Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800
Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
21 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, w tym roku pod hasłem: „Zrób­cie wszyst­ko cokol­wiek wam powie mój Syn”. W inten­cji nowych powo­łań będzie­my modlić się pod­czas wszyst­kich Mszy świę­tych spra­wo­wa­nych w tym tygo­dniu a tak­że pod­czas ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek od godz. 1630 – 1700 oraz od 1730 – 1800.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Na koniec Tygo­dnia Biblij­ne­go, zachę­ca­my by przy wyj­ściu z kościo­ła pobrać sigle z frag­men­tem Pisma Świę­te­go i kie­ro­wać się w życiu tym co mówi nam Pan Bóg w swo­im Sło­wie.
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę modli się z nami muzycz­ny Zespół „Maja & Matan”. Dzię­ku­je­my im za świa­dec­two wia­ry, któ­re dają swo­im muzycz­nym talen­tem. Przy wyj­ściu ze świą­ty­ni może­my zaopa­trzyć się w pły­tę Zespo­łu, w cenie 25 zł.
   
 5. Jutro w koście­le św. Fau­sty­ny kolej­ne Spo­tka­nie Pre­sy­no­dal­ne w tzw. Rejo­nie dla Para­fii obu deka­na­tów Górow­skich. Roz­po­czę­cie o godz. 1915 a spo­tka­niu będzie prze­wod­ni­czył Bp Jacek Kiciń­ski. Oczy­wi­ście zapra­sza­my do udzia­łu nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny.
   
 6. We wto­rek 23 kwiet­nia przy­pa­da litur­gicz­na Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, Głów­ne­go Patro­na Pol­ski. Zachę­ca­my pod­czas spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych do wspól­nej modli­twy w inten­cji Ojczy­zny.
   
 7. Rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko-orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji nasze­go Para­fial­ne­go Oddzia­łu Akcji Kato­lic­kiej.
   
 10. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Sank­tu­arium NMP Łaska­wej w Krze­szo­wie na Piel­grzym­kę Męż­czyzn Dol­ne­go Ślą­ska, w sobo­tę 11 maja. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy oraz pod nume­rem tele­fo­nu zamiesz­czo­nym na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła.
   
 11. Tak­że w sobo­tę – 11 maja, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­na jest Piel­grzym­ka do pol­skie­go Loret­to i Nie­po­ka­la­no­wa dla Człon­ków Żywe­go Różań­ca i wszyst­kich chęt­nych, pod hasłem: „Obudź Twój Naród do Wia­ry!”. Koszt prze­jaz­du to 140 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Żywe­go Różań­ca i Stra­ży Hono­ro­wej.
   
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje mszalne

Sobo­ta 20.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – 5 r. śm.


NIEDZIELA 21.04.2024
0700
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 20 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Anie­la DYLEWSKA 
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jac­ka w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­ta i całej rodzi­ny
   
 • Bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski

 
1030
 • † Sta­ni­sław, Emi­lia MIZERA; † z obu stron
   
 • † Tere­sa MAŁECKA – 7 r. śm.; † z rodzin: GAJOWCZYKÓW, MAŁECKICH
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Roman CHUDY – 19 r. śm.; † Anna CHUDA

Ponie­dzia­łek 22.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jaro­sław KRAWIEC
 
1800
† Agniesz­ka, Szy­mon, Maria WOLANIK; † Adam TELEGA

Wte­rek 23.04.2024
0700
Za cięż­ko cho­rych i kona­ją­cych kapła­nów, o łaskę zdro­wia i potrzeb­ne łaski dla wszyst­kich kapłanów

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jerzy KORECKI

Śro­da 24.04.2024
0700
† Robert DEMat­ki Boże­jIŃ­SKI (od rodzin: Negle­rów, Hadasiów)
 
1700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od bra­ta Wal­de­ma­ra z rodziną)
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 25.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska. 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny w 70 r. uro­dzin i Marii w 85 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej, zdro­wie, potrzeb­ne łaski
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Pio­tra z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i dary Ducha Świętego


Pią­tek 26.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 7 r. śm.; † Jacek, Józef; † z rodzin: ZAKASZEWSKICH, SZYBIAK
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 27.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 26 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
 • † Zbi­gniew HRECHOROWICZ – 3 r. śm.; † rodzi­ce: Leonar­da, Euge­niusz
   
 • † Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA


NIEDZIELA 28.04.2024
0700

Dziękczynno–błagalna w int. Marii RACHONA w 78 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej

 
0900
 • † Cze­sław LECZYCKI – 1 r. śm.
   
 • † Bro­ni­sła­wa STUDZIŃSKA – 15 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wła­dy­sła­wa, Józef SZTUPCE

 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA; † z rodzin: LIBAKO, GRZELKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Zenon ŻŁOBIŃSCY; † z rodziny
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Lidii i Karo­la DUBYNA w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej (od rodzi­ców)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa w 43 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne