Petycja w obronie lekcji religii w szkołach

Petycja w obronie lekcji religii w szkołach

Poja­wia­ją­ce w ostat­nim cza­sie donie­sie­nia medial­ne doty­czą­ce pla­no­wa­nych zmian w edu­ka­cji napa­wa­ją nie­po­ko­jem śro­do­wi­ska zwią­za­ne z edu­ka­cją reli­gij­ną w Pol­sce i naszej die­ce­zji. Zapo­wie­dzi doty­czą­ce nie­wli­cza­nia oce­ny z reli­gii do śred­niej, umiesz­cze­nia lek­cji reli­gii na pierw­szych lub ostat­nich lek­cjach oraz reduk­cji licz­by godzin reli­gii do jed­nej lek­cji w tygo­dniu wpro­wa­dza­ją nie­po­kój doty­czą­cy przy­szło­ści naucza­nia reli­gii w Pol­sce. W związ­ku z tym zwra­ca­my się z proś­bą do wszyst­kich o modli­twę i świa­dec­two uka­zu­ją­ce dobro, jakie doko­nu­je się poprzez lek­cje religii.Jak infor­mu­je Mini­ster­stwo: https://www.gov.pl/web/edukacja, do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych odda­no nowe­li­za­cję roz­po­rzą­dze­nia MEN w spra­wie oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy w szko­łach publicz­nych, któ­rych jed­nym z celów jest zaprze­sta­nie wli­cza­nia oce­ny z reli­gii do śred­niej ocen.

Zachę­ca­my więc, aby oso­bi­ście zwra­cać się do MEN. Swo­je sta­no­wi­sko w spra­wie szkol­nej lek­cji reli­gii moż­na prze­słać dro­gą mailo­wą: kancelaria@men.gov.pl lub pocz­tą tra­dy­cyj­ną na adres: Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej al. Jana Chry­stia­na Szu­cha 25, 00–918 Warszawa.

Zwra­ca­my się do rodzi­ców aby kie­ro­wa­li pyta­nia do MEN w obro­nie lek­cji reli­gii przy­po­mi­na­jąc o ich kon­sty­tu­cyj­nym pra­wie do wycho­wa­nia dzie­ci zgod­nie z prze­ko­na­nia­mi wła­sne­go sumienia.

Gło­sem w obro­nie edu­ka­cji reli­gij­nej jest tak­że pety­cja w obro­nie szkol­nej lek­cji reli­gii zor­ga­ni­zo­wa­na przez śro­do­wi­sko świec­kich kate­che­tów. Moż­na ją pod­pi­sać na stro­nie internetowej:
https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow.

Petycja

Komunikat Przewodniczącego KEP

Komunikat Przewodniczącego KEP

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Komisja Episkopatu Polski     W ostat­nim cza­sie w prze­strze­ni medial­nej poja­wia­ją się pyta­nia o posta­wę św. Jana Paw­ła II wobec dra­ma­tu wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich przez nie­któ­rych duchow­nych, a tak­że o spo­sób reago­wa­nia na tego rodza­ju prze­stęp­stwa w cza­sie jego pon­ty­fi­ka­tu.
     Coraz gło­śniej sta­wia­na jest teza, że Ojciec Świę­ty nie pod­cho­dził wła­ści­wie do tego rodza­ju czy­nów, nie­wie­le robił, aby ten pro­blem roz­wią­zać, a nawet go ukry­wał. Wyda­je się, że panu­je swe­go rodza­ju moda na for­mu­ło­wa­nie tego rodza­ju opi­nii. Tego typu oskar­że­nia, wpi­su­ją się to w pró­by pod­wa­że­nia auto­ry­te­tu św. Jana Paw­ła II, a nawet zakwe­stio­no­wa­nia jego świę­to­ści, potwier­dzo­nej w pro­ce­sie beaty­fi­ka­cyj­nym i kano­ni­za­cyj­nym. W kon­se­kwen­cji sta­no­wi to pró­bę znisz­cze­nia dzie­dzic­twa tego wyjąt­ko­we­go pon­ty­fi­ka­tu.
     Medial­ny atak na św. Jana Paw­ła II znaj­du­je swo­ją przy­czy­nę m.in. w nasta­wie­niu nie­któ­rych grup spo­łecz­nych do jego naucza­nia, a zwłasz­cza na temat war­to­ści ludz­kie­go życia i jego ochro­ny od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, war­to­ści mał­żeń­stwa i rodzi­ny, moral­no­ści życia sek­su­al­ne­go, a tak­że w gło­szo­nej przez nie­go teo­lo­gii cia­ła, co nie odpo­wia­da współ­cze­snym ide­olo­giom, pro­pa­gu­ją­cym wykrzy­wio­ną wizję czło­wie­ka i hedo­nizm, rela­ty­wizm i nihi­lizm moral­ny.
     Uczci­we szu­ka­nie praw­dy i dawa­nie o niej świa­dec­twa jest obo­wiąz­kiem każ­de­go pra­we­go sumie­nia. Dla­te­go też – dnia 14 listo­pa­da br. – na Jasnej Górze, zosta­ło przy­go­to­wa­ne Sta­no­wi­sko Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, wobec dzia­łań Jana Paw­ła II odno­szą­cych się do prze­stępstw sek­su­al­nych wobec mało­let­nich. Jest to sze­ro­kie opra­co­wa­nie, któ­re uwzględ­nia zarów­no kon­tekst histo­rycz­ny i ówcze­sny stan wie­dzy, jak rów­nież uwa­run­ko­wa­nia spo­łecz­ne, kul­tu­ro­we i praw­ne cza­sów, w któ­rych żył i pra­co­wał św. Jan Paweł II.
     Zachę­cam wier­nych do lek­tu­ry tego tek­stu, a przez to do reflek­sji nad pon­ty­fi­ka­tem i spu­ści­zną dzie­jo­wą Papie­ża Pola­ka, któ­ry jako pierw­szy zwierzch­nik Kościo­ła kato­lic­kie­go, zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą, pod­jął zde­cy­do­wa­ną wal­kę z przy­pad­ka­mi krzyw­dze­nia mało­let­nich, a tak­że wpro­wa­dził obo­wią­zu­ją­ce w całym Koście­le nor­my roz­li­cza­nia tego typu prze­stępstw.
 
STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 
Z paster­skim błogosławieństwem,
✠ Sta­ni­sław Gądecki
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznański
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polsk 

Renowacja części ołtarza św. Anny Samotrzeć

Renowacja części ołtarza św. Anny Samotrzeć

Zakoń­czo­no reno­wa­cję czę­ści ołta­rza św. Anny Samo­trzeć. Cał­ko­wi­ty koszt: 45 416 zł. Dota­cja któ­rą otrzy­ma­li­śmy na ten cel od Dol­no­ślą­skie­go Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków wyno­si: 40 816 zł.
Bóg zapłać z ofia­ry zło­żo­ne, dzię­ki któ­rym mogli­śmy doko­nać tej reno­wa­cji. W pla­nach mamy rów­nież odre­stau­ro­wa­nie resz­ty ołta­rza oraz całej kaplicy. 

Różaniec Do Granic Nieba

Różaniec Do Granic Nieba

Mamy nie­zwy­kle rado­sną infor­ma­cję! Nasza Para­fia włą­cza się w modli­twę „Róża­niec Do Gra­nic Nie­ba”.
Roz­po­czy­na­my się już 1 listo­pa­da i będzie­my trwać do 8 listo­pa­da tego roku.
Zachę­ca­my do wspól­nej modli­twy zaraz po zakoń­cze­niu wie­czor­nej Mszy Świę­tej (oko­ło godzi­ny 19:00 w nie­dzie­le i 18:30 w tygo­dniu), ale może­my też modlić się w domu korzy­sta­jąc z trans­mi­sji z nasze­go kościo­ła, lub zupeł­nie indywidualnie.
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie rozaniecdogranic.pl.

 
 

Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

Apel Rady Episkopatu Polski

 
APEL
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO

  1. Dzi­siaj, kie­dy przez nasz kraj prze­ta­cza się fala ulicz­nych pro­te­stów, Papież Fran­ci­szek w cza­sie audien­cji ogól­nej skie­ro­wał waż­ne i zna­czą­ce sło­wa do Pola­ków. Przy­po­mniał w nich św. Jana Paw­ła II, któ­ry „zawsze wzy­wał do szcze­gól­nej miło­ści wobec sła­bych i bez­bron­nych, i do ochro­ny każ­de­go życia ludz­kie­go od poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci”. Sło­wa te wpi­su­ją się w nie­ustan­ne woła­nie Kościo­ła o ochro­nę, tak­że praw­ną, życia każ­de­go czło­wie­ka, rów­nież nie­na­ro­dzo­ne­go, zgod­nie z przy­ka­za­niem „Nie zabijaj”.
  2. Papież Fran­ci­szek pro­sił dzi­siaj Boga, „aby obu­dził w ser­cach wszyst­kich sza­cu­nek dla życia naszych bra­ci, zwłasz­cza naj­słab­szych i bez­bron­nych, i dał siłę tym, któ­rzy je przyj­mu­ją i trosz­czą się o nie, tak­że wte­dy, gdy wyma­ga to hero­icz­nej miło­ści”. Przy­ka­za­nie miło­ści nakła­da na nas waż­ny obo­wią­zek tro­ski, pomo­cy i ochro­ny, któ­rej potrze­bu­ją mat­ki i rodzi­ny przyj­mu­ją­ce i wycho­wu­ją­ce cho­re dzie­ci. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wspól­no­tom i insty­tu­cjom, któ­re od lat to robią i zwra­ca­my się z ape­lem do para­fii, ruchów kato­lic­kich i innych orga­ni­za­cji kościel­nych, o podej­mo­wa­nie kon­kret­nych ini­cja­tyw wycho­dzą­cych naprze­ciw tym, któ­rzy takiej pomo­cy, tak indy­wi­du­al­nej, jak i insty­tu­cjo­nal­nej, potrze­bu­ją i będą potrze­bo­wać. Kościół zawsze będzie opo­wia­dał się za życiem i wspie­rał chro­nią­ce je inicjatywy.
  3. Z wiel­kim bólem obser­wu­je­my eska­la­cję napię­cia spo­łecz­ne­go i agre­sji. Nie­po­ko­jem napa­wa­ją rów­nież wul­gar­ny język, któ­rym posłu­gu­je się część pro­te­stu­ją­cych, nisz­cze­nie mie­nia spo­łecz­ne­go, przy­pad­ki dewa­sta­cji kościo­łów, pro­fa­na­cji miejsc świę­tych czy unie­moż­li­wia­nie spra­wo­wa­nia w nich litur­gii. Wzy­wa­my wszyst­kich do pod­ję­cia rze­czo­we­go dia­lo­gu spo­łecz­ne­go, do wyra­ża­nia poglą­dów bez uży­cia prze­mo­cy i do posza­no­wa­nia god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka. Poli­ty­ków i wszyst­kich uczest­ni­ków deba­ty spo­łecz­nej pro­si­my, w tym dra­ma­tycz­nej cza­sie, o dogłęb­ne ana­li­zo­wa­nie przy­czyn zaist­nia­łej sytu­acji i szu­ka­nie dróg wyj­ścia w duchu praw­dy i dobra wspól­ne­go, bez instru­men­ta­li­zo­wa­nia spraw wia­ry i Kościo­ła. Dzię­ku­je­my dusz­pa­ste­rzom i wszyst­kim wier­nym świec­kim, któ­rzy odważ­nie sta­ją w obro­nie swo­ich kościo­łów. Nikt nie potra­fi lepiej obro­nić Kościo­ła i obiek­tów sakral­nych niż wspól­no­ta wie­rzą­cych. Dzię­ku­je­my tak­że służ­bom porząd­ko­wym. Kościół chce pozo­stać otwar­ty dla wszyst­kich ludzi, nie­za­leż­nie od ich przy­na­leż­no­ści w życiu spo­łecz­nym i politycznym.
  4. Prze­ży­wa­my jed­no­cze­śnie bar­dzo trud­ny czas obostrzeń zwią­za­nych z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. To ogrom­ne wyzwa­nie dla nas wszyst­kich. W imię tro­ski o bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie nie­zmien­nie ape­lu­je­my o soli­dar­ność i prze­strze­ga­nie zasad bez­pie­czeń­stwa sani­tar­ne­go. Wyra­ża­my wdzięcz­ność wszyst­kim służ­bom medycz­nym za ich pra­cę i hero­icz­ne poświęcenie.
  5. Pro­si­my rów­nież wszyst­kich wie­rzą­cych o post, jał­muż­nę i modli­twę o pokój spo­łecz­ny, w inten­cji ochro­ny życia, zakoń­cze­nia trwa­ją­ce­go kry­zy­su, a tak­że o usta­nie roz­wi­ja­ją­cej się pan­de­mii. Prze­ka­zu­je­my tekst modli­twy przy­go­to­wa­nej na ten czas.

Wszyst­kim roda­kom z ser­ca błogosławimy.

Człon­ko­wie Rady Stałej
Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

28 paź­dzier­ni­ka 2020 roku


Źró­dło: https://episkopat.pl/rada-stala-kep-wzywamy-do-dialogu-spolecznego-i-poszanowania-godnosci-kazdego-czlowieka/