Petycja w obronie lekcji religii w szkołach

Petycja w obronie lekcji religii w szkołach

Poja­wia­ją­ce w ostat­nim cza­sie donie­sie­nia medial­ne doty­czą­ce pla­no­wa­nych zmian w edu­ka­cji napa­wa­ją nie­po­ko­jem śro­do­wi­ska zwią­za­ne z edu­ka­cją reli­gij­ną w Pol­sce i naszej die­ce­zji. Zapo­wie­dzi doty­czą­ce nie­wli­cza­nia oce­ny z reli­gii do śred­niej, umiesz­cze­nia lek­cji reli­gii na pierw­szych lub ostat­nich lek­cjach oraz reduk­cji licz­by godzin reli­gii do jed­nej lek­cji w tygo­dniu wpro­wa­dza­ją nie­po­kój doty­czą­cy przy­szło­ści naucza­nia reli­gii w Pol­sce. W związ­ku z tym zwra­ca­my się z proś­bą do wszyst­kich o modli­twę i świa­dec­two uka­zu­ją­ce dobro, jakie doko­nu­je się poprzez lek­cje religii.Jak infor­mu­je Mini­ster­stwo: https://www.gov.pl/web/edukacja, do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych odda­no nowe­li­za­cję roz­po­rzą­dze­nia MEN w spra­wie oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy w szko­łach publicz­nych, któ­rych jed­nym z celów jest zaprze­sta­nie wli­cza­nia oce­ny z reli­gii do śred­niej ocen.

Zachę­ca­my więc, aby oso­bi­ście zwra­cać się do MEN. Swo­je sta­no­wi­sko w spra­wie szkol­nej lek­cji reli­gii moż­na prze­słać dro­gą mailo­wą: kancelaria@men.gov.pl lub pocz­tą tra­dy­cyj­ną na adres: Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej al. Jana Chry­stia­na Szu­cha 25, 00–918 Warszawa.

Zwra­ca­my się do rodzi­ców aby kie­ro­wa­li pyta­nia do MEN w obro­nie lek­cji reli­gii przy­po­mi­na­jąc o ich kon­sty­tu­cyj­nym pra­wie do wycho­wa­nia dzie­ci zgod­nie z prze­ko­na­nia­mi wła­sne­go sumienia.

Gło­sem w obro­nie edu­ka­cji reli­gij­nej jest tak­że pety­cja w obro­nie szkol­nej lek­cji reli­gii zor­ga­ni­zo­wa­na przez śro­do­wi­sko świec­kich kate­che­tów. Moż­na ją pod­pi­sać na stro­nie internetowej:
https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow.

Petycja