Nasza Patronka

Naszą patron­ką jest św. Kata­rzy­na Alek­san­dryj­ska zali­cza­na przez Kościół do gro­na Czter­na­stu Świę­tych Wspo­mo­ży­cie­li. Ozna­cza to, że posia­da szcze­gól­ną moc wypra­sza­nia potrzeb­nych łask u Boga dla nas wiernych.

Wie­my o Niej nie­wie­le. Jej życie zaczę­ło się w roku 282, choć moż­na też zna­leźć infor­ma­cję że uro­dzi­ła się w roku 289 a nawet 294. W każ­dym razie mniej niż 300 lat po naro­dze­niu Jezu­sa Chry­stu­sa. Nie jeste­śmy też pew­ni ile lat prze­ży­ła. Naj­czę­ściej w źró­dłach wid­nie­je wiek 18 lat, choć gdzie indziej zna­la­złem, że doży­ła 16 roku życia.

Wie­my, że pocho­dzi­ła z boga­te­go rodu i była oso­bą bar­dzo wykształ­co­ną, co w tam­tych cza­sach nie było (szcze­gól­nie wśród kobiet) czymś powszech­nym. Była też oso­bą nie­zwy­kle odważ­ną, gdyż prze­ciw­sta­wi­ła się woli cesa­rzy Dio­kle­cja­na i Gale­riu­sza Mak­sy­mia­na kry­ty­ku­jąc prze­śla­do­wa­nia chrze­ści­jan. Pró­bo­wa­no wpły­nąć na porzu­ce­nie przez Nią wia­ry. Wyzna­czo­no pięć­dzie­się­ciu mędr­ców czczą­cych ówcze­sne bóstwa, aby prze­ko­na­li Kata­rzy­nę do odstą­pie­nia wyzna­wa­nia Jezu­sa, ale zamiast tego to Ona nie­któ­rych z nich nawróciła.

Wła­śnie za to zosta­ła ska­za­na na śmierć i nie­zwy­kle bole­sne tor­tu­ry. Bito Ją żyła­mi woło­wy­mi, nęka­no gło­dem a w koń­cu łama­no kołem, któ­re za spra­wą zesła­ne­go anio­ła roz­pa­dło się w cza­sie męczar­ni. Posta­no­wio­no więc Kata­rzy­nę ściąć mieczem.

Jej posta­wa i śmierć przy­słu­ży­ła się do roz­po­wszech­nie­nia chrze­ści­jań­stwa a Ona sama zosta­ła oto­czo­na kul­tem zarów­no wśród kato­li­ków jak prawosławnych.

Cia­ło Kata­rzy­ny obec­nie spo­czy­wa na Górze Synaj, gdzie zgod­nie z tra­dy­cją prze­nie­śli je aniołowie.

Świę­ta Kata­rzy­na Alek­san­dryj­ska jest patron­ką mię­dzy inny­mi: dzie­wic, żon, pie­ka­rzy, mły­na­rzy, dru­ka­rzy, fry­zje­rów, kole­ja­rzy. Opie­ku­je się też szcze­gól­nie cho­ry­mi na cho­ro­by gardła.

Poza Górą pod orę­dow­nic­twem Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej znaj­du­ją się też wie­le miast, uczel­ni, czy organizacji.

Wspo­mi­na­my ją w Koście­le Kato­lic­kim 25 listo­pa­da i w tym dniu obcho­dzi­my nasz Odpust Parafialny.