Zarządzenia związane z epidemią

26 MARCA 2021 r.

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA JÓZEFA KUPNEGO
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ WŁADZ PAŃSTWOWYCH
ODNOŚNIE ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

ZARZĄDZENIE 1
ZARZĄDZENIE 2

30 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

J.E. Abp Józef Kupny do Wiernych

Na szcze­gól­ny czas modli­twy za zmar­łych i patrze­nia na swo­je życie w per­spek­ty­wie spo­tka­nia z Bogiem wysto­so­wał sło­wo J.E. Abp Józef Kup­ny. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nim na stro­nie Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.

25 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Kolejne obostrzenia.

Zgod­nie z wczo­raj­szy­mi wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii, w naszym koście­le para­fial­nym mogą jed­no­ra­zo­wo uczest­ni­czyć w nabo­żeń­stwach 202 oso­by, a w koście­le Boże­go Cia­ła na cmen­ta­rzu para­fial­nym 51 osób. Pamię­taj­my o obo­wiąz­ku zakry­wa­nia ust i nosa oraz o dystan­sie spo­łecz­nym. Od dzi­siaj tak­że kon­ce­le­bran­si noszą masecz­ki a kapłan udzie­la­ją­cy Komu­nii św. czy­ni to z zasło­nię­ty­mi usta­mi i nosem.

Odwołanie dyspensy

Odwołanie dyspensy

Abp Józef Kup­ny na tego­rocz­ne obcho­dy Wiel­kiej Nocy


Dyspensa i Dekrety na czas epidemiiherb_diecezji

Prze­wie­leb­ni Księża,
zamiesz­cza­my poni­żej: Dys­pen­sę od obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia w nie­dziel­nej i świą­tecz­nej Eucha­ry­stii, Dekret (z załącz­ni­kiem) o posłu­dze dusz­pa­ster­skiej w okre­sie epi­de­mii, Dekret na Wiel­ki Tydzień i świę­te Tri­du­um Pas­chal­ne (wraz z załącz­ni­ka­mi) oraz Dekret dot. uro­czy­sto­ści I Komu­nii św.
Pro­si­my o szcze­gó­ło­we zapo­zna­nie się z wszyst­ki­mi załą­czo­ny­mi doku­men­ta­mi, zasto­so­wa­nie się do zawar­tych w nich wska­zań oraz o prze­ka­za­nie ich tre­ści Wier­nym.Do pobra­nia (pdf):
  1. Dys­pen­sa
  2. Dekret o posłu­dze duszpasterskiej
  3. Dekret na Wiel­ki Tydzień i Tri­du­um Paschalne
  4. Dekret dot. I Komu­nii św.

Epi­de­mia – podzię­ko­wa­nie za ofiar­ność i proś­ba o dal­sze wsparcie.


ZARZĄDZENIE PROBOSZCZA PARAFII
P/W ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GÓRZE

Chcąc zmi­ni­ma­li­zo­wać zagro­że­nia zwią­za­ne z roz­prze­strze­nia­niem się cho­ro­by COVID-19 (koro­na­wi­rus), zgod­nie z zale­ce­nia­mi władz cywil­nych licz­ba osób prze­by­wa­ją­cych w świą­ty­ni w cza­sie odpra­wia­nia Mszy Świę­tych i nabo­żeństw zosta­ła ogra­ni­czo­na do 5 osób. Musi­my zasto­so­wać się do tych zasad.
W związ­ku z powyż­szym pod­ją­łem decy­zję, że pierw­szeń­stwo w wej­ściu do kościo­ła para­fial­ne­go mają oso­by, któ­re zamó­wi­ły inten­cję Mszy Świę­tej,
Pozo­sta­li wier­ni pro­sze­ni są o uczest­ni­cze­nie w spra­wo­wa­nej litur­gii na zewnątrz kościoła.
Dodat­ko­wo Msze Świę­te będą spra­wo­wa­ne kró­cej niż zwykle.Proszę o zro­zu­mie­nie sytu­acji i zasto­so­wa­nie się do powyż­sze­go zarządzenia.

Ks. Hen­ryk WACHOWIAK


Zarządzenie oraz dyspensa abp Józefa Kupnego w związku z epidemią koronawirusa.

Wobec zagro­że­nia życia i zdro­wia Metro­po­li­ta Wro­cław­ski abp Józef Kup­ny udzie­lił dys­pen­sy od udzia­łu w nie­dziel­nej Mszy św. do 29 mar­ca nastę­pu­ją­cym grupom:
» oso­bom w pode­szłym wieku,
» oso­bom z obja­wa­mi infekcji,
» dzie­ciom i mło­dzie­ży szkol­nej oraz doro­słym, któ­rzy spra­wu­ją nad nimi bez­po­śred­nią opiekę,
» oso­bom, któ­re czu­ją oba­wę przez zarażeniem.
Ozna­cza to, że nie­obec­ność na Eucha­ry­stii we wska­za­nym cza­sie nie jest grzechem.Jednocześnie zarzą­dził, aby we wszyst­kich kościo­łach i kapli­cach archi­die­ce­zji wro­cław­skiej zasto­so­wać zasa­dy zacho­wań (kapła­nów i wier­nych) utrud­nia­ją­ce roz­prze­strze­nia­nie się epidemii.
Zachę­cam do zapo­zna­nia się z peł­nym tek­stem dys­pen­sy i zarządzenia.