci sko­rzy­sta­ły dzi­siaj z Sakra­men­tu Spo­wie­dzi św.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Narze­czo­nym pla­nu­ją­cym zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa przy­po­mi­na­my o roz­po­czę­tych Naukach Przed­mał­żeń­skich, któ­re są pro­wa­dzo­ne w naszym Domu Kate­che­tycz­nym, w kolej­ne nie­dzie­le o godz. 1700.
   
 4. Rodzi­ców dzie­ci rocz­ni­co­wych z minio­ne­go roku szkol­ne­go, a obec­nie klas pią­tych, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne przy­go­to­wu­ją­ce Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św., w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 5. Od czwart­ku – 1 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas Nabo­żeństw Różań­co­wych. Dzie­ci i mło­dzież w pią­tek o godz. 1615 a doro­słych każ­de­go dnia o godz. 1730.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca :
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. W sobo­tę – odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła. Zgod­nie z dekre­tem Księ­dza Ordy­na­riu­sza, z powo­du pan­de­mii, kapła­ni odwie­dzą tyl­ko tych cho­rych, któ­rzy wyraź­nie o to popro­szą.
   
 8. Za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie Różań­ców dzie­ci klas III, roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­to­wa­nie do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych a tak­że tra­dy­cyj­na pro­ce­sja różań­co­wa zwią­za­na ze Świę­tem NMP Różań­co­wej.
   
 10. Za tydzień, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę, w Czer­ni­nie o godz. 1200 Msza św. pry­mi­cyj­na nowo kon­se­kro­wa­ne­go Bisku­pa Księ­dza Karo­la Kul­czyc­kie­go — Sal­wa­to­ria­ni­na, pocho­dzą­ce­go z Czer­ni­ny a uro­dzo­ne­go w Górze, któ­ry będzie posłu­gi­wał na misjach w Austra­lii. Księ­dza Bisku­pa Nomi­na­ta chciej­my ogar­nąć naszą modli­twą.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. +Marian­na Macie­jew­ska z ul. Sta­ro­gór­skiej, a w poprzed­nim śp. +Jani­na Gajow­czyk z ul. Pod­wa­le.
  Wiecz­ny odpo­czy­nek…

Logo Parafii — konkurs

Konkurs na LOGO naszej Parafii rozstrzygnięty

Zna­my już wyni­ki gło­so­wa­nia. Dzię­ku­je­my wszyst­kim gło­su­ją­cym, ale przede wszyst­kim oso­bom, któ­re zechcia­ły prze­słać swo­je pro­jek­ty.
Poniż­szy wykres obra­zu­je jak roz­kła­da­ły się gło­sy na poszcze­gól­ne pra­ce.

Wyniki konkursu na LOGO Parafii
Jak widać bez­spor­nie zwy­cię­żył widocz­ny poni­żej pro­jekt ozna­czo­ny nume­rem 01, któ­re­go autor­ką jest pani Mar­ta Kozieł i został przez nas wybra­ny ofi­cjal­nym zna­kiem gra­ficz­nym Para­fii p/w Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze.
 
OFICJALNE LOGO PARAFII P/W ŚWIĘTEJ KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GÓRZE
 
Gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my, że zechcia­ła Pani wziąć udział w kon­kur­sie.
A oto co pani Mar­ta pisze o sobie: „Od zawsze inte­re­so­wa­ły mnie arty­stycz­ne przed­mio­ty. Już w pod­sta­wow­ce cho­dzi­łam na lek­cje rysun­ku. Po liceum poszłam do szko­ły gdzie nabra­łam więk­sze­go doświad­cze­nia w gra­fi­ce kom­pu­te­ro­wej. Inte­re­su­je mnie też foto­gra­fia. Lubię podró­żo­wać. W przy­szło­ści chcia­ła­bym roz­wi­jać swo­ją pasję. Moimi pra­ca­mi dzie­lę się w z inny­mi na kon­cie na Insta­gra­mie. Teraz dążę do udo­sko­na­la­nia moich talen­tów. Wie­rzę, że dzię­ki cięż­kiej pra­cy i wytrwa­ło­ści uda mi się osią­gnąć suk­ces.”

Głosowanie na logo

Zgod­nie z zapo­wie­dzią roz­po­czy­na­my gło­so­wa­nie w któ­re­go wyni­ku zosta­nie wyło­nio­ne ofi­cjal­ne logo naszej Para­fii.
Po zapo­zna­niu się z wszyst­ki­mi pro­jek­ta­mi pro­si­my o wybra­nie jed­ne­go i klik­nię­cie przy­ci­sku „Zagło­suj znaj­du­ją­ce­go się poni­żej.
Projekt 01
Projekt 02
Projekt 03

This poll has been fini­shed and no lon­ger ava­ila­ble to vote !


Prace zgłoszone do konkursu


Pro­jekt: 01

01 - konkurs na logo Parafii

Opis Autorki:

 1. Logo para­fii Góra jest w kształ­cie koła, któ­re ma paty­no­we tło, przy­po­mi­na­ją­ce witraż.
 2. Sym­bo­le:
  • Miecz — ma sym­bo­li­zo­wać św. Kata­rzy­nę Alek­san­dryj­ską, patron­kę para­fii Góra. Jed­nym z jej atry­bu­tów jest miecz.
  • Kon­tu­ry kościo­ła — są to kon­tu­ry kościo­ła w Górze.
  • Napis Para­fia Góra — jest w cha­rak­te­ry­stycz­nym uło­że­niu — ryba. Ryba jest zna­kiem pierw­szych chrze­ści­jan i sym­bo­li­zu­je Jezu­sa Chry­stu­sa.
  • Tło — jest podob­ne do witra­żu.
 3. Kształ­ty i napis są w sto­no­wa­nych kolo­rach, sza­ry i czar­ny. Wyróż­nia się tło, któ­re jest kolo­ru paty­no­we­go. Dzię­ki nie­mu logo przy­ku­wa wzrok odbior­cy i kie­ru­je go na kon­tu­ry kościo­ła para­fial­ne­go.
 
Pro­jekt: 02

PROJEKT KONKURSOWY 02

Opis Autora:

Autor nie zaopa­trzył pro­jek­tu w opis.
 
Pro­jekt: 03

PROJEKT KONKURSOWY 02

Opis Autora:

Pro­jekt w sty­lu okrą­głe­go stem­pla.
Logo opar­te na atry­bu­cie Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej — kole, w któ­re­go cen­trum wpi­sa­ny jest szkic para­fial­nej świą­ty­ni. Nad tym góru­je sym­bol Trój­cy Świę­tej — Boga, do któ­re­go zmie­rza­my przez orę­dow­nic­two świę­tej Kata­rzy­ny i jako para­fia ale i każ­dy z nas indy­wi­du­al­nie.
Całość zamknię­ta jest napi­sem „Para­fia pw. św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze” jed­no­znacz­nie okre­śla­ją­cym naszą para­fię.

Ogłoszenie konkursu na projekt LOGO Parafii p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Nasza Para­fia sta­je się coraz bar­dziej „medial­na” o czym świad­czą i coraz czę­ściej poja­wia­ją­ce się arty­ku­ły w pra­sie kato­lic­kiej, czy wyni­ki sta­ty­styk pro­wa­dzo­nych przez wyszu­ki­war­kę Google. Chcąc być roz­po­zna­wa­ni jako Wspól­no­ta Para­fii p/w św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze potrze­bu­je­my wyróż­nia­ją­cy nas znak gra­ficz­ny – LOGO.
Chcie­li­by­śmy, żeby taki znak był NASZ w peł­nym tego sło­wa zna­cze­niu. Dla­te­go ogła­sza­my kon­kurs na zapro­jek­to­wa­nie logo.
Nie sta­wia­my żad­nych ogra­ni­czeń ani wie­ko­wych, ani co do tech­ni­ki wyko­na­nia, czy ilo­ści nade­sła­nych pro­jek­tów.
Pra­ce wyko­na­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej moż­na wysy­łać na adres: konkurs@gora-katarzyna.pl, nato­miast wyko­na­ne w for­mie papie­ro­wej — oczy­wi­ście pod­pi­sa­ne — moż­na zosta­wiać w zakry­stii po każ­dej Mszy Świę­tej.
Zamknię­cie kon­kur­su pla­nu­je­my w sobo­tę na tydzień przed zakoń­cze­niem waka­cji dnia 22 sierp­nia 2020 r. W tym dniu wstęp­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne ostat­nie naj­lep­sze pra­ce zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w inter­ne­cie i w dro­dze tygo­dnio­we­go gło­so­wa­nia zosta­nie przez nas wszyst­kich wybra­ne ofi­cjal­ne logo naszej Para­fii.


Dopi­sa­no dnia 24.06.2020 r.
Poja­wi­ło się zain­te­re­so­wa­nie w mediach kato­lic­kich: