Intencje Mszalne (20–27.11.2022)

Nie­dzie­la 20.11.2022
0700
† Andrzej TOMASZEWICZ – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Feliks
 
0900
 • † Józe­fa – 37 r. śm.; +z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY
   
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław ROGOŹNICCY; † z rodziny
 
1200
 • † Ste­fa­nia, Nestor RANCEW; † Hen­ryk ISMANOWICZ
   
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sław RACHOWIECCY; † Julia, Wła­dy­sław RADECCY
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Grze­gorz MISZKIEWICZ – 20 r. śm.; † Dariusz, Regi­na, Franciszek

Ponie­dzia­łek 21.11.2022
0700
† Grze­gorz RADZIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zofia BLASZCZYK – 1 r. śm.; † Marian BŁASZCZYK – 8 r. śm.
 
1800
† Kry­sty­na GOŁĘBIOWSKA – 19 r. śm.

Wto­rek 22.11.2022
0700
O zdro­wie i Boże błog. dla Kuby i całej rodziny
 
1700
† Anna ŻUCHOWSKA; † rodzi­ce: Leoka­dia, Sta­ni­sław ŻUCHOWSCY
 
1800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od Rena­ty i Pio­tra Lis)

Śro­da 23.11.2022
0700
W int. Ks. Pro­bosz­cza Hen­ry­ka, z proś­bą o zdro­wie, opie­kę MB i Boże błog. w dal­szym życiu
 
1700
† Marian­na KĘDZIERSKA (od syna Zeno­na z rodziną)
 
1800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od rodzi­ny Łopu­szyń­skich z Lubina)

Czwar­tek 24.11.2022
0700
† Tade­usz ZAJĄCZKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria PINIUTA – 19 r. śm.; † Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła, Eli­za PINIUTOWIE; † Hele­na BORYSOWSKA
 
1800
† Kazi­mie­ra WITKOWSKA – 33 r. śm.; † z rodziny

Pią­tek 25.11.2022
0700
† Zbi­gniew WAŁĘCKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 • Za Para­fian
   
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – z racji imie­nin
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA (od córki)


Sobo­ta 26.11.2022
0700
† Ste­fan MONKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
W int. Gru­py AA DESIDERATA w 34 r. powstania
 
1800
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Nie­dzie­la 27.11.2022
0700
† Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 2 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA
 
0900
† Anie­la ANDRYNOWSKA – 27 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria
 
1030
† Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Elż­bie­ty i Maria­na z oka­zji 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 15 r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Jani­na KROMPLEWSCY; † Adam, Alber­ty­na WYSZYŃSCY