Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej stro­ny inter­ne­to­wej to: https://gora-katarzyna.pl.
Para­fia pod wezwa­niem świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze.
ul. ks. Pio­tra Ście­gien­ne­go 29, 56–200 Góra
Ope­ra­to­rem danych zawsze Pro­boszcz Para­fii – obec­nie ks. Hen­ryk Wachowiak

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

  • Pani/pana dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w spo­sób auto­ma­tycz­ny i ręcz­ny, a po zakoń­cze­niu kore­spon­den­cji usunięte.
  • Odbior­cą Pani/Pana danych poza adre­sa­tem może być oso­ba kom­pe­tent­na zależ­na od prze­ka­za­nej treści.
  • Pani/Panu przy­słu­gu­je pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, oraz pra­wo do prze­no­sze­nia danych w przy­pad­kach okre­ślo­nych w prze­pi­sach RODO.
  • Przy­słu­gu­je Pani/panu pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.

Ciasteczka

Word­Press, uży­wa pli­ków cookie przede wszyst­kim w celu iden­ty­fi­ka­cji urzą­dze­nia z któ­re­go się z nami łączysz, aby dosto­so­wać prze­ka­zy­wa­ne tre­ści zgod­nie z roz­dziel­czo­ścią i orien­ta­cją ekranu. 

Pod­czas logo­wa­nia two­rzy­my dodat­ko­wo kil­ka cia­ste­czek potrzeb­nych do zapi­su two­ich infor­ma­cji logo­wa­nia oraz wybra­nych opcji ekra­nu. Cia­stecz­ka logo­wa­nia wyga­sa­ją po dwóch dniach, a opcji ekra­nu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamię­taj mnie”, logo­wa­nie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, cia­stecz­ka logo­wa­nia zosta­ną usunięte.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­ku­ły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły itp.). Osa­dzo­ne tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witrynę.

Witry­ny mogą zbie­rać infor­ma­cje o tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witrynie.

Analiza statystyk

Pro­wa­dzi­my ana­li­zę sta­ty­styk w spo­sób auto­ma­tycz­ny poprzez doda­nie odpo­wied­nie­go kodu na potrze­by śle­dze­niu ruchu przez wyszu­ki­war­kę Google.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz kon­to użyt­kow­ni­ka albo doda­łeś komen­ta­rze w tej witry­nie, możesz zażą­dać dostar­cze­nia pli­ku z wyeks­por­to­wa­nym kom­ple­tem two­ich danych oso­bi­stych będą­cych w naszym posia­da­niu, w tym całość tych dostar­czo­nych przez cie­bie. Możesz rów­nież zażą­dać usu­nię­cia przez nas cało­ści two­ich danych oso­bi­stych w naszym posia­da­niu. Nie doty­czy to żad­nych danych któ­re jeste­śmy zobli­go­wa­ni zacho­wać ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

E‑Mail‑e gości mogą być spraw­dza­ne za pomo­cą auto­ma­tycz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spamu.