Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800
Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Moja niedziela, moja Eucharystia

Ogłoszenia parafialne

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X, Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa z racji zbli­ża­ją­ce­go się dnia NMP Różań­co­wej. Z tej racji nie będzie już dzi­siaj Różań­ca o godz. 1730.
   
 3. Ofia­ry, któ­re skła­da­my dzi­siaj na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Przez cały paź­dzier­nik zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Różań­co­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek i I pią­tek miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz.1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę – 8 paź­dzier­ni­ka, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Łagiew­nik, na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu Mar­ga­ret­ka. Koszt prze­jaz­du: 165 zł. Pro­si­my już zapi­sa­ne oso­by o potwier­dze­nie swe­go udzia­łu przez doko­na­nie wpła­ty do śro­dy włącz­nie. Wyjazd o godz. 400 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 8. Narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa zapra­sza­my do udzia­łu w Naukach Przed­mał­żeń­skich, któ­re roz­pocz­ną się w naj­bliż­szą sobo­tę – 8 paź­dzier­ni­ka o godz. 1900 w auli Domu Para­fial­ne­go Para­fii św. Fau­sty­ny w Górze.
   
 9. Zachę­ca­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nej Pie­szej Piel­grzym­ce z wro­cław­skiej kate­dry do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy, w sobo­tę – 15 paź­dzier­ni­ka. Spe­cjal­ny auto­kar zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 35 zł. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy, kate­che­tów i w zakry­stii.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zbi­gniew Wałec­ki, lat 88 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Ste­fan Mon­kie­wicz, lat 70 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Tade­usz Zającz­kow­ski, lat 58 z ul. Kościuszki;
  • śp. † Ryszard Gaw­da, lat 77 z Kruszyńca.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

Intencje mszalne

Intencje mszalne


Sobo­ta 01.10.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
Inten­cja od Róży VII z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. dla Człon­ków Żywe­go Różań­ca z oka­zji świę­ta Anio­łów Stróżów

Nie­dzie­la 02.10.2022
0700
† Jan, Anna, Emi­lia SURMA; † Miko­łaj, Roza­lia, Wła­dy­sław BARABASZ
 
0900
 • † Michał, Anna, Jani­na KORYLAK; † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY
   
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Micha­li­ny w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Mie­czy­sla­wa w 5 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
 • † Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
   
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Stefan

Ponie­dzia­łek 03.10.2022
0800
† Pau­li­na, Jani­na, Wła­dy­sław; † dziadkowie
 
1700
† Tere­sa, Andrzej BODERA
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska 

Wto­rek 04.10.2022
0800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od Róży III)
 
1700
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Stefania
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska

Śro­da 05.10.2022
0800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 3 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Dzięk­czyn­na za opie­kę nad moimi dzieć­mi, z proś­bą dla nich o miłość, zgo­dę, wza­jem­ną pomoc i wspar­cie w dal­szym życiu 

Czwar­tek 06.10.2022
0700
† Kata­rzy­na KOSZACKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 07.10.2022
0700
† Zofia IDKOWIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 08.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 6 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Cecy­lia JUREWICZ – 4 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; o Boże błog. dla męża, dzie­ci, wnu­ków i prawnuka

Nie­dzie­la 09.10.2022
0700
† Maria, Regi­na, Bro­ni­sław KARKOCHA; † z rodziny
 
0900
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Michał KORYLAK
 
1030
 • † Kry­sty­na KUŁAN – 5 r. śm.; † Wła­dy­sław, Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS
   
 • † Danu­ta TRZPIL – 7 r. śm.; † Ste­fan TRZPIL – 5 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Karo­li­ny DMUCHOWSKIEJ w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Sta­ni­sław KRAWCZYK (od Zdzi­sła­wa Kudy­ba z rodziną)
 
1800
† Lesław SAUTER; † z rodziny