Prasa katolicka

Zachęcamy do prenumerowania i czytania prasy katolickiej.

Zachę­ca­my do pre­nu­me­ro­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Pole­ca­my tygo­dni­ki „Nie­dzie­la”, „Gość Niedzielny”.

Tygo­dnik Gość Niedzielny

Prenumerata elektronicznej wersji NIEDZIELI

„Gość Nie­dziel­ny” umoż­li­wia pre­nu­me­ra­tę swo­je­go tygo­dni­ka zarów­no w wer­sji tra­dy­cyj­nej – dru­ko­wa­nej jak i elek­tro­nicz­nej do czy­ta­nia w apli­ka­cji „Gość Nie­dziel­ny“ na smart­fo­nie lub table­cie, a tak­że w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej. Może­ny tak­że wybrać wer­sję w for­ma­cie PDF i same­mu ją wydru­ko­wać. Wybo­ru doko­na­my na stro­nie www.igomedia.pl/Prenumerata/.

Tygo­dnik Niedziela

Prenumerata elektronicznej wersji NIEDZIELI

PRENUMERATA DRUKOWANEJ WERSJI „NIEDZIELI”

Zale­ty prenumeraty:
  • dostar­cza­nie gaze­ty bez­po­śred­nio do domu
  • ter­mi­no­wość dostaw
  • jed­no­ra­zo­we zamówienie

Aby zamó­wić wer­sję dru­ko­wa­ną „Nie­dzie­li” nale­ży skon­tak­to­wać się z Dzia­łem Kol­por­ta­żu pod nr. tel.: (34) 324 36 45 lub mailo­wo: kolportaz.niedziela@niedziela.pl

PRENUMERATA WERSJI ELEKTRONICZNEJ „NIEDZIELI”

Zale­ty e‑wydania:
  • 50% ceny wer­sji papierowej
  • dostęp­ność
  • czy­ta­nie bez wycho­dze­nia z domu
  • moż­li­wość pre­nu­me­ra­ty e‑wydania

Elek­tro­nicz­ne wyda­nie Tygo­dni­ka Kato­lic­kie­go „Nie­dzie­la” to koszt jedy­nie 3 zł. Aby kupić „Nie­dzie­lę” w wer­sji elek­tro­nicz­nej wystar­czy wejść na stro­nę e.niedziela.pl i postę­po­wać według instrukcji.