UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
29 MAJA 2022 ROKU

 1. Pod­czas dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 1030 dru­ga gru­pa dzie­ci klas III prze­ży­wa Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za dar ołta­rza jakim jest dzie­sięć nowych orna­tów dla nasze­go kościo­ła, prze­zna­czo­nych do uro­czy­stych Mszy św. koncelebrowanych.
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych i roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków dzi­siaj o godz. 1730.
  Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my dzie­ci komu­nij­ne wraz z naj­bliż­szy­mi na godz. 1700, na Msze św. Bia­łe­go Tygo­dnia połą­czo­ne z Nabo­żeń­stwem Majo­wym.
   
 2. W dzi­siej­sza nie­dzie­lę Msze św. są spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w kolej­ne rocz­ni­ce świę­ceń kapłań­skich posłu­gu­ją­cych w naszej Para­fii księ­ży wraz z pro­ce­sją wokół świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­ra Pan Jezus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. Zapra­sza­my na dzi­siej­szą Mszę św. o godz. 1800 z uro­czy­stą opra­wą muzycz­ną w wyko­na­niu Zespo­łu „Can­tus” a po Eucha­ry­stii na Kon­cert Pie­śni Maryj­nych.
   
 6. Do wtor­ku zapra­sza­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 1730 wraz z Nowen­ną przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go.
   
 7. Od śro­dy – 1 czerw­ca, codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 Nabo­żeń­stwo ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. W tym tygo­dniu pod­czas Nabo­żeń­stwa Czerw­co­we­go Nowen­na przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go.
   
 8. Rodzi­ców dzie­ci klas IV zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne przed Uro­czy­sto­ścią Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 9. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1615 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – jak speł­nie­nie proś­by NMP z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 10. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Sakra­ment Chrztu swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zą w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 11. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed połu­dniem.
   
 12. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dzie­ci klas IV. Spo­wiedź św. dla dzie­ci rocz­ni­co­wych i ich bli­skich w I pią­tek od godz. 1615 – 1800.
   
 13. Za tydzień Msza św. o godz. 1200 w inten­cji Księ­dza Nor­ber­ta z racji imie­nin.
   
 14. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 15. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 16. Wyjazd zapi­sa­nych osób na X Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę, w sobo­tę – 4 czerw­ca o godz. 500 z par­kin­gu przed nowym Net­to.
   
 17. W sobo­tę – 18 czerw­ca orga­ni­zo­wa­ny jest z naszej Para­fii wyjazd na Jasną Górę, na 37 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ pod hasłem: „Ze Świę­ty­mi przy Bożym Ser­cu”. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u Zela­tor­ki.
   
 18. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł św. pamię­ci † Kazi­mierz Szczur, lat 78 ostat­nio zamiesz­ka­ły w Polko­wi­cach.
  Wiecz­ny odpoczynek…