XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
21 LIPCA 2024 ROKU

 1. Dziś o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W czwar­tek – 25 lip­ca – Świę­to ku czci św. Jaku­ba Apo­sto­ła oraz wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa, patro­na kie­row­ców. Po mszy świę­tej o 1800 poświę­ce­nie pojaz­dów oraz kie­row­ców.
   
 3. W pią­tek o 1800 Msza Wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­le o 1800 Msza św. za Akcje Kato­lic­ką.
   
 5. Trwa­ją zapi­sy na  Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górędo Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Moż­na to uczy­nić w Dusz­pa­ster­stwie lub inter­ne­to­wo na stro­nie Piel­grzym­ki. Zachę­ca­my tak­że do udzia­łu w Piel­grzym­ce na spo­sób ducho­wy poprzez ofia­ro­wa­nie swej modli­twy i życio­wych krzy­ży w inten­cji wędru­ją­cych Pąt­ni­ków.
   
 6. Trwa­ją rów­nież zapi­sy na Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Czci­cie­li Mat­ki Bożej i Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca. Piel­grzym­ka ta odbę­dzie się 17 sierp­nia, a koszt 70 zł. Zapi­sy u zela­to­rek Żywe­go Różań­ca i Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu odszedł do wiecz­no­ści śp. + Jolan­ta DYNIEKO, lat 57 z ul. Tyl­nej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
14 LIPCA 2024 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne.
   
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Trwa­ją zapi­sy na 44. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Moż­na to uczy­nić w Dusz­pa­ster­stwie lub inter­ne­to­wo na stro­nie Piel­grzym­ki. Zachę­ca­my tak­że do udzia­łu w Piel­grzym­ce na spo­sób ducho­wy poprzez ofia­ro­wa­nie swej modli­twy i życio­wych krzy­ży w inten­cji wędru­ją­cych Pąt­ni­ków.
   
 4. Do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Gra­ży­na Blom, lat 65 ostat­nio zamiesz­ka­ła w Szwecji;
  • śp. † Adam Postoł, lat 81, zam. w Kruszyńcu.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7 LIPCA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na potrze­by gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. W sobo­tę – 13 lip­ca, Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Czci­cie­li Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie z pro­ce­sją.
   
 7. Trwa­ją zapi­sy na 44. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Tego­rocz­ne Reko­lek­cje w Dro­dze prze­ży­je­my pod hasłem: „Jeste­śmy Kościo­łem”. Wybie­ra­ją­cych się na pąt­ni­czy szlak pro­si­my o zapi­sy w naszym Dusz­pa­ster­stwie lub na stro­nie inter­ne­to­wej Piel­grzym­ki. 1 sierp­nia, gdy wyj­dzie z nasze­go kościo­ła Gru­pa XIV Górow­sko-Milic­ka, będzie­my mogli piel­grzy­mo­wać jeden dzień do Sank­tu­arium Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel w Głę­bo­wi­cach. Zachę­ca­my do wybra­nia się na piel­grzym­ko­wy szlak, choć­by na ten jeden dzień. Roz­po­czy­na­ją się tak­że zapi­sy do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, któ­rzy zechcą ofia­ro­wać swo­je życio­we krzy­że i modli­twę w inten­cji wędru­ją­cych Piel­grzy­mów. Zapi­sa­ne oso­by otrzy­ma­ją, jak co roku, piel­grzym­ko­wy zna­czek i spe­cjal­ny modli­tew­nik. Przy zapi­sie moż­na zło­żyć ofia­rę w kwo­cie 15 zł. na potrze­by orga­ni­za­cyj­ne Piel­grzym­ki.
   
 8. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na VII Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Czci­cie­li Mat­ki Bożej – Wspól­not Żywe­go Różań­ca oraz wszyst­kich chęt­nych, do Hen­ry­ko­wa w dniu 17 sierp­nia.
  Koszt 70 zł. Zapi­sy u zela­to­rek Żywe­go Różań­ca i Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jani­na Hań­ko, lat 91 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Tere­sa Mac­kie­wicz, lat 79 z ul. Dworcowej;
  • śp. † Miro­sław Izdeb­ski, lat 67 z ul. Brzozowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
30 CZERWCA 2024 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my że w waka­cyj­ne nie­dzie­le Msze św. są spra­wo­wa­ne o godz.: 700; 900; 1030; 1200 i 1800 a w dni powsze­dnie o godz. 800 i 1800. Ponie­waż w nie­któ­re nie­dzie­le waka­cji będzie posłu­gi­wał tyl­ko jeden kapłan, stąd do Sakra­men­tu Spo­wie­dzi św. będzie­my mogli przy­stą­pić pół godzi­ny przed Eucha­ry­stią. Za tydzień nie będzie Spo­wie­dzi św. w cza­sie Mszy świę­tych.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1800 Eucha­ry­stia w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. W naj­bliż­szy czwar­tek, w godzi­nach połu­dnio­wych przy naszym koście­le zatrzy­ma się na odpo­czy­nek Zie­lo­no­gór­sko – Gorzow­ska Pie­sza Piel­grzym­ka Dusz­pa­ster­stwa Rol­ni­ków. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wu­ją posi­łek dla Pątników!
  Nato­miast w czwar­tek, w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, zatrzy­ma się w naszym mie­ście na noc­leg Szcze­ciń­ska Piel­grzym­ka Rowe­ro­wa. Naszych Para­fian zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę z Piel­grzy­ma­mi pod­czas Ape­lu Jasno­gór­skie­go oraz w pią­tek o godz. 800 na Mszę św.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 5. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na potrze­by gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. W sobo­tę – 3 sierp­nia z wro­cław­skiej kate­dry wyru­szy 44. Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę, w tym roku pod hasłem: „Jeste­śmy Kościo­łem”. Dwa dni wcze­śniej – 1 sierp­nia z nasze­go kościo­ła wyru­szą Piel­grzy­mi Gru­py XIV Górow­sko-Milic­kiej. Zapi­sy do naszej Gru­py na stro­nie inter­ne­to­wej Piel­grzym­ki oraz w naszym Dusz­pa­ster­stwie. W tym roku koszt uczest­nic­twa to: 160 zł. – doro­śli i 90 zł. – mło­dzież i stu­den­ci. Dla rodzin powy­żej 3 osób prze­wi­dzia­ne są zniż­ki a Piel­grzym­ka jest tra­dy­cyj­nie namio­to­wa.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zofia Dasz­kie­wicz, lat 89 zamiesz­ka­ła w Lesznie;
  • śp. † Sta­ni­sław Cza­pla, lat 81 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
23 CZERWCA 2024 ROKU

 1. Wszyst­kim dzie­ciom, mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, kate­che­tom i wycho­waw­com życzy­my bło­go­sła­wio­ne­go cza­su waka­cji!
   
 2. Od dzi­siaj, w naszej Para­fii obo­wią­zu­je waka­cyj­ny porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. W waka­cyj­ne nie­dzie­le nie ma Mszy św. o godz. 1600. Pozo­sta­łe są spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie nie ma Eucha­ry­stii o godz. 1700 a poran­na będzie spra­wo­wa­na o godz. 800. Pro­si­my pamię­tać o tych zmia­nach.
   
 3. Zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwie czerw­co­wym, do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 24 czerw­ca, Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la, Głów­ne­go Patro­na Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 5. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. W sobo­tę – 29 czerw­ca, Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. To Dzień Papie­ski. Pamię­taj­my w naszych modli­twach o Ojcu Świę­tym Fran­cisz­ku.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Miesz­kań­ców Kru­szyń­ca – uczest­ni­ków nabo­żeństw majo­wych przy przy­droż­nej kapli­cy.
   
 8. Za tydzień o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 9. Przy­po­mi­na­my, że w przed­sion­ku kościo­ła przyj­mo­wa­ne są zapi­sy na przy­je­cie, na noc­leg Piel­grzy­mów z Rowe­ro­wej Piel­grzym­ki ze Szcze­ci­na z 4 na 5 lip­ca oraz Pie­szej Piel­grzym­ki Zie­lo­no­gór­sko – Gorzow­skiej z 4 na 5 sierp­nia. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się tak­że tych Para­fian, któ­rzy od lat maja sta­łych Piel­grzy­mów. Dzię­ku­je­my za otwar­cie swo­ich serc i domów!
   
 10. Roz­po­czę­ły się zapi­sy na Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Z Góry wyj­dzie­my 1 sierp­nia by pokło­nić się Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej 10 sierp­nia. Zapi­sy są przyj­mo­wa­ne tra­dy­cyj­nie w naszym Dusz­pa­ster­stwie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Piel­grzym­ki.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Hele­na Szorc, lat 97 z ul. Zielonej;
  • śp. † Kry­sty­na Gła­dys, lat 62 z ul. Narutowicza.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
16 CZERWCA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska.
   
 2. Nato­miast o godz. 1600 w dzi­siej­sza nie­dzie­lę, Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Przez cały czer­wiec o godz. 1730 zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1915 w naszym koście­le Spo­tka­nie Syno­dal­ne w Rejo­nie dla obu deka­na­tów górow­skich. Ser­decz­nie zapra­sza­my nasz Para­fial­ny Zespół Syno­dal­ny.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. Od przy­szłej nie­dzie­li, w naszej Para­fii będzie obo­wią­zy­wał waka­cyj­ny porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. Przez okres waka­cji nie będzie nie­dziel­nej Mszy św. o godz. 1600 a od następ­ne­go ponie­dział­ku, w dni powsze­dnie Eucha­ry­stii o godz. 1700. Nato­miast poran­na Msza św. w dni powsze­dnie będzie spra­wo­wa­na o godz. 800.
   
 7. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li po każ­dej Mszy św. w przed­sion­ku kościo­ła, przyj­mo­wa­ne są zapi­sy na przy­ję­cie, na noc­leg Piel­grzy­mów z Rowe­ro­wej Piel­grzym­ki ze Szcze­ci­na z 4 na 5 lip­ca oraz Pie­szej Piel­grzym­ki Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej z 4 na 5 sierp­nia. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych, pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się tak­że tych Para­fian, któ­rzy od lat mają sta­łych Piel­grzy­mów. Dzię­ku­je­my za otwar­cie swo­ich serc i domów!
   
 8. W minio­nym tygo­dniu odszedł do wiecz­no­ści śp. † Adam Mar­ci­niak, lat 75 z pl. Chro­bre­go a ostat­nio prze­by­wa­ją­cy w domu opie­ki w Jele­niej Górze.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

X NIEDZIELA ZWYKŁA

X NIEDZIELA ZWYKŁA
9 CZERWCA 2024 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie for­ma­cyj­no-modli­tew­ne o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 2. Ser­decz­nie zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem i spe­cjal­ną „czy­tan­ką” zwią­za­ną z 350-leciem obja­wień danych św. Mał­go­rza­cie Marii Ala­co­que. Nabo­żeń­stwo jest spra­wo­wa­ne przez cały czer­wiec o godz. 1730.
   
 3. W czwar­tek – 13 czerw­ca Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Czci­cie­li Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Fati­my a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 4. W naj­bliż­szy pią­tek, w poro­zu­mie­niu z Dyrek­to­ra­mi Szkół, o godz. 1000 Msza św. na zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go obu górow­skich Szkół Śred­nich. Ser­decz­nie zapra­sza­my uczniów i nauczy­cie­li!
   
 5. Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1030 Msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go dla uczniów Szkół Pod­sta­wo­wych nr 1 i 3. Oka­zja do Spo­wie­dzi św. przed ode­bra­niem świa­dec­twa przez cały tydzień przed każ­dą Mszą św.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7.  W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska.
   
 8. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 9. Nasz Para­fial­ny Zespół Syno­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1915 do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Już dzi­siaj infor­mu­je­my, że w następ­ny ponie­dzia­łek – 17 czerw­ca o godz. 1915 odbę­dzie się w naszym koście­le kolej­ne Spo­tka­nie Syno­dal­ne w Rejo­nie dla obu deka­na­tów górow­skich.
   
 10. W związ­ku z odwo­ła­niem Piel­grzym­ki Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa do Kra­ko­wa – Łagiew­nik z powo­du bra­ku wystar­cza­ją­cej fre­kwen­cji, pro­si­my by oso­by, któ­re doko­na­ły wpła­ty o zgło­sze­nie się po odbiór pie­nię­dzy po Mszach św. o godz. 1800 w naj­bliż­szy czwar­tek i pią­tek do Zela­tor­ki Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 11. Od przy­szłej nie­dzie­li po każ­dej Mszy św., w przed­sion­ku kościo­ła, przyj­mo­wa­ne będą zapi­sy na przy­je­cie na noc­leg Piel­grzy­mów z Rowe­ro­wej Piel­grzym­ki ze Szcze­ci­na z 4/5 lip­ca oraz Pie­szej Piel­grzym­ki Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej z 4/5 sierp­nia. Pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się tak­że tych Para­fian, któ­rzy mają sta­łych Piel­grzy­mów. Dzię­ku­je­my za otwar­cie drzwi swo­ich sec i domów!
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Krzysz­tof Oglę­dziń­ski, lat 62 z ul. Dworcowej;
  • śp. + Edward Zając, l. 91 z ul. Wrocławskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek…

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

IX NIEDZIELA ZWYKŁA
2 CZERWCA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, pierw­szą mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie wszyst­kim Para­fia­nom za licz­ny udział w pro­ce­sji Boże­go Cia­ła i wspól­ne uwiel­bie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu! Bóg zapłać za czyn­ne zaan­ga­żo­wa­nie się w przy­go­to­wa­nie Uro­czy­sto­ści!
   
 5. Trwa­my na wspól­nej modli­twie w tzw. Okta­wie Boże­go Cia­ła. Codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół naszej świątyni.
  W czwar­tek – pierw­szy mie­sią­ca, cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. W ten dzień, na zakoń­cze­nie tygo­dnia czci wobec Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy wokół nasze­go kościo­ła a na jej zakoń­cze­nie tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo wian­ków. Z góry ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie dla wszyst­kich, któ­rzy podej­mą się przy­go­to­wa­nia ołta­rzy!
   
 6. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek Ksiądz Adam Łuź­niak – Wika­riusz Gene­ral­ny udzie­li pod­czas Mszy św. o godz. 1800 Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia dwu­dzie­sto­oso­bo­wej gru­pie mło­dzie­ży klas VIII z naszej Para­fii. Uczniom gra­tu­lu­je­my przy­ję­cia Sakra­men­tu Doj­rza­ło­ści Chrze­ści­jań­skiej a ich rodzi­com życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym reli­gij­nym wycho­wy­wa­niu swo­ich dzie­ci! Rodzi­com tak­że dzię­ku­je­my za „dar ołta­rza” jakim jest ufun­do­wa­nie wraz z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych trzech zesta­wów mikro­fo­no­wych do kościo­ła Boże­go Cia­ła i nagło­śnie­nia do sal­ki kate­che­tycz­nej! Sakra­ment Spo­wie­dzi św. dla bierz­mo­wa­nych, świad­ków i ich bli­skich – dzi­siaj pod­czas każ­dej Mszy św.
   
 7. W pią­tek – pierw­szy mie­sią­ca, Spo­wiedź św. od godz. 1615 do 1800. W ten dzień przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Jest to jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Modlitw o Uświę­ce­nie Kapła­nów. W łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800, któ­ra będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy – pro­ce­sja eucha­ry­stycz­ne wokół naszej świą­ty­ni wraz z lita­nią do Ser­ca Jezu­so­we­go.
   
 8. W sobo­tę – 8 VI, wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Od tego dnia do koń­ca czerw­ca – nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem i ze spe­cjal­ną „czy­tan­ką” będzie spra­wo­wa­ne o godz. 1730.
   
 9. Rodzi­ców dzie­ci obec­nych klas II, któ­re w roku 2025 przy­stą­pią do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – infor­ma­cyj­ne w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 10. Nato­miast kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1930 na ple­ba­nii.
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­dza Nor­ber­ta z racji przy­pa­da­ją­cych imie­nin.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Józef Żukow­ski, lat 75 z ul. Pod­wa­le.
  Wiecz­ny odpo­czy­nek…
   
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
26 MAJA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my w naszej Para­fii Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Dzie­ciom klas IV gra­tu­lu­je­my rocz­nej przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym reli­gij­nym wycho­wy­wa­niu swo­ich pociech.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Do piąt­ku – ostat­nie Nabo­żeń­stwa Majo­we o godz. 1730. Dla naj­gor­liw­szych dzie­ci roz­da­nie oko­licz­no­ścio­wych pamią­tek w pią­tek po majów­ce.
   
 4. W naj­bliż­szy czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa, popu­lar­nie zwa­na Boże Cia­ło. Msze św. w naszym koście­le para­fial­nym będą spra­wo­wa­ne o godz. : 700; 900; oko­ło godz. 1200 – bez­po­śred­nio po zakoń­czo­nej pro­ce­sji i o godz. 1800. W tym roku głów­na Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 900 w naszym koście­le, po czym wyru­szy pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy, któ­ra zakoń­czy się w koście­le św. Fau­sty­ny. Przej­dzie­my nową tra­są: ul. Ście­gien­ne­go, Zaułek, pl. Chro­bre­go, Armii Kra­jo­wej, Gło­gow­ska, Pod­wa­le, Pia­stów i Jagie­lo­nów. Bóg zapłać Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i Żywe­mu Różań­co­wi, któ­rzy przy­go­to­wu­ją I i II ołtarz. Pro­si­my o pomoc, szcze­gól­nie męż­czyzn, tak­że przy nie­sie­niu fere­tro­nów. Dzie­ci komu­nij­ne i rocz­ni­co­we zapra­sza­my do udzia­łu w pro­ce­sji, w stro­jach komu­nij­nych: dziew­czyn­ki do sypa­nia kwiat­ków a chłop­ców do dawa­nia sygna­łu dzwon­ka­mi. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie swo­ich dzwon­ków. Nato­miast Para­fian pro­si­my o pomoc w zebra­niu płat­ków kwia­tów do sypa­nia przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Pamię­taj­my o reli­gij­nej deko­ra­cji swo­ich domów na cześć Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go.
  Po połu­dniu o godz. 1600 Msza św. odpu­sto­wa w koście­le Boże­go Cia­ła na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Uro­czy­stej Sumie Odpu­sto­wej będzie prze­wod­ni­czył Ks. Woj­ciech Buź­niak – ostat­ni nasz Reko­lek­cjo­ni­sta. Ksiądz Woj­ciech będzie prze­wod­ni­czył tak­że pro­ce­sji po naszym mie­ście.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da I sobo­ta mie­sią­ca, stąd przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
   
 6. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 8. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my za tydzień na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W następ­ny ponie­dzia­łek – 3 czerw­ca, pod­czas Mszy św. o godz. 1800 mło­dzież klas VIII przy­stą­pi do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia.
   
 10. Mło­dzież naszej Para­fii zachę­ca­my do udzia­łu w Ogól­no­pol­skim Spo­tka­niu Mło­dych na Polach Led­nic­kich, w naj­bliż­szą sobo­tę – 1 czerw­ca. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u Ks. Łuka­sza.
   
 11. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nym przez Straż Hono­ro­wą wyjeź­dzie na 34 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w sobo­tę – 8 czerw­ca, do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie – Łagiew­ni­kach. Zapi­sy do dzi­siaj u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 12. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej w roku 2025. Rodzi­ców pro­si­my o pobie­ra­nie, wyło­żo­nych na sto­li­ku za ołta­rzem, sto­sow­nych dekla­ra­cji, któ­re po wypeł­nie­niu odda­je­my do koń­ca tego roku szkol­ne­go, do Pań Kate­che­tek ze Szko­ły nr 3.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wła­dy­sław Młyń­ski, lat 84 z ul. Iwaszkiewicza;
  • śp. † Bogu­sław Sit­nik, lat 64 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
19 MAJA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, do któ­rej przy­stą­pi 75 dzie­ci klas III. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za „dar ołta­rza”, któ­rym jest reno­wa­cja trzech kie­li­chów mszal­nych w spe­cja­li­stycz­nej pra­cow­ni złot­ni­czej oraz ufun­do­wa­nie trzech nowych zesta­wów mikro­fo­no­wych do kościo­ła Boże­go Cia­ła a tak­że nagło­śnie­nia do sal­ki w Domu Kate­che­tycz­nym. Ze wzglę­dów nie­za­leż­nych od Para­fii, urzą­dze­nia tech­nicz­ne zosta­ną nam prze­ka­za­ne w dru­giej poło­wie tego roku. Bóg zapłać za ten dar!
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych wraz z roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków, dzi­siaj o godz. 1600. Przy­po­mi­na­my, że z tego powo­du, zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, dzi­siej­sza Msza św. popo­łu­dnio­wa będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500. Majów­ka dla star­szych, jak każ­de­go dnia o godz. 1730.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­ży: Nor­ber­ta i Łuka­sza, w kolej­ne rocz­ni­ce Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 3. Msze świę­te Bia­łe­go Tygo­dnia z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych będą spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. W łącz­no­ści z tą Eucha­ry­stią Nabo­żeń­stwo Majo­we.
   
 4. Jutro, w dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 5. Od jutra w litur­gii Kościo­ła roz­po­czy­na się tzw. Okres Zwy­kły.
   
 6. W czwar­tek – litur­gicz­ne Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy, któ­ra defi­ni­tyw­nie koń­czy czas kie­dy Kościół mobi­li­zu­je nas do przy­stą­pie­nia, do Sakra­men­tów Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej.
   
 9. Za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dla dzie­ci klas IV. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci rocz­ni­co­wych i ich bli­skich w sobo­tę o godz. 900. Rodzi­ców dzie­ci klas czwar­tych zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka, w 40– tą rocz­ni­cę Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 11. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej w roku 2025. Rodzi­ców pro­si­my o pobie­ra­nie, wyło­żo­nych na sto­li­ku za ołta­rzem, sto­sow­nych dekla­ra­cji, któ­re po wypeł­nie­niu odda­je­my do koń­ca tego roku szkol­ne­go, do Pań Kate­che­tek ze Szko­ły nr 3.
   
 12. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nym przez Straż Hono­ro­wą wyjeź­dzie na 34 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej w dniu 8 czerw­ca do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie–Łagiewnikach. Zapi­sy do 25 maja u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca. Koszt – oko­ło 120 zł. w zależ­no­ści od ilo­ści uczest­ni­ków. Wpła­ta przy zapi­sie.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Michał Hej­ber, lat 80 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Wik­to­ria Kier­baj, lat 76 Z pl. Chrobrego.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA