Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych: „Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

„Sta­now­czy sprze­ciw wobec dzia­łań MEN” – to Oświad­cze­nie Dyrek­to­rów Wydzia­łów Kate­che­tycz­nych, któ­rzy obra­do­wa­li w dniach 21–23 maja br. w Ste­gnie pod­czas ogól­no­pol­skie­go spo­tka­nia, któ­re popro­wa­dził bp Woj­ciech Osial, prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski.

Publi­ku­je­my peł­ny tekst Oświadczenia:

„Sta­now­czy sprze­ciw wobec dzia­łań MEN”
Oświad­cze­nie Dyrek­to­rów Wydzia­łów Katechetycznych

Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Kate­che­tycz­nych die­ce­zji w Pol­sce obec­ni na kon­fe­ren­cji pod kie­row­nic­twem Księ­dza Bisku­pa Woj­cie­cha Osia­la, Prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­sji Wycho­wa­nia Kato­lic­kie­go KEP, wyra­ża­ją sta­now­czy sprze­ciw wobec dzia­łań Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej doty­czą­cych szkol­nych lek­cji reli­gii. Dzia­ła­nia te ukła­da­ją się w pakiet zmian, któ­re są jaw­ną dys­kry­mi­na­cją dzie­ci i mło­dzie­ży uczest­ni­czą­cych w szkol­nych lek­cjach reli­gii, ich rodzi­ców oraz nauczy­cie­li religii.

Dyrek­to­rzy pod­kre­śla­ją, że wszel­kie zmia­ny win­ny doko­ny­wać się zawsze zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, na dro­dze wza­jem­ne­go dia­lo­gu i w poro­zu­mie­niu z wszyst­ki­mi Kościo­ła­mi i związ­ka­mi wyzna­nio­wy­mi. Koniecz­ne jest zawsze wypra­co­wa­nie poro­zu­mie­nia stro­ny rzą­do­wej z wła­dza­mi Kościo­ła i związ­ków wyzna­nio­wych. Wyni­ka to z zapi­sów w Usta­wie o sys­te­mie oświa­ty, Kon­sty­tu­cji RP oraz Kon­kor­da­tu. Jedy­nie na dro­dze dia­lo­gu i współ­pra­cy moż­na wła­ści­wie trosz­czyć się o roz­wój mło­dych poko­leń Polek i Polaków.

  1. For­mą nie­rów­no­ści i nie­spra­wie­dli­we­go trak­to­wa­nia uczniów i nauczy­cie­li reli­gii jest wpro­wa­dza­na przez Mini­ster­stwo moż­li­wość zwięk­sza­nia grup poprzez łącze­nie uczniów z róż­nych klas i pozio­mów edu­ka­cyj­nych: do 25 osób w kla­sach I‑III i do 30 osób w kla­sach IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych oraz w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych. Naucza­nie reli­gii w gru­pach więk­szych niż w przy­pad­ku innych lek­cji ma cha­rak­ter dys­kry­mi­na­cji i nie jest podyk­to­wa­ne dobrem ucznia. Mini­ster­stwo pla­nu­je łącze­nie klas w gru­py tak­że bez uwzględ­nia­nia wie­ku dzie­ci. Sytu­acja, w któ­rej ucznio­wie z klas IV szko­ły pod­sta­wo­wej znaj­dą się na jed­nej lek­cji z ucznia­mi klas VIII jest sprzecz­na z wszel­ki­mi zasa­da­mi psy­cho­lo­gicz­ny­mi, peda­go­gicz­ny­mi i dydak­tycz­ny­mi. Naru­sza to pra­wa ucznia, god­ność dziec­ka oraz krzyw­dzi je w pro­ce­sie edukacji.
  2. Mini­ster­stwo, pomi­mo licz­nych gło­sów sprze­ci­wu, bez żad­ne­go poro­zu­mie­nia z Kościo­łem, pod­ję­ło decy­zję, że oce­na z reli­gii od 1 wrze­śnia 2024 r. nie będzie wli­cza­na do śred­niej ocen. W spo­sób rażą­cy godzi to w pod­sta­wo­we zasa­dy dydak­tycz­ne. Dziec­ko nie jest w sta­nie zro­zu­mieć, dla­cze­go jego wysi­łek na lek­cjach reli­gii nie jest doce­nio­ny w ten sam spo­sób, jak w przy­pad­ku innych przedmiotów.
  3. Zapo­wia­da­ne przez Mini­ster­stwo umiesz­cza­nie lek­cji reli­gii jedy­nie na począt­ku i na koń­cu zajęć jest for­mą dys­kry­mi­na­cji, segre­ga­cji i nie­to­le­ran­cji wobec osób wie­rzą­cych. Jest to krzyw­dzą­ce wobec uczniów i ich rodzi­ców. Godzi rów­nież w pod­sta­wo­we pra­wa nauczy­cie­li reli­gii, okre­ślo­ne m.in. w Kar­cie Nauczyciela.
  4. Dyrek­to­rzy wyra­ża­ją sprze­ciw wobec pla­nów zmniej­sze­nia licz­by lek­cji reli­gii do jed­nej tygodniowo.

Nauczy­cie­le reli­gii aktyw­nie uczest­ni­czą w reali­za­cji szkol­nych pro­gra­mów pro­fi­lak­tycz­no-wycho­waw­czych na wszyst­kich płasz­czy­znach w spo­łecz­no­ści szkol­nej. Uczą miło­ści bliź­nie­go, wraż­li­wo­ści na potrze­by dru­gie­go czło­wie­ka, dia­lo­gu, tole­ran­cji, sza­cun­ku, kształ­tu­ją posta­wy spo­łecz­ne. Kształ­tu­ją posta­wy pro­eko­lo­gicz­ne, spo­łecz­ne, doty­czą­ce zdro­wia fizycz­ne­go i psy­chicz­ne­go. Tro­ska nauczy­cie­li reli­gii o roz­wój emo­cjo­nal­ny, spo­łecz­ny i ducho­wy prze­kła­da się na kon­dy­cję psy­cho­fi­zycz­ną uczniów.

Orga­ni­za­cja lek­cji reli­gii w prze­strze­ni szkol­nej jest wypeł­nie­niem kon­sty­tu­cyj­ne­go pra­wa rodzi­ców do wycho­wa­nia i naucza­nia reli­gij­ne­go zgod­nie ze swo­imi prze­ko­na­nia­mi (art. 53, ust. 3 Kon­sty­tu­cji). Jest też dla rodzi­ców uła­twie­niem, gdyż czę­sto zapra­co­wa­ni, z wiel­ką trud­no­ścią dopro­wa­dza­li­by dzie­ci na zaję­cia przy parafii.

Wpro­wa­dza­nie zmian w orga­ni­za­cji lek­cji reli­gii w szko­le odby­wa się do tej pory bez wyma­ga­ne­go przez pra­wo poro­zu­mie­nia Mini­ster­stwa ze stro­ną kościel­ną. Pań­stwo demo­kra­tycz­ne powin­no respek­to­wać pra­wa wszyst­kich oby­wa­te­li – zarów­no wie­rzą­cych, jak i niewierzących.

Oso­by odpo­wie­dzial­ne za kate­chi­za­cję i szkol­ne naucza­nie reli­gii w Pol­sce pro­szą Rodzi­ców i wszyst­kich ludzi dobrej woli o aktyw­ne włą­cze­nie się w obro­nę obec­no­ści lek­cji reli­gii w pol­skiej szko­le. Wysy­łaj­my do Mini­ster­stwa nasz sprze­ciw w tej spra­wie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Katechetycznych

Ste­gna, 23 maja 2024 r.

Źródł: KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

Petycja w obronie lekcji religii w szkołach

Petycja w obronie lekcji religii w szkołach

Poja­wia­ją­ce w ostat­nim cza­sie donie­sie­nia medial­ne doty­czą­ce pla­no­wa­nych zmian w edu­ka­cji napa­wa­ją nie­po­ko­jem śro­do­wi­ska zwią­za­ne z edu­ka­cją reli­gij­ną w Pol­sce i naszej die­ce­zji. Zapo­wie­dzi doty­czą­ce nie­wli­cza­nia oce­ny z reli­gii do śred­niej, umiesz­cze­nia lek­cji reli­gii na pierw­szych lub ostat­nich lek­cjach oraz reduk­cji licz­by godzin reli­gii do jed­nej lek­cji w tygo­dniu wpro­wa­dza­ją nie­po­kój doty­czą­cy przy­szło­ści naucza­nia reli­gii w Pol­sce. W związ­ku z tym zwra­ca­my się z proś­bą do wszyst­kich o modli­twę i świa­dec­two uka­zu­ją­ce dobro, jakie doko­nu­je się poprzez lek­cje religii.Jak infor­mu­je Mini­ster­stwo: https://www.gov.pl/web/edukacja, do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych odda­no nowe­li­za­cję roz­po­rzą­dze­nia MEN w spra­wie oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy w szko­łach publicz­nych, któ­rych jed­nym z celów jest zaprze­sta­nie wli­cza­nia oce­ny z reli­gii do śred­niej ocen.

Zachę­ca­my więc, aby oso­bi­ście zwra­cać się do MEN. Swo­je sta­no­wi­sko w spra­wie szkol­nej lek­cji reli­gii moż­na prze­słać dro­gą mailo­wą: kancelaria@men.gov.pl lub pocz­tą tra­dy­cyj­ną na adres: Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej al. Jana Chry­stia­na Szu­cha 25, 00–918 Warszawa.

Zwra­ca­my się do rodzi­ców aby kie­ro­wa­li pyta­nia do MEN w obro­nie lek­cji reli­gii przy­po­mi­na­jąc o ich kon­sty­tu­cyj­nym pra­wie do wycho­wa­nia dzie­ci zgod­nie z prze­ko­na­nia­mi wła­sne­go sumienia.

Gło­sem w obro­nie edu­ka­cji reli­gij­nej jest tak­że pety­cja w obro­nie szkol­nej lek­cji reli­gii zor­ga­ni­zo­wa­na przez śro­do­wi­sko świec­kich kate­che­tów. Moż­na ją pod­pi­sać na stro­nie internetowej:
https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow.

Petycja

Komunikat Przewodniczącego KEP

Komunikat Przewodniczącego KEP

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Komisja Episkopatu Polski     W ostat­nim cza­sie w prze­strze­ni medial­nej poja­wia­ją się pyta­nia o posta­wę św. Jana Paw­ła II wobec dra­ma­tu wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich przez nie­któ­rych duchow­nych, a tak­że o spo­sób reago­wa­nia na tego rodza­ju prze­stęp­stwa w cza­sie jego pon­ty­fi­ka­tu.
     Coraz gło­śniej sta­wia­na jest teza, że Ojciec Świę­ty nie pod­cho­dził wła­ści­wie do tego rodza­ju czy­nów, nie­wie­le robił, aby ten pro­blem roz­wią­zać, a nawet go ukry­wał. Wyda­je się, że panu­je swe­go rodza­ju moda na for­mu­ło­wa­nie tego rodza­ju opi­nii. Tego typu oskar­że­nia, wpi­su­ją się to w pró­by pod­wa­że­nia auto­ry­te­tu św. Jana Paw­ła II, a nawet zakwe­stio­no­wa­nia jego świę­to­ści, potwier­dzo­nej w pro­ce­sie beaty­fi­ka­cyj­nym i kano­ni­za­cyj­nym. W kon­se­kwen­cji sta­no­wi to pró­bę znisz­cze­nia dzie­dzic­twa tego wyjąt­ko­we­go pon­ty­fi­ka­tu.
     Medial­ny atak na św. Jana Paw­ła II znaj­du­je swo­ją przy­czy­nę m.in. w nasta­wie­niu nie­któ­rych grup spo­łecz­nych do jego naucza­nia, a zwłasz­cza na temat war­to­ści ludz­kie­go życia i jego ochro­ny od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, war­to­ści mał­żeń­stwa i rodzi­ny, moral­no­ści życia sek­su­al­ne­go, a tak­że w gło­szo­nej przez nie­go teo­lo­gii cia­ła, co nie odpo­wia­da współ­cze­snym ide­olo­giom, pro­pa­gu­ją­cym wykrzy­wio­ną wizję czło­wie­ka i hedo­nizm, rela­ty­wizm i nihi­lizm moral­ny.
     Uczci­we szu­ka­nie praw­dy i dawa­nie o niej świa­dec­twa jest obo­wiąz­kiem każ­de­go pra­we­go sumie­nia. Dla­te­go też – dnia 14 listo­pa­da br. – na Jasnej Górze, zosta­ło przy­go­to­wa­ne Sta­no­wi­sko Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, wobec dzia­łań Jana Paw­ła II odno­szą­cych się do prze­stępstw sek­su­al­nych wobec mało­let­nich. Jest to sze­ro­kie opra­co­wa­nie, któ­re uwzględ­nia zarów­no kon­tekst histo­rycz­ny i ówcze­sny stan wie­dzy, jak rów­nież uwa­run­ko­wa­nia spo­łecz­ne, kul­tu­ro­we i praw­ne cza­sów, w któ­rych żył i pra­co­wał św. Jan Paweł II.
     Zachę­cam wier­nych do lek­tu­ry tego tek­stu, a przez to do reflek­sji nad pon­ty­fi­ka­tem i spu­ści­zną dzie­jo­wą Papie­ża Pola­ka, któ­ry jako pierw­szy zwierzch­nik Kościo­ła kato­lic­kie­go, zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą, pod­jął zde­cy­do­wa­ną wal­kę z przy­pad­ka­mi krzyw­dze­nia mało­let­nich, a tak­że wpro­wa­dził obo­wią­zu­ją­ce w całym Koście­le nor­my roz­li­cza­nia tego typu prze­stępstw.
 
STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 
Z paster­skim błogosławieństwem,
✠ Sta­ni­sław Gądecki
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznański
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polsk 

Renowacja części ołtarza św. Anny Samotrzeć

Renowacja części ołtarza św. Anny Samotrzeć

Zakoń­czo­no reno­wa­cję czę­ści ołta­rza św. Anny Samo­trzeć. Cał­ko­wi­ty koszt: 45 416 zł. Dota­cja któ­rą otrzy­ma­li­śmy na ten cel od Dol­no­ślą­skie­go Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków wyno­si: 40 816 zł.
Bóg zapłać z ofia­ry zło­żo­ne, dzię­ki któ­rym mogli­śmy doko­nać tej reno­wa­cji. W pla­nach mamy rów­nież odre­stau­ro­wa­nie resz­ty ołta­rza oraz całej kaplicy. 

Różaniec Do Granic Nieba

Różaniec Do Granic Nieba

Mamy nie­zwy­kle rado­sną infor­ma­cję! Nasza Para­fia włą­cza się w modli­twę „Róża­niec Do Gra­nic Nie­ba”.
Roz­po­czy­na­my się już 1 listo­pa­da i będzie­my trwać do 8 listo­pa­da tego roku.
Zachę­ca­my do wspól­nej modli­twy zaraz po zakoń­cze­niu wie­czor­nej Mszy Świę­tej (oko­ło godzi­ny 19:00 w nie­dzie­le i 18:30 w tygo­dniu), ale może­my też modlić się w domu korzy­sta­jąc z trans­mi­sji z nasze­go kościo­ła, lub zupeł­nie indywidualnie.
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie rozaniecdogranic.pl.

 
 

Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

Apel Rady Episkopatu Polski

 
APEL
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

  1. Dzi­siaj, kie­dy przez nasz kraj prze­ta­cza się fala ulicz­nych pro­te­stów, Papież Fran­ci­szek w cza­sie audien­cji ogól­nej skie­ro­wał waż­ne i zna­czą­ce sło­wa do Pola­ków. Przy­po­mniał w nich św. Jana Paw­ła II, któ­ry „zawsze wzy­wał do szcze­gól­nej miło­ści wobec sła­bych i bez­bron­nych, i do ochro­ny każ­de­go życia ludz­kie­go od poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci”. Sło­wa te wpi­su­ją się w nie­ustan­ne woła­nie Kościo­ła o ochro­nę, tak­że praw­ną, życia każ­de­go czło­wie­ka, rów­nież nie­na­ro­dzo­ne­go, zgod­nie z przy­ka­za­niem „Nie zabijaj”.
  2. Papież Fran­ci­szek pro­sił dzi­siaj Boga, „aby obu­dził w ser­cach wszyst­kich sza­cu­nek dla życia naszych bra­ci, zwłasz­cza naj­słab­szych i bez­bron­nych, i dał siłę tym, któ­rzy je przyj­mu­ją i trosz­czą się o nie, tak­że wte­dy, gdy wyma­ga to hero­icz­nej miło­ści”. Przy­ka­za­nie miło­ści nakła­da na nas waż­ny obo­wią­zek tro­ski, pomo­cy i ochro­ny, któ­rej potrze­bu­ją mat­ki i rodzi­ny przyj­mu­ją­ce i wycho­wu­ją­ce cho­re dzie­ci. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wspól­no­tom i insty­tu­cjom, któ­re od lat to robią i zwra­ca­my się z ape­lem do para­fii, ruchów kato­lic­kich i innych orga­ni­za­cji kościel­nych, o podej­mo­wa­nie kon­kret­nych ini­cja­tyw wycho­dzą­cych naprze­ciw tym, któ­rzy takiej pomo­cy, tak indy­wi­du­al­nej, jak i insty­tu­cjo­nal­nej, potrze­bu­ją i będą potrze­bo­wać. Kościół zawsze będzie opo­wia­dał się za życiem i wspie­rał chro­nią­ce je inicjatywy.
  3. Z wiel­kim bólem obser­wu­je­my eska­la­cję napię­cia spo­łecz­ne­go i agre­sji. Nie­po­ko­jem napa­wa­ją rów­nież wul­gar­ny język, któ­rym posłu­gu­je się część pro­te­stu­ją­cych, nisz­cze­nie mie­nia spo­łecz­ne­go, przy­pad­ki dewa­sta­cji kościo­łów, pro­fa­na­cji miejsc świę­tych czy unie­moż­li­wia­nie spra­wo­wa­nia w nich litur­gii. Wzy­wa­my wszyst­kich do pod­ję­cia rze­czo­we­go dia­lo­gu spo­łecz­ne­go, do wyra­ża­nia poglą­dów bez uży­cia prze­mo­cy i do posza­no­wa­nia god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka. Poli­ty­ków i wszyst­kich uczest­ni­ków deba­ty spo­łecz­nej pro­si­my, w tym dra­ma­tycz­nej cza­sie, o dogłęb­ne ana­li­zo­wa­nie przy­czyn zaist­nia­łej sytu­acji i szu­ka­nie dróg wyj­ścia w duchu praw­dy i dobra wspól­ne­go, bez instru­men­ta­li­zo­wa­nia spraw wia­ry i Kościo­ła. Dzię­ku­je­my dusz­pa­ste­rzom i wszyst­kim wier­nym świec­kim, któ­rzy odważ­nie sta­ją w obro­nie swo­ich kościo­łów. Nikt nie potra­fi lepiej obro­nić Kościo­ła i obiek­tów sakral­nych niż wspól­no­ta wie­rzą­cych. Dzię­ku­je­my tak­że służ­bom porząd­ko­wym. Kościół chce pozo­stać otwar­ty dla wszyst­kich ludzi, nie­za­leż­nie od ich przy­na­leż­no­ści w życiu spo­łecz­nym i politycznym.
  4. Prze­ży­wa­my jed­no­cze­śnie bar­dzo trud­ny czas obostrzeń zwią­za­nych z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. To ogrom­ne wyzwa­nie dla nas wszyst­kich. W imię tro­ski o bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie nie­zmien­nie ape­lu­je­my o soli­dar­ność i prze­strze­ga­nie zasad bez­pie­czeń­stwa sani­tar­ne­go. Wyra­ża­my wdzięcz­ność wszyst­kim służ­bom medycz­nym za ich pra­cę i hero­icz­ne poświęcenie.
  5. Pro­si­my rów­nież wszyst­kich wie­rzą­cych o post, jał­muż­nę i modli­twę o pokój spo­łecz­ny, w inten­cji ochro­ny życia, zakoń­cze­nia trwa­ją­ce­go kry­zy­su, a tak­że o usta­nie roz­wi­ja­ją­cej się pan­de­mii. Prze­ka­zu­je­my tekst modli­twy przy­go­to­wa­nej na ten czas.

Wszyst­kim roda­kom z ser­ca błogosławimy.

Człon­ko­wie Rady Stałej
Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

28 paź­dzier­ni­ka 2020 roku


Źró­dło: https://episkopat.pl/rada-stala-kep-wzywamy-do-dialogu-spolecznego-i-poszanowania-godnosci-kazdego-czlowieka/