Zaproszenie i program

…Dziś chcę gościć w twoim domu… (Łk19,5)

M I S J E
ŚWIĘTE
W PARAFII ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GÓRZE

16 – 24 LISTOPADA 2019 roku

Drodzy Parafianie!

     Już tyl­ko dni dzie­lą nas od roz­po­czę­cia w naszej para­fii Misji Świę­tych. Dwa tysią­ce lat temu, kie­dy Jezus, nasz Zba­wi­ciel przy­szedł na zie­mię, pra­gnął ogło­sić świa­tu, że Bóg napraw­dę i do koń­ca kocha każ­de­go czło­wie­ka. To była Jego misja oku­pio­na Ofia­rą Gol­go­ty. Ta Chry­stu­so­wa misja nie zatrzy­ma­ła się w cza­sie, trwa nie­ustan­nie, aż po dzień dzi­siej­szy i nabie­ra wyjąt­ko­we­go sen­su na począt­ku trze­cie­go tysiąc­le­cia chrze­ści­jań­stwa. Ten sam Chry­stus, któ­re­go zna­my z Ewan­ge­lii i za któ­rym idzie­my dro­ga­mi wia­ry przyj­dzie do naszej para­fii poprzez posła­nych do nas misjo­na­rzy. Przyj­dzie ze swo­im sło­wem, prze­ba­cze­niem i miło­ścią. To są Misje Święte. 

     Będzie to czas szcze­gól­nej obec­no­ści wśród nas Jezu­sa Chry­stu­sa; Tego same­go, któ­ry kie­dyś powie­dział do Zache­usza: „dziś chcę gościć w two­im domu…” (Łk.19,5). Kościół para­fial­ny – nasza Wspól­no­ta i każ­de ludz­kie ser­ce sta­je się DOMEM, w któ­rym chce pod­czas tych dni w szcze­gól­ny spo­sób zago­ścić Jezus Chry­stus. Wpraw­dzie jest On wśród nas nie­ustan­nie obec­ny, lecz obec­ność ta poprzez Misje Świę­te, będzie jak­by bar­dziej dostrze­gal­na i bar­dziej przekonywująca.

     Kie­dy Jezus zago­ścił w domu Zache­usza, speł­ni­ły się jego naj­skryt­sze pra­gnie­nia, a „udzia­łem tego domu sta­ło się zba­wie­nie…” (Łk.19,9). To samo doko­na się w Tobie, kie­dy przyj­miesz pro­po­zy­cję Chry­stu­so­wej gości­ny. On ma moc speł­nić naj­skryt­sze Two­je pra­gnie­nia i udzia­łem Twe­go domu sta­nie się zbawienie.

     Jeste­śmy poko­le­niem ludzi tak bar­dzo żyją­cych w pośpie­chu. W zabie­ga­niu wokół codzien­nych spraw, pro­ble­mów, trud­nych wybo­rów i decy­zji, czę­sto gubi­my to co naj­waż­niej­sze. Misje Świę­te są cza­sem zatrzy­ma­nia się w dro­dze. Są cza­sem wewnętrz­ne­go zadu­ma­nia się nad swo­im życiem; aby móc doświad­czyć spo­tka­nia z Chry­stu­sem, odna­leźć nowy sens nasze­go życia i być może, dla nie­jed­ne­go – jesz­cze raz roz­po­cząć wszyst­ko od nowa.

     Dro­ga Sio­stro i Bra­cie, przyj­mij ser­decz­ne zapro­sze­nie do uczest­nic­twa w Misjach Świę­tych. Są one dla Cie­bie, któ­ry nie wyobra­żasz sobie życia bez Boga – abyś został umoc­nio­ny; są one dla tych, któ­rzy ule­gli znie­chę­ce­niu i zwąt­pie­niu – aby mogli nadzie­ję odna­leźć; są one rów­nież dla tych, któ­rzy zobo­jęt­nie­li i ode­szli – aby mogli powrócić.

     Niech więc się każ­dy ducho­wo poru­szy, żeby wejść w nasz wspól­ny wiel­ki ducho­wy wysi­łek życia z wia­ry. Niech nasz Pan, Jezus Chry­stus, któ­re­go Miło­sier­ne Obli­cze jest tak bar­dzo czczo­ne w naszej para­fii prze­mie­ni nasze życie. Licząc na dobrą wolę, zro­zu­mie­nie i przy­ję­cie zapro­sze­nia odda­je­my całą Rodzi­nę Para­fial­ną w Jego prze­bo­ga­te miło­ścią ser­ce i pro­si­my Was o modli­twę i czyn­ne zaan­ga­żo­wa­nie się w prze­pro­wa­dze­nie tego Boże­go Dzieła.

Wasi dusz­pa­ste­rze i misjonarze 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 

Sobota /16.11./

1800
Uro­czy­ste roz­po­czę­cie Misji św. Powi­ta­nie misjonarzy.

 

Niedziela /17.11./

„Bóg jest Miło­ścią” /J3,16/
700; 900; 1030; 1200; 1600; 1800
Msze św. z kaza­niem misyjnym

 

Poniedziałek /18.11./

„Grzech czło­wie­ka i zba­wie­nie w Jezu­sie Chrystusie”
900
Msza św. z kaza­niem misyjnym
1030
Misyj­ne spo­tka­nie dla mło­dzie­ży LO
1130
Misyj­ne spo­tka­nie dla mło­dzie­ży Technikum
1800
Msza św. z kaza­niem misyjnym
1915
Misyj­na Kon­fe­ren­cja Sta­no­wa dla kobiet
2000
APEL MARYJNY Z ROZWAŻANIEM

 

Wtorek /19.11./

„Wia­ra i nawrócenie”
900
Misyj­na uro­czy­stość pojed­na­nia /bez Mszy św./
1030
Misyj­ne spo­tka­nie dla mło­dzie­ży LO
1130
Misyj­ne spo­tka­nie dla mło­dzie­ży Technikum
1800
Misyj­na uro­czy­stość pojed­na­nia /bez Mszy św./
1915
Misyj­na Kon­fe­ren­cja Sta­no­wa dla mężczyzn
2000
APEL MARYJNY Z ROZWAŻANIEM

 

Środa /20.11./

„Czu­waj­cie, bo nie wie­cie w któ­rym dniu Pan wasz przyj­dzie” /Mt.24,42/
900
Msza św. z kaza­niem misyjnym
1030
Msza św. dla młodzieży
1800
Msza św. z kaza­niem misyjnym
1915
Spo­tka­nie z Jezu­sem dla bierzmowanych
2000
APEL MARYJNY Z ROZWAŻANIEM
Misyj­ny Sakra­ment Pokuty:
Śro­da : od 800 – 1100 i 1600 – 1900

 

Czwartek /21.11./

Jezus Chry­stus jest moim Panem
900
Misyj­na uro­czy­stość opo­wie­dze­nia się za Chrystusem
1800
Misyj­na uro­czy­stość opo­wie­dze­nia się za Chrystusem 
1930
NABOŻEŃSTWO EKSPIACYJNE I Modli­twa wsta­wien­ni­cza o uzdro­wie­nie rela­cji w rodzi­nach, oraz zra­nień nie­sio­nych z przeszłości.

 

Piątek /22.11./

„Trwaj­cie we mnie a Ja w was” /J.15,4/
DZIEŃ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY
900
Misyj­na uro­czy­stość chrze­ści­jań­skiej rodzi­ny z odno­wie­niem ślu­bów małżeńskich
1130
Msza św. dla cho­rych wraz z udzie­le­niem sakra­men­tu namasz­cze­nia i modli­twą o uzdrowienie
1800
Misyj­na uro­czy­stość chrze­ści­jań­skiej rodzi­ny z odno­wie­niem ślu­bów małżeńskich

 

Sobota /23.11./

„Oto Mat­ka two­ja …” /J19,26/
900
Msza św. z kaza­niem misyj­nym dla dorosłych
1130
Misyj­ne spo­tka­nie naj­młod­szych para­fian z Chry­stu­sem – modli­twa wsta­wien­ni­cza i bło­go­sła­wień­stwo dla nie­mow­la­ków, przed­szko­la­ków i matek w sta­nie błogosławionym.
1800
Msza św. z kaza­niem misyj­nym dla dorosłych
2000
APEL MARYJNY Z ROZWAŻANIEM

 

Niedziela /24.11./

„Wy zaś macie świad­czyć o tym wszyst­kim” /Łk. 24,48/
700; 900; 1030; 1600; 1800
Msze św. z kaza­niem misyjnym
1200
UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚW.
ͦ  Uro­czy­sta Msza św.
ͦ  Poświę­ce­nie krzy­ża misyjnego;
ͦ  Udzie­le­nie bło­go­sła­wień­stwa papie­skie­go z odpu­stem zupełnym

 

 

 

 


Herb Zgro­ma­dze­nia Redemptorystów