Zapytanie ofertowePobierz cały zestaw dokumentów


W razie pytań i wąt­pli­wo­ści w sprz­wie zapy­ta­nia ofer­to­we­go pro­szę o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub E‑Mail do peł­no­moc­ni­ka para­fii – pan Jerzy Rafał Baniak:
tel: 691 80 22 20,
E‑Mail: jerzyrafal@o2.pl