Koncert BETLEJEM WROCŁAWSKIE

Koncert BETLEJEM WROCŁAWSKIE

 

     12 stycz­nia 2018r. w Hali Stu­le­cia we Wro­cła­wiu odbył się kon­cert z cyklu „Betle­jem w Pol­sce”. Gwiaz­dy pol­skiej estra­dy zaśpie­wa­ły kolę­dy z róż­nych stron świa­ta w nowych, ory­gi­nal­nych aran­ża­cjach. Bar­dzo wyjąt­ko­wo brzmia­ły utwo­ry wyko­na­ne w duetach, któ­re były spe­cjal­nie stwo­rzo­ne na tę oka­zje czy też pie­śni wyko­na­ne wspól­nie przez wszyst­kich soli­stów. Mie­li­śmy moż­li­wość usły­szeć tak wyjąt­ko­we utwo­ry jak: sta­rą hebraj­ską pieśń sza­ba­to­wą, sta­ro­grec­ką kolę­dę z Kapa­do­cji, czy też kolę­dę ukra­iń­ską, węgier­ską i czeską.
     Te wspa­nia­łe utwo­ry wyko­na­li dla nas: Nata­lia Kukul­ska, Kasia Moś, Daria Zawi­łow, Agniesz­ka Musiał, Beata Bed­narz, Dana Vyn­nyt­ska, Igor Her­but, Mie­tek Szcze­śniak, Mate.O (Mate­usz Otrę­ba) oraz Adam Kry­lik. Arty­ści wystę­po­wa­li na impo­nu­ją­cej sce­nie 360*.
     Orkie­strę AUKSO (jed­na z naj­lep­szych orkiestr kame­ral­nych w Euro­pie) popro­wa­dził wybit­ny pol­ski skrzy­pek i kame­ra­li­sta – Marek Moś.
     Kon­cep­cję i dra­ma­tur­gię tego kon­cer­tu stwo­rzył Dyrek­tor arty­stycz­ny – Mate­usz Otrę­ba. Czy­ta­ne frag­men­ty Pisma Świę­te­go mia­ły sku­pić naszą uwa­gę na Jezu­sie Chry­stu­sie, Mesja­szu, któ­ry to naro­dził się w Betle­jem. Zapre­zen­to­wa­ne utwo­ry skła­nia­ły słu­cha­czy do kon­tem­pla­cji, nato­miast ryt­micz­ne aran­ża­cje pory­wa­ły publicz­ność do powsta­nia, kla­ska­nia, a nie­kie­dy i tańca.
     Kie­row­ni­kiem muzycz­nym tych pięk­nych aran­ża­cji jest pia­ni­sta, kom­po­zy­tor, aran­żer, pro­du­cent muzycz­ny – Jan Smoczyński.
     W dal­szej czę­ści kon­cer­tu życze­nia do uczest­ni­ków skie­ro­wał abp Józef Kup­ny. Życzył aby­śmy mie­li wię­cej miło­ści dla sie­bie, dobro­ci, życz­li­wo­ści dla innych i potra­fi­li je oka­zy­wać. Każ­dy z uczest­ni­ków kon­cer­tu wraz z pro­gra­mem otrzy­mał opła­tek. Arcy­bi­skup pobło­go­sła­wił opła­tek, któ­rym wspól­nie dzie­li się uczest­ni­cy koncertu.
     Na zakoń­cze­nie arty­ści razem z wie­lo­ty­sięcz­ną publicz­no­ścią wyko­na­li naj­pięk­niej­sze pol­skie kolę­dy i skom­po­no­wa­ny spe­cjal­nie utwór na tę trasę.
     Uczest­ni­cząc w Betle­jem Wro­cław­skim mogli­śmy pomóc innym. Jak pod­kre­ślał pro­wa­dzą­cy kon­cert Marek Zając, dochód z kon­cer­tu w cało­ści zosta­nie prze­zna­czo­ny na wspar­cie osób nie­do­ży­wio­nych w ramach akcji „Głod­nych nakar­mić”. Zachę­cał aby zostać „Amba­sa­do­rem Miło­sier­dzia” bio­rąc przy wyj­ściu tor­bę, wypeł­nić ją i zanieść pod wska­za­ne miej­sce. Moż­na było wes­przeć tę ini­cja­ty­wę kupu­jąc pły­tę (seria limi­to­wa­na tyl­ko dla uczest­ni­ków tra­sy) z któ­rej dochód też w cało­ści prze­zna­czo­ny jest na ten szczyt­ny cel. 

Józef Dmu­chow­ski

War­ning: Unde­fi­ned varia­ble $SLGF_Hover_Color in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 109

War­ning: Unde­fi­ned varia­ble $SLGF_Show_Gallery_Title in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 208

War­ning: fore­ach() argu­ment must be of type array|object, null given in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 225