Epidemia – podziękowanie za ofiarność i prośba o dalsze wsparcie.

Podziękowanie za ofiarność i zrozumienie sytuacji Parafii w czasie epidemii.

Drodzy Parafianie.

     Sytu­acja epi­de­mii, któ­rą obec­nie prze­ży­wa­my sta­wia nas kapła­nów i wszyst­kich wie­rzą­cych w sytu­acji nadzwyczajnej.
     W naszym koście­le para­fial­nym sta­ra­my się spra­wo­wać wszyst­kie nabo­żeń­stwa w zgo­dzie z wymo­ga­mi zarzą­dzeń władz pań­stwo­wych, mię­dzy inny­mi mak­sy­mal­nie 5 uczest­ni­ków bio­rą­cych udział w zgro­ma­dze­niu liturgicznym.
     Jako pro­boszcz cie­szę się tym, że wie­lu z Was prze­ży­wa spra­wo­wa­ne nabo­żeń­stwa i Msze św. przez trans­mi­sję inter­ne­to­wą pro­wa­dzo­ną na stro­nie naszej Parafii.
     Jako Wasi dusz­pa­ste­rze chce­my zapew­nić o sta­łej modli­twie w inten­cjach każ­de­go miesz­kań­ca Para­fii. Dzię­ku­je­my jed­no­cze­śnie tym wszyst­kim Para­fia­nom, szcze­gól­nie korzy­sta­ją­cym inter­ne­to­wo z posłu­gi dusz­pa­ster­skiej, za tro­skę mate­rial­ną zwią­za­ną z utrzy­ma­niem i dal­szym funk­cjo­no­wa­niem naszej Parafii.
     Ser­decz­ne Bóg zapłać za już doko­na­ne, dobro­wol­nie skła­da­ne z tą inten­cją ofia­ry dro­gą elek­tro­nicz­ną na kon­to ban­ko­we naszej Parafii!
     Jeże­li mamy życze­nie doło­żyć swo­ją ofia­rę na rzecz funk­cjo­no­wa­nia naszej Para­fii, to może­my to uczy­nić wpła­ca­jąc swój datek na numer kon­ta para­fial­ne­go:
96 8663 0007 0008 0020 5551 0001.
     Ser­decz­ne Bóg zapłać za ofiar­ność i zrozumienie!
Wasz wdzięcz­ny pro­boszcz – ks. Hen­ryk Wacho­wiak.