XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X, Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa z racji zbli­ża­ją­ce­go się dnia NMP Różań­co­wej. Z tej racji nie będzie już dzi­siaj Różań­ca o godz. 1730.
   
 3. Ofia­ry, któ­re skła­da­my dzi­siaj na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Przez cały paź­dzier­nik zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Różań­co­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek i I pią­tek miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz.1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę – 8 paź­dzier­ni­ka, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Łagiew­nik, na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu Mar­ga­ret­ka. Koszt prze­jaz­du: 165 zł. Pro­si­my już zapi­sa­ne oso­by o potwier­dze­nie swe­go udzia­łu przez doko­na­nie wpła­ty do śro­dy włącz­nie. Wyjazd o godz. 400 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 8. Narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa zapra­sza­my do udzia­łu w Naukach Przed­mał­żeń­skich, któ­re roz­pocz­ną się w naj­bliż­szą sobo­tę – 8 paź­dzier­ni­ka o godz. 1900 w auli Domu Para­fial­ne­go Para­fii św. Fau­sty­ny w Górze.
   
 9. Zachę­ca­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nej Pie­szej Piel­grzym­ce z wro­cław­skiej kate­dry do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy, w sobo­tę – 15 paź­dzier­ni­ka. Spe­cjal­ny auto­kar zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 35 zł. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy, kate­che­tów i w zakry­stii.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zbi­gniew Wałec­ki, lat 88 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Ste­fan Mon­kie­wicz, lat 70 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Tade­usz Zającz­kow­ski, lat 58 z ul. Kościuszki;
  • śp. † Ryszard Gaw­da, lat 77 z Kruszyńca.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
25 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Z racji Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, dzie­ci klas IV wraz z rodzi­ca­mi zapra­sza­my w naj­bliż­szy pią­tek na Mszę św. o godz. 1700.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Speł­nia­jąc proś­bę NMP z obja­wień w Fati­mie, zapra­sza­my przed poran­ną Mszą św. na Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii na wspól­ny Róża­niec.
   
 5. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 6. Od naj­bliż­szej sobo­ty – 1 paź­dzier­ni­ka o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem Nabo­żeń­stwo Różań­co­we.
   
 7. Za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie i wrę­cze­nia dla dzie­ci klas III ksią­że­czek do nabo­żeń­stwa i różań­ców.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X, zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa z racji zbli­ża­ją­ce­go się dnia NMP Różań­co­wej. W ten dzień nie będzie już Różań­ca o godz. 1730.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 8 paź­dzier­ni­ka wyjazd do Łagiew­nik, na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu Mar­ga­ret­ka. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy chęt­nych u dusz­pa­ste­rzy.
   
 11. Mło­dzież klas ósmych szko­ły pod­sta­wo­wej pra­gną­ca przy­stą­pić w tym roku szkol­nym do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, od dzi­siej­szej nie­dzie­li może pobie­rać spe­cjal­ne zgło­sze­nia w zakry­stii.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Grze­gorz RADZIAK, lat 39.
  W jego inten­cji pomó­dl­my się. Wiecz­ny odpo­czy­nek…
   

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
18 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W naj­bliż­szą sobo­tę – 24 wrze­śnia o godz. 900 Msza św. z racji 75‑lecia nasze­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Górze.
   
 3. Mło­dzie­ży naszej Para­fii przy­po­mi­na­my o sobot­nim Spo­tka­niu Mło­dych Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Górze Ślę­ża koło Sobót­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u kate­che­tów i dusz­pa­ste­rzy.
   
 4. Mło­dzież klas ósmych szko­ły pod­sta­wo­wej pra­gną­ca przy­stą­pić w tym roku szkol­nym do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, od dzi­siej­szej nie­dzie­li może pobie­rać spe­cjal­ne zgło­sze­nia w zakry­stii.
   
 5. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jani­na PYTLAK, lat 73, z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Ste­fa­nia KOLMAN, lat 92, z ul. Przylesie;
  • śp. † Kazi­mierz ZIELONY, lat 72, z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Mał­go­rza­ta STANIELEWICZ, lat 43, z ul. Ściegiennego.

  W ich inten­cji pomó­dl­my się:
  Wiecz­ny odpoczynek… 

Intencje Mszalne (11–18.09.2022)

Nie­dzie­la 11.09.2022
0700
† Tomasz, Mał­go­rza­ta JAKUBIAK; † Anna, Sta­ni­sław SYMULEWICZ
 
0900
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – 11 r. śm.
   
 • † Mie­czy­sław TROJAK – 5 r. śm.
 
1030
 • † Sta­ni­sław GIZICKI – 4 r. śm.
   
 • † Kazi­mierz ROGOWICZ – 11 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZ, ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Anto­ni CHMIELEWSKI – 62 r. śm.
   
 • † Kata­rzy­na JÓZEFIAK – 1 r. śm.; † Edy­ta, Anna LASZCZYŃSKIE; † Hen­ryk BERUS
 
1600
Dzięk­czyn­na z proś­bą o łaskę zdro­wia, Boże błog. dla Bogu­sła­wa, Elż­bie­ty oraz dla dzie­ci i wnucząt
 
1800
† Jan SZAWARYN – 11 Msza Świę­ta gregoriańska

Ponie­dzia­łek 12.09.2022
0800
† Edward HOŁTRA (od Ann y i Józe­fa Dziadkowiec)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 12 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Anna, Jerzy LAWER; † rodzi­ce z obu stron

Wto­rek 13.09.2022
0800
† Edward HOŁTRA (od dzie­ci Marii i Wła­dy­sła­wa Dziadkowiec)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 13 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Śro­da 14.09.2022
0800
† Anna WICHŁACZ
 
1700
† Jan SZAWARYN – 14 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jani­na GAJOWCZYK – 2 r. śm.; † Jan, Sta­ni­sław GAJOWCZYK

Czwar­tek 15.09.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Sta­ni­sła­wa z oka­zji 73 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1700
† Jan SZAWARYN – 15 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Marii z oka­zji 85 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Pią­tek 16.09.2022
0700
† Edward HOŁTRA (od szwa­gra Zbi­gnie­wa z rodziną)
 
1700
† Anna CHUDA – 4 r. śm.; † Roman CHUDY
 
1800
† Jan SZAWARYN – 16 Msza Świę­ta gregoriańska

Sobo­ta 17.09.2022
0700
† Jan SZAWARYN – 17 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Zbi­gniew GLAJZER

Nie­dzie­la 18.09.2022
0700
 • † Adam WICHŁACZ
   
 • O zdro­wie dla całej rodzi­ny i potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – 4 r. śm.; † Józe­fa BAS; † Micha­li­na, Edward WESOLOWSCY
   
 • † Sta­ni­sław, Ire­ne­usz BANDOCH; † Tekla, Józef MAZUR
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny w 75 r. uro­dzin i Dariu­sa w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii i Paw­ła w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
O zdro­wie dla Arkadiusza
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Jan SZAWARYN – 18 Msza Świę­ta gregoriańska

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
11 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za byłe­go nasze­go pro­bosz­cza śp. † Księ­dza Anto­nie­go Chmie­lew­skie­go w 62 rocz. śmier­ci.
   
 2. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie for­ma­cyj­ne o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 3. We wto­rek – 13 wrze­śnia o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 4. W śro­dę – 14 wrze­śnia przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W Kło­dzie Górow­skiej dorocz­ny Odpust o godz. 1600. Jak co roku, na tę Uro­czy­stość Straż Hono­ro­wa orga­ni­zu­je Pie­szą Piel­grzym­kę. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych Para­fian. Wyj­ście sprzed nasze­go kościo­ła o godz. 1300. Powrót spe­cjal­nym busem.
   
 5. Śro­da – 14 wrze­śnia, z ini­cja­ty­wy Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py jest Dniem modli­twy za Ukra­inę.
   
 6. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. Trwa­ją zapi­sy na wyjazd, na Modli­tew­ne Czu­wa­nie Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Jasnej Górze. Koszt prze­jaz­du spe­cjal­nym auto­ka­rem: 70 zł. Wyjazd w pią­tek – 16 wrze­śnia o godz. 1130 sprzed nowe­go Net­to. Powrót do Góry oko­ło godz. 300. Pro­si­my o szyb­ką decy­zją udzia­łu w tym wyda­rze­niu; zapi­sy do śro­dy włącz­nie.
   
 8. Mło­dzież naszej Para­fii zapra­sza­my do udzia­łu w Spo­tka­niu Mło­dych Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej, w sobo­tę – 24 wrze­śnia na górze Ślę­ża koło Sobót­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy i kate­che­tów.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Felik­sa Rych­ter, lat 88 z ul. Konarskiego;
  • śp. † Anna Strzecz­kow­ska, lat 92 z Kruszyńca;
  • śp. † Elż­bie­ta Bar­na, lat 58 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Zofia Idko­wiak, lat 86 z ul. Przylesie.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
4 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IX a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 900 Msza św. na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go dla Zespo­łu Szkół i Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go.
   
 5. W śro­dę od poran­nej Mszy św. do godz. 1700 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ramach die­ce­zjal­ne­go gra­fi­ku Ado­ra­cji Wie­czy­stej. Zachę­ca­my do oso­bi­stej modli­twy przed Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym.
   
 6. W czwar­tek – 8 wrze­śnia, przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Naro­dze­nia NMP popu­lar­nie zwa­ne Mat­ki Bożej Siew­nej. Pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne pobło­go­sła­wie­nie ziar­na na zasiew i nasion.
   
 7. W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim modlą­cym się za księ­ży, szcze­gól­ne sto­wa­rzy­szo­nym w Apo­sto­la­tach Mar­ga­ret­ka i Dwu­nast­ka!
   
 8. Rodzi­ców dzie­ci klas III roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­to­wa­nie do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej zapra­sza­my na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­no – dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 9. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­le o godz. 1200 Msza św. za byłe­go nasze­go pro­boszcz śp. † Ks. Anto­nie­go Chmie­lew­skie­go w 62 rocz. śmier­ci.
   
 11. Z piąt­ku na sobo­tę – 16/17 wrze­śnia, na Jasnej Górze odbę­dzie się dorocz­ne Modli­tew­ne Czu­wa­nie Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd spe­cjal­nym auto­ka­rem. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy w zakry­stii i u dusz­pa­ste­rzy.
   
 12. Nato­miast w sobo­tę – 24 wrze­śnia zapra­sza­my mło­dzież naszej Para­fii do udzia­łu w Die­ce­zjal­nym Spo­tka­niu Mło­dych na Górze Ślę­ża koło Sobót­ki. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u dusz­pa­ste­rzy oraz kate­che­tów.
   
 13. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ na rok 2023. Koszt – 5 zł.
   
 14. Sto­wa­rzy­sze­nie Sama­ry­ta­nin Bank Żyw­no­ści infor­mu­je, że w naj­bliż­szy wto­rek i śro­dę od godz. 1000 – 1600 będzie wyda­wa­na żyw­ność w budyn­ku Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej przy ul. Poznań­skiej.
   
 15. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Maria Szolc, lat 85 z ul. Sikor­skie­go.
  Wiecz­ny odpoczynek…

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
28 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie w czwar­tek o godz. 1900 na ple­ba­nii.
   
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Po waka­cjach, szcze­gól­nie zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia dzie­ci i mło­dzież! Msza św. o godz. 1800, z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z Obja­wień Fatim­skich.
    
 4. Chrzest­nych i rodzi­ców pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 5. W sobo­tę przed połu­dniem, Ksiądz Nor­bert odwie­dzi cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła; nato­miast Ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych w następ­ną sobo­tę – 10 wrze­śnia.
   
 6. Od naj­bliż­sze­go czwart­ku powra­ca po waka­cjach sta­ły porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy św. w naszej Para­fii. Od 1 wrze­śnia, w dni powsze­dnie poran­na Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 700 a po połu­dniu o godz. 1700 i 1800. Nato­miast od przy­szłej nie­dzie­li powra­ca Eucha­ry­stia o godz. 1600.
   
 7. Dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych, rodzi­ców, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców zapra­sza­my w przy­szłą nie­dzie­lę na Mszę św. o godz. 1030 pod­czas któ­rej będzie­my wypra­szać Boże bło­go­sła­wień­stwo na roz­po­czy­na­ją­cy się nowy rok szkol­ny. Pod­czas tej Eucha­ry­stii dla dzie­ci klas pierw­szych, tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie tor­ni­strów i przy­bo­rów szkol­nych.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IX a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Za tydzień, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Anna Wąchal­ska, lat 69 z ul. Słonecznej;
  • śp. † Fran­cisz­ka Kaź­mier­czak, lat 86 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Ber­na­de­ta Zie­lo­ny, lat 64 z ul. Piłsudskiego
  • śp. † Edward Kubic­ki, lat 66 z ul. Piłsudskiego.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
21 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W pią­tek – 26 sierp­nia, Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 800; 900 i 1800.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca waka­cji, moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Spo­wie­dzi św. 20 minut przed każ­dą Mszą św.
   
 5. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wan­da Maciej­czak, lat 95 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Sta­ni­sław Misz­kie­wicz, lat 76 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Jacek Zaka­szew­ski, lat 57 z ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Wła­dy­sła­wa Urba­no­wicz, lat 94 z ul. Konopnickiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
14 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie for­ma­cyj­ne o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 15 sierp­nia, prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie ziół i kwia­tów w dzień Mat­ki Bożej Ziel­nej.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Jani­na Gor­wa, lat 82 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Marian­na Kędzier­ska, lat 91 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Kata­rzy­na Koszac­ka, lat 67 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cyj­nym cza­sie może­my przy­stą­pić do Sakra­men­tu Spo­wie­dzi świę­tej 20 minut przed każ­dą Mszą św. Nie spo­wia­da­my w trak­cie Eucha­ry­stii.
   
 3. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 modlić się będzie­my w inten­cji Żywe­go Różań­ca a po Eucha­ry­stii Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. Trwa­my na modli­twie w jed­no­ści z Piel­grzy­ma­mi podą­ża­ją­cy­mi na Jasną Górę. Zapra­sza­my do śro­dy włącz­nie na poran­ną Mszę św., przed któ­rą śpie­wa­my Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii roz­wa­ża­my tajem­ni­ce różań­co­we, wspie­ra­jąc w ten spo­sób ducho­wo Pąt­ni­ków.
   
 6. We wto­rek – 9 sierp­nia, przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy – Patron­ki Euro­py, wro­cła­wian­ki Edy­ty Ste­in.
   
 7. W śro­dę – 10 sierp­nia przed połu­dniem, Pąt­ni­cy Wro­cław­skiej Piel­grzym­ki pokło­nią się Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej w kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu i o godz. 1100 będą uczest­ni­czyć we Mszy św. koń­czą­cej tego­rocz­ne Reko­lek­cje w Dro­dze. Chciej­my uczest­ni­czyć w tym wyda­rze­niu mię­dzy inny­mi przez archi­die­ce­zjal­ne Radio Rodzi­na nada­ją­ce na 90,7 FM.
   
 8. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 9. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 10. W sobo­tę – 13 sierp­nia, o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Kazi­mie­ra Sobiech, lat 79 z ul. Mickiewicza;
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Papie­row­ska, lat 110 z ul. Wio­sny Ludów.

  Wiecz­ny odpoczynek…