Renowacja części ołtarza św. Anny Samotrzeć

Renowacja części ołtarza św. Anny Samotrzeć

Zakoń­czo­no reno­wa­cję czę­ści ołta­rza św. Anny Samo­trzeć. Cał­ko­wi­ty koszt: 45 416 zł. Dota­cja któ­rą otrzy­ma­li­śmy na ten cel od Dol­no­ślą­skie­go Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków wyno­si: 40 816 zł.
Bóg zapłać z ofia­ry zło­żo­ne, dzię­ki któ­rym mogli­śmy doko­nać tej reno­wa­cji. W pla­nach mamy rów­nież odre­stau­ro­wa­nie resz­ty ołta­rza oraz całej kaplicy.