Logo Parafii – konkurs

Konkurs na LOGO naszej Parafii rozstrzygnięty

Zna­my już wyni­ki gło­so­wa­nia. Dzię­ku­je­my wszyst­kim gło­su­ją­cym, ale przede wszyst­kim oso­bom, któ­re zechcia­ły prze­słać swo­je pro­jek­ty.
Poniż­szy wykres obra­zu­je jak roz­kła­da­ły się gło­sy na poszcze­gól­ne prace. 

Wyniki konkursu na LOGO Parafii
Jak widać bez­spor­nie zwy­cię­żył widocz­ny poni­żej pro­jekt ozna­czo­ny nume­rem 01, któ­re­go autor­ką jest pani Mar­ta Kozieł i został przez nas wybra­ny ofi­cjal­nym zna­kiem gra­ficz­nym Para­fii p/w Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze.
 
OFICJALNE LOGO PARAFII P/W ŚWIĘTEJ KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GÓRZE
 
Gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my, że zechcia­ła Pani wziąć udział w konkursie.
A oto co pani Mar­ta pisze o sobie: „Od zawsze inte­re­so­wa­ły mnie arty­stycz­ne przed­mio­ty. Już w pod­sta­wow­ce cho­dzi­łam na lek­cje rysun­ku. Po liceum poszłam do szko­ły gdzie nabra­łam więk­sze­go doświad­cze­nia w gra­fi­ce kom­pu­te­ro­wej. Inte­re­su­je mnie też foto­gra­fia. Lubię podró­żo­wać. W przy­szło­ści chcia­ła­bym roz­wi­jać swo­ją pasję. Moimi pra­ca­mi dzie­lę się w z inny­mi na kon­cie na Insta­gra­mie. Teraz dążę do udo­sko­na­la­nia moich talen­tów. Wie­rzę, że dzię­ki cięż­kiej pra­cy i wytrwa­ło­ści uda mi się osią­gnąć sukces.”

[poll id=„2656“]

Prace zgłoszone do konkursu


Pro­jekt: 01

01 - konkurs na logo Parafii

Opis Autorki:

 1. Logo para­fii Góra jest w kształ­cie koła, któ­re ma paty­no­we tło, przy­po­mi­na­ją­ce witraż.
 2. Sym­bo­le:
  • Miecz – ma sym­bo­li­zo­wać św. Kata­rzy­nę Alek­san­dryj­ską, patron­kę para­fii Góra. Jed­nym z jej atry­bu­tów jest miecz.
  • Kon­tu­ry kościo­ła – są to kon­tu­ry kościo­ła w Górze.
  • Napis Para­fia Góra – jest w cha­rak­te­ry­stycz­nym uło­że­niu – ryba. Ryba jest zna­kiem pierw­szych chrze­ści­jan i sym­bo­li­zu­je Jezu­sa Chrystusa.
  • Tło – jest podob­ne do witrażu.
 3. Kształ­ty i napis są w sto­no­wa­nych kolo­rach, sza­ry i czar­ny. Wyróż­nia się tło, któ­re jest kolo­ru paty­no­we­go. Dzię­ki nie­mu logo przy­ku­wa wzrok odbior­cy i kie­ru­je go na kon­tu­ry kościo­ła parafialnego.
 
Pro­jekt: 02

PROJEKT KONKURSOWY 02

Opis Autora:

Autor nie zaopa­trzył pro­jek­tu w opis.
 
Pro­jekt: 03

PROJEKT KONKURSOWY 02

Opis Autora:

Pro­jekt w sty­lu okrą­głe­go stempla.
Logo opar­te na atry­bu­cie Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej – kole, w któ­re­go cen­trum wpi­sa­ny jest szkic para­fial­nej świą­ty­ni. Nad tym góru­je sym­bol Trój­cy Świę­tej – Boga, do któ­re­go zmie­rza­my przez orę­dow­nic­two świę­tej Kata­rzy­ny i jako para­fia ale i każ­dy z nas indywidualnie.
Całość zamknię­ta jest napi­sem „Para­fia pw. św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze” jed­no­znacz­nie okre­śla­ją­cym naszą parafię.

Ogłoszenie konkursu na projekt LOGO Parafii p/w św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze

Nasza Para­fia sta­je się coraz bar­dziej „medial­na” o czym świad­czą i coraz czę­ściej poja­wia­ją­ce się arty­ku­ły w pra­sie kato­lic­kiej, czy wyni­ki sta­ty­styk pro­wa­dzo­nych przez wyszu­ki­war­kę Google. Chcąc być roz­po­zna­wa­ni jako Wspól­no­ta Para­fii p/w św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze potrze­bu­je­my wyróż­nia­ją­cy nas znak gra­ficz­ny – LOGO.
Chcie­li­by­śmy, żeby taki znak był NASZ w peł­nym tego sło­wa zna­cze­niu. Dla­te­go ogła­sza­my kon­kurs na zapro­jek­to­wa­nie logo.
Nie sta­wia­my żad­nych ogra­ni­czeń ani wie­ko­wych, ani co do tech­ni­ki wyko­na­nia, czy ilo­ści nade­sła­nych projektów.
Pra­ce wyko­na­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej moż­na wysy­łać na adres: konkurs@gora-katarzyna.pl, nato­miast wyko­na­ne w for­mie papie­ro­wej – oczy­wi­ście pod­pi­sa­ne – moż­na zosta­wiać w zakry­stii po każ­dej Mszy Świętej.
Zamknię­cie kon­kur­su pla­nu­je­my w sobo­tę na tydzień przed zakoń­cze­niem waka­cji dnia 22 sierp­nia 2020 r. W tym dniu wstęp­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne ostat­nie naj­lep­sze pra­ce zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w inter­ne­cie i w dro­dze tygo­dnio­we­go gło­so­wa­nia zosta­nie przez nas wszyst­kich wybra­ne ofi­cjal­ne logo naszej Parafii.


Dopi­sa­no dnia 24.06.2020 r.
Poja­wi­ło się zain­te­re­so­wa­nie w mediach katolickich: