IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 STYCZNIA 2023 ROKU

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
29 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my oso­bom zain­te­re­so­wa­nym zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych z Fir­my „Impre­sja” o dzi­siej­szym zdję­ciu mia­ry w Domu Kate­che­tycz­nym. Na godz. 1430 zapra­sza­my chłop­ców a dziew­czyn­ki na godz. 1450. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki: od chłop­ców – 70 zł a od dziew­czy­nek – 120 zł. Ist­nie­je moż­li­wość zapła­ty kar­tą.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa zapra­sza­my na dzi­siej­sze, pierw­sze spo­tka­nie Nauk Przed­mał­żeń­skich o godz. 1700 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek i wto­rek nie będzie jesz­cze Mszy św. o godz. 1800. Zapra­sza­my na Eucha­ry­stie o godz. 700 lub o godz. 1700. Od śro­dy – 1 lute­go, Msze św. w dni powsze­dnie będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i o godz. 1800.
   
 5. W czwar­tek – 2 lute­go Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­ne NMP Grom­nicz­nej. Msze św. z pobło­go­sła­wie­niem świec będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i o godz. 1800. To Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, stąd ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę zosta­ną prze­zna­czo­ne na potrze­by klasz­to­rów kon­tem­pla­cyj­nych oraz Archi­die­ce­zjal­ny Ośro­dek Adop­cyj­no – Opie­kuń­czy. Bóg zapłać za każ­dy dar! Ten dzień jest ostat­nim kie­dy śpie­wa­my kolę­dy i cie­szy­my się bożo­na­ro­dze­nio­wy­mi deko­ra­cja­mi.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 1700. Nato­miast po wie­czor­nej Eucha­ry­stii – ado­ra­cja w ciszy do godz. 2000;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ; po każ­dej Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo świec i wier­nych w cho­ro­bach gar­dła, w dzień św. Błażeja;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. W pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym, kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci.
   
 8. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie świec dzie­ci komu­nij­nych z uro­czy­stym odno­wie­niem przez nich przy­rze­czeń wypły­wa­ją­cych z przy­ję­te­go Sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go.
   
 10. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek 30 I: 
   1. kapłan – Dwor­co­wa 1 – 25, nie­pa­rzy­ste + 26 A i 26 B;
   2. kapłan Dwor­co­wa 26 C – 40, parzyste;
  • śro­da 1 II: 
   1. kapłan – Dwor­co­wa 4 – 24, parzyste;
   2. kapłan – Poznań­ska 13 A – 15 C, nieparzyste;
  • czwar­tek 2 II: 
   1. kapłan – Poznań­ska 9 – 9 B, nieparzyste;
   2. kapłan – Poznań­ska 11 A – 11 C, nieparzyste;
  • sobo­ta 4 II: 
   1. kapłan – Poznań­ska 6 – 16, parzyste;
   2. kapłan – Poznań­ska 1 – 7 A, nieparzyste.

  Przy­po­mi­na­my, że kolę­da od ponie­dział­ku do piąt­ku roz­po­czy­na się o godz. 1600 a w sobo­ty o godz. 1400.

 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jan Puk, lat 71 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Postoł, lat 76 z Kruszyńca.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA

II NIEDZIELA ZWYKŁA

II NIEDZIELA ZWYKŁA
15 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Przy­po­mi­na­my, że pod­czas trwa­ją­cej kolę­dy, od ponie­dział­ku do piąt­ku nie ma Mszy św. o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stię o godz. 700.
   
 3. W naj­bliż­szą śro­dę –18 stycz­nia, roz­po­czy­na się w całym Koście­le Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku pod hasłem: „Czyń­cie dobro; szu­kaj­cie spra­wie­dli­wo­ści” ( por. Iz 1, 17 ). Pro­śmy gor­li­wie o zjed­no­cze­nie wszyst­kich wyznaw­ców Chry­stu­sa.
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że w naj­bliż­szą sobo­tę – 21 stycz­nia, pod­czas Mszy św. o godz. 1800 oraz po Eucha­ry­stii, kon­cert kolęd w wyko­na­niu zna­ne­go u nas zespo­łu „Can­tus” z Lesz­na pod kie­row­nic­twem Pana Toma­sza Sowiń­skie­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my!
   
 5. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • Ponie­dzia­łek – 16.01
   1. ks. – Sta­ro­miej­ska, Waw­rzec­kie­go, Hirsz­fel­da, Mała
   2. ks. – Tylna
  • Wto­rek – 17.01
   1. ks. – Armii Polskiej
  • Śro­da – 18.01
   1. ks. – Gło­gow­ska 41 i 43
   2. ks. – Gło­gow­ska 35, 37, 39
  • Czwar­tek – 19.01
   1. ks. – Gło­gow­ska 2–36 parzyste
   2. ks. – Gło­gow­ska 33, Mic­kie­wi­cza, Racławicka
  • Pią­tek – 20.01
   1. ks. – Włod­ków, Hawrysza
   2. ks. – Gło­gow­ska 1–31 nieparzyste
  • Sobo­ta – 21.01
   1. ks. – Zamen­ho­fa, Gło­gow­ska 44
   2. ks. – Gło­gow­ska 40, 42
     
 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sabi­na Kro­pacz, lat 76, ul. Kościuszki;
  • śp. † Piotr Trzó­sło, lat 50, ul. Sienkiewicza;
  • śp. † Andrzej Sysiak, lat 68.

  Wiecz­ny odpoczynek…


OGLOSZENIA

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
8 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1330 w restau­ra­cji „Roset­te” Spo­tka­nie Opłat­ko­we naszych Grup Para­fial­nych. Dusz­pa­ster­stwo zapew­nia dowóz sprzed nasze­go kościo­ła po Mszy św. o godz. 1200.
   
 2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la koń­czy litur­gicz­ny obchód Boże­go Naro­dze­nia. Od jutra roz­po­czy­na się tzw. Okres Zwy­kły. Nie­mniej w naszej, pol­skiej tra­dy­cji zacho­wu­je­my świą­tecz­ne deko­ra­cje i śpiew kolęd do 2 lute­go, do Świę­ta Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej.
   
 3. W ponie­dzia­łek – 9 I, w dzień bł. Pau­li­ny Jari­cot, krze­wi­ciel­ki Różań­ca Świę­te­go, po poran­nej Mszy św. wspól­ny Róża­niec w inten­cji Dzieł zało­żo­nych przez bł. Pau­li­nę, na któ­ry zapra­sza­my wszyst­kich a szcze­gól­nie człon­ków Żywe­go Różań­ca.
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że pod­czas trwa­ją­cej kolę­dy, od ponie­dział­ku do piąt­ku nie ma Mszy św. o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stię o godz. 700.
   
 5. W czwar­tek o godz. 700 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. Zachę­ca­my do przy­stę­po­wa­nia, do Apo­sto­la­tu Dwu­nast­ka, któ­ry podej­mu­je sys­te­ma­tycz­ną modli­twę o nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa oraz za już powo­ła­nych. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii.
   
 8. W sobo­tę – 21 stycz­nia pod­czas Mszy św. o godz. 1800 oraz po Eucha­ry­stii, kon­cert kolęd w wyko­na­niu zna­ne­go u nas zespo­łu „Can­tus” z Lesz­na pod kie­row­nic­twem pana Toma­sza Sowiń­skie­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my!
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia para­fial­ne kalen­da­rze.
   
 10. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek – 9 I: 
   1. ul. Tyl­na;
   2. Konop­nic­kiej, Klo­no­wa, Brzozowa:
   3. Boha­te­rów Wester­plat­te, Wio­sny Ludów, Głowackiego.
  • Wto­rek – 10 I: 
   1. Armii Pol­skiej; – z powo­du cho­ro­by Kapła­na kolę­da odbę­dzie się w innym terminie. 
   2. Kosy­nie­rów, Sta­rom­łyń­ska, Sien­kie­wi­cza, Kochanowskiego.
  • Śro­da – 11 I: 
   1. Ciso­wa, Leśna;
   2. Kościusz­ki.
  • Czwar­tek – 12 I: 
   1. Racła­wic­ka, Mic­kie­wi­cza; – z powo­du cho­ro­by Kapła­na kolę­da odbę­dzie się w innym terminie.
   2. Sło­necz­na, Iwaszkiewicza;
   3. Tar­go­wa, Cicha, Cha­bro­wa, Rumian­ko­wa, Wrzosowa.
  • Pią­tek – 13 I: 
   1. Sta­ro­miej­ska, Waw­rzec­kie­go, Hirsz­fel­da, Mała; – z powo­du cho­ro­by Kapła­na kolę­da odbę­dzie się w innym terminie.
   2. Sikor­skie­go, Konarskiego;
   3. Zaułek, Obroń­ców Lwo­wa, 11 listo­pa­da, Wolności.
  • Sobo­ta – 14 I: 
   1. Włod­ków, Haw­ry­sza; – z powo­du cho­ro­by Kapła­na kolę­da odbę­dzie się w innym terminie.
   2. Spor­to­wa, Szkol­na, Żerom­skie­go, Ściegiennego;
   3. Kru­szy­niec.

  Od ponie­dział­ku do piąt­ku kolę­dą roz­po­czy­na się o godz. 1600 a w sobo­tę o godz. 1400.

 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ste­fan Galus, lat .. z ul. Kościuszki;
  • śp. † Kry­sty­na Krzysz­czuk, lat 87 z ul. Łąkowej;
  • śp. † Euge­nia Szyksz­nian, lat 84 z ul. Zamenhoffa;
  • śp. † Tere­sa Toma­sze­wicz, lat 89 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
8 DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
1 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Ze wzglę­du na roz­po­czy­na­ją­cą się kolę­dę, w tym tygo­dniu, w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę nie będzie Mszy świę­tych popo­łu­dnio­wych o godz. 1700 i 1800. W te dni zapra­sza­my na Eucha­ry­stię o godz. 700.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja w ciszy do godz. 2000. W ten dzień nie będzie Eucha­ry­stii o godz. 1700;
  2. w pią­tek – 6 stycz­nia, Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­na Trzech Kró­li. Msze św. z poświę­ce­niem wody, kre­dy i kadzi­dła będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na cele misyj­ne, na rzecz Komi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski ds. Misji. Bóg zapłać za każ­dy dar! Oka­zja do Spo­wie­dzi pierw­szo­piąt­ko­wej pod­czas każ­dej Mszy św. Po Eucha­ry­stii o godz. 1200 wyru­szy na uli­ce naszej Para­fii tra­dy­cyj­ny Orszak Trzech Kró­li. Pro­si­my, szcze­gól­nie dzie­ci o prze­bra­nie się w stro­je posta­ci z betle­jem­skiej szop­ki. Dla dzie­ci prze­wi­dzia­ne są oko­licz­no­ścio­we pamiąt­ki. Na zakoń­cze­nie, w naszym koście­le kon­cert kolęd w wyko­na­niu zespo­łu „Amma”. W ten dzień Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. W sobo­tę przed połu­dniem ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na Spo­tka­nie Opłat­ko­we naszych Grup Para­fial­nych, któ­re roz­pocz­nie się o godz. 1330 w restau­ra­cji „Roset­te”. Dusz­pa­ster­stwo zapew­nia dowóz sprzed nasze­go kościo­ła po Mszy św. o godz. 1200 a zapi­sy u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 8. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia, do Apo­sto­la­tu Dwu­nast­ka, któ­ry podej­mie w nowym roku sys­te­ma­tycz­ną modli­twę o nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa oraz za już powo­ła­nych. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii.
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia para­fial­ne kalen­da­rze.
   
 10. W ponie­dzia­łek – 2 stycz­nia roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • Ponie­dzia­łek – 2 I: 
   1. ksiądz: ul. Platanowa;
   2. ksiądz: Świer­ko­wa;
   3. ksiądz: Buko­wa.
  • Wto­rek – 3 I: 
   1. ksiądz: Jodło­wa;
   2. ksiądz: Jarzę­bi­no­wa i Przylesie.
  • Śro­da – 4 I: 
   1. ksiądz: Mada­liń­skie­go i Modrzewiowa;
   2. ksiądz: Rey­mon­ta od nr 1 – 16, parzy­ste i nie­pa­rzy­ste oraz Chopina;
   3. ksiądz: Rey­mon­ta od nr 17 – 32.
  • Czwar­tek – 5 I: 
   1. ksiądz: Dąbrow­skie­go;
   2. ksiądz: Sło­wac­kie­go.
  • Sobo­ta – 7 I: ul. Starogórska: 
   1. ksiądz: 1 – 27 (nie­pa­rzy­ste);
   2. ksiądz: 2 – 44 (parzy­ste);
   3. ksiądz: od 61 – 29 (nie­pa­rzy­ste) oraz od 46 – do koń­ca (parzy­ste).

  Przy­po­mi­na­my, że kolę­da będzie mia­ła tra­dy­cyj­ną for­mę, czy­li „od drzwi do drzwi”, stąd pro­si­my by w mia­rę moż­li­wo­ści gospo­da­rze oka­zy­wa­li goto­wość zapro­sze­nia kapła­na. Kolę­da roz­po­czy­na się od godz. 1600 a w sobo­tę od godz. 1400. Z góry Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z tej racji ofiary! 

 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Hali­na Szu­miń­ska, lat 88 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Hali­na Siec­la, lat 62 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Zyg­munt Poźniak, lat 74 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Adolf Ston, lat 90 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Anna Dasz­kie­wicz, lat 87 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA

DRUGI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
DRUGI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
26 GRUDNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 2. Ofia­ry, któ­re skła­da­my dzi­siaj na tacę, jak co roku w Dru­gi Dzień Boże­go Naro­dze­nia prze­zna­czo­ne są na potrze­by Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go i Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. W jutrzej­szy wto­rek – 27 grud­nia, Świę­to Świę­te­go Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty. Pod­czas Mszy św. o godz.700; 1700 i 1800 poda­nie wier­nym do spo­ży­cia pobło­go­sła­wio­ne­go wina w dzień św. Jana.
   
 4. W sobo­tę – 31 grud­nia, w dzień św. Syl­we­stra I, papie­ża o godz. 1800 Msza św. w inten­cji wszyst­kich Para­fian z Nabo­żeń­stwem Dzięk­czyn­no – Prze­bła­gal­nym przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na zakoń­cze­nie roku 2022.
   
 5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę – 1 stycz­nia 2023 roku, w 8 Dzień Okta­wy Boże­go Naro­dze­nia – Świę­to Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. Msza św. o godz. 1600 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my w ten dzień na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 6. W nie­dzie­lę 1 stycz­nia tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy o godzi­nie 0700. Pozo­sta­łe Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 7. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia w nowym roku, do Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu „Dwu­nast­ka” obej­mu­ją­ce­go ducho­wą opie­ką nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa jak i już powo­ła­nych. For­mal­ne­go zapi­su może­my doko­nać zw zakry­stii.
   
 8. Przy­po­mi­na­my, że tego­rocz­ną wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną kolę­dą roz­pocz­nie­my od ponie­dział­ku – 2 stycz­nia i będzie mia­ła ona tra­dy­cyj­ną for­mę, czy­li „od drzwi do drzwi”.
   
 9. W nie­dzie­lę 8 stycz­nia o godz. 1330 w restau­ra­cji „Roset­te” odbę­dzie się świą­tecz­ne spo­tka­nie opłat­ko­we naszych Grup Para­fial­nych. Pro­si­my o zapi­sy u Zela­to­rek Żywe­go Różań­ca i Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w para­fial­ne kalen­da­rze.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ali­cja Fran­kow­ska, lat 87 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Kry­sty­na Jusz­czak, lat 88 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA

IV NIEDZIELA ADWENTU

IV NIEDZIELA ADWENTU
18 GRUDNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W ostat­nim tygo­dniu adwen­tu zapra­sza­my nie tyl­ko dzie­ci, ale tak­że mło­dzież i doro­słych do udzia­łu w Rora­tach, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 1700. W pią­tek, na zakoń­cze­nie, dla naj­gor­liw­szych dzie­ci roz­da­nie pamią­tek zwią­za­nych z udzia­łem w Rora­tach.
   
 3. We wto­rek przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie, na Świę­ta przy­jąć Sakra­men­ty Świę­te. Adre­sy tych osób pro­si­my zgła­szać w zakry­stii.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W tym tygo­dniu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na we wto­rek i czwar­tek.
   
 6. W wigi­lij­ną sobo­tę Msza św. będzie spra­wo­wa­na tyl­ko o godz. 700. W ten szcze­gól­ny Dzień pamię­taj­my o naszej pol­skiej tra­dy­cji – zacho­wa­nia wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych.
   
 7. Mszą św. o pół­no­cy zwa­ną Paster­ką, powi­ta­my Nowo Naro­dzo­ne Boże Dzie­cię Jezus.
   
 8. W pierw­szy Dzień Boże­go Naro­dze­nia nie będzie ran­nej Mszy św. o godz. 700. Pozo­sta­łe będą spra­wo­wa­ne o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 9. W dru­gi Dzień Boże­go Naro­dze­nia – św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka, Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę. Tra­dy­cyj­nie ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na potrze­by nasze­go Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go i Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Po Mszy św. może­my jesz­cze w zakry­stii zaopa­trzyć się w opłat­ki wigi­lij­ne; nato­miast przy wyj­ściu ze świą­ty­ni do naby­cia para­fial­ne kalen­da­rze.
   
 11. Już dzi­siaj infor­mu­je­my, że tego­rocz­ną „kolę­dę” pla­nu­je­my roz­po­cząć od ponie­dział­ku – 2 stycz­nia i będzie mia­ła ona tra­dy­cyj­ny cha­rak­ter czy­li „od drzwi do drzwi”.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Bro­ni­sła­wa Czop, lat 88 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Ire­ne­usz Lewan­dow­ski, lat 72 z ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Anna Danu­ta Nowak, lat 92 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Patryk Sko­piń­ski, lat 29 z ul. Zielonej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA

III NIEDZIELA ADWENTU

III NIEDZIELA ADWENTU
11 GRUDNIA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my tego­rocz­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi Ojciec Mariusz Mazur­kie­wicz – Redemp­to­ry­sta, obec­nie dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki we Wro­cła­wiu. Ojcu Mariu­szo­wi życzy­my obfi­to­ści Darów Ducha Świę­te­go. Nauki na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę reko­lek­cyj­ne spo­tka­nia pod­czas Mszy św. o godz. 900; 1630 – Rora­ty i o godz. 1800. Mło­dzież naszej Para­fii a szcze­gól­nie uczniów klas VIII przy­go­to­wu­ją­cych się do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my na reko­lek­cyj­ne spo­tka­nie do nasze­go kościo­ła w ponie­dzia­łek o godz. 1900. Spo­wiedź św. na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji w śro­dę od godz. 800 – 930 i od 1600 – 1800. Ofia­ry, któ­re w śro­dę zło­ży­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na rzecz Ojca Reko­lek­cjo­ni­sty. Jego imie­niem z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 3. Nie­ustan­nie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re w cza­sie Reko­lek­cji są spra­wo­wa­ne o godz. 1630 a w czwar­tek i pią­tek o godz. 1700.
   
 4. Dzi­siaj w naszej Para­fii, zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, może­my po Mszach św. zło­żyć do puszek dobro­wol­ne ofia­ry na Pomoc Kościo­ło­wi za Wschod­nią Gra­ni­cą. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. 18 grud­nia o godzi­nie 1030 do naszej para­fii dotrze „Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju”. Za pośred­nic­twem Związ­ku Har­cer­stwa Pol­skie­go świa­tło docie­ra do miesz­kań­ców miast i wsi. W Pol­sce jest zna­ne od 1991 roku. Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju jest sym­bo­lem cie­pła, miło­ści, poko­ju i nadziei – tra­dy­cyj­nie sta­wia­ne jest na wigi­lij­nym sto­le. Każ­de­go roku akcja prze­ka­zy­wa­nia świa­tła ma swo­je hasło. W tym roku jest to „Świa­tło dla cie­bie”. Oso­by któ­re chcia­ły­by zabrać to świa­teł­ko do swo­je­go domu, pro­si­my o przy­nie­sie­nie swo­ich świec.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. Koń­czy się roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach opłat­ków wigi­lij­nych. Może­my jesz­cze się w nie zaopa­trzyć w zakry­stii oraz w kan­ce­la­rii para­fial­nej.
   
 8. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su a tak­że para­fial­ne kalen­da­rze. Od dzi­siaj po 15 zł., tak­że mniej­szy kalen­darz nawią­zu­ją­cy w swej sza­cie gra­ficz­nej do hasła tego­rocz­ne­go Roku Dusz­pa­ster­skie­go „ Wie­rzę w Kościół Chry­stu­so­wy”.
   
 9. W następ­nym tygo­dniu, we wto­rek przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie na Świę­ta przy­jąć Sakra­men­ty Świę­te. Adre­sy tych osób pro­si­my zgła­szać w zakry­stii.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zofia Urba­niak, lat 70, ul. Głogowska;
  • śp. † Krzysz­tof Idzik, lat 51, zam. Tar­no­wa Łąka.
 11. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie… 

OGLOSZENIA

II NIEDZIELA ADWENTU

II NIEDZIELA ADWENTU
4 GRUDNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re są spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Z dzieć­mi, jak co roku, reali­zu­je­my spe­cjal­ny pro­gram.
   
 5. W czwar­tek – 8 grud­nia, Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Wie­czor­na Eucha­ry­stia w inten­cji kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka. W ten dzień zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła o godz. 1200 na „Godzi­nę Łaski”.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę zapra­sza­my Człon­ków Żywe­go Różań­ca, i nie tyl­ko, na adwen­to­wy Dzień Sku­pie­nia. Roz­po­czę­cie o godz. 1030 a w pro­gra­mie: kon­fe­ren­cja, ado­ra­cja, modli­twa różań­co­wa i zakoń­cze­nie o godz. 1200 Mszą świę­tą.
   
 8. Rodzi­com dzie­ci klas III przy­po­mi­na­my, że za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 nastą­pi poświę­ce­nie krzy­ży­ków i meda­li­ków, jako kolej­ny widzial­ny krok w przy­go­to­wa­niu do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi Ojciec Mariusz Mazur­kie­wicz – Redemp­to­ry­sta pod hasłem: „Wie­rzę w Kościół Chry­stu­so­wy”. Pierw­sze nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas każ­dej Mszy świę­tej.
   
 10. Za tydzień, przy wyj­ściu z kościo­ła będzie­my mogli w naszej Para­fii zło­żyć do puszek ofia­ry na wspar­cie Kościo­ła za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. Trwa jesz­cze roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach tego­rocz­nych opłat­ków wigi­lij­nych. W opłat­ki może­my zaopa­trzyć się tak­że w zakry­stii. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 12. Nato­miast przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz para­fial­ny oraz wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su, wspie­ra­jąc w ten spo­sób „Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom”. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Cze­sła­wa Rodzie­wicz, 90 lat ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Sta­ni­sław Ćwik, 72 lat ul. Głogowska;
  • śp. † Hali­na Stań­czyk, 86 lat ul. Wrocławska.

  Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie… 

I NIEDZIELA ADWENTU

I NIEDZIELA ADWENTU
27 LISTOPADA 2022 ROKU

 1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my czas reli­gij­ne­go i rado­sne­go przy­go­to­wa­nia do Świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz czas, w któ­rym uświa­da­mia­my sobie koniecz­ność goto­wo­ści na dru­gie przyj­ście Chry­stu­sa, na koń­cu świa­ta. W Adwen­cie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re będą spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­ny jest spe­cjal­ny pro­gram.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Z ini­cja­ty­wy Para­fian, po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy do godz. 2000;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 4. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych jesz­cze w tym roku Sakra­ment Chrztu św. swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 5. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed połu­dniem.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. Za dwa tygo­dnie, w nie­dzie­lę 11 grud­nia, pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie krzy­ży­ków i meda­li­ków dla dzie­ci klas III przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. Oso­by, któ­re zamó­wi­ły meda­li­ki z gra­fi­ką nawią­zu­ją­cą do naszej Para­fii, mogą je ode­brać po tej Mszy św. u Pani Kate­chet­ki Ane­ty. Pro­szę przy­go­to­wać kwo­tę 80 zł.
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz para­fial­ny – duży po 30 zł a mniej­szy po 20 zł., przed­sta­wia­ją­cy świą­ty­nie nasze­go deka­na­tu.
   
 10. Trwa roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach, przez upo­waż­nio­ne oso­by, tego­rocz­nych opłat­ków wigi­lij­nych. W opłat­ki może­my tak­że zaopa­trzyć się w zakry­stii. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 11. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, wycho­dząc z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su, wspie­ra­jąc w ten spo­sób „Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom”. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł.

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
20 LISTOPADA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W pią­tek – 25 listo­pa­da, Dzień Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy – Patron­ki naszej Para­fii.
  Uro­czy­stej Mszy Świę­tej Odpu­sto­wej o godz. 1700 będzie prze­wod­ni­czył pocho­dzą­cy z naszej Para­fii Ksiądz Janusz Giluń prze­ży­wa­ją­cy w tym roku Zło­ty Jubi­le­usz Kapłań­stwa.
  Wszyst­kich ser­decz­nie zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę za naszą Para­fię!
   
 3. W sobo­tę o godz. 1700 Msza św. w inten­cji Gru­py AA „Desi­de­ra­ta” w 34 rocz­ni­cę powsta­nia, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył Ojciec Leszek – Fili­pin z Gosty­nia.
   
 4. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my nabyć kalen­da­rze – para­fial­ny i misyj­ny.
   
 6. Trwa roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach, przez upo­waż­nio­ne oso­by, tego­rocz­nych opłat­ków wigi­lij­nych. W opłat­ki może­my zaopa­trzyć się tak­że w zakry­stii. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Mie­czy­sław Kule­sza, lat 70 z Kruszyńca;
  • śp. † Wła­dy­sła­wa Dul – Lewic­ka, lat 91 z ul. Wrocławskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

Komunikat Przewodniczącego KEP

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Komisja Episkopatu Polski     W ostat­nim cza­sie w prze­strze­ni medial­nej poja­wia­ją się pyta­nia o posta­wę św. Jana Paw­ła II wobec dra­ma­tu wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich przez nie­któ­rych duchow­nych, a tak­że o spo­sób reago­wa­nia na tego rodza­ju prze­stęp­stwa w cza­sie jego pon­ty­fi­ka­tu.
     Coraz gło­śniej sta­wia­na jest teza, że Ojciec Świę­ty nie pod­cho­dził wła­ści­wie do tego rodza­ju czy­nów, nie­wie­le robił, aby ten pro­blem roz­wią­zać, a nawet go ukry­wał. Wyda­je się, że panu­je swe­go rodza­ju moda na for­mu­ło­wa­nie tego rodza­ju opi­nii. Tego typu oskar­że­nia, wpi­su­ją się to w pró­by pod­wa­że­nia auto­ry­te­tu św. Jana Paw­ła II, a nawet zakwe­stio­no­wa­nia jego świę­to­ści, potwier­dzo­nej w pro­ce­sie beaty­fi­ka­cyj­nym i kano­ni­za­cyj­nym. W kon­se­kwen­cji sta­no­wi to pró­bę znisz­cze­nia dzie­dzic­twa tego wyjąt­ko­we­go pon­ty­fi­ka­tu.
     Medial­ny atak na św. Jana Paw­ła II znaj­du­je swo­ją przy­czy­nę m.in. w nasta­wie­niu nie­któ­rych grup spo­łecz­nych do jego naucza­nia, a zwłasz­cza na temat war­to­ści ludz­kie­go życia i jego ochro­ny od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, war­to­ści mał­żeń­stwa i rodzi­ny, moral­no­ści życia sek­su­al­ne­go, a tak­że w gło­szo­nej przez nie­go teo­lo­gii cia­ła, co nie odpo­wia­da współ­cze­snym ide­olo­giom, pro­pa­gu­ją­cym wykrzy­wio­ną wizję czło­wie­ka i hedo­nizm, rela­ty­wizm i nihi­lizm moral­ny.
     Uczci­we szu­ka­nie praw­dy i dawa­nie o niej świa­dec­twa jest obo­wiąz­kiem każ­de­go pra­we­go sumie­nia. Dla­te­go też – dnia 14 listo­pa­da br. – na Jasnej Górze, zosta­ło przy­go­to­wa­ne Sta­no­wi­sko Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, wobec dzia­łań Jana Paw­ła II odno­szą­cych się do prze­stępstw sek­su­al­nych wobec mało­let­nich. Jest to sze­ro­kie opra­co­wa­nie, któ­re uwzględ­nia zarów­no kon­tekst histo­rycz­ny i ówcze­sny stan wie­dzy, jak rów­nież uwa­run­ko­wa­nia spo­łecz­ne, kul­tu­ro­we i praw­ne cza­sów, w któ­rych żył i pra­co­wał św. Jan Paweł II.
     Zachę­cam wier­nych do lek­tu­ry tego tek­stu, a przez to do reflek­sji nad pon­ty­fi­ka­tem i spu­ści­zną dzie­jo­wą Papie­ża Pola­ka, któ­ry jako pierw­szy zwierzch­nik Kościo­ła kato­lic­kie­go, zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą, pod­jął zde­cy­do­wa­ną wal­kę z przy­pad­ka­mi krzyw­dze­nia mało­let­nich, a tak­że wpro­wa­dził obo­wią­zu­ją­ce w całym Koście­le nor­my roz­li­cza­nia tego typu prze­stępstw.
 
STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 
Z paster­skim błogosławieństwem,
✠ Sta­ni­sław Gądecki
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznański
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polsk