Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Życie naszej Parafii

Pracujący kapłani.

Pro­boszcz:
Ks. mgr Hen­ryk WACHOWIAK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. dzie­kan – ust. 2011
Wika­riusz:
Ks. mgr Nor­bert GRACZYK – ust. 2019
Wika­riusz:
Ks. mgr Łukasz GOŁĄBEK – ust. 2019
 

Godziny odprawiania Mszy Świętej.

Nie­dzie­le:
700, 900, 1030, 1200, 1600, 1800

Od ponie­dział­ku do piątku:
700, 1700, 1800

Sobo­ty:
700, 1800
 

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej.

Wto­rek:
1600 – 1800
Czwar­tek:
1600 – 1800
Sobo­ta:
900 – 1000
 

Godziny otwarcia biblioteki parafialnej:

Wto­rek:
1700 – 1900
Pią­tek:
1700 – 1900


Spotkania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Każ­da 2 nie­dzie­la miesiąca:
godz. 1500

Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA ADWENTU
28 LISTOPADA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Z ini­cja­ty­wy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski po dzi­siej­szych Mszach świę­tych może­my zło­żyć do puszek nasze dobro­wol­ne ofia­ry na dłu­go­fa­lo­wą pomoc dla migran­tów, któ­rą orga­ni­zu­je Cari­tas Pol­ska. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. Od jutra zapra­sza­my przez cały Adwent do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re będą spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Szcze­gól­nie zapra­sza­my dzie­ci, dla któ­rych przy­go­to­wa­ny jest spe­cjal­ny rorat­ni pro­gram i ukła­dan­ka!
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­cą Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Eucha­ry­stią Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 5. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie zapra­sza­my na kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 6. W sobo­tę odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszach św. będzie­my mogli zło­żyć nasze ofia­ry do puszek na wspar­cie Zespo­łu Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wscho­dzie.
   
 8. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. 1800 w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w para­fial­ne kalen­da­rze oraz wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su. Nato­miast w zakry­stii, w tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Oprócz ofi­cjal­ne­go kalen­da­rza naszej Para­fii tak­że do naby­cia mniej­szy kalen­darz, nawią­zu­ją­cy w sza­cie gra­ficz­nej do kościo­ła Boże­go Cia­ła, do Eucha­ry­stii. Ofia­ry, któ­re skła­da­my z tej oka­zji prze­zna­czo­ne są na dzie­ła gospo­dar­cze pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii. Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 11. Jak co roku Cari­tas roz­pro­wa­dza świe­ce wigi­lij­ne. Duże naby­wa­my po 16 zł. a małe po 7 zł. Bóg zapłać za wspar­cie wigi­lij­nej akcji wspie­ra­ją­cej dzie­ci z ubo­gich rodzin!
   
 12. 15 grud­nia 2021 r. o godzi­nie 1700, w auli Domu Para­fial­ne­go Para­fii Św. Fau­sty­ny w Górze, odbę­dzie się wal­ne zebra­nie Sto­wa­rzy­sze­nia „SAMARYTANIN”.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zofia Błasz­czyk, lat 90 z ul. Obroń­ców Wester­plat­te 10;
  • śp. † Roman Gaw­ra­czyń­ski, lat 62 z ul. Ście­gien­ne­go.
   Wiecz­ny odpoczynek…

Intencje mszalne

Intencje mszalne


Sobo­ta 27.11.2021
0700
† Tere­sa LITWIN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Anie­la, Jan

Nie­dzie­la 28.11.2021
0700
† Jani­na, Anto­ni SZACHNIEWICZ (od wnu­ków Agniesz­ki i Bartka)
 
0900
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ
 
1030
† Anie­la ANDRYNOWSKA – 1 r. śm. (od męża, dzie­ci i wnuków)
 
1200
† Kry­sty­na STRZYŻEWSKA (od bra­to­wej z rodziną)
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI

Ponie­dzia­łek 29.11.2021
0700
† Jani­na, Sta­ni­sław WOJTCZAK
 
1700
† Ire­na PUŚCIAN; † Tere­sa RADZIŃSKA
 
1800
† Boże­na RUDNICKA – 6 r. śm.

Wto­rek 30.11.2021
0700
† Bar­ba­ra LACH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od Mię­dzy­re­gio­nal­nej Sek­cji Pra­cow­ni­ków Leśnic­twa NSZZ Soli­dar­ność przy Regio­nal­nej Dyrek­cji Lasów Pań­stwo­wych w Poznaniu)
 
1800
† Józe­fa TYSZKA; † sio­stry i bracia

Śro­da 01.12.2021
0700
† Jan PASTERZAK – 1 r. śm.
 
1700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od Pra­cow­ni­ków Nad­le­śnic­twa Góra Śląska)
 
1800
W int. Cór­ki Bar­ba­ry i syna Prze­my­sła­wa z proś­bą o łaskę zdro­wia (od rodziców)

Czwar­tek 02.12.2021
0700
† Elż­bie­ta WOLICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Maria RADOSZKO – 3 r. śm.; † Anto­ni RADOSZKO
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 03.12.2021
0700
† Tere­sa MRÓZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 04.12.2021
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Bar­ba­ra, Fran­ci­szek GÓRSCY; † rodzi­ce z obu stron; † Jan PROGA

Nie­dzie­la 05.12.2021
0700
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – 2 r. śm.
 
0900
† Sta­ni­sław GAJOWCZYK – 19 r. śm.; † Jani­na, Jan
 
1030
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Ali­cji z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800