Koncert kolęd 2016

Bogu w Niebie Chwała – koncert kolęd

 

     30 grud­nia 2016 r. licz­nie przy­by­li widzo­wie do kościo­ła św. Kata­rzy­ny w Górze, by wysłu­chać kolęd w wyko­na­niu zespo­łu „Pro Bono”. Sce­ne­rię kon­cer­tu two­rzył ołtarz prze­mie­nio­ny w szop­kę bożo­na­ro­dze­nio­wą. Ini­cja­to­rem wystę­pu był Arka­diusz Gustaw. Wspar­li go finan­so­wo pro­boszcz ks. Hen­ryk Wacho­wiak, bur­mistrz Ire­na Krzysz­kie­wicz i sta­ro­sta Piotr Woło­wicz. Pla­kat zapra­sza­ją­cy na impre­zę przy­go­to­wał Woj­ciech Konu­ry. Pod­czas wyda­rze­nia wystą­pi­li człon­ko­wie zespo­łu „Pro Bono”: Ane­ta Gra­bow­ska, Iwo­na Jusz­czak, Tere­sa Kaj­zer, Anna Miko­luk, Gra­ży­na Mro­zow­ska, Ane­ta Płu­chow­ska, Elż­bie­ta Rusz­kie­wicz, Ali­cja Saj­dak, Arka­diusz Gustaw, Maciej Kostyk i Piotr Krzy­ża­now­ski oraz Han­na Górec­ka, Wero­ni­ka Szy­mań­ska, Aga­ta Śli­wiń­ska, Agniesz­ka Gor­tych, Mariusz Gor­tych. Towa­rzy­szył im zespół muzycz­ny w skła­dzie: Piotr Kosiń­ski – per­ku­sja, Jakub Poja­sek – per­ku­sjo­na­lia, Krzysz­tof Bakacz – gita­ra baso­wa, Bar­tosz Poja­sek – gita­ra elektryczna/akustyczna, Patryk Gor­tych – trąb­ka, Paweł Gor­tych – trąb­ka, Kor­ne­lia Ham­pel­ska – flet poprzecz­ny. Kon­cert był popi­sem bra­ci Gusta­wów. Występ ten nagra­no na pły­cie, któ­rą moż­na było nabyć.

     „Pro Bono” zade­biu­to­wa­ło 26 listo­pa­da 2004 r. pod­czas uro­czy­sto­ści 50-lecia Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 w Górze w skła­dzie: Ane­ta Gra­bow­ska, Elż­bie­ta Rusz­kie­wicz, Tere­sa Kaj­zer, Iwo­na Jusz­czak, Ilo­na Rataj­czak, Gra­ży­na Mro­zow­ska, Piotr Krzy­ża­now­ski, Mar­cin Piskorz. Mariusz Rataj­czak, Roman Dimi­triu i Rafał Kołak. Nazwę wymy­śli­ła Joan­na Zembroń. Wcze­śniej funk­cjo­no­wał podob­ny zespół pro­wa­dzo­ny przez Gra­ży­nę Kamiń­ską. Wów­czas opie­kę muzycz­ną nad chó­rem spra­wo­wał Mariusz Rataj­czak, od 2015 r.  Arka­diusz Gustaw – instruk­tor muzy­ki w górow­skim Domu Kul­tu­ry. Człon­ka­mi chó­ru poza jed­ną oso­bą są nauczyciele.

     „Pro Bono” wystę­po­wał pod­czas uro­czy­sto­ści i imprez kul­tu­ral­nych takich jak wcze­śniej wspo­mnia­ne 50-lecie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3, Woje­wódz­ka Inau­gu­ra­cja Roku Szkol­ne­go 2005/2006, pod­czas kon­kur­su recy­ta­tor­skie­go „Ada­mus” (2005 i 2006), nada­nie imie­nia Miko­ła­ja Koper­ni­ka Gim­na­zjum nr 2 w Górze, 60-lecie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Sici­nach, Gmin­na Inau­gu­ra­cja Roku Szkol­ne­go 2006/2007, zjazd absol­wen­tów Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go i Zespo­łu Szkół, Naro­do­we Czy­ta­nie „Quo Vadis”, inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kie­go Górow­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku, opra­wa wystę­pu Zbi­gnie­wa Wale­ry­sia recy­tu­ją­ce­go „Tryp­tyk rzym­ski” z oka­zji litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia św. Jana Paw­ła II, opra­wa mszy św. z oka­zji róż­nych uro­czy­sto­ści i wie­lu innych. Nie­jed­no­krot­nie wystę­po­wał pod­czas pry­wat­nych uroczystości.

     Nazwa „Pro Bono” ozna­cza „Dla Dobra” nie jest przy­pad­ko­wa, moty­wu­je ona chó­rzy­stów do wspól­nej pra­cy na rzecz dru­gie­go czło­wie­ka. Robią to, co lubią, i jed­no­cze­śnie dają radość innym. 

 

Miro­sław Żłobiński

Zdję­cia Jolan­ta Żłobińska.


War­ning: Unde­fi­ned varia­ble $SLGF_Hover_Color in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 109

POPRZEDNI ARTYKUŁ | NASTĘPNY ATRYKUŁ