Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych: „Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

„Sta­now­czy sprze­ciw wobec dzia­łań MEN” – to Oświad­cze­nie Dyrek­to­rów Wydzia­łów Kate­che­tycz­nych, któ­rzy obra­do­wa­li w dniach 21–23 maja br. w Ste­gnie pod­czas ogól­no­pol­skie­go spo­tka­nia, któ­re popro­wa­dził bp Woj­ciech Osial, prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Publi­ku­je­my peł­ny tekst Oświadczenia:

„Sta­now­czy sprze­ciw wobec dzia­łań MEN”
Oświad­cze­nie Dyrek­to­rów Wydzia­łów Katechetycznych

Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Kate­che­tycz­nych die­ce­zji w Pol­sce obec­ni na kon­fe­ren­cji pod kie­row­nic­twem Księ­dza Bisku­pa Woj­cie­cha Osia­la, Prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go KEP, wyra­ża­ją sta­now­czy sprze­ciw wobec dzia­łań Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej doty­czą­cych szkol­nych lek­cji reli­gii. Dzia­ła­nia te ukła­da­ją się w pakiet zmian, któ­re są jaw­ną dys­kry­mi­na­cją dzie­ci i mło­dzie­ży uczest­ni­czą­cych w szkol­nych lek­cjach reli­gii, ich rodzi­ców oraz nauczy­cie­li religii.

Dyrek­to­rzy pod­kre­śla­ją, że wszel­kie zmia­ny win­ny doko­ny­wać się zawsze zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, na dro­dze wza­jem­ne­go dia­lo­gu i w poro­zu­mie­niu z wszyst­ki­mi Kościo­ła­mi i związ­ka­mi wyzna­nio­wy­mi. Koniecz­ne jest zawsze wypra­co­wa­nie poro­zu­mie­nia stro­ny rzą­do­wej z wła­dza­mi Kościo­ła i związ­ków wyzna­nio­wych. Wyni­ka to z zapi­sów w Usta­wie o sys­te­mie oświa­ty, Kon­sty­tu­cji RP oraz Kon­kor­da­tu. Jedy­nie na dro­dze dia­lo­gu i współ­pra­cy moż­na wła­ści­wie trosz­czyć się o roz­wój mło­dych poko­leń Polek i Polaków.

  1. For­mą nie­rów­no­ści i nie­spra­wie­dli­we­go trak­to­wa­nia uczniów i nauczy­cie­li reli­gii jest wpro­wa­dza­na przez Mini­ster­stwo moż­li­wość zwięk­sza­nia grup poprzez łącze­nie uczniów z róż­nych klas i pozio­mów edu­ka­cyj­nych: do 25 osób w kla­sach I‑III i do 30 osób w kla­sach IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych oraz w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych. Naucza­nie reli­gii w gru­pach więk­szych niż w przy­pad­ku innych lek­cji ma cha­rak­ter dys­kry­mi­na­cji i nie jest podyk­to­wa­ne dobrem ucznia. Mini­ster­stwo pla­nu­je łącze­nie klas w gru­py tak­że bez uwzględ­nia­nia wie­ku dzie­ci. Sytu­acja, w któ­rej ucznio­wie z klas IV szko­ły pod­sta­wo­wej znaj­dą się na jed­nej lek­cji z ucznia­mi klas VIII jest sprzecz­na z wszel­ki­mi zasa­da­mi psy­cho­lo­gicz­ny­mi, peda­go­gicz­ny­mi i dydak­tycz­ny­mi. Naru­sza to pra­wa ucznia, god­ność dziec­ka oraz krzyw­dzi je w pro­ce­sie edukacji.
  2. Mini­ster­stwo, pomi­mo licz­nych gło­sów sprze­ci­wu, bez żad­ne­go poro­zu­mie­nia z Kościo­łem, pod­ję­ło decy­zję, że oce­na z reli­gii od 1 wrze­śnia 2024 r. nie będzie wli­cza­na do śred­niej ocen. W spo­sób rażą­cy godzi to w pod­sta­wo­we zasa­dy dydak­tycz­ne. Dziec­ko nie jest w sta­nie zro­zu­mieć, dla­cze­go jego wysi­łek na lek­cjach reli­gii nie jest doce­nio­ny w ten sam spo­sób, jak w przy­pad­ku innych przedmiotów.
  3. Zapo­wia­da­ne przez Mini­ster­stwo umiesz­cza­nie lek­cji reli­gii jedy­nie na począt­ku i na koń­cu zajęć jest for­mą dys­kry­mi­na­cji, segre­ga­cji i nie­to­le­ran­cji wobec osób wie­rzą­cych. Jest to krzyw­dzą­ce wobec uczniów i ich rodzi­ców. Godzi rów­nież w pod­sta­wo­we pra­wa nauczy­cie­li reli­gii, okre­ślo­ne m.in. w Kar­cie Nauczyciela.
  4. Dyrek­to­rzy wyra­ża­ją sprze­ciw wobec pla­nów zmniej­sze­nia licz­by lek­cji reli­gii do jed­nej tygodniowo.

Nauczy­cie­le reli­gii aktyw­nie uczest­ni­czą w reali­za­cji szkol­nych pro­gra­mów pro­fi­lak­tycz­no-wycho­waw­czych na wszyst­kich płasz­czy­znach w spo­łecz­no­ści szkol­nej. Uczą miło­ści bliź­nie­go, wraż­li­wo­ści na potrze­by dru­gie­go czło­wie­ka, dia­lo­gu, tole­ran­cji, sza­cun­ku, kształ­tu­ją posta­wy spo­łecz­ne. Kształ­tu­ją posta­wy pro­eko­lo­gicz­ne, spo­łecz­ne, doty­czą­ce zdro­wia fizycz­ne­go i psy­chicz­ne­go. Tro­ska nauczy­cie­li reli­gii o roz­wój emo­cjo­nal­ny, spo­łecz­ny i ducho­wy prze­kła­da się na kon­dy­cję psy­cho­fi­zycz­ną uczniów.

Orga­ni­za­cja lek­cji reli­gii w prze­strze­ni szkol­nej jest wypeł­nie­niem kon­sty­tu­cyj­ne­go pra­wa rodzi­ców do wycho­wa­nia i naucza­nia reli­gij­ne­go zgod­nie ze swo­imi prze­ko­na­nia­mi (art. 53, ust. 3 Kon­sty­tu­cji). Jest też dla rodzi­ców uła­twie­niem, gdyż czę­sto zapra­co­wa­ni, z wiel­ką trud­no­ścią dopro­wa­dza­li­by dzie­ci na zaję­cia przy parafii.

Wpro­wa­dza­nie zmian w orga­ni­za­cji lek­cji reli­gii w szko­le odby­wa się do tej pory bez wyma­ga­ne­go przez pra­wo poro­zu­mie­nia Mini­ster­stwa ze stro­ną kościel­ną. Pań­stwo demo­kra­tycz­ne powin­no respek­to­wać pra­wa wszyst­kich oby­wa­te­li – zarów­no wie­rzą­cych, jak i niewierzących.

Oso­by odpo­wie­dzial­ne za kate­chi­za­cję i szkol­ne naucza­nie reli­gii w Pol­sce pro­szą Rodzi­ców i wszyst­kich ludzi dobrej woli o aktyw­ne włą­cze­nie się w obro­nę obec­no­ści lek­cji reli­gii w pol­skiej szko­le. Wysy­łaj­my do Mini­ster­stwa nasz sprze­ciw w tej spra­wie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Katechetycznych

Ste­gna, 23 maja 2024 r.

Źródł: KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI