III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
14 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Biblij­ny, któ­ry prze­ży­wa­my pod hasłem: „Powo­ła­ni do Wspól­no­ty – Komu­nii z Bogiem i bliź­ni­mi w Koście­le”. Zachę­ca­my do oso­bi­stej i sys­te­ma­tycz­nej lek­tu­ry Sło­wa Boże­go.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1200, jak zwy­kle w dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca, Msza św. zbio­ro­wa za żyją­cych.
   
 3. Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my w dzi­siej­szą nie­dzie­lę na godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go, na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­no-modli­tew­ne.
   
 4. Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie w czwar­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że w następ­ny ponie­dzia­łek – 22 kwiet­nia o godz. 1915 w koście­le św. Fau­sty­ny odbę­dzie się spo­tka­nie pre­sy­no­dal­ne w tzw. Rejo­nie dla obu Deka­na­tów Górow­skich.
   
 5. W naj­bliż­szą sobo­tę – 20 kwiet­nia w koście­le Naj­święt­szej Maryi Pan­ny na Pia­sku we Wro­cła­wiu odbę­dzie się Die­ce­zjal­ny Dzień Sku­pie­nia dla kobiet naszej archi­die­ce­zji. Zapra­sza­my do udzia­łu. Wyjazd na spo­sób indy­wi­du­al­ny a szcze­gó­ły u dusz­pa­ste­rzy
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy Świę­tych modlić się będzie wraz z nami muzycz­ny zezpół „Maja & Matan” z Kro­to­szy­na. Po Mszach Świę­tych moż­na będzie zaopa­trzyć się w pły­tę zespo­łu w cenie 25 zł.
   
 7. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Już dzi­siaj zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko-orga­ni­za­cyj­ne, któ­re się odbę­dzie w następ­ny wto­rek – 23 kwiet­nia o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 9. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Sank­tu­arium Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Łaska­wej w Krze­szo­wie na Piel­grzym­kę Męż­czyzn Dol­ne­go Ślą­ska, w sobo­tę 11 maja. Zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy oraz pod nume­rem tele­fo­nu zamiesz­czo­nym w kruch­cie kościoła.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, prze­nie­sio­na litur­gicz­nie z uwa­gi na przy­pa­da­ją­cy 25 mar­ca Wiel­ki Ponie­dzia­łek, Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia, stąd pod­czas Eucha­ry­stii o godz. 1800 przy­ję­cie Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go a zagro­żo­ne­go w łonie mat­ki. Oso­by, któ­re chcą pod­jąć się tego Dzie­ła, pro­szo­ne są o wypeł­nie­nie dekla­ra­cji, któ­re są wyło­żo­ne przy bocz­nym ołta­rzu a następ­nie zło­że­nie ich w zakry­stii. Msza św. będzie poprze­dzo­na od godz. 1730 modli­twą różań­co­wą w inten­cji obro­ny życia.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 zbio­ro­wa Msza św. za żyją­cych.
   
 8. Fir­ma Gre­en Offi­ce Eco­lo­gic oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrych Ini­cja­tyw „Pro Mis­sio” dzię­ku­ją wszyst­kim naszym Para­fia­nom, któ­rzy prze­ka­za­li ostat­nio zuży­ty sprzęt elek­trycz­ny i elek­tro­nicz­ny. Dzię­ki temu zosta­ły wspar­te finan­so­wo kon­kret­ne pro­jek­ty misyj­ne.
   
 9. Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Górze po raz kolej­ny prze­strze­ga szcze­gól­nie oso­by star­sze przed oszu­sta­mi, któ­rzy wyłu­dza­ją pie­nią­dze tzw. meto­dą na wnucz­ka, poli­cjan­ta, pra­cow­ni­ka baku, ZUS ‑u, itp. Pro­si­my o roz­wa­gę!
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Tomasz Zarę­bal, lat 62 z ul. Gło­gow­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
1 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. Chry­stus Zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie Zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja!
  Życze­nia ….Wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, Dusz­pa­ste­rze życzą nie­za­chwia­nej wia­ry, nie­prze­mi­ja­ją­cej nadziei i nigdy nie sty­gną­cej miło­ści do Zmar­twych­wsta­łe­go! Niech Te Świę­ta wypeł­nią Wasze ser­ca poko­jem!
   
 2. Dzi­siaj Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 3. Ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne dzi­siaj na tacę ofia­ry, na potrze­by Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go i Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go we Wro­cła­wiu!
   
 4. Zachę­ca­my do udzia­łu we Mszach św. Okta­wy Wiel­ka­noc­nej, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Ze wzglę­du na Okta­wę, w naj­bliż­szy pią­tek nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych.
   
 5. Codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – Nabo­żeń­stwo Nowen­ny przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 1700. O godz. 1800 Msza św. o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji – w ciszy, do godz. 2000.
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1700 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec, jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień w Fati­mie.
    
 7. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. Naj­bliż­sza nie­dzie­la jest pierw­szą w mie­sią­cu kwiet­niu, stąd o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my w naj­bliż­szą nie­dzie­lę na tacę, jak zawsze prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Orga­ni­za­tor­ki nie­daw­ne­go kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­ne­go na rzecz cho­re­go Filip­ka, ser­decz­nie dzię­ku­ją wszyst­kim Para­fia­nom za otwar­te ser­ca i wspar­cie tej akcji. W cza­sie kier­ma­szu uda­ło się zebrać kwo­tę: 7.377 zł i 70 gr. na dia­gno­zę i lecze­nie Filip­ka. Bóg zapłać za oka­za­ną dobroć!
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Roza­lia Prus, lat 91 z ul. Dworcowej;
  • śp. † Hele­na Wier­sze­lis, lat 91 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Sta­ni­sław Jak­szew­ski, lat 75 z ul. Dwor­co­wej – tych zmar­łych odpro­wa­dzi­li­śmy na nasze cmen­ta­rze w minio­nym tygo­dniu.
   W Wiel­kim Tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szli także:
  • śp. † Bole­sław Wit­kow­ski, lat 76;
  • śp. † Anna Włoch, lat 83 z ul. Starogórskiej,
  • śp. † Wie­sła­wa Zając, lat 84 z ul. Błotnej;
  • śp. † Maria Doniec, lat 86 z pl. Chro­bre­go – któ­rych pogrze­by odbę­dą się w tym tygodniu.
  • Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
24 MARCA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj pod­czas każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie palm.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w ostat­nim tego­rocz­nym Nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wspól­ną modli­twę i za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne w tego­rocz­nym Wiel­kim Poście pod­czas nabo­żeństw Dro­gi Krzy­żo­wej i Gorz­kich Żali z prze­zna­cze­niem na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”!
   
 3. Do Wiel­kiej Śro­dy Msze św. będą spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku czy­li o godz.700, 1700 i 1800 z tra­dy­cyj­ny­mi nabo­żeń­stwa­mi: do Boże­go Miło­sier­dzia w ponie­dzia­łek i do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w śro­dę.
   
 4. Kan­ce­la­ria para­fial­na w Wiel­kim Tygo­dniu będzie czyn­na tyl­ko we wto­rek o sta­łej porze czy­li od godz. 1600 do 1800.
   
 5. Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my obchód naj­więk­szych Wyda­rzeń naszej wia­ry – Wiel­ki Tydzień. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w nabo­żeń­stwach Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Porzą­dek ich spra­wo­wa­nia jest następujący: 
  1. Wiel­ki Czwar­tek – dzię­ku­je­my Panu Bogu za Dar Sakra­men­tów: Kapłań­stwa i Eucha­ry­stii. To „Dzień Księ­dza”. Przed połu­dniem o godz. 1000 we wro­cław­skiej archi­ka­te­drze Msza św. Krzyż­ma z bło­go­sła­wień­stwem ole­jów świę­tych dla całej archi­die­ce­zji i odno­wie­niem przy­rze­czeń kapłań­skich.
   W naszym koście­le para­fial­nym uro­czy­sta Msza św. o godz. 1900, po któ­rej prze­nie­sie­my Naj­święt­szy Sakra­ment do Ołta­rza Ado­ra­cji popu­lar­nie zwa­ne­go Ciem­ni­cą. Ado­ra­cja do godz. 2300 a pierw­szą godzi­nę roz­po­czy­na Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa;
  2. Wiel­ki Pią­tek – przed połu­dniem o godz. 1000 Dro­ga Krzy­żo­wa na Kal­wa­rii nasze­go cmen­ta­rza para­fial­ne­go oraz pokut­ne przej­ście po Świę­tych Scho­dach. Ado­ra­cja przy Ciem­ni­cy od godz. 700 a modli­twy od godz. 1400 pro­wa­dzi Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. O godz. 1500 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia roz­po­czy­na­ją­ca Nowen­nę przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia. O godz. 1900 roz­pocz­nie się Nabo­żeń­stwo Męki Pań­skiej z Ado­ra­cją Krzy­ża i prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu. W ten dzień wszyst­kich wier­nych, któ­rzy ukoń­czy­li 14. rok życia aż do śmier­ci obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Nato­miast wier­nych w wie­ku od ukoń­cze­nia 18. roku życia do roz­po­czę­cia 60. roku życia obo­wią­zu­je dodat­ko­wo post, pole­ga­ją­cy na ogra­ni­cze­niu się do spo­ży­cia jed­ne­go posił­ku do syta i ewen­tu­al­nie dwóch nie­peł­nych. Chciej­my zacho­wać pokut­ny cha­rak­ter tego dnia tak­że przez powstrzy­ma­nie się od uży­wek i roz­ryw­ki. Ado­ra­cja przy Bożym Gro­bie do godz. 2300.
  3. Wiel­ka Sobo­ta – wzno­wie­nie ado­ra­cji przy Bożym Gro­bie od godz. 700. Poświę­ce­nie świą­tecz­nych pokar­mów w koście­le para­fial­nym wg nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: o godz. 1030, 1100, 1200, 1300 i 1400. W Kru­szyń­cu – 1230 i Włod­ko­wie – 1300. Przy poświę­ce­niu pokar­mów odda­je­my skar­bon­ki z jał­muż­ną wiel­ko­post­ną na rzecz senio­rów. Bóg zapłać tym wszyst­kim, któ­rzy pod­ję­li to dzie­ło naszej die­ce­zjal­nej Cari­tas!
   O godz. 2030 roz­pocz­nie się Nabo­żeń­stwo Czu­wa­nia Wigi­lii Pas­chal­nej z obrzę­dem poświę­ce­nia ognia przed kościo­łem, bło­go­sła­wień­stwem wody do Chrztu św. na cały rok dla naszej Para­fii oraz odno­wie­niem przy­rze­czeń chrzciel­nych. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec z okap­ni­ka­mi. Nasze pas­chal­ne czu­wa­nie zwień­czy Msza św. a następ­nie pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na wokół naszej świą­ty­ni obwiesz­cza­ją­ca Chry­stu­so­we Zmartwychwstanie.
  4. Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia – zgod­nie z suge­stia­mi litur­gicz­ny­mi, podob­nie jak w minio­nych latach, nie będzie Mszy św. o godz. 600 i pro­ce­sji. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
    
 6. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 7. 31 mar­ca – w tym roku, w nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go przy­pa­da dla naszej Para­fii w gra­fi­ku die­ce­zjal­nym, dzień Wie­czy­stej Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Ado­ra­cja od Sumy do godz. 1600 a po Eucha­ry­stii do godz. 1800.
   
 8. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my w ten dzień na tacę, tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne są na Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny i Metro­po­li­tal­ne Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne we Wro­cła­wiu. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my jesz­cze naby­wać roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas na rzecz potrze­bu­ją­cych – baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy do koszycz­ka ze świę­con­ką i wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki na świą­tecz­ny stół. Bóg zapłać za wspar­cie tego Dzie­ła!
   
 10. Mło­dzież z nasze­go Zespo­łu Szkół w pią­tek 5 kwiet­nia, uda­je się z Piel­grzym­ką na Jasną Górę i do Oświę­ci­mia. Są jesz­cze wol­ne miej­sca. Dla chęt­nych szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy.
   
 11. W ponie­dzia­łek 8 kwiet­nia przy­pa­da litur­gicz­nie prze­nie­sio­na Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. W naszej Para­fii jest to dzień przy­ję­cia ducho­wej adop­cji dziec­ka poczę­te­go a zagro­żo­ne­go w łonie mat­ki. Oso­by, któ­rą zechcą pod­jąć się tego dzie­ła mogą pobrać sto­sow­ne dekla­ra­cje, któ­re są wyło­żo­ne przy bocz­nym ołta­rzu i oddać je w zakry­stii.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Kry­sty­na Pale­wicz, lat 90 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Krzysz­tof Kla­biń­ski, lat75 z ul. Przylesie.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
17 MARCA 2024 ROKU

 1. W Imię Boże roz­po­czy­na­my w dzi­siej­szą nie­dzie­lę tego­rocz­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi Ks. Woj­ciech Buź­niak, pra­cow­nik nasze­go Metro­po­li­tal­ne­go Sądu Duchow­ne­go a jed­no­cze­śnie posłu­gu­ją­cy we wro­cław­skiej Para­fii Odku­pi­cie­la Świa­ta. Księ­dzu Woj­cie­cho­wi życzy­my obfi­to­ści Darów Ducha Świę­te­go. Nauki na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1700 Gorz­kie Żale z nauką sta­no­wą dla mał­żon­ków i wszyst­kich wycho­wu­ją­cych potom­stwo. Szcze­gól­nie zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych, rocz­ni­co­wych i mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do Bierz­mo­wa­nia. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas Mszy św. o godz. 900 i 1800. Prze te trzy dni nie będzie Eucha­ry­stii o godz. 1700 a inten­cje przy­ję­te na tę godzi­nę zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 1800. We wto­rek, tra­dy­cyj­nie pod­czas trwa­nia Reko­lek­cji prze­ży­wać będzie­my para­fial­ny Dzień Cho­rych. Pod­czas Mszy św. o godz. 900 i 1800 udzie­le­nie Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Cho­rych. Do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia przy­stą­pi­my w śro­dę, na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji. Kapła­ni z nasze­go Deka­na­tu będą słu­żyć w kon­fe­sjo­na­łach od godz. 800 – 930 i od 1600 – 1800. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my w śro­dę na tacę, tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne są na rzecz Księ­dza Reko­lek­cjo­ni­sty. Jego imie­niem ser­decz­ne Bóg zapłać za każ­dy dar! W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę Ksiądz Woj­ciech będzie tak­że pro­wa­dził Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży szkół śred­nich naszych szkół wg pla­nu uzgod­nio­ne­go z Dyrek­cja­mi.
   
 2. Od wczo­raj do Nie­dzie­li Pal­mo­wej, tak jak w całej Pol­sce, trwa­my na Modli­twie Nowen­no­wej w inten­cji Ojczy­zny, zgo­dy naro­do­wej i posza­no­wa­nia ludz­kie­go życia. Naszą proś­bę do Pana Boga będzie­my zano­sić za przy­czy­ną świę­tych pol­skich męczen­ni­ków: św. Andrze­ja Bobo­li i bł. Ks. Jerze­go Popie­łusz­ki.
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Rodzi­ców dzie­ci klas III zapra­sza­my dzi­siaj do Domu Kate­che­tycz­ne­go po odbiór stro­jów komu­nij­nych. Chłop­ców zapra­sza­my na godz. 1930 a dziew­czyn­ki na godz. 1945.
   
 5. We wto­rek – 19 mar­ca Uro­czy­stość św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP. W ten dzień o godz. 1715 zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę różań­co­wą, ofia­ro­wa­ną szcze­gól­nie za Ojców naszej Para­fii, któ­rą popro­wa­dzą Pano­wie nale­żą­cy do Żywe­go Różań­ca.
   
 6. Ser­decz­nie zapra­sza­my w naj­bliż­szy pią­tek do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Dro­gi Krzy­żo­wej po uli­cach nasze­go mia­sta. Ducho­wy owoc tej modli­twy będzie­my chcie­li ofia­ro­wać za naszą Ojczy­znę, nasze mia­sto i za każ­de­go miesz­kań­ca naszej Para­fii. Roz­po­czę­cie o godz. 1700 w naszym koście­le. Roz­da­nie pamią­tek dla dzie­ci, któ­re uczest­ni­czy­ły w Nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzy­żo­wej, w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 1030
   
 7. Bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu Dro­gi Krzy­żo­wej, w naszej świą­ty­ni zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. Wyjazd zapi­sa­nych osób na Piel­grzym­kę do Gór­ki Klasz­tor­nej na Miste­rium Męki Pań­skiej w naj­bliż­szą sobo­tę – 23 III o godz. 900 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 9. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa. Poświę­ce­nie palm pod­czas każ­dej Mszy św. Przy odpo­wied­niej pogo­dzie, o godz. 1030 poświę­ce­nie palm przed kościo­łem a następ­nie pro­ce­sjo­nal­ne wej­ście do świą­ty­ni.
   
 10. Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci, mło­dzież i doro­słych do udzia­łu w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­szą pal­mę wiel­ka­noc­ną. Pal­my przy­no­si­my do zakry­stii a dzie­ci mogą je prze­ka­zać kate­che­tom w szko­le do 21 mar­ca. Ogło­sze­nie wyni­ków w Nie­dzie­le Pal­mo­wą pod­czas Mszy św. o godz. 1030. Odda­ne pal­my wezmą udział w kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­nym pro­wa­dzo­nym w naj­bliż­szą sobo­tę, w Domu Kate­che­tycz­nym od godz. 1000 – 1300 oraz w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą na sto­isku przed kościo­łem. Będzie moż­na rów­nież zaku­pić cia­sto i pie­ro­gi. Zachę­ca­my do upie­cze­nia cia­sta i przy­go­to­wa­nia pie­ro­gów wszyst­kich chęt­nych Para­fian, pro­sząc jed­no­cze­śnie o kon­takt z Panią Kate­chet­ką Anią. Dochód z kier­ma­szu zosta­nie prze­zna­czo­ny na dia­gno­zę i lecze­nie 7‑letniego Fili­pa, miesz­kań­ca naszej Para­fii. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy chcą włą­czyć się w tę ini­cja­ty­wę!
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy do koszycz­ka ze świę­con­ką oraz pas­cha­li­ki, któ­re roz­pro­wa­dza Cari­tas z myślą o potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wspar­cie tego Dzie­ła!
   
 12. W minio­nym tygo­dniu odszedł do wiecz­no­ści śp. † Janusz Muraw­ski, lat 55 ostat­nio prze­by­wa­ją­cy w Ośrod­ku Pomo­cy Spo­łecz­nej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
10 MARCA 2024 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my dzi­siaj na spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 2. Przy­po­mi­na­my o nabo­żeń­stwach pasyj­nych. Gorz­kie Żale z kaza­niem, w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu o godz. 1700. Nato­miast w każ­dy pią­tek Dro­ga Krzy­żo­wa: dla doro­słych o godz. 1000 i 1730: przed połu­dniem, poprze­dzo­na od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my o godz. 1615. Wspól­ną inten­cją spra­wo­wa­nia Dro­gi Krzy­żo­wej w tym tygo­dniu będzie nasza modli­twa o dobre prze­ży­cie Reko­lek­cji i Spo­wie­dzi św. przed­świą­tecz­nej. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych, prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 4. W tym tygo­dniu, ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 prze­ży­wać będą swo­je dorocz­ne Reko­lek­cje. W śro­dę i czwar­tek spo­tka­nia reko­lek­cyj­ne na tere­nie szko­ły wg pla­nu uzgod­nio­ne­go z Dyrek­cją. Nato­miast w pią­tek o godz. 1100 spo­tka­nie reko­lek­cyj­ne w koście­le. Ponie­waż jest to dzień wol­ny od zajęć dydak­tycz­nych, bar­dzo pro­si­my rodzi­ców, dziad­ków i opie­ku­nów o zadba­nie o to by ucznio­wie dotar­li do kościo­ła!
   
 5. Nato­miast od przy­szłej nie­dzie­li prze­ży­wać będzie­my Wiel­ko­post­ne Reko­lek­cje Para­fial­ne, któ­re popro­wa­dzi Ks. Woj­ciech Buź­niak, pra­cow­nik nasze­go Metro­po­li­tal­ne­go Sądu Duchow­ne­go a jed­no­cze­śnie posłu­gu­ją­cy we wro­cław­skiej Para­fii Odku­pi­cie­la Świa­ta. Nauki na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej Mszy św. Pod­czas Gorz­kich Żali nauka sta­no­wa dla mał­żon­ków i rodzi­ców wycho­wu­ją­cych potom­stwo. Do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia przy­stą­pi­my na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji, w śro­dę 20 mar­ca.
  Pod­czas Reko­lek­cji nie będzie Mszy św. o godz. 1700. Przy­ję­te inten­cje na tę godzi­nę będą odpra­wio­ne pod­czas Eucha­ry­stii o godz. 1800.
   
 6. W sobo­tę – 16 mar­ca o godz. 1030 roz­po­czę­cie w naszym koście­le wiel­ko­post­ne­go dnia sku­pie­nia dla Człon­ków Żywe­go Różań­ca.
   
 7. Od naj­bliż­szej sobo­ty – 16 mar­ca do nie­dzie­li – 24 mar­ca, chce­my w naszej Para­fii pod­jąć zapro­sze­nie Ks. Arcy­bi­sku­pa Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go Prze­wod­ni­czą­ce­go KEP do Modli­twy Nowen­no­wej w inten­cji Ojczy­zny, zgo­dy naro­do­wej i posza­no­wa­nia ludz­kie­go życia. Przez te dzie­więć dni będzie­my pro­sić Pana Boga spe­cjal­ny­mi modli­twa­mi po każ­dej Mszy św.
   
 8. Fir­ma „Impres­sja” szy­ją­ca stro­je komu­nij­ne, zapra­sza w przy­szłą nie­dzie­lę po ich odbiór do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Chłop­ców zapra­sza­my na godz. 1930 a dziew­czyn­ki na godz. 1945.
   
 9. Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci, mło­dzież i doro­słych do udzia­łu w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­szą pal­mę wiel­ka­noc­ną. Pal­my przy­no­si­my do zakry­stii a dzie­ci mogą je prze­ka­zać swo­im kate­che­tom w szko­le do 21 mar­ca. Ogło­sze­nie wyni­ków w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą pod­czas Mszy św. o godz. 1030. Odda­ne pal­my wezmą udział w kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­nym pro­wa­dzo­nym w sobo­tę – 23 mar­ca, w Domu Kate­che­tycz­nym od godz. 1000 – 1300 oraz w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą na sto­isku przed kościo­łem. Będzie moż­na rów­nież zaku­pić cia­sto i pie­ro­gi. Dochód z kier­ma­szu zosta­nie prze­zna­czo­ny na dia­gno­zę i lecze­nie 7 ‑let­nie­go Fili­pa, miesz­kań­ca nasze­go mia­sta. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje zwią­za­ne z tą akcją na inter­ne­to­wej stro­nie Para­fii oraz w kruch­cie kościo­ła.
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas.
   
 11. W sobo­tę – 23 mar­ca, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na Miste­rium Męki Pań­skiej do Gór­ki Klasz­tor­nej. Koszt prze­jaz­du to 90 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Elż­bie­ta Bar­ty­zel, lat 65 z ul. Jodłowej;
  • śp. † Zdzi­sław Dokła­dań­ski, lat 87 z ul. Ściegiennego;
  • śp. † Bro­ni­sław Janiś, lat 81 z ul. Starogórskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Ser­decz­nie zapra­sza­my, zarów­no dzie­ci i mło­dzież jak i doro­słych do udzia­łu w kon­kur­sie na Naj­pięk­niej­szą Pal­mę Wiel­ka­noc­ną.
Tech­ni­ka wyko­na­nia pal­my jest dowol­na.
Pro­si­my, aby do pal­my dołą­czo­na była infor­ma­cja, kto jest auto­rem pra­cy – imię, nazwi­sko, wiek. W przy­pad­ku wyko­na­nia rodzin­ne­go wystar­czy podać nazwi­sko rodziny.
Pal­my na kon­kurs przy­no­si­my do zakry­stii w koście­le św. Kata­rzy­ny w Górze, ucznio­wie szko­ły nr 3 mogą je prze­ka­zy­wać swo­im kate­che­tom w szko­le w ter­mi­nie do 21 mar­ca. Ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cze­nie nagród w poszcze­gól­nych kate­go­riach nastą­pi w nie­dzie­lę pal­mo­wą, czy­li 24 mar­ca pod­czas Mszy świę­tej o godzi­nie 10.30. 

Pal­my w kon­kur­sie będą oce­nia­ne w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach:

 1. Przed­szko­le i kla­sy I‑III
 2. Kla­sy IV-VIII
 3. Mło­dzież szkół średnich
 4. Doro­śli
 5. Kate­go­ria rodzin­na – wspól­ne wyko­na­nie pal­my przez dzie­ci i rodziców

Pal­my odda­ne na kon­kurs wezmą udział w kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­nym, z któ­re­go dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na dia­gno­zę i lecze­nie 7‑letniego Fili­pa, małe­go miesz­kań­ca nasze­go miasta.
Będzie moż­na je zaku­pić w sobo­tę 23 mar­ca w Domu Kate­che­tycz­nym  w godzi­nach od 10.00 do 13.00 oraz w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą od godzi­ny 6.45 do godzi­ny 18.00 lub do ostat­niej pal­my na sto­isku na naszym pla­cu kościelnym.
Pod­czas kier­ma­szu będzie moż­na rów­nież zaku­pić cia­sto i pie­ro­gi. Gdy­by ktoś chciał doło­żyć swo­ją cegieł­kę i upiec cia­sto pro­si­my o zgło­sze­nie w zakry­stii lub do pani Ani Mikoluk

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
3 MARCA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach pasyj­nych. Gorz­kie Żale w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu spra­wo­wa­ne są o godz. 1700. Nato­miast Dro­ga Krzy­żo­wa w piąt­ki: dla doro­słych o godz. 1000 i 1730; przed połu­dniem poprze­dzo­na od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej. Dzie­ci i Mło­dzież zapra­sza­my na godz. 1615. W tym tygo­dniu wspól­ną inten­cją Nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej będzie modli­twa o pokój na świe­cie a szcze­gól­nie na Ukra­inie i Bli­skim Wscho­dzie. Ofia­ry, któ­re skła­da­my pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych na tacę, prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu„. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 4 mar­ca, litur­gicz­ne Świę­to św. Kazi­mie­rza, Kró­le­wi­cza.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca, stąd cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji ( w ciszy ) do godz. 2000.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. Ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych w naj­bliż­szą sobo­tę przed połu­dniem.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę, zwy­kle dru­gą w mie­sią­cu, o godz. 1200 zbio­ro­wa Msza św. za żyją­cych.
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas.
   
 11. W sobo­tę – 23 mar­ca, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na Miste­rium Męki Pań­skiej do Gór­ki Klasz­tor­nej. Koszt prze­jaz­du to 90 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 12. Nasze Dusz­pa­ster­stwo infor­mu­je, że tego­rocz­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne prze­ży­wać będzie­my od pią­tej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu, czy­li od 17 mar­ca. W śro­dę – 20 mar­ca na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji przy­stą­pi­my do przed­świą­tecz­nej Spo­wie­dzi św. Pro­si­my by już dzi­siaj zare­zer­wo­wać ten szcze­gól­ny czas dla odno­wy swe­go wnętrza.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
25 LUTEGO 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj pod hasłem: „W Koście­le Jeste­śmy Wspól­no­tą Misyj­ną” – prze­ży­wa­my „Nie­dzie­lę Ad Gen­tes”, któ­ra jest dniem modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Ofia­ry, któ­re może­my zło­żyć po Mszach świę­tych do puszek, prze­zna­czo­ne są jako wspar­cie dla misjo­na­rzy posłu­gu­ją­cych w Afry­ce. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Zachę­ca­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nych nabo­żeń­stwach wiel­ko­post­nych. W każ­dą nie­dzie­lę o godz. 1700 Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Nato­miast w piąt­ki nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej. Dla doro­słych – przed połu­dniem o godz. 1000 a poprze­dzo­ne od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej oraz o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na Dro­gę Krzy­żo­wą o godz. 1615. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Grobu”.
  Bóg zapłać za każ­dy dar!
  Wspól­ną inten­cją spra­wo­wa­nia Dro­gi Krzy­żo­wej w tym tygo­dniu będzie modli­twa za cho­rych i cier­pią­cych w naszej Para­fii.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1915 w naszym koście­le kolej­ne spo­tka­nie Grup Pre­sy­no­dal­nych w Rejo­nie dla Para­fii Deka­na­tów Górow­skich. Zapra­sza­my nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  2. w sobo­tę – jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę Ksiądz Nor­bert odwie­dzi swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła a Ksiądz Łukasz w następ­ną sobo­tę – 9 mar­ca.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Za tydzień, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Zachę­ca­my do udzia­łu w zbiór­ce zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go (sprzęt RTV i AGD np. pral­ki, tele­wi­zo­ry, kom­pu­te­ry itp.). Zuży­ty sprzęt może­my skła­dać w kory­ta­rzu Domu Kate­che­tycz­ne­go od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku do czwart­ku włącz­nie w godz. 1600 – 1900.
  Pro­si­my by nie zosta­wiać zuży­tych przed­mio­tów na zewnątrz budyn­ku.
  Przy­cho­dy z akcji pozwo­lą na wspar­cie Pol­skich Misjo­na­rzy, któ­rzy posłu­gu­ją w naj­bied­niej­szych kra­jach świa­ta, takich jak: Zambia, Kame­run czy Kenia oraz naszym Roda­kom żyją­cym na Ukra­inie, Bia­ło­ru­si i w Kazach­sta­nie
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki oraz w baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy – do koszycz­ka ze świę­con­ką, roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas naszej archi­die­ce­zji, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc senio­rom. Pas­cha­li­ki naby­wa­my po 20 zł. a baran­ki po 10 zł. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzie­ła!
   
 12. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 23 mar­ca, wyjazd do Gór­ki Klasz­tor­nej na Miste­rium Męki Pań­skiej. Koszt prze­jaz­du spe­cjal­nym auto­ka­rem: 90 zł. a wpla­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sław Paw­li­czak, lat 65 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Hele­na Woł­ko­wicz, lat 90 z pl. Chrobrego.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18 LUTEGO 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w tra­dy­cyj­nych nabo­żeń­stwach wiel­ko­post­nych. Od dzi­siaj, w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 1700 Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym a w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa: o godz. 1000 a poprze­dzo­na Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej; o 1615 – dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz o godz. 1730. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka a ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z eks­po­no­wa­ną w naszej świą­ty­ni, jesz­cze w dzi­siej­szą nie­dzie­lę, wysta­wą poświę­co­ną śp. Ks. Sta­ni­sła­wo­wi Orze­chow­skie­mu popu­lar­ne­mu „Orze­cho­wi”. W kruch­cie kościo­ła może­my nabyć książ­ki poświę­co­ne Księ­dzu Orze­cho­wi.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my „Nie­dzie­lę Ad Gen­tes”, któ­ra jest dniem modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my po Mszach św. do puszek zosta­ną prze­zna­czo­ne jako wspar­cie dla misjo­na­rzy posłu­gu­ją­cych w Afry­ce. Z góry Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 7. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia, do Kru­cja­ty Wyzwo­le­nia Czło­wie­ka, przez pod­ję­cie dobro­wol­nej abs­ty­nen­cji w inten­cji oso­by uza­leż­nio­nej od alko­ho­lu. Sto­sow­ne dekla­ra­cje są wyło­żo­ne przy ołta­rzu w każ­dy pią­tek Wiel­kie­go Postu. Dla zain­te­re­so­wa­nych, szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u dusz­pa­ste­rzy.
   
 8. W następ­ny ponie­dzia­łek – 26 lute­go o godz. 1915 w naszym koście­le, kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne Para­fial­nych Zespo­łów Pre­sy­no­dal­nych w Rejo­nie dla Deka­na­tów Górow­skich.
   
 9. Przy­po­mi­na­my narze­czo­nym o roz­po­czę­tych w minio­ny pią­tek naukach przed­mał­żeń­skich, któ­re są pro­wa­dzo­ne co pią­tek o godz. 1930 w Para­fii św. Fau­sty­ny.
   
 10. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my przy wyj­ściu z kościo­ła zaopa­trzyć się w w wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki oraz baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy, roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas naszej Archi­die­ce­zji. Pas­cha­li­ki naby­wa­my po 20 zł. a baran­ki po 10 zł. Celem akcji jest pomoc senio­rom orga­ni­zo­wa­na przez Cari­tas. Bóg zapłać za włą­cze­nie się w tą ini­cja­ty­wę!
   
 11. Z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Gór­ki Klasz­tor­nej na Miste­rium Męki Pań­skiej – w sobo­tę 23 mar­ca. Koszt: 90 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 12. Wzo­rem lat ubie­głych, z począt­kiem mar­ca, będzie pro­wa­dzo­na zbiór­ka elek­tro­śmie­ci, z któ­rych dochód uzy­ska­ny z uty­li­za­cji, zosta­nie prze­zna­czo­ny na reali­za­cję pro­jek­tów misyj­nych. Szcze­gó­ły zbiór­ki zosta­ną poda­ne za tydzień.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Adolf Gra­do­wicz, lat 84 z ul. Podwale;
  • śp. † Ali­cja Łopu­szyń­ska, lat 85 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Miro­sła­wa Sta­ni­sław­ska, lat 70 z ul. Sosnowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA