Polityka cookies

Polityka cookies

 1. Ser­wis zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny tyl­ko infor­ma­cje zawar­te w pli­kach cookies.
 2. Pli­ki (cookies) są pli­ka­mi tek­sto­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka ser­wi­su. Prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron ser­wi­su. Przede wszyst­kim zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej swo­je­go pocho­dze­nia, swój uni­kal­ny numer, czas prze­cho­wy­wa­nia na urząd00zeniu końcowym.
 3. Ope­ra­tor ser­wi­su – Rzym­sko­ka­to­lic­ka para­fia pw. św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej – jest pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym swo­je­go użyt­kow­ni­ka pli­ki cookies oraz mają­cym do nich dostęp.
 4. Ope­ra­tor ser­wi­su wyko­rzy­stu­je pli­ki (cookies) w celu: 
  • dopa­so­wa­nia zawar­to­ści stro­ny inter­ne­to­wej do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka, przede wszyst­kim pli­ki te roz­po­zna­ją jego urzą­dze­nie, aby zgod­nie z jego pre­fe­ren­cja­mi wyświe­tlić stronę;
  • moż­li­wo­ści logo­wa­nia do serwisu;
  • utrzy­ma­nia logo­wa­nia użyt­kow­ni­ka na każ­dej kolej­nej stro­nie serwisu.
 5. Ser­wis sto­su­je dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków (cookies) – sesyj­ne i sta­łe. Pli­ki sesyj­ne są tym­cza­so­we, prze­cho­wu­je się je do momen­tu opusz­cze­nia stro­ny ser­wi­su (poprzez wej­ście na inną stro­nę, wylo­go­wa­nie lub wyłą­cze­nie prze­glą­dar­ki). Pli­ki sta­łe prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka do cza­su ich usu­nię­cia przez użyt­kow­ni­ka lub przez czas wyni­ka­ją­cy z ich ustawień.
 6. Użyt­kow­nik może w każ­dej chwi­li doko­nać zmia­ny usta­wień swo­jej prze­glą­dar­ki, aby zablo­ko­wać obsłu­gę pli­ków (cookies) lub każ­do­ra­zo­wo uzy­ski­wać infor­ma­cje o ich umiesz­cze­niu w swo­im urzą­dze­niu. Inne dostęp­ne opcje moż­na spraw­dzić w usta­wie­niach swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Nale­ży pamię­tać, że więk­szość prze­glą­da­rek domyśl­nie jest usta­wio­ne na akcep­ta­cję zapi­su pli­ków (cookies)w urzą­dze­niu końcowym.
 7. Ope­ra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że zmia­ny usta­wień w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej użyt­kow­ni­ka mogą ogra­ni­czyć dostęp do nie­któ­rych funk­cji stro­ny inter­ne­to­wej serwisu.
 8. Pli­ki (cookies) z któ­rych korzy­sta ser­wis (zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka) mogą być udo­stęp­nio­ne jego part­ne­rom oraz współ­pra­cu­ją­cym z nim reklamodawcą.
 9. Infor­ma­cje doty­czą­ce usta­wień prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych dostęp­ne są w jej menu (pomoc) lub na stro­nie jej producenta.
 10. Bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat pli­ków (cookies) dostęp­ne są na stro­nie ciasteczka.org.pl.