Intencje Mszalne (19–26.05.2024)

NIEDZIELA 19.05.2024
0700
Karo­li­na – 13 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ

 
1030
Pierw­sza Komu­nia Święta
 
1200
Rocz­ni­ca Pry­mi­cji naszych kapłanów
 
1500
Jan SZAWARYN – 4 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † Aga­ta TWARÓG

Ponie­dzia­łek 20.05.2024
0700
† Sta­ni­sław JAKSZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Hele­na CZOŁOWSKA (od Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa)
 
1700
† Cze­sław, Zofia NOGA; † ich dzie­ci: Ryszard, Gra­ży­na, Bożena
 
1800
† Józe­fa ZGUTKA – 19 r. śm.; † Ste­fan ZGUTKA – 17 r. śm.; † Józef KOCUR; † Mał­go­rza­ta KOSEK; † Sta­ni­sław ZGUTKA

Wte­rek 21.05.2024
0700
† Wie­sła­wa ZAJĄC (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Józef, Fran­ci­szek, Jadwi­ga NOWAK; † z rodziny
 
1800
† Anna, Jerzy PRZYBYŁOWSCY

Śro­da 22.05.2024
0700
† Karol, Vik­to­ria DRÓŻDŻ; † Wła­dy­sła­wa KULIG
 
1700
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI; † rodzi­ce: Maria, Czesław
 
1800
† Jadwi­ga, Zofia, Sta­ni­sław MAJEWSCY

Czwar­tek 23.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła i Boże błog. dla Mariusza
 
1700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Iwo­ny z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. sio­stry Iwo­ny z oka­zji uro­dzin, oraz w int. Ewy i wnucz­ki Oli­wii, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Pią­tek 24.05.2024
0700
† Anna WŁOCH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ger­tru­da WRÓBEL; † rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 25.05.2024
0700
Dzięk­czyn­na za sakra­men­ty chrztu, komu­nii św., spo­wie­dzi, bierz­mo­wa­nia i kapłań­stwa ks. Leszka
 
1800
† Kazi­mierz GULECKI – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


NIEDZIELA 26.05.2024
0700
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH
 
0900
 • † Hali­na ZAJĄC – 1 r. śm.; † Jani­na JASIŃSKA – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin

 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ks. Hen­ry­ka z oka­zji 40 r. świę­ceń kapłań­skich, z proś­bą o Boże błog. i Dary Ducha Świę­te­go w paster­skiej posłudze
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef USS; † Leonar­da, Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (12–19.05.2024)

NIEDZIELA 12.05.2024
0700
† Zdzi­sław KORECKI – 5 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † jego rodzice
 
0900
 • † Jan, Maria; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1200
 1. O zdro­wie i Boże błog. dla Nata­lii
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Zofii RYBICKIEJ w 18 r. uro­dzin, Miko­ła­ja RYBICKIEGO w 5 r. uro­dzin i Marii CENTKOWSKIEJ w 34 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­rii CIEPLIK w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 4. W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 5. O szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Ewy
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

Ponie­dzia­łek 13.05.2024
0700
† Jan MURCHA – 5 r. śm.
 
1700
† Albert BORYSEWICZ – z racji przy­pa­da­ją­cych urodzin
 
1800
W int. Czci­cie­li Mat­ki Bożej Fatimskiej

Wte­rek 14.05.2024
0700
† Kry­sty­na PALEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Marek WIĄCEK; † z rodzi­ny WIĄCEK; † Krzysz­tof FURTAK; † Maciej SZYDŁOWSKI
 
1800
† Maria, Bro­ni­sław MAŁY

Śro­da 15.05.2024
0700
† Zofia CAGAN – 5 r. śm.
 
1700
† Tere­sa ROGOWICZ – 7 r. śm.; † z rodzin: ŁASZEWSKICH, ROGOWICZÓW
 
1800
† Alek­san­der, Jan, Jani­na, Olga, Edward JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 16.05.2024
0700
† Krzysz­tof KLABIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Fran­ci­szek, Fran­cisz­ka, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY
 
1800
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od Zofii i Hen­ry­ka Sta­ni­sław­skich z rodziną)


Pią­tek 17.05.2024
0700
† Roza­lia PRUS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ks. Hen­ryk KONARSKI – 30 r. śm.
 
1800
† Maria SIEKANOWICZ – 1 r. śm.; † Edward SIEKANOWICZ – 15 r. śm.


Sobo­ta 18.05.2024
0700
† Hele­na WIESZELIS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef, Euge­nia TYRAŁA


NIEDZIELA 19.05.2024
0700
Karo­li­na – 13 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ

 
1030
Pierw­sza Komu­nia Święta
 
1200
Rocz­ni­ca Pry­mi­cji naszych kapłanów
 
1500
Jan SZAWARYN – 4 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † Aga­ta TWARÓG

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (05–12.05.2024)

NIEDZIELA 05.05.2024
0700
† z rodzin: DEPERAS, ZAKASZEWSKICH, JAROSZEWICZ, SZYBIAK
 
0900
 • † Boże­na PAWLUK; † Jani­na, Mar­cin POŹNIAK
   
 • † Sta­ni­sła­wa MAMEJ – 2 r. śm.; † Cze­sław, Jan, Kata­rzy­na, Józef MAMEJ; † Józef BANASIEWICZ

 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK
   
 • † Anto­ni, Antonina
 
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Grze­go­rza w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mar­ce­la w 1 r. uro­dzin, oraz w int. Zuzan­ny i Mai oraz rodzi­ców, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Tere­sa MATUSZEWSKA – 1 r. śm.; † Edward MATUSZEWSKI – 35 r. śm.

Ponie­dzia­łek 06.05.2024
0700
† Sta­ni­sław PAWLICZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jadwi­ga PŁÓCIENICZAK – 6 r. śm.
 
1800
† Leoka­dia WYSOCKA; † Józef, Sta­ni­sła­wa; † z rodziny

Wte­rek 07.05.2024
0700
† Ire­na WOŁKOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Elż­bie­ta, Danu­ta, Mał­go­rza­ta (od koleżanek)
 
1800
† Teo­dor RÓŻYCKI – 1 r. śm.; † Kazi­mie­ra RÓŻYCKA

Śro­da 08.05.2024
0700
† Elż­bie­ta BARTYZEL (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od bra­to­wej Ewy z rodziną)
 
1800
† Sta­ni­sław SZORC; † z rodziny

Czwar­tek 09.05.2024
0700
† Bro­ni­sław JANIŚ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­na za uda­ny prze­szczep z proś­bą o dal­sze zdrowie
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 10.05.2024
0700
† Janusz MURAWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii z oka­zji imie­nin i uro­dzin, z proś­bą o Boże błog
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 11.05.2024
0700
† Zdzi­sław DOKŁADAŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA – 6 r. śm.


NIEDZIELA 12.05.2024
0700
† Zdzi­sław KORECKI – 5 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † jego rodzice
 
0900
 • † Jan, Maria; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1200
 1. O zdro­wie i Boże błog. dla Nata­lii
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Zofii RYBICKIEJ w 18 r. uro­dzin, Miko­ła­ja RYBICKIEGO w 5 r. uro­dzin i Marii CENTKOWSKIEJ w 34 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­rii CIEPLIK w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 4. W int. Panu Bogu wiadomej
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (28.04–05.05.2024)

NIEDZIELA 28.04.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Marii RACHONA w 78 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
 • † Cze­sław LECZYCKI – 1 r. śm.
   
 • † Bro­ni­sła­wa STUDZIŃSKA – 15 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wła­dy­sła­wa, Józef SZTUPCE

 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA; † z rodzin: LIBAKO, GRZELKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Zenon ŻŁOBIŃSCY; † z rodziny
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Lidii i Karo­la DUBYNA w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej (od rodzi­ców)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa w 43 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 29.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Leoka­dia ŁUKOWIAK – 1 r. śm.
 
1800
† Robert DEMBIŃSKI (od żony Edy­ty z rodzi­ną i teściowej)

Wte­rek 30.04.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla Justynki

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Marian WOJTASIK (od sąsia­dów z ul. Żeromskiego)

Śro­da 01.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla Stanisława
 
1700
† Hele­na, Jan CYGAN; † Kazi­mierz, Jan, Geno­we­fa TUROWSCY; † z rodziny
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 02.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla całej rodziny
 
1700
† Zyg­munt – 1 r. śm.
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 03.05.2024
0700
† Zofia, Wła­dy­sław, Jan KUKLIS; † Hele­na, Tade­usz, Józef, Jerzy CHRYSTMAN; † z rodzin: KUKLIS, DROZDOWSKICH
 
0900
 • † Jani­na, Anto­ni­na, Wacław CZEKAJ; † Jaro­sław, Roman, Leszek SOCHA
   
 • † Anna GRZELCZAK (od pra­cow­ni­ków Ośrod­ka Reha­bi­li­ta­cji Dzie­ci Niepełnosprawnych)

 
1030
 • † Jani­na, Józef, Edmund CZARNECCY
   
 • † Anie­la – 28 r. śm.; † Jani­na – 8 r. śm.; † rodzi­ce: Wła­dy­sław, Katarzyna
 
1200
Za Ojczy­znę
 
1600
† Maria, Paweł KASPRZYSZYN – 8 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 04.05.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Hen­ryk ARTECH – 5 r. śm.; † Bro­ni­sła­wa ARTECH – 5 r. śm.


NIEDZIELA 05.05.2024
0700
† z rodzin: DEPERAS, ZAKASZEWSKICH, JAROSZEWICZ, SZYBIAK
 
0900
 • † Boże­na PAWLUK; † Jani­na, Mar­cin POŹNIAK
   
 • † Sta­ni­sła­wa MAMEJ – 2 r. śm.; † Cze­sław, Jan, Kata­rzy­na, Józef MAMEJ; † Józef BANASIEWICZ

 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK
   
 • † Anto­ni, Antonina
 
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Grze­go­rza w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mar­ce­la w 1 r. uro­dzin, oraz w int. Zuzan­ny i Mai oraz rodzi­ców, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Tere­sa MATUSZEWSKA – 1 r. śm.; † Edward MATUSZEWSKI – 35 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (21–28.04.2024)

NIEDZIELA 21.04.2024
0700
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 20 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Anie­la DYLEWSKA 
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jac­ka w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­ta i całej rodzi­ny
   
 • Bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski

 
1030
 • † Sta­ni­sław, Emi­lia MIZERA; † z obu stron
   
 • † Tere­sa MAŁECKA – 7 r. śm.; † z rodzin: GAJOWCZYKÓW, MAŁECKICH
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Roman CHUDY – 19 r. śm.; † Anna CHUDA

Ponie­dzia­łek 22.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jaro­sław KRAWIEC
 
1800
† Agniesz­ka, Szy­mon, Maria WOLANIK; † Adam TELEGA

Wte­rek 23.04.2024
0700
Za cięż­ko cho­rych i kona­ją­cych kapła­nów, o łaskę zdro­wia i potrzeb­ne łaski dla wszyst­kich kapłanów

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jerzy KORECKI

Śro­da 24.04.2024
0700
† Robert DEMat­ki Boże­jIŃ­SKI (od rodzin: Negle­rów, Hadasiów)
 
1700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od bra­ta Wal­de­ma­ra z rodziną)
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 25.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska. 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny w 70 r. uro­dzin i Marii w 85 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej, zdro­wie, potrzeb­ne łaski
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Pio­tra z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i dary Ducha Świętego


Pią­tek 26.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 7 r. śm.; † Jacek, Józef; † z rodzin: ZAKASZEWSKICH, SZYBIAK
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 27.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 26 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
 • † Zbi­gniew HRECHOROWICZ – 3 r. śm.; † rodzi­ce: Leonar­da, Euge­niusz
   
 • † Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA


NIEDZIELA 28.04.2024
0700

Dziękczynno–błagalna w int. Marii RACHONA w 78 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej

 
0900
 • † Cze­sław LECZYCKI – 1 r. śm.
   
 • † Bro­ni­sła­wa STUDZIŃSKA – 15 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wła­dy­sła­wa, Józef SZTUPCE

 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA; † z rodzin: LIBAKO, GRZELKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Zenon ŻŁOBIŃSCY; † z rodziny
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Lidii i Karo­la DUBYNA w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej (od rodzi­ców)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa w 43 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (14–21.04.2024)

NIEDZIELA 14.04.2024
0700

† Hele­na WOJNAROWSKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Bogu­mi­ła, Tade­usz WROTKOWSCY
   
 • † Hele­na, Hali­na, Wła­dy­sław MICHALCZAK; † Tere­sa, Józef RYBA; † z rodzin: MICHALCZAK, URBANIAK, RYBA, ZDANOWICZ

 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – 9 r. śm.
   
 • † Jan STRZYŻEWSKI – 38 r. śm.; † z rodzin: STRZYŻEWSKICH, MACHOWIAK, MAŁECKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Mar­ty­ny TUROWSKIEJ w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu.
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny i Jerze­go w 55 r. ślu­bu oraz w int. Agniesz­ki w 50 r. uro­dzin i Sta­ni­sła­wa w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski.
 
1600
† Feli­cja, Bole­sław TROJNIAR; † z rodzi­ny GARGAŁA
 
1800
† Bro­ni­sła­wa, Cze­sław MAŁYGA; † Wik­to­ria, Feliks, Marian­na, Cze­sław RADOJEWSCY

Ponie­dzia­łek 15.04.2024
0700
† Hali­na WOJCIECHOWSKA – 8 r. śm.; † z rodziny
 
1700
† Jan RZĄSA; † dziad­ko­wie, rodzi­ce, rodzeństwo
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.

Wte­rek 16.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od męża Wła­dy­sła­wa, cór­ki Mał­go­rza­ty i syna Marcina)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Cze­sław MARCINIAK; † Geno­we­fa, Hen­ryk JACKOWSCY

Śro­da 17.04.2024
0700
Za żywych i zmarłych
 
1700
† Ade­la, Kon­stan­ty WIŚNIEWSCY; † z rodzi­ny z obu stron
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 18.04.2024
0700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Sta­ni­sła­wy z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski
 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Hele­na, Anto­ni DZIEDZIEJKO; † z rodziny


Pią­tek 19.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Ire­na BUKOWSKA – 5 r. śm.
 
1800
† Hen­ryk NOWICKI – 8 r. śm.; † brat Janusz; † bra­to­wa Elż­bie­ta; † sio­stra Urszu­la; † z rodzi­ny NOWICKICH


Sobo­ta 20.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – 5 r. śm.


NIEDZIELA 21.04.2024
0700
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 20 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Anie­la DYLEWSKA 
 
0900
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Jac­ka w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­ta i całej rodzi­ny
   
 • Bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski

 
1030
 • † Sta­ni­sław, Emi­lia MIZERA; † z obu stron
   
 • † Tere­sa MAŁECKA – 7 r. śm.; † z rodzin: GAJOWCZYKÓW, MAŁECKICH
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Roman CHUDY – 19 r. śm.; † Anna CHUDA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (07–14.04.2024)

NIEDZIELA 07.04.2024
0700
 • † Ste­fan, Leoka­dia KRZYSZCZUK; † Marian­na, Fran­ci­szek DOMAGAŁA
   
 • † Anto­ni SZACHNIEWICZ – 8 r. śm.; † Jani­na SZACHNIEWICZ – 3 r. śm.; † Gra­cjan, Julian­na, Hen­ryk SZACHNIEWICZ
 
0900
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 6 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Wero­ni­ka, Adam SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK; † z tych rodzin

 
1030
 • † Helio­dor; † rodzi­ce: Maria, Helio­dor
   
 • † Damian MROŻEK – 9 r. śm.; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­to­sza w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża IV
 
1800
† Sta­ni­sław, Jani­na KÓZKA; † z rodzin: KÓZKA, MARTYN

Ponie­dzia­łek 08.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
0900
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1700
† Robert DĘBIŃSKI (od sąsia­dów z blo­ku nr 15)
 
1800
Ducho­wa adop­cja dziec­ka poczętego

Wte­rek 09.04.2024
0700
† Ali­cja ŁOPUSZYŃSKA (od sąsia­dów z klat­ki nr 13A)

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodziny

Śro­da 10.04.2024
0700
Za żywych i zmarłych
 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Bole­sław WITKOWSKI

Czwar­tek 11.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Mal­wi­na BORYSEWICZ
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 12.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Sta­ni­sła­wa KAŹMIERCZAK (od Róży XII)
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 13.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Cze­sła­wa, Julian KULCZYŃSCY; † Zyg­munt WILCZYŃSKI; † Anna, Alek­san­dra, Alek­san­der ZDANOWICZ


NIEDZIELA 14.04.2024
0700

† Hele­na WOJNAROWSKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Bogu­mi­ła, Tade­usz WROTKOWSCY
   
 • † Hele­na, Hali­na, Wła­dy­sław MICHALCZAK; † Tere­sa, Józef RYBA; † z rodzin: MICHALCZAK, URBANIAK, RYBA, ZDANOWICZ

 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – 9 r. śm.
   
 • † Jan STRZYŻEWSKI – 38 r. śm.; † z rodzin: STRZYŻEWSKICH, MACHOWIAK, MAŁECKICH
 
1200
 1. Dziękczynno–błagalna w int. Mar­ty­ny TUROWSKIEJ w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu.
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny i Jerze­go w 55 r. ślu­bu oraz w int. Agniesz­ki w 50 r. uro­dzin i Sta­ni­sła­wa w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski.
 
1600
† Feli­cja, Bole­sław TROJNIAR; † z rodzi­ny GARGAŁA
 
1800
† Bro­ni­sła­wa, Cze­sław MAŁYGA; † Wik­to­ria, Feliks, Marian­na, Cze­sław RADOJEWSCY

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (31.03–07.04.2024)

NIEDZIELA
WIELKANOCNA
31.03.2024
0900
 • † Jani­na POŹNIAK – 2 r. śm.; † Alber­ty­na, Adam, Cze­sław WYSZYŃSCY
   
 • † Hele­na – 14 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Jan ROŚLIK; † z rodzi­ny
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
† Ali­na – 3 r. śm.; † Tade­usz – 20 r. śm.; † z rodzin: PUT, ŻŁOBOWSKICH
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jani­na, Józef GAWRON; † Tade­usz TUPTA


Ponie­dzia­łek
WIELKANOCNY
01.04.2024
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef, Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK, SZYMAŃSKICH
 
0900
† Danu­ta MAŚLICH – 1 r. śm.; † Piotr, Maria, Sta­ni­sław, Aniela
 
1030
 • † Anna PODHAJECKA – 3 r. śm.; † Rudolf PODHAJECKI (od wnu­ka Łuka­sza z rodzi­ną)
   
 • † Bar­ba­ra, Zbi­gniew, Jaku­bi­na, Flo­rian BEREZOWSCY
 
1200
† Robert HAŁAŚ – 6 r. śm.
 
1600
† Geno­we­fa, Adam BIELAWA; † Sta­ni­sław, Adam, Feli­cja STANKIEWICZ
 
1800
† Ryszard KIWO – 25 r. śm.; † Wan­da, Ryszard KIWO; † Hen­ryk, Sta­ni­sła­wa KOZDRÓJ; † rodzeństwo

Wte­rek 02.04.2024
0700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
 • † Adam GIEZEK – 4 r. śm.; † Zbi­gniew ZAKASZEWSKI – 10 r. śm.
   
 • † Elż­bie­ta PARTYZEL – mie­siąc od śmierci

Śro­da 03.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria
 
1800
† Maria ZAWISKA

Czwar­tek 04.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Emi­lia, Edmund KUDREWICZ; † z rodziny
 
1800
O powo­ła­nia)


Pią­tek 05.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jan CIOSMAK – 7 r. śm.; † jego rodzi­ce: Jan, Stefania
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 06.04.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.


NIEDZIELA 07.04.2024
0700
 • † Ste­fan, Leoka­dia KRZYSZCZUK; † Marian­na, Fran­ci­szek DOMAGAŁA
   
 • † Anto­ni SZACHNIEWICZ – 8 r. śm.; † Jani­na SZACHNIEWICZ – 3 r. śm.; † Gra­cjan, Julian­na, Hen­ryk SZACHNIEWICZ
 
0900
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 6 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Wero­ni­ka, Adam SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK; † z tych rodzin

 
1030
 • † Helio­dor; † rodzi­ce: Maria, Helio­dor
   
 • † Damian MROŻEK – 9 r. śm.; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­to­sza w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Św. w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża IV
 
1800
† Sta­ni­sław, Jani­na KÓZKA; † z rodzin: KÓZKA, MARTYN

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (24–31.03.2024)

Nie­dzie­la 24.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
† Andrze­li­ka KRYSTKOWIAK – 1 r. śm.
 
1030
 • † Hen­ry­ka, Marian NOWAK; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 30 r. uro­dzin i Karo­li­ny w 26 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Matyl­dy MIKUŚ w 94 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

Ponie­dzia­łek 25.03.2024
0700
† Wan­da KLIMASZEWSKA (od zakła­du pogrze­bo­we­go „Cha­ron”)

 
1700
† Kry­sty­na MOLOCH – 3 r. śm.; † Zbi­gniew MOLOCH
 
1800
† Hali­na MINKOWSKA (od przyjaciół)

Wte­rek 26.03.2024
0700
† Adolf GRADOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Maria, Kazi­mierz ANDRYNOWSCY
 
1800
† Wan­da HERYNG (od Alek­san­dry i Jaro­sła­wa Matec­kich z córką)

Śro­da 27.03.2024
0700
† Ali­cja ŁOPUSZYŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Dariusz GURGUREWICZ
 
1800
† Tere­sa BASTY – z racji uro­dzin; † z rodziny

WIELKI
Czwar­tek 28.03.2024
1900
 • O powo­ła­nia
   
 • † Jadwi­ga, Jan, Krzysz­tof, Tade­usz, Łukasz FARYNA; † Tomasz KOWAL
   
 • † Józe­fa – 24 r. śm.; † Hen­ryk – 38 r. śm. 


WIELKI
Pią­tek 29.03.2024
1900
Litur­gia Męki Pańskiej


WIELKA
Sobo­ta 30.03.2024
2030
 • Za Para­fian
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Oli­wii w 23 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
   
 • † Jan RACHWAŁ 


NIEDZIELA
WIELKANOCNA
31.03.2024
0900
 • † Jani­na POŹNIAK – 2 r. śm.; † Alber­ty­na, Adam, Cze­sław WYSZYŃSCY
   
 • † Hele­na – 14 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, JURGA, MINICH

 
1030
 • † Jan ROŚLIK; † z rodzi­ny
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
† Ali­na – 3 r. śm.; † Tade­usz – 20 r. śm.; † z rodzin: PUT, ŻŁOBOWSKICH
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jani­na, Józef GAWRON; † Tade­usz TUPTA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (17–24.03.2024)

Nie­dzie­la 17.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Anny w 75 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
 • † Józef PAPIEROWSKI; † Bar­ba­ra KRZAK; † z rodzin: KIEŁBOWSKICH, PAPIEROWSKICH
   
 • † z rodzin: BUGAJSKICH, CWYNARÓW, BARAN, PASTURZYŃSKICH
   
 • † rodzi­ce: Józef, Alek­san­dra ŚWIDER; † bra­cia: Fran­ci­szek, Sta­ni­sław; † z rodzi­ny SOZAŃSKICH
 
1030
 • † Felik­sa, Anto­ni ZAKRZEWSCY; † z rodzin: KRUPÓW, WOLAKÓW, MICHALEWICZÓW
   
 • † Tere­sa PLUTA (od sąsiadów)
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sła­wa POSTOŁ – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 18.03.2024
0700
† Marian WOJTASIK (od uczest­ni­ków pogrzebu

 
0900
† Kazi­mie­ra, Hen­ryk STOSIK
 
1800
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • W pew­nej intencji

Wte­rek 19.03.2024
0700
† Rynald DYLEWSKI

 
0900
† Bro­ni­sła­wa, Zyg­munt, Anto­ni ZBYROWSCY
 
1800
 • † Jan RACHWAŁ (od chrze­śni­cy Bar­ba­ry Bachor­skiej i rodzi­ny Świe­rzew­skich)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Hen­ry­ka i Lidii z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

Śro­da 20.03.2024
0700
† Wan­da KLIMASZEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Zofia, Marian BŁASZCZYK; † Wła­dy­sła­wa, Józef KUBIAK
 
1800
 • † Anna, Igna­cy, Zuzan­na, Ambro­ży
   
 • † Tere­sa JUREK – 2 r. śm.; † Anna BARDA – 30 r. śm.; † Józef BARDA – 50 r. śm.

Czwar­tek 21.03.2024
0700
† Robert DEBIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Ste­fan ZIELIŃSKI (od rodzi­ny Sieczka)
 
1800
† Jadwi­ga ĆWIK (od rodzi­ny z Bieszczad)

Pią­tek 22.03.2024
0700
† Sta­ni­sław LEŚKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 23.03.2024
0700
† Zyg­fryd PĘKALA – 1 r. śm.; † Zbi­gniew TUROWSKI – 1 r. śm.
 
1800
† Andrzej UŚCIŁO – 5 r. śm.


Nie­dzie­la 24.03.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
† Andrze­li­ka KRYSTKOWIAK – 1 r. śm.
 
1030
 • † Hen­ry­ka, Marian NOWAK; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 30 r. uro­dzin i Karo­li­ny w 26 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Matyl­dy MIKUŚ w 94 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne