I NIEDZIELA ADWENTU

I NIEDZIELA ADWENTU
3 GRUDNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Msza św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Od jutra zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu we Mszy świę­tej Rorat­niej, któ­ra będzie spra­wo­wa­na tra­dy­cyj­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Zachę­ca­my, by nie tyl­ko dzie­ci uczest­ni­czy­ły w Rora­tach z lam­pio­na­mi, ale tak­że doro­śli. Tema­tem prze­wod­nim Mszy świę­tych Rorat­nich będzie życie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­ry rów­no 800 lat temu przy­go­to­wał pierw­szą szop­kę Bożo­na­ro­dze­nio­wą i któ­re­mu Pan Jezus zle­cił misję odbu­do­wy Kościo­ła. Dla dzie­ci, jak co roku, przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. Z tej racji cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000.
   
 6. W pią­tek – 8 XII Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. O godzi­nie 1200 zapra­sza­my, w tym dniu, do kościo­ła na wspól­ną modli­twę w „Godzi­nę łaski”.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie meda­li­ków i krzy­ży­ków dla dzie­ci klas III przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 8. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my w Koście­le Pol­skim Dzień Modli­twy i Pomo­cy Mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Skła­da­jąc ofia­ry do puszek po Mszach św. będzie­my mogli wes­przeć kato­li­ków żyją­cych za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W ponie­dzia­łek następ­ne­go tygo­dnia, czy­li 11 grud­nia o godz. 1900 w Sici­nach, odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie pre­sy­no­dal­ne w tzw. Rejo­nie. Nasz Para­fial­ny Zespól pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi celem orga­ni­za­cji wyjaz­du do Sicin.
   
 10. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by roz­pro­wa­dza­ją w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła, Para­fial­ny Zespół Cari­tas roz­pro­wa­dza świe­ce na stół wigi­lij­ny. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł. Bóg zapłać za wspar­cie w ten spo­sób „Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Cari­tas Pol­ska!
   
 12. Wycho­dząc z kościo­ła może­my tak­że zaopa­trzyć się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką.
   
 13. Tego­rocz­ne Reko­lek­cje prze­ży­wać będzie­my od trze­ciej nie­dzie­li Adwen­tu, czy­li od 17 grud­nia. Na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji, w śro­dę 20 grud­nia będzie w naszej Para­fii Spo­wiedź przed­świą­tecz­na, kie­dy słu­żyć będą w kon­fe­sjo­na­łach Księ­ża z nasze­go Deka­na­tu.
  Pro­si­my o zare­zer­wo­wa­nie swe­go cza­su, bowiem będzie to prak­tycz­nie ostat­nia oka­zja do sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia przed Bożym Naro­dze­niem.
   
 14. W tym roku prze­ży­wać będzie­my wyjąt­ko­wo krót­ki Adwent, ponie­waż czwar­ta Jego nie­dzie­la przy­pa­da w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Pro­si­my zatem pamię­tać, że w wigi­lij­ną nie­dzie­lę – 24 grud­nia nie będzie w naszym koście­le Mszy św. popo­łu­dnio­wych o godz. 1600 i 1800.
   
 15. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Beata ZIELIŃSKA, lat 54, zam. ul. Gło­gow­ska 40/16.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
26 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek i I sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  2. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 3. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie – tak­że w Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 4. W naj­bliż­szą sobo­tę Ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła a Ksiądz Nor­bert w sobo­tę – 16 grud­nia.
   
 5. W sobo­tę – 2 grud­nia o godz. 1700 Msza św. w inten­cji Gru­py AA „Desi­de­ra­ta”, w 35 rocz­ni­cę powsta­nia.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by roz­pro­wa­dza­ją w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: duży naby­wa­my po 30 zł. a mały po 20 zł.
   
 10. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, tak­że przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­try­wać się w wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł. Bóg zapłać za wspar­cie w ten spo­sób „ Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Cari­tas!
   
 11. W tym roku będzie­my prze­ży­wać wyjąt­ko­wo krót­ki Adwent, bowiem czwar­ta jego nie­dzie­la przy­pa­da w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Pro­si­my zatem pamię­tać, że w wigi­lij­ną nie­dzie­lę – 24 grud­nia nie będzie w naszym koście­le Mszy świę­tych popo­łu­dnio­wych o godz. 1600 i 1800.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zdzi­sław Mikiel, lat 70 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Geno­we­fa Flesz­man, lat 77 z ul. Starogórskiej;R
  • śp. Zenon Wojt­kie­wicz, lat 61 z ul. Kościuszki.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
19 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie w jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Zachę­ca­my do naby­wa­nia ostat­nie­go nume­ru nasze­go die­ce­zjal­ne­go mie­sięcz­ni­ka „Nowe Życie”, któ­ry w dużej mie­rze poświę­co­ny jest Syno­do­wi Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W naj­bliż­szą sobo­tę – 25 listo­pa­da przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej – Patron­ki naszej Para­fii. Wszyst­kich Para­fian zapra­sza­my w sobo­tę na godz. 1700 do udzia­łu w uro­czy­stej Mszy św. Odpu­sto­wej, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył nasz były pro­boszcz Ks. Bole­sław Syl­we­strzak, prze­ży­wa­ją­cy w tym roku zło­ty jubi­le­usz kapłań­stwa. W ten dzień nie będzie Mszy św. o godz. 1800.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: więk­szy – po 30 zł. i mniej­szy – po 20 zł.
   
 7. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na dużą ilość zama­wia­nych w naszej Para­fii inten­cji mszal­nych, a w związ­ku z tym – brak wol­nych ter­mi­nów, nasze Dusz­pa­ster­stwo zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w archi­die­ce­zji wro­cław­skiej prze­pi­sa­mi, od stycz­nia nowe­go roku wpro­wa­dza w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca o godz. 1200 tzw. Mszę św. zbio­ro­wą, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w inten­cji żyją­cych. Zatem wobec bra­ku wol­nych ter­mi­nów, będzie­my mogli w tej Eucha­ry­stii zbio­ro­wej pole­cać Panu Bogu spra­wy żyją­cych osób. Przy­po­mi­na­my, że od wie­lu lat, w każ­dy dru­gi i czwar­ty pią­tek mie­sią­ca o godz. 1800 spra­wo­wa­na jest podob­na Msza św. zbio­ro­wa za naszych zmar­łych.
   
 8. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by będą roz­pro­wa­dzać w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Chęt­nych, któ­rzy chcie­li­by pod­jąć się tego dzie­ła, pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi lub Pana­mi Kościel­ny­mi. Dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie!
   
 9. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z kato­lic­kim cza­so­pi­smem „Trwaj­cie w Miło­ści” i jego ewen­tu­al­ną pre­nu­me­ra­tą. Kwar­tal­nik podej­mu­je róż­no­rod­ne tema­ty poma­ga­ją­ce pogłę­biać naszą wia­rę. Pismo jest do pobra­nia przy wyj­ściu z kościo­ła.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Tade­usz Szu­miń­ski, lat 94 ostat­nio zamiesz­ka­ły w Lesz­nie.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
12 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my pod hasłem: „To jest nasz dom”, Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym, w tym roku poświę­co­nym miesz­kań­com Bli­skie­go Wscho­du. Ofia­ry, któ­re będzie­my mogli zło­żyć po Mszach świę­tych do puszek, prze­zna­czo­ne są na wspar­cie chrze­ści­jan Syrii, Liba­nu, Ira­ku i Zie­mi Świę­tej. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Ze wzglę­du na dużą ilość zama­wia­nych w naszej Para­fii inten­cji mszal­nych a w związ­ku z tym – brak wol­nych ter­mi­nów, nasze Dusz­pa­ster­stwo w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w archi­die­ce­zji wro­cław­skiej prze­pi­sa­mi, od stycz­nia nowe­go roku wpro­wa­dza w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca o godz. 1200 tzw. Mszę św. zbio­ro­wą, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w inten­cji żyją­cych. Zatem wobec bra­ku wol­nych ter­mi­nów, będzie­my mogli w tej Eucha­ry­stii zbio­ro­wej pole­cać Panu Bogu spra­wy żyją­cych osób. Przy­po­mi­na­my, że od wie­lu lat, w każ­dy dru­gi i czwar­ty pią­tek mie­sią­ca o godz. 1800 spra­wo­wa­na jest podob­na Msza św. zbio­ro­wa za naszych zmar­łych.
   
 5. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień, któ­re roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730:
  dzi­siej­sza niedziela
  za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Starogórskiej;
  ponie­dzia­łek
  Kościusz­ki, Zamen­ho­fa, Pił­sud­skie­go, Żerom­skie­go, Obroń­ców Lwowa; 
  wto­rek
  Dębo­wa, Boha­te­rów Wester­plat­te, Zie­lo­na, Mickiewicza;
  śro­da
  Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej, pl. Chrobrego; 
  czwar­tek
  Gło­gow­ska;
  pią­tek
  Poznań­ska;
  sobo­ta
  za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach z innych Para­fii oraz za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach, któ­re wpły­nę­ły po odczy­ta­niu wyzna­czo­nej uli­cy a tak­że za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach bez poda­ne­go adresu.

  To będzie ostat­ni dzień modlitw wypo­min­ko­wych w naszej Para­fii. Raz jesz­cze ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne z racji wypo­mi­nek!
  W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jesz­cze jed­na Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na wypo­min­ki. Zapra­sza­my na wspól­ną modlitwę!

 6. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii na rok 2024 przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: więk­szy – po 30 zł. i mniej­szy – po 20 zł.
   
 7. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę świę­ci­my dla naszej Para­fii tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne, któ­re upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by będą roz­pro­wa­dzać w naszych domach. Z góry Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z tej oka­zji ofiary!
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
5 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 16:00 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze  w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W czwar­tek o godz. 18:00 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. W pią­tek o godz. 18:00 Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we.
   
 6. W sobo­tę – 11 listo­pa­da Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 7:00; 12:00 – za Ojczy­znę, z udzia­łem władz nasze­go mia­sta, gmi­ny i powia­tu oraz o godz. 18:00.
   
 7. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  dzi­siej­sza niedziela
  za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Wrocławskiej;
  ponie­dzia­łek
  Dąbrow­skie­go, Leśna, Konop­nic­kiej, Ks. Haw­ry­sza i Ks. Ściegiennego;
  wto­rek
  Sikor­skie­go, Iwasz­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Świer­ko­wa, Wio­sny Ludów;
  śro­da
  Lipo­wa, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11 ‑listo­pa­da, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirszfelda;
  czwar­tek
  Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­skie­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na, Spo­koj­na, Tar­go­wa oraz z Kru­szyń­ca i Włodkowa;
  pią­tek
  Kocha­now­skie­go, Sosno­wa, Tyl­na, Przylesie;
  sobo­ta
  Dwor­co­wa, Rey­mon­ta, Ks. Konar­skie­go, Sta­ro­miej­ska, Staromłyńska;
  przy­szła niedziela
  Sta­ro­gór­ska.

  Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się o godz. 17:30.

 8. W następ­ną nie­dzie­lę prze­ży­wać będzie­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym, w tym roku poświę­co­nym miesz­kań­com Bli­skie­go Wscho­du. Ofia­ry, któ­re będzie­my mogli zło­żyć po Mszach św. do puszek zosta­ną prze­zna­czo­ne na wspar­cie chrze­ści­jan Syrii, Liba­nu i Zie­mi Świę­tej. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Bar­tosz Dzia­ło, lat 19 z ul. Iwasz­kie­wi­cza.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA
WŁASNEGO KOŚCIOŁA
29 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Do wtor­ku, o godz. 1730 ostat­nie Nabo­żeń­stwa Różań­co­we. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na w ponie­dzia­łek na godz. 1615. Po nabo­żeń­stwie roz­da­nie dla naj­gor­liw­szych dzie­ci oko­licz­no­ścio­wych pamią­tek (pro­si­my przy­nieść plan­sze).
   
 3. Dzi­siaj gości­my z posłu­gą dusz­pa­ster­ską Księ­dza Kry­stia­na Bała­za, nasze­go byłe­go wika­riu­sza a obec­nie mode­ra­to­ra kle­ry­ków w naszym MWSD we Wro­cła­wiu. Księ­dzu Kry­stia­no­wi życzy­my obfi­to­ści Boże­go bło­go­sła­wień­stwa!
   
 4. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my jesz­cze pobie­rać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych w listo­pa­dzie pole­cać będzie­my Boże­mu miło­sier­dziu naszych zmar­łych. Pro­si­my o zazna­cza­nie na kart­kach adre­su, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w kon­kret­nie wyzna­czo­ny dzień. Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę. Z góry ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 5. W śro­dę 1 listo­pa­da – Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, kie­dy dzię­ku­je­my Panu Bogu za wszyst­kich wynie­sio­nych na ołta­rze, któ­rzy są dla nas inspi­ra­cją i przy­kła­dem chrze­ści­jań­skie­go życia. Msze św. w naszym koście­le para­fial­nym będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030 i 1800. Nato­miast w koście­le Boże­go Cia­ła, na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym Msza św. za wszyst­kich pocho­wa­nych na para­fial­nej nekro­po­lii o godz. 1230. Po Eucha­ry­stii żałob­na pro­ce­sja z modli­twą za zmar­łych. Będzie wte­dy moż­li­wość popro­sze­nia kapła­nów o poświę­ce­nie nowych pomni­ków nagrob­nych. Na cmen­ta­rzu komu­nal­nym Msza św. tak­że o godz. 1230.
   
 6. Za naszych zmar­łych chciej­my zyskać łaskę Odpu­stu, czy­li real­ne­go skró­ce­nia ich czyść­ca. Odpust zupeł­ny moż­na zyskać jeden raz od połu­dnia 1 listo­pa­da do pół­no­cy 2 listo­pa­da pod nastę­pu­ją­cy­mi warun­ka­mi: Spo­wiedź i Komu­nia św., poboż­ne nawie­dze­nie kościo­ła i modli­twa Ojcze nasz oraz Wie­rzę w Boga, dowol­na modli­twa w inten­cji papie­ża oraz wyklu­cze­nie przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu.
   
 7. W czwar­tek 2 listo­pa­da – Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych czy­li Dzień Zadusz­ny. W naszym koście­le para­fial­nym Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 – za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na wypo­min­ki i o godz. 1800 – o powo­ła­nia. Nato­miast w koście­le Boże­go Cia­ła o godz. 1000 Msza św. za zmar­łych kapła­nów , któ­rzy posłu­gi­wa­li w naszej Para­fii.
   
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 9. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci zapra­sza­my w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę.
   
 10. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic.
   
 12. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 13. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz w for­ma­cie więk­szym naby­wa­my po 30 zł. a w mniej­szym po 20 zł.
   
 14. Od sobo­ty roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii modli­twy wypo­min­ko­we. W sobo­tę modlić się będzie­my za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Pod­wa­le a w nie­dzie­lę z ul. Wro­cław­skiej. Wypo­min­ki roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730.
   
 15. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szli: śp. † Hele­na MADANY, lat 81, z ul. Mic­kie­wi­cza.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
22 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my Tydzień Misyj­ny pod hasłem: „Misje Ser­cem Kościo­ła”. W inten­cji Dzieł Misyj­nych Kościo­ła Kato­lic­kie­go modlić się będzie­my pod­czas spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych i Nabo­żeństw Różań­co­wych. Bóg zapłać za skład­ne dzi­siaj na tacę ofia­ry, któ­re są prze­zna­czo­ne na rzecz Misji!
   
 2. Trwa­my na paź­dzier­ni­ko­wej modli­twie różań­co­wej. Zapra­sza­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Różań­co­wych spra­wo­wa­nych codzien­nie o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615.
   
 3. W naszej Para­fii, w naj­bliż­szą sobo­tę, Die­ce­zjal­na Dia­ko­nia Litur­gicz­na Ruchu Świa­tło – Życie, prze­ży­wać będzie dzień sku­pie­nia. Zain­te­re­so­wa­nych naszych Para­fian, a szcze­gól­nie mło­dzież, zapra­sza­my na wspól­ną Mszę św., któ­ra będzie spra­wo­wa­na w naszym koście­le o godz. 1230.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobie­rać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych w listo­pa­dzie pole­cać będzie­my modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Pro­si­my o zazna­cza­nie na kart­kach adre­su, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za naszych zmar­łych, w kon­kret­nie wyzna­czo­ny dzień. Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę. Z góry ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!.
   
 6. Przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych oraz Dniem Zmar­łych pamię­taj­my nie tyl­ko o mogi­łach naszych bli­skich ale rów­nież o tych zapo­mnia­nych. Chciej­my rów­nież pamię­tać o powin­no­ści pro­lon­ga­ty gro­bów, za któ­re jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni. Przy­po­mi­na­my, że należ­no­ści zwią­za­ne z cmen­ta­rzem para­fial­nym regu­lu­je­my w Fir­mie „Nostra­da­mus”, któ­ra ma swo­ją sie­dzi­bę przy ul. Gło­gow­skiej 25. Pro­si­my o prze­ka­za­nie tej infor­ma­cji oso­bom miesz­ka­ją­cym poza Górą, o ile mamy z nimi kon­takt.
   
 7. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii wyda­ny sta­ra­niem Akcji Kato­lic­kiej. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: więk­szy – po 30 zł. i mniej­szy po 20 zł.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Piotr Dyc, lat 61 z ul. Głowackiego;
  • śp. † Zofia Naj­da, lat 90 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Jani­na Pokrzyw­niak, lat 79 z ul. Podwale;
  • śp. † Marian­na Rewuc­ka, lat 87 z ul. Wrocławskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Prze­ży­wa­jąc dzi­siaj XXIII Dzień Papie­ski pod hasłem „Jan Paweł II – Cywi­li­za­cja Życia”, może­my wes­przeć naszy­mi ofia­ra­mi skład­ny­mi do spe­cjal­nych puszek, nie­za­moż­ną mło­dzież pocho­dzą­cą z małych miej­sco­wo­ści, fun­du­jąc dla nich sty­pen­dia. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ z racji litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia Patron­ki – św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que. Nato­miast o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Różań­co­wych, spra­wo­wa­nych codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Róża­niec dla dzie­ci i mło­dzie­ży w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 16 X, Uro­czy­stość św. Jadwi­gi, Głów­nej Patron­ki Ślą­ska i Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej a jed­no­cze­śnie 45 rocz­ni­ca wybo­ru na Sto­li­cę Pio­tro­wą Kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły – Świę­te­go Jana Paw­ła II.
   
 5. W naj­bliż­szy wto­rek – 17 X o godz. 1900 w koście­le św. Fau­sty­ny, kolej­ne Syno­dal­ne Spo­tka­nie w Rejo­nie dla deka­na­tów górow­skich. Zapra­sza­my nasz para­fial­ny zespół syno­dal­ny.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W sobo­tę – 21 paź­dzier­ni­ka, dorocz­na Pie­sza Piel­grzym­ka z Wro­cław­skiej Kate­dry do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Wyjazd zapi­sa­nych osób spe­cjal­nym auto­ka­rem o godz. 430 z par­kin­gu przy nowym Net­to. Są jesz­cze wol­ne miej­sca a zapi­sa­ne oso­by pro­si­my o potwier­dze­nie udzia­łu prze doko­na­nie wpła­ty.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji nasze­go Wika­riu­sza Księ­dza Łuka­sza z racji przy­pa­da­ją­cych w tym tygo­dniu imie­nin.
   
 9. Celem unik­nię­cia ewen­tu­al­nych pomy­łek, bar­dzo pro­si­my o spraw­dza­nie inten­cji mszal­nych zama­wia­nych w naszej Para­fii na kolej­ne tygo­dnie . Inten­cje są wywie­szo­ne w kruch­cie kościo­ła oraz poda­ne na inter­ne­to­wej stro­nie naszej Para­fii.
   
 10. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my pobie­rać przy wyj­ściu z kościo­ła kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych w listo­pa­dzie pole­cać będzie­my modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Bar­dzo pro­si­my o zazna­cza­nie na kart­kach naszych adre­sów, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za naszych zmar­łych, w kon­kret­nie wyzna­czo­ny dzień. Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę. Z góry ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 11. Księ­ża Ser­ca­nie ser­decz­nie dzię­ku­ją wszyst­kim naszym Para­fia­nom za prze­ka­za­nie w tym roku pod­czas spe­cjal­nej zbiór­ki 1188 gra­mów srebr­ne­go zło­mu i 1,4 kilo­gra­ma „dobrych monet”. War­tość prze­ka­za­nych surow­ców to 2 376 zł. Kwo­ta ta zosta­ła prze­ka­za­na na budo­wę stud­ni głę­bi­no­wych w Cza­dzie.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Dio­ni­zy Łusz­czak, lat 85 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Grze­gorz Dębow­ski, lat 43 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
8 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Wraz z całym Kościo­łem trwa­my na paź­dzier­ni­ko­wej modli­twie Różań­cem Świę­tym. W naszym koście­le zapra­sza­my na codzien­ne Nabo­żeń­stwo Różań­co­we przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest różań­co­wa ukła­dan­ka.
   
 2. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 3. W pią­tek – 13 paź­dzier­ni­ka o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie ostat­nie w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, z racji litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia Patron­ki – św. Mał­go­rza­ty Marii Ala­co­que.
   
 5. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę prze­ży­wać będzie­my XXIII Dzień Papie­ski pd hasłem „Jan Paweł II – Cywi­li­za­cja Życia”. Z tej racji, po Mszach św. będzie­my mogli zło­żyć do spe­cjal­nych puszek nasze ofia­ry na sty­pen­dia dla nie­za­moż­nej mło­dzie­ży pocho­dzą­cej z małych miej­sco­wo­ści. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Trwa­ją zapi­sy na Pie­szą Piel­grzym­kę z wro­cław­skiej kate­dry do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy, w sobo­tę – 21 paź­dzier­ni­ka. Koszt prze­jaz­du auto­ka­rem – rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce z Trzeb­ni­cy do Góry: 35 zł. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u duszpasterzy.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­sza nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X, następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa wokół naszej świą­ty­ni w związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się Świę­tem NMP Różań­co­wej.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Przez cały paź­dzier­nik zachę­ca­my do wytrwa­łej modli­twy Różań­cem Świę­tym. W naszym koście­le codzien­nie Nabo­żeń­stwo Różań­co­we przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Nato­miast dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na wspól­ny Róża­niec w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na różań­co­wa ukła­dan­ka.
   
 5. Nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 6. W czwar­tek – 5 paź­dzier­ni­ka, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej. U naszych Sąsia­dów na Osie­dlu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, dorocz­na Msza św. odpu­sto­wa o godz. 1800, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w nowym koście­le.
   
 7. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O godz. 1800 Msza św. o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji, w modli­tew­nej ciszy;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – litur­gicz­ne wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej. Jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 8. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 9. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 10. W sobo­tę – 21 paź­dzier­ni­ka, z wro­cław­skiej archi­ka­te­dry wyru­szy tra­dy­cyj­na Pie­sza Piel­grzym­ka do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd spe­cjal­nym auto­ka­rem, któ­ry zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 35 zł. Powę­dru­je­my we wła­snej Gru­pie 14A z Prze­wod­ni­kiem Księ­dzem Łuka­szem Romań­czu­kiem.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sław Bar­na, lat 74 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Julian Jare­mo­wicz, lat 75 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek…

OGŁOSZENIA NIEDZIELA