Radość ludzi wszędy słynie

Radość ludzi wszędy słynie

     W ostat­ni pią­tek koń­czą­ce­go się roku 2017 o godz. 19.00 w para­fii p.w. św. Kata­rzy­ny w Górze miał miej­sce Kon­cert Bożo­na­ro­dze­nio­wy „Radość ludzi wszę­dy sły­nie“ w wyko­na­niu chó­ru nauczy­ciel­skie­go PRO BONO i Gości.
     Świą­ty­nia zosta­ła pięk­nie ude­ko­ro­wa­na kolo­ro­wy­mi świa­tła­mi, co dodat­ko­wo pod­kre­śli­ło donio­słość tego wyda­rze­nia. Wyko­ny­wa­ne kolej­ne kolę­dy, a i też wyko­na­nie instru­men­tal­ne (na gita­rze) nagra­dza­ne było grom­ki­mi bra­wa­mi. Szcze­gól­nie dłu­go był okla­ski­wa­ny występ dzie­ci ze Szko­ły nr 3. Dyna­micz­ne wyko­na­nie wie­lu kolęd oraz aku­sty­ka naszej świą­ty­ni powo­do­wa­ło nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia. Na zakoń­cze­nie kon­cer­tu wyko­naw­com podzię­ko­wa­ła cio­cia cho­re­go Ada­sia i zapra­sza­ła wszyst­kich do kawia­ren­ki na gorą­cą kawę. Po kon­cer­cie moż­na było włą­czyć się w kwe­stę na rzecz Ada­sia cho­re­go na rdze­nio­wy zanik mięśni.
     Ksiądz pro­boszcz dzię­ku­jąc wyko­naw­com ze swo­jej stro­ny przy­po­mniał, że rok temu też miał miej­sce w naszej świą­ty­ni Kon­cert Kolęd i ma nadzie­ję, że ten II Kon­cert wpi­sze się na sta­łe w gru­dnio­wy kalen­darz kolę­do­wa­nia w naszej parafii. 

Józef Dmu­chow­ski

Zdję­cia: Józef Dmu­chow­ski, Bog­dan Mączyński


War­ning: Unde­fi­ned varia­ble $SLGF_Hover_Color in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 109

War­ning: Unde­fi­ned varia­ble $SLGF_Show_Gallery_Title in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 208

War­ning: fore­ach() argu­ment must be of type array|object, null given in /home/users/h679173/public_html/gora-katarzyna.pl/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 225