Koncert kolęd 2019

Raduj się świecie, przyszedł Pan

 

     27 grud­nia 2019 r. już po raz IV roz­brzmia­ły kolę­dy w koście­le pw. św. Kata­rzy­ny Aleksandryjskiej.
Wszy­scy, któ­rzy tego wie­czo­ru przy­by­li do świą­ty­ni mogli wysłu­chać w wyko­na­niu chó­ru „Pro Bono” oraz gościa Karo­la Dziu­by – gita­rzy­sty i woka­li­sty, pięk­nych kolęd w róż­nych aran­ża­cjach. Naj­młod­szą uczest­nicz­ką była Blan­ka, któ­ra zachwy­ci­ła słu­cha­czy swo­im występem.
Opra­wę muzycz­na sta­no­wi­ła orkie­stra „Big Band” – Domu Kul­tu­ry w Górze pod kie­row­nic­twem Arka­diu­sza Gustawa. 

     Wra­że­nie robi­ła opra­wa kon­cer­tu – zwłasz­czaa pięk­ne pod­świe­tle­nie wnę­trza kościoła.
Pod­su­mo­wu­jąc całe to wyda­rze­nie, kolej­ny raz uczest­ni­cy tego wie­czo­ru byli bar­dzo zado­wo­le­ni, dając temu wyraz poprzez aplauz.

 

Józef Dmu­chow­ski

Zdję­cia Józef Dmuchowski


War­ning: Unde­fi­ned varia­ble $SLGF_Hover_Color in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 109

War­ning: Unde­fi­ned varia­ble $SLGF_Show_Gallery_Title in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 208

War­ning: fore­ach() argu­ment must be of type array|object, null given in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 225