XII NIEDZIELA ZWYKŁA

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
19 CZERWCA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1500 Msza św. z udzia­łem dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, ich rodzi­ców i bli­skich.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Każ­de­go dnia Okta­wy Boże­go Cia­ła, w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i Nowen­na przed Uro­czy­sto­ścią Ser­ca Boże­go, przy­go­to­wu­ją­ca nas do ponow­ne­go zawie­rze­nia sie­bie Ser­cu Jezu­so­we­mu i Ser­cu NMP.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, pod­czas Mszy św. o godz. 1800 mło­dzież naszej Para­fii przyj­mie Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia. Mło­dym ludziom gra­tu­lu­je­my wzra­sta­nia w wie­rze a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we wycho­wa­nie swo­ich dzie­ci! Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za dar ołta­rza, jakim są nowe dywa­ny prze­zna­czo­ne do naszej świą­ty­ni.
  Spo­wiedź świę­ta dla kan­dy­da­tów do Bierz­mo­wa­nia, ich świad­ków oraz bli­skich pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św.
   
 5. Rodzi­ców dzie­ci klas II, któ­rzy w nowym roku przy­stą­pią do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne, w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1700 Msza św. dla dzie­ci szkół pod­sta­wo­wych i ich rodzi­ców oraz nauczy­cie­li i wycho­waw­ców, na zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go. Oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630.
   
 7. Tak­że w czwar­tek o godz. 1800 Msza św. na zakoń­cze­nie Okta­wy Boże­go Cia­ła z pro­ce­sją wokół naszej świą­ty­ni do czte­rech ołta­rzy. Z góry Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żu­ją się w przy­go­to­wa­nie ołta­rzy. Na zakoń­cze­nie, tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie wian­ków.
  Zgod­nie z prze­pi­sa­mi litur­gicz­ny­mi, w tym roku, w naszej archi­die­ce­zji, w ten dzień prze­ży­wa­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 8. W pią­tek – 24 czerw­ca, Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la – Głów­ne­go Patro­na Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 9. W sobo­tę, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP.
   
 10. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek od godz. 1915 – 2000 w Domu Kate­che­tycz­nym będą do ode­bra­nia zdję­cia z tego­rocz­nej Uro­czy­sto­ści I Komu­nii Świę­tej, z 22 maja. Jeże­li nie może­my tego uczy­nić w poda­nym ter­mi­nie, to zdję­cia będą prze­ka­za­ne przez panie kate­chet­ki dzie­ciom w szko­le.
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę, pierw­szą waka­cji, nie będzie już Mszy św. o godz. 1600; a Eucha­ry­stia o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 12. We wto­rek – 2 sierp­nia z wro­cław­skiej kate­dry, a tra­dy­cyj­nie dwa dni wcze­śniej – w nie­dzie­lę 31 lip­ca, z nasze­go kościo­ła wyru­szy 42. Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Powę­dru­je­my do Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w ramach naszej Gru­py XIV górow­sko – milic­kiej. Zapi­sy od dzi­siaj w naszym dusz­pa­ster­stwie oraz w inter­ne­cie.
   
 13. Speł­nia­jąc proś­bę Głów­ne­go Urzę­du Nad­zo­ru Budow­la­ne­go, któ­ry w poro­zu­mie­niu z Prze­wod­ni­czą­cym Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, zwra­ca się z proś­bą, by dro­gą ogło­szeń para­fial­nych przy­po­mnieć o usta­wo­wym obo­wiąz­ku zło­że­nia w Urzę­dzie Gmi­ny do koń­ca czerw­ca, dekla­ra­cji doty­czą­cej źró­dła cie­pła i źró­deł spa­la­nia paliw przez wszyst­kich wła­ści­cie­li i zarząd­ców budynków.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

XI NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
12 CZERWCA 2022 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re jest spra­wo­wa­ne przez cały czer­wiec w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 13 czerw­ca, o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 3. W śro­dę o godz. 815 Msza św. dla Zespo­łu Szkół oraz Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go na Zakoń­cze­nie Roku Szkol­ne­go.
   
 4. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę, w ramach Tri­du­um przed Bożym Cia­łem, o godz. 1745 będą gło­szo­ne kate­che­zy eucha­ry­stycz­ne. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu.
   
 5. W czwar­tek – Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa popu­lar­nie zwa­na Boże Cia­ło. Msze św. będą spra­wo­wa­ne w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: poran­na o godz. 700. Po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią, głów­na Msza św. z udzia­łem kapła­nów i wier­nych z Para­fii św. Fau­sty­ny, będzie spra­wo­wa­na o godz. 900 w naszym koście­le, po któ­rej wyru­szy eucha­ry­stycz­na pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. Przej­dzie­my nastę­pu­ją­cą tra­są: ul. Ks. P. Ście­gien­ne­go, Zaułek, pl. Chro­bre­go, Armii Kra­jo­wej, Gło­gow­ska, Osie­dle Kazi­mie­rza Wiel­kie­go i zakoń­cze­nie w kapli­cy św. Fau­sty­ny. Bez­po­śred­nio po skoń­czo­nej pro­ce­sji, oko­ło godz. 1200 Msza św. w naszym koście­le. Wie­czor­na Eucha­ry­stia o godz. 1800.
  Nato­miast o godz. 1600 w koście­le Boże­go Cia­ła, na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym, dorocz­ny Odpust, na któ­ry zapra­sza­my wszyst­kich miesz­kań­ców Góry.
  Tego­rocz­nym Uro­czy­sto­ściom Boże­go Cia­ła będzie prze­wod­ni­czył zapro­szo­ny Ksiądz Patryk Sto­la­rek, obec­nie odby­wa­ją­cy spe­cja­li­stycz­ne stu­dia w Rzy­mie.
  Już dzi­siaj dzię­ku­je­my Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ i Żywe­mu Różań­co­wi z naszej Para­fii, za przy­go­to­wa­nie dwóch pierw­szych pro­ce­syj­nych ołta­rzy. Jak co roku posta­raj­my się ude­ko­ro­wać swo­je domy emble­ma­ta­mi zwią­za­ny­mi z naszą wia­rą. Pro­si­my tak­że o ofia­ro­wa­nie płat­ków kwia­tów, do sypa­nia przez dzie­ci pod­czas pro­ce­sji. Dzie­ci Komu­nij­ne i Rocz­ni­co­we zapra­sza­my do udzia­łu w stro­jach eucha­ry­stycz­nych.
   
 6. W sobo­tę o godz. 500 z par­kin­gu przed nowym Net­to, wyjazd zapi­sa­nych osób na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, na Jasną Górę
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Już dzi­siaj, dro­gą ogło­szeń dusz­pa­ster­skich, Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny XII Zjaz­du Absol­wen­tów Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Górze, infor­mu­je że Zjazd odbę­dzie się w sobo­tę – 24 wrze­śnia bie­żą­ce­go roku.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Hele­na Bory­sow­ska, lat 87 z ul. Poznań­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
– UROCZYSTOŚĆ
5 CZERWCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Pod­czas dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Pierw­szej Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dzie­ci klas czwar­tych. Dzie­ciom gra­tu­je­my rocz­nej przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem. Rodzi­com życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym reli­gij­nym wycho­wy­wa­niu swo­ich dzie­ci!
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. Przez cały czer­wiec Nabo­żeń­stwo do Najświę6tszego Ser­ca Pana Jezu­sa w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu!
   
 6. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, Dru­gi Dzień Zesła­nia Duch Świę­te­go – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 7. W czwar­tek – 9 czerw­ca – Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. O godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. Rodzi­ców mło­dzie­ży, któ­ra ma w naj­bliż­szym cza­sie przy­jąć Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 9. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej. To ostat­ni tydzień sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej Wiel­ka­noc­nej, o któ­rym przy­po­mi­na nam Przy­ka­za­nie Kościel­ne.
   
 11. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku roz­po­czy­na się litur­gicz­nie II część Okre­su Zwy­kłe­go.
   
 12. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nej z naszej Para­fii auto­ka­ro­wej Piel­grzym­ce na Jasna Górę, w sobo­tę – 18 czerw­ca, Spo­tka­nia Ogól­no­pol­skie­go Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u Zela­tor­ki.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Cecy­lia Gościań­ska, lat 90 z ul . Kościuszki,
  • śp. † Hali­na Lecie­jew­ska z ul. Wrocławskiej,
  • śp. † Marian­na Tom­czak, lat 83 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
29 MAJA 2022 ROKU

 1. Pod­czas dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1030 dru­ga gru­pa dzie­ci klas III prze­ży­wa Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za dar ołta­rza jakim jest dzie­sięć nowych orna­tów dla nasze­go kościo­ła, prze­zna­czo­nych do uro­czy­stych Mszy św. koncelebrowanych.
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych i roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków dzi­siaj o godz. 1730.
  Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my dzie­ci komu­nij­ne wraz z naj­bliż­szy­mi na godz. 1700, na Msze św. Bia­łe­go Tygo­dnia połą­czo­ne z Nabo­żeń­stwem Majo­wym.
   
 2. W dzi­siej­sza nie­dzie­lę Msze św. są spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w kolej­ne rocz­ni­ce świę­ceń kapłań­skich posłu­gu­ją­cych w naszej Para­fii księ­ży wraz z pro­ce­sją wokół świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­ra Pan Jezus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. Zapra­sza­my na dzi­siej­szą Mszę św. o godz. 1800 z uro­czy­stą opra­wą muzycz­ną w wyko­na­niu Zespo­łu „Can­tus” a po Eucha­ry­stii na Kon­cert Pie­śni Maryj­nych.
   
 6. Do wtor­ku zapra­sza­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 1730 wraz z Nowen­ną przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go.
   
 7. Od śro­dy – 1 czerw­ca, codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 Nabo­żeń­stwo ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. W tym tygo­dniu pod­czas Nabo­żeń­stwa Czerw­co­we­go Nowen­na przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go.
   
 8. Rodzi­ców dzie­ci klas IV zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne przed Uro­czy­sto­ścią Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 9. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1615 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – jak speł­nie­nie proś­by NMP z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 10. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Sakra­ment Chrztu swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zą w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 11. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed połu­dniem.
   
 12. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dzie­ci klas IV. Spo­wiedź św. dla dzie­ci rocz­ni­co­wych i ich bli­skich w I pią­tek od godz. 1615 – 1800.
   
 13. Za tydzień Msza św. o godz. 1200 w inten­cji Księ­dza Nor­ber­ta z racji imie­nin.
   
 14. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 15. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 16. Wyjazd zapi­sa­nych osób na X Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę, w sobo­tę – 4 czerw­ca o godz. 500 z par­kin­gu przed nowym Net­to.
   
 17. W sobo­tę – 18 czerw­ca orga­ni­zo­wa­ny jest z naszej Para­fii wyjazd na Jasną Górę, na 37 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ pod hasłem: „Ze Świę­ty­mi przy Bożym Ser­cu”. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u Zela­tor­ki.
   
 18. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł św. pamię­ci † Kazi­mierz Szczur, lat 78 ostat­nio zamiesz­ka­ły w Polko­wi­cach.
  Wiecz­ny odpoczynek…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
22 MAJA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj pod­czas Mszy św. o godz. 1030 pierw­sza gru­pa dzie­ci klas III prze­ży­wa Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za dar ołta­rza jakim jest dzie­sięć nowych orna­tów dla nasze­go kościo­ła, prze­zna­czo­nych do uro­czy­stych Mszy św. kon­ce­le­bro­wa­nych!
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych i roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków dzi­siaj o godz. 1600. Przy­po­mi­na­my, że z tego powo­du, popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500.
  Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my dzie­ci komu­nij­ne wraz z naj­bliż­szy­mi na godz. 1700, na Msze świę­te Bia­łe­go Tygo­dnia połą­czo­ne z Nabo­żeń­stwem Majo­wym.
   
 2. Od piąt­ku, w łącz­no­ści z „Majów­ką” Nowen­na przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030, do I Komu­nii świę­tej przy­stą­pi dru­ga gru­pa dzie­ci klas III. Po połu­dniu o godz. 1700 Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych i roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków. Spo­wiedź dla dzie­ci i ich bli­skich w naj­bliż­szą sobo­tę o godz. 900.
   
 4. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w kolej­ne rocz­ni­ce świę­ceń kapłań­skich posłu­gu­ją­cych w naszej Para­fii księ­ży wraz z pro­ce­sją wokół świą­ty­ni w Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go.
   
 5. Rów­nież za tydzień o godz. 1600 Eucha­ry­stia w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 1800 z uro­czy­stą opra­wą muzycz­ną w wyko­na­niu Zespo­łu „Can­tus” a po Eucha­ry­stii na Kon­cert Pie­śni Maryj­nych.
   
 7. Przy­po­mi­na­my, że z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 4 czerw­ca, wyjazd na Jasną Górę i do maryj­ne­go sank­tu­arium w Gidlach na X Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca oraz II Ogól­no­pol­ski Kon­gres Różań­co­wy. Koszt: 90 zł. Zapi­sy w zakry­stii i u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 8. Tak­że w sobo­tę – 4 czerw­ca, Modli­tew­ne Spo­tka­nie Pol­skiej Mło­dzie­ży na Led­nic­kich Polach. Dla wszyst­kich chęt­nych mło­dych ludzi, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wspól­ny wyjazd. Zapi­sy w zakry­stii oraz u kate­che­tów.
   
 9. Sto­wa­rzy­sze­nie „Sama­ry­ta­nin” – Bank Żyw­no­ści, infor­mu­je że w naj­bliż­szy wto­rek i śro­dę od godz. 1000 – 1600 będzie wyda­wa­na żyw­ność przy ul. Poznań­skiej w budyn­ku Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
15 MAJA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Nie­ustan­nie przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re spra­wo­wa­ne jest codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. W tym tygo­dniu, pod­czas „majów­ki” – Nowen­na przed beaty­fi­ka­cją Pau­li­ny Jari­cot Zało­ży­ciel­ki Żywe­go Różań­ca. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy!
   
 3. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 16 maja przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to Świę­te­go Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka – Patro­na Pol­ski.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 pierw­sza gru­pa dzie­ci klas III prze­ży­wać będzie Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. Po połu­dniu o godz. 1600 Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych i roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków. Z tego powo­du, tra­dy­cyj­nie Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godzi­nę wcze­śniej niż zwy­kle, czy­li o godz. 1500. Pro­si­my pamię­tać o tej zmia­nie!. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci komu­nij­nych i ich bli­skich w naj­bliż­szą sobo­tę od godz. 900 wg usta­lo­ne­go porząd­ku.
   
 6. Nato­miast za dwa tygo­dnie, w nie­dzie­lę – 29 maja tak­że pod­czas Mszy św. o godz. 1030 do I Komu­nii św. przy­stą­pi dru­ga gru­pa dzie­ci klas III.
   
 7. Przy­po­mi­na­my, że z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 4 czerw­ca, wyjazd na Jasną Górę oraz do sank­tu­arium Gidle na X Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca oraz II Ogól­no­pol­ski Kon­gres Różań­co­wy. Koszt: 90 zł. Zapi­sy w zakry­stii i u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 8. Tak­że w sobo­tę – 4 czerw­ca, Modli­tew­ne Spo­tka­nie Pol­skiej Mło­dzie­ży na Polach Led­ni­cy. Dla wszyst­kich chęt­nych mło­dych ludzi, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wspól­ny wyjazd. Zapi­sy w zakry­stii oraz u kate­che­tów świec­kich i kapła­nów.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Jerzy Fur­ma­niak, lat 61 z ul. Księ­dza Konar­skie­go. Wiecz­ny odpoczynek…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
8 MAJA 2022 ROKU

 1. Dzi­siej­szą Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na­my Świa­to­wy Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia, w tym roku pod hasłem: „Posła­ni w Poko­ju Chry­stu­sa”. Pro­śmy gor­li­wie Pana Boga o nowe powo­ła­nia do życia kapłań­skie­go i zakon­ne­go.
   
 2. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na spo­tka­nie for­ma­cyj­no – orga­ni­za­cyj­ne.
   
 3. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Chciej­my z ufno­ścią zawie­rzać Panu Bogu przez przy­czy­nę Mat­ki Bożej wszyst­kie spra­wy nasze­go życia. Zapra­sza­my tak­że mło­dzież i dzie­ci, dla któ­rych przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na majów­ko­wa ukła­dan­ka.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – prze­nie­sio­na z dzi­siaj, z racji 4. Nie­dzie­li Wiel­ka­noc­nej, Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, bpa i m., Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. W pią­tek – 13 maja, Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie pierw­sze w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie. W ten dzień wyjąt­ko­wo nie będzie Nabo­żeń­stwa Majo­we­go o godz. 1730. Będzie ono spra­wo­wa­ne pod­czas pro­ce­sji fatim­skiej.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 8. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 4 czerw­ca, wyjazd na Jasną Górę oraz do Gidle na X Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca oraz II Ogól­no­pol­ski Kon­gres Różań­co­wy. Koszt: 90 zł. Zapi­sy w zakry­stii i u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 9. Nasze Dusz­pa­ster­stwo infor­mu­je, że tego­rocz­ną Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi I Komu­nii Św. prze­ży­wać będzie­my pod­czas Mszy św. o godz. 1030 w nie­dzie­le 22 i 29 maja. Nato­miast Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia zosta­nie udzie­lo­ny mło­dzie­ży naszej Para­fii w ponie­dzia­łek – 20 czerw­ca pod­czas Mszy św. o godz. 1800.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Tomasz Cisow­ski, lat 43 z ul. Kościusz­ki.
  Wiecz­ny odpoczynek…

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1 MAJA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, pierw­szą mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Tra­dy­cyj­nie trze­cia nie­dzie­la wiel­ka­noc­na to z woli Ojca Świę­te­go Nie­dzie­la Biblij­na, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Biblij­ny, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Jezus sta­nął pośród nich i rzekł: «Pokój wam»”. (por. Łk 24, 36). Zachę­ca­my do inten­syw­niej­szej lek­tu­ry Pisma Świę­te­go i oso­bi­stej reflek­sji nad Sło­wem Bożym.
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. Od dzi­siaj zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 6. We wto­rek – 3 maja, Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. : 700; 900; 1030; 1200 – za Ojczy­znę; 1600 i 1800.
   
 7. Rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. zapra­sza­my w naj­bliż­szą śro­dę – 4 maja o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne.
   
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień fatim­skich.
    
 9. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 10. W sobo­tę przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Sabi­na Sta­ni­sław­ska, z ul. Pił­sud­skie­go 54/4.
  Wiecz­ny odpoczynek…

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
24 KWIETNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. We wto­rek – prze­nie­sio­na z 23 kwiet­nia, z racji Okta­wy Wiel­ka­noc­nej Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 3. W nocy z czwart­ku na pią­tek o godz. 330 z par­kin­gu przy nowym Net­to, wyjazd zapi­sa­nych osób na auto­ka­ro­wą Piel­grzym­kę „Per­ły Pol­ski Wschod­niej”.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 6. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. zapra­sza­my w śro­dę – 4 maja o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Anto­lak, lat 82 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Grze­gorz Dziesz­kow­ski, lat 62 z ul. Narutowicza;
  • śp. † Ewa Napie­ra­ła, lat 70 z ul. Reymonta;
  • śp. † Maria Macie­jew­ska, lat 70 z ul. Reymonta.

  Wiecz­ny odpoczynek … 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
18 KWIETNIA 2022 ROKU

 1. Wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, Dusz­pa­ste­rze naszej Para­fii życzą obfi­to­ści Łask od Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go.
   
 2. Dzi­siaj Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz.: 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 3. Ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne dzi­siaj na tacę ofia­ry, na potrze­by Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go i Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go we Wro­cła­wiu!
   
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu we Mszach świę­tych Okta­wy Wiel­ka­noc­nej, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Ze wzglę­du na Okta­wę, w naj­bliż­szy pią­tek nie obo­wią­zu­je post od pokar­mów mię­snych.
   
 5. Codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – Nabo­żeń­stwo Nowen­ny przed Nie­dzie­lą Boże­go Miło­sier­dzia.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 7. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 8. W ostat­nim tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Hen­ryk Kirst, lat 82 z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…