X NIEDZIELA ZWYKŁA

X NIEDZIELA ZWYKŁA
11 CZERWCA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, po dzi­siej­szych Mszach świę­tych może­my zło­żyć do puszek nasze ofia­ry na budu­ją­cą się świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. Zachę­ca­my do udzia­łu we Mszach świę­tych tzw. Okta­wy Boże­go Cia­ła. W łącz­no­ści z Eucha­ry­stią o godz. 1800 pro­ce­sja z Naj­święt­szym Sakra­men­tem wokół naszej świą­ty­ni i nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. W czwar­tek – na zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła, Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka, będzie spra­wo­wa­na za kapła­nów. Po Eucha­ry­stii tra­dy­cyj­na pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na do czte­rech ołta­rzy wokół nasze­go kościo­ła. Z góry Bóg zapłać za przy­go­to­wa­nie ołta­rzy! Na zakoń­cze­nie – tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo wian­ków i ziół.
   
 4. Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie we wto­rek o godz. 1900 na ple­ba­nii.
   
 5. W pią­tek Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jest to Świa­to­wy Dzień Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów. To tak­że patro­nal­ne Świę­to Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, w inten­cji któ­rej będzie­my modlić się pod­czas Mszy św. o godz. 1800. Po Eucha­ry­stii pro­ce­sja z Naj­święt­szym Sakra­men­tem wokół naszej świą­ty­ni.
   
 6. W sobo­tę – litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP.
   
 7. Tak­że w sobo­tę – Piel­grzym­ka Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach i Cen­trum Świę­te­go Jana Paw­ła II. Wyjazd zapi­sa­nych w naszej Para­fii osób o godz. 330 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska, ren­ci­stów, eme­ry­tów, cho­rych, byłych pra­cow­ni­ków, plan­ta­to­rów oraz tych, któ­rzy ode­szli do wiecz­no­ści.
   
 9. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 10. Zachę­ca­my do udzia­łu w 43. Wro­cław­skiej Pie­szej Piel­grzym­ce na Jasną Górę. Tego­rocz­ne Reko­lek­cje w Dro­dze prze­ży­je­my pod hasłem: „Pięk­na Oblu­bie­ni­ca”. Z Góry wyru­szy­my 1 sierp­nia by pokło­nić się Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej 10 sierp­nia. W naszym Dusz­pa­ster­stwie trwa­ją zapi­sy do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Koszt uczest­nic­twa to 130 zł. – oso­by doro­słe a 95 zł. – nie­peł­no­let­ni. Dla rodzin powy­żej 3 osób prze­wi­dzia­no zniż­ki. Piel­grzym­ka jest namio­to­wa. Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą wyru­szyć jedy­nie z opie­ku­nem pełnoletnim.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
IX NIEDZIELA ZWYKŁA
4 CZERWCA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1800 Jego Eks­ce­len­cja Ks. Biskup Maciej Mały­ga udzie­li mło­dzie­ży klas VIII Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Mło­dym ludziom gra­tu­lu­je­my dba­nia o swo­ją wia­rę a rodzi­com tro­ski o ducho­we – reli­gij­ne wycho­wy­wa­nie swo­ich dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za „dar ołta­rza”, któ­ry wspól­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych ufun­do­wa­li dla nasze­go kościo­ła, a jakim jest nowy pro­gra­ma­tor i ste­row­nik do naszych kościel­nych dzwo­nów. Cał­ko­wi­ty koszt tej inwe­sty­cji to: 17 300 zł. Pozo­sta­ła należ­ność pocho­dzi z ofiar wszyst­kich Para­fian, któ­re skła­da­my na tacę w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca. Urzą­dze­nie jest już zain­sta­lo­wa­ne i słu­ży naszej Para­fii i całe­mu mia­stu. Bóg zapłać za ten dar!
   
 5. Dzi­siej­sza nie­dzie­la koń­czy czas Spo­wie­dzi wiel­ka­noc­nej, do któ­rej zobo­wią­zu­je nas trze­cie Przy­ka­za­nie Kościel­ne.
   
 6. Przez cały czer­wiec zapra­sza­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 7. W naj­bliż­szy czwar­tek – 8 czerw­ca, przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, popu­lar­nie zwa­na Boże Cia­ło. Msze św. w naszym koście­le będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu pro­ce­sji, oko­ło godz. 1200 i o godz. 1800. W tym roku głów­na Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 900 w kapli­cy św. Fau­sty­ny, po czym wyru­szy pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy, któ­ra zakoń­czy się w naszym koście­le. Inten­cje mszal­ne przy­ję­te na godz. 900 będą odpra­wio­ne w kapli­cy św. Fau­sty­ny. Bóg zapłać Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ i Żywe­mu Różań­co­wi, któ­rzy przy­go­to­wu­ją III i IV ołtarz. Pro­si­my o pomoc, szcze­gól­nie męż­czyzn, tak­że przy nie­sie­niu fere­tro­nów. Dzie­ci komu­nij­ne i rocz­ni­co­we zapra­sza­my do udzia­łu w pro­ce­sji, w stro­jach komu­nij­nych; dziew­czyn­ki do sypa­nia kwiat­ków a chłop­ców do dawa­nia sygna­łu dzwon­ka­mi. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie swo­ich dzwon­ków. Po połu­dniem o godz. 1600 Msza św. odpu­sto­wa w koście­le Boże­go Cia­ła na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Uro­czy­stej Sumie Odpu­sto­wej będzie prze­wod­ni­czył Ks. Łukasz Romań­czuk, obec­nie Redak­tor Naczel­ny Wro­cław­skiej Nie­dzie­li. Ksiądz Łukasz będzie prze­wod­ni­czył tak­że pro­ce­sji po naszym mie­ście.
   
 8. Ksiądz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Wro­cław­ski, na pią­tek – 9 czerw­ca, udzie­la dys­pen­sy od obo­wiąz­ku wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i od obo­wiąz­ku pokut­ne­go cha­rak­te­ru tego dnia.
   
 9. W naj­bliż­szą sobo­tę, przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my mogli zło­żyć do spe­cjal­nych puszek przed kościo­łem, nasze ofia­ry na świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc na auto­ka­ro­wą Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ do Sank­tu­arium św. Fau­sty­ny i Cen­trum Św. Jana Paw­ła II w pod­kra­kow­skich Łagiew­ni­kach, w sobo­tę – 17 czerw­ca. Zapi­sy u Zela­tor­ki Stra­ży H.
   
 12. Od dzi­siaj, w naszym Dusz­pa­ster­stwie zapi­sy na 43. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Na Reko­lek­cje w Dro­dze pod hasłem „Pięk­na Oblu­bie­ni­ca” wyru­szy­my z Góry we wto­rek 1 sierp­nia. Koszt uczest­nic­twa to 130 zł – oso­by doro­słe a 95 zł. – nie­peł­no­let­ni.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Bar­ba­ra Bara­now­ska, lat 100 z ul. Armii Pol­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
28 MAJA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, Dru­gi Dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 3. Zapra­sza­my na ostat­nie Nabo­żeń­stwa Majo­we, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 1730.
   
 4. W czwar­tek, litur­gicz­ne Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na.
   
 5. Przez cały czer­wiec, przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem – Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000;
  2. w pią­tek – Sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia od godz. 1600 – 1800. Będzie to dzień Spo­wie­dzi św. dla kan­dy­da­tów do Bierz­mo­wa­nia( pierw­sza gru­pa) i ich bli­skich. O godz. 1800 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Sakra­ment Chrztu św. dla swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła, wyjąt­ko­wo w dru­gą sobo­tę czerw­ca.
   
 9. Spo­wiedź św. dla dru­giej gru­py mło­dzie­ży przed Sakra­men­tem Bierz­mo­wa­nia a tak­że ich bli­skich, w sobo­tę o godz. 1000.
   
 10. Wyjazd zapi­sa­nych osób na Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę, w sobo­tę o godz. 500 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 11. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 12. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 13. W przy­szłą nie­dzie­lę – 4 czerw­ca, pod­czas Mszy św. o godz. 1800, Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Biskup Maciej Mały­ga udzie­li mło­dzie­ży klas VIII Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia.
   
 14. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Hali­na Zając, lat 82 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Hen­ryk Węglew­ski, lat 73 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
21 MAJA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, do któ­rej przy­stą­pi 61 dzie­ci klas III. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za dar ołta­rza, któ­rym jest spe­cjal­ny pro­gra­ma­tor do obsłu­gi kościel­nych dzwo­nów.
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych dzi­siaj o godz. 1600. Przy­po­mi­na­my, że z tego powo­du dzi­siej­sza popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500. Majów­ka dla star­szych, dzi­siaj jak zwy­kle o godz. 1730.
  Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my dzie­ci komu­nij­ne wraz z naj­bliż­szy­mi o godz. 1700, na Msze Świę­te Bia­łe­go Tygo­dnia połą­czo­ne z Nabo­żeń­stwem Majo­wym.
   
 2. W naj­bliż­szą śro­dę, w naszym koście­le o godz. 1130 uro­czy­sta Msza św. w inten­cji Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w Górze i wszyst­kich Stra­ża­ków Powia­tu Górow­skie­go z oka­zji nada­nia sztan­da­ru dla Komen­dy Powia­to­wej PSP w Górze.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dzie­ci klas IV. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci i ich bli­skich w sobo­tę o godz. 900. Rodzi­ców dzie­ci rocz­ni­co­wych zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 5. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w inten­cji posłu­gu­ją­cych w naszej Para­fii księ­ży, w kolej­ne rocz­ni­ce przy­ję­cia Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Maria Sie­ka­no­wicz, lat 82 z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
14 MAJA 2023 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Nie­ustan­nie zachę­ca­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem.
   
 4. W czwar­tek o godz. 1700 Msza św. za śp. Ks. Hen­ry­ka Konar­skie­go w 29 rocz­ni­cę śmier­ci.
   
 5. Rodzi­ców mło­dzie­ży, któ­ra ma nie­ba­wem przy­stą­pić do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko-orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 6. W pią­tek, pod­czas Nabo­żeń­stwa Majo­we­go roz­po­czę­cie Nowen­ny przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość I Komu­nii Świę­tej. Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych o godz. 1600. Z tego powo­du, wyjąt­ko­wo popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 1500. Pro­si­my pamię­tać o tej zmia­nie! W sobo­tę Sakra­ment Spo­wie­dzi św. dla dzie­ci komu­nij­nych i ich bli­skich w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: dzie­ci ze szko­ły nr 1 zapra­sza­my na godz. 900 a ze szko­ły nr 3 na godz. 930.
   
 8. Za tydzień Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, stąd Mszę św. o godz. 1200 poprze­dzi pro­ce­sja wokół naszej świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­rą Pan Jezus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 9. Przy­po­mi­na­my o pla­no­wa­nych z naszej Para­fii Pielgrzymkach: 
  1. w sobo­tę 3 czerw­ca – Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę. Koszt: 90 zł.;
  2. w sobo­tę 17 czerw­ca – Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia i Cen­trum św. Jana Paw­ła II w pod­kra­kow­skich Łagiew­ni­kach. Koszt: 130 zł.
   Zapi­sy na obie Piel­grzym­ki u Zela­to­rek.
    
 10. Mło­dzież obec­nych klas VIII i uczniów szkół śred­nich zachę­ca­my do udzia­łu w waka­cyj­nych Reko­lek­cjach Oazo­wych, któ­re odbę­dą się od 27 VI – 13 VII w Bukow­cu koło Kar­pa­cza. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u Ks. Łuka­sza.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wła­dy­sła­wa Pasz­kie­wicz, lat 97 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Tere­sa Matu­szew­ska, lat 89 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Teo­dor Różyc­ki, lat 80 z ul. Żeromskiego;
  • śp. † Hele­na Sie­lic­ka, lat 82 ostat­nio zamiesz­ka­ła w Polkowicach.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA - NIEDZIELA 2023

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
7 MAJA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zachę­ca­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Zapra­sza­my tak­że dzie­ci, dla któ­rych przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia majów­ko­wa ukła­dan­ka.
   
 5. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 8 maja, Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka – Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. W sobo­tę – 13 maja, Msza św. o godz. 1800 w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie pierw­sze w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 9. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 10. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca na Jasnej Górze, w sobo­tę 3 czerw­ca. Koszt: 90 zł. Zapi­sy u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 11. Nato­miast Straż Hono­ro­wa orga­ni­zu­je wyjazd na 38 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, któ­ra w tym roku odbę­dzie się w sobo­tę – 17 czerw­ca, w Cen­trum św. Jana Paw­ła II i Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w pod­kra­kow­skich Łagiew­ni­kach. Zapi­sy do 25 maja u Zela­tor­ki Stra­ży Hono­ro­wej. Koszt: oko­ło 130 zł. w zależ­no­ści od ilo­ści zain­te­re­so­wa­nych osób. Wpła­ta przy zapi­sie.
   
 12. Zapra­sza­my mło­dzież – obec­nych uczniów klas VIII oraz uczniów szkół śred­nich, do udzia­łu w Reko­lek­cjach Oazo­wych, któ­re odbę­dą się od 27 VI – 13 VII w Bukow­cu koło Kar­pa­cza. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u Księ­dza Łuka­sza.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Anna Żło­biń­ska, lat 92 z ul. Tyl­nej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGLOSZENIA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
30 KWIETNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la – Dobre­go Paste­rza, roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Powo­ła­ni w Koście­le”. Jezu­sa Dobre­go Paste­rza chciej­my pro­sić, szcze­gól­nie w tych dniach, o to by nie zabra­kło sza­fa­rzy Sakra­men­tów Świę­tych i gło­si­cie­li Sło­wa Boże­go.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Od jutra, codzien­nie przez cały mie­siąc o godz. 1730 Nabo­żeń­stwo Majo­we. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy. Dla dzie­ci, jak co roku, przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 4. W naj­bliż­szą śro­dę – 3 maja, Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski oraz Świę­to Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Msze św. będą spra­wo­wa­na jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800. W tym roku, w naszym mie­ście odbę­dą się woje­wódz­kie uro­czy­sto­ści Świę­ta Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Stąd o godz. 900 Uro­czy­stej Mszy św. za Ojczy­znę będzie prze­wod­ni­czył Biskup Maciej Mały­ga, biskup pomoc­ni­czy naszej Archi­die­ce­zji a wezmą w niej udział Wła­dze Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go na cze­le z Panem Woje­wo­dą Jaro­sła­wem Obrem­skim oraz Wła­dze nasze­go Powia­tu i Mia­sta.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja w ciszy do godz. 2000;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 7. Comie­sięcz­ne odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed połu­dniem.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Bel­ka, lat 84 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Kazi­mierz Dur­czak, lat 73 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Edward Dasz­kie­wicz, lat 85 z Leszna;
  • śp. † Cze­sław Leczyc­ki, lat 75 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Jaro­sław Myś­ka, lat 55 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
23 KWIETNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my XV Nie­dzie­lę Biblij­ną pod hasłem: „Wie­rzę w Kościół Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go”, któ­ra jed­no­cze­śnie roz­po­czy­na Tydzień Biblij­ny. Zachę­ca­my do lek­tu­ry Pisma Świę­te­go by Sło­wo Boże wska­zy­wa­ło nam dro­go­wska­zy na życie. Po Mszach św. przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać sigla z frag­men­ta­mi Boże­go Sło­wa kie­ro­wa­ne­go do każ­de­go z nas oso­bi­ście na dzi­siej­szy dzień.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 24 kwiet­nia, zgod­nie z litur­gicz­ny­mi prze­pi­sa­mi, prze­nie­sio­na z dzi­siej­szej nie­dzie­li – Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka, Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 3. We wto­rek litur­gicz­ne Świę­to Św. Mar­ka Ewan­ge­li­sty.
   
 4. Rodzi­ców dzie­ci obec­nych klas dru­gich zapra­sza­my w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­no – dusz­pa­ster­skie w związ­ku z przy­szło­rocz­ną Uro­czy­sto­ścią I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 5. W sobo­tę – 29 kwiet­nia litur­gicz­ne Świę­to Św. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej, dzie­wi­cy i dok­to­ra Kościo­ła – Patron­ki Euro­py.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jan Osuch, lat 74 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Witold Bana­sik, lat 82 z ul. Dworcowej;
  • śp. † Bogu­mi­ła Wrot­kow­ska, lat 80 z ul. Przylesie;
  • śp. † Kata­rzy­na Grze­siak, lat 88 z ul. Dwor­co­wej a ostat­nio zamiesz­ka­ła w Jele­niej Górze;
  • śp. † Kazi­mie­ra Kul­czyń­ska, lat 98 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
16 KWIETNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na w Koście­le Kato­lic­kim Tydzień Miło­sier­dzia, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Sko­ro dostą­pi­li­śmy miło­sier­dzia, stań­my się miło­sier­ni” (Papież Fran­ci­szek). Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy anga­żu­ją się w naszym Para­fial­nym Zespo­le Cari­tas. Jed­no­cze­śnie zachę­ca­my nowe oso­by do współ­dzia­ła­nia. Chęt­nych pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrych Ini­cja­tyw „Pro Mis­sio” oraz Gre­en Offi­ce Eco­lo­gic Sp. z. o. o. podob­nie jak w latach ubie­głych, pro­wa­dzą zbiór­kę zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go (sprzęt RTV i AGD pral­ki, tele­wi­zo­ry, kom­pu­te­ry itp.) W naszej Para­fii zuży­ty sprzęt może­my zło­żyć przy Domu Kate­che­tycz­nym (drob­niej­szy wewnątrz) do godz. 900 naj­bliż­sze­go czwart­ku – 20 kwiet­nia. Przy­cho­dy z akcji pozwo­lą na wspar­cie Pol­skich Misjo­na­rzy, któ­rzy posłu­gu­ją w naj­bied­niej­szych kra­jach świa­ta – Zambii, Kame­ru­nie, Kenii oraz naszym Roda­kom żyją­cym na Wscho­dzie (Ukra­inie, Bia­ło­ru­si i Kazach­sta­nie).  Bóg zapłać za wspar­cie tego Dzie­ła!
   
 5. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Krzysz­tof Aniu­kie­wicz, lat 56 z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGLOSZENIA

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
10 KWIETNIA 2023 ROKU

 1. Wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, Dusz­pa­ste­rze życzą nie­za­chwia­nej wia­ry, nie­prze­mi­ja­ją­cej nadziei i nigdy nie­sty­gną­cej miło­ści do Zmar­twych­wsta­łe­go. Niech te świę­ta wypeł­nią Wasze ser­ca poko­jem! Chry­stus zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja!
   
 2. Dzi­siaj Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 3. Ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne dzi­siaj na tacę ofia­ry, na potrze­by Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go i Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go we Wro­cła­wiu!
   
 4. Zachę­ca­my do udzia­łu we Mszach św. Okta­wy Wiel­ka­noc­nej, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Ze wzglę­du na Okta­wę, w naj­bliż­szy pią­tek nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych.
   
 5. Codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – Nabo­żeń­stwo Nowen­ny przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia.
   
 6. Rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szą śro­dę – 12 kwiet­nia o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 9. W ostat­nim tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ryszard Cisow­ski, lat 74 z ul. Kościuszki;
  • śp. † Mie­czy­sław Siwy, lat 75 z ul. Gło­gow­skiej;
   a tak­że kapła­ni, któ­rzy posłu­gi­wa­li w naszej Parafii:
  • śp. † Ks. Sta­ni­sław Pająk (1963 – 1965 wika­riusz), lat 93 w 60. roku kapłań­stwa, któ­re­go pogrzeb odbę­dzie się 11 kwiet­nia w Wałbrzychu;
  • śp. † Ks. Sta­ni­sław Mie­sza­ła (wika­riusz i pro­boszcz 1987 – 1988), lat 87 w 61. roku kapłań­stwa, któ­re­go pogrzeb odbył się w minio­ną śro­dę w Węgle­wi­cach, w die­ce­zji kaliskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA