Różaniec Do Granic Nieba

Różaniec Do Granic Nieba

Mamy nie­zwy­kle rado­sną infor­ma­cję! Nasza Para­fia włą­cza się w modli­twę „Róża­niec Do Gra­nic Nie­ba”.
Roz­po­czy­na­my się już 1 listo­pa­da i będzie­my trwać do 8 listo­pa­da tego roku.
Zachę­ca­my do wspól­nej modli­twy zaraz po zakoń­cze­niu wie­czor­nej Mszy Świę­tej (oko­ło godzi­ny 19:00 w nie­dzie­le i 18:30 w tygo­dniu), ale może­my też modlić się w domu korzy­sta­jąc z trans­mi­sji z nasze­go kościo­ła, lub zupeł­nie indywidualnie.
Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie rozaniecdogranic.pl.