Intencje Mszalne (02–09.10.2022)

Nie­dzie­la 02.10.2022
0700
† Jan, Anna, Emi­lia SURMA; † Miko­łaj, Roza­lia, Wła­dy­sław BARABASZ
 
0900
 • † Michał, Anna, Jani­na KORYLAK; † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY
   
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Micha­li­ny w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Mie­czy­sla­wa w 5 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
 • † Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
   
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Stefan

Ponie­dzia­łek 03.10.2022
0800
† Pau­li­na, Jani­na, Wła­dy­sław; † dziadkowie
 
1700
† Tere­sa, Andrzej BODERA
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska 

Wto­rek 04.10.2022
0800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od Róży III)
 
1700
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Stefania
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska

Śro­da 05.10.2022
0800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 3 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Dzięk­czyn­na za opie­kę nad moimi dzieć­mi, z proś­bą dla nich o miłość, zgo­dę, wza­jem­ną pomoc i wspar­cie w dal­szym życiu 

Czwar­tek 06.10.2022
0700
† Kata­rzy­na KOSZACKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 07.10.2022
0700
† Zofia IDKOWIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 08.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 6 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Cecy­lia JUREWICZ – 4 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; o Boże błog. dla męża, dzie­ci, wnu­ków i prawnuka

Nie­dzie­la 09.10.2022
0700
† Maria, Regi­na, Bro­ni­sław KARKOCHA; † z rodziny
 
0900
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Michał KORYLAK
 
1030
 • † Kry­sty­na KUŁAN – 5 r. śm.; † Wła­dy­sław, Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS
   
 • † Danu­ta TRZPIL – 7 r. śm.; † Ste­fan TRZPIL – 5 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Karo­li­ny DMUCHOWSKIEJ w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Sta­ni­sław KRAWCZYK (od Zdzi­sła­wa Kudy­ba z rodziną)
 
1800
† Lesław SAUTER; † z rodziny

Intencje Mszalne (25.09–02.10.2022)

Nie­dzie­la 25.09.2022
0700
† Mie­czy­sław SAKOWICZ; † dziad­ko­wie: Roza­lia, Syl­we­ster, Wacła­wa, Bolesław
 
0900
 • † Jan SZAWARYN – 25 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY; † Jerzy, Jani­na, Jan LIBAKO
   
 • † Józef, Ele­ono­ra, Ste­fan, Ire­na BANASZKIEWICZ; † Hele­na KACZMAREK; † jej synów
 
1200
 • † Tere­sa LITWIN – 1 r. śm.
   
 • † Hele­na BOGUCKA – 2 r. śm.
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Ryszard GŁOWIAK

Ponie­dzia­łek 26.09.2022
0800
† Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSKA (od Zarzą­du i Pra­cow­ni­ków Powia­to­we­go Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Gostyniu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 26 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 19 r. uro­dzin i w int. Anny i Toma­sza SZEREDY w 2 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Wto­rek 27.09.2022
0800
† Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 27 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jan DZIEMIESZ; † z rodzi­ny; † Wacła­wa, Bole­sław; † z rodziny

Śro­da 28.09.2022
0800
† Sera­fi­na DĘBOWICZ (od Róży XII)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 28 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Kazi­mierz PRZYBYŁOWSKI – 16 r. śm.; † z rodzin: PRZYBYŁOWSKICH, BŁASZCZYKÓW

Czwar­tek 29.09.2022
0700
† Jani­na GORWA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 29 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Bogu­mi­ła NOSAL – 2 r. śm.

Pią­tek 30.09.2022
0700
Dzięk­czyn­na za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże błog. dla całej rodziny
 
1700
† Jan SZAWARYN – 30 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 01.10.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
Inten­cja od Róży VII z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. dla Człon­ków Żywe­go Różań­ca z oka­zji świę­ta Anio­łów Stróżów

Nie­dzie­la 02.10.2022
0700
† Jan, Anna, Emi­lia SURMA; † Miko­łaj, Roza­lia, Wła­dy­sław BARABASZ
 
0900
 • † Michał, Anna, Jani­na KORYLAK; † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY
   
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Micha­li­ny w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Mie­czy­sla­wa w 5 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
 • † Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
   
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Stefan

Intencje Mszalne (18–25.09.2022)

Nie­dzie­la 18.09.2022
0700
 • † Adam WICHŁACZ
   
 • O zdro­wie dla całej rodzi­ny i potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – 4 r. śm.; † Józe­fa BAS; † Micha­li­na, Edward WESOLOWSCY
   
 • † Sta­ni­sław, Ire­ne­usz BANDOCH; † Tekla, Józef MAZUR
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny w 75 r. uro­dzin i Dariu­sa w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii i Paw­ła w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
O zdro­wie dla Arkadiusza
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Jan SZAWARYN – 18 Msza Świę­ta gregoriańska

Ponie­dzia­łek 19.09.2022
0800
 • † Sera­fi­na DĘBOWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • Bła­gal­na o szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji i powrót do peł­ni zdro­wia dla żony
 
1700
† Jan SZAWARYN – 19 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jadwi­ga KARNIA – 1 r. śm.; † z rodzin: KARNIA, CZYŻ

Wto­rek 20.09.2022
0800
† Sta­ni­sław KRAWCZYK (od rodzi­ny Góralczyków)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 20 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Marian­na – 29 r. śm.; † Józef, Mie­czy­sław, Anna, Ste­fan, Anna, Jaro­sław, Eliza

Śro­da 21.09.2022
0800
Za dusze w czyść­cu cierpiące
 
1700
† Wła­dy­sław, Mate­usz CHRÓŚCIEL
 
1800
† Jan SZAWARYN – 21 Msza Świę­ta gregoriańska

Czwar­tek 22.09.2022
0700
† Kazi­mie­ra SOBIECH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 22 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Bogu­mi­ła WNUK – 4 r. śm.; † Miro­sław WNUK – 17 r. śm.

Pią­tek 23.09.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Zdzi­sła­wy w 80 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla niej i jej rodziny
 
1700
† Jan SZAWARYN – 23 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Maria, Sta­ni­sław KOSZOWSCY; † Leonia, Józef MICHALEC

Sobo­ta 24.09.2022
0700
Za dusze w czyść­cu cierpiące
 
1800
† Jan SZAWARYN – 24 Msza Świę­ta gregoriańska

Nie­dzie­la 25.09.2022
0700
† Mie­czy­sław SAKOWICZ; † dziad­ko­wie: Roza­lia, Syl­we­ster, Wacła­wa, Bolesław
 
0900
 • † Jan SZAWARYN – 25 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY; † Jerzy, Jani­na, Jan LIBAKO
   
 • † Józef, Ele­ono­ra, Ste­fan, Ire­na BANASZKIEWICZ; † Hele­na KACZMAREK; † jej synów
 
1200
 • † Tere­sa LITWIN – 1 r. śm.
   
 • † Hele­na BOGUCKA – 2 r. śm.
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Ryszard GŁOWIAK

Intencje Mszalne (04–11.09.2022)

Nie­dzie­la 04.09.2022
0700
† Józef, Gra­ży­na SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
 • † Ste­fan CZYPLIS – 17 r. śm. † Wła­dy­sła­wa CZYPLIS oraz †† z rodzi­ny
   
 • † Pela­gia SZYMKOWIAK – 3 r. śm. †† z rodz. SZYMKOWIAK i CHARUŻYN
 
1030
 • † Kazi­mierz URBANIAK – 19 r. śm.
   
 • † Józef GOŁUCH – 9 r. śm. † Hele­na GOŁUCH
 
1200
 • Pią­ta rocz­ni­ca ślu­bu Nata­lii i Woj­cie­cha oraz 35 r. uro­dzin Woj­cie­cha
   
 • Dziękczynno–błagalna Za Hele­nę i Sta­ni­sła­wa SZCZEPAŃSCY w 40 r. ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i potrzeb­ne łaski
 
1600
Róża IX
 
1800
† Jan SZAWARYN – 4 Msza gregoriańska

Ponie­dzia­łek 05.09.2022
0800
† Adolf KOLMAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 5 Msza gregoriańska
 
1800
† Joan­na, Ste­fa­nia, Michał, Kazi­mierz KŁOPOTOWSCY

Wto­rek 06.09.2022
0800
† Jerzy RYNDAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 6 Msza gregoriańska
 
1800
† Miro­sław FORNALIK – 1 r. śm.; † Jani­na, Wik­tor BUŁYSZKO

Śro­da 07.09.2022
0800
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od żony Zofii)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 7 Msza gregoriańska
 
1800
 • † Julian SMOCZYŃSKI – 4 r. śm.
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. księ­ży i kate­che­tów posłu­gu­ją­cych w naszej para­fii, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Św. w ich posłudze

Czwar­tek 08.09.2022
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 8 Msza gregoriańska
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.09.2022
0700
† Edward HOŁTRA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 9 Msza gregoriańska
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 10.09.2022
0700
† Euge­nia HRYNIEWIECKA (od Róży III)
 
1800
† Jan SZAWARYN – 10 Msza gregoriańska

Nie­dzie­la 11.09.2022
0700
† Tomasz, Mał­go­rza­ta JAKUBIAK; † Anna, Sta­ni­sław SYMULEWICZ
 
0900
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – 11 r. śm.
   
 • † Mie­czy­sław TROJAK – 5 r. śm.
 
1030
 • † Sta­ni­sław GIZICKI – 4 r. śm.
   
 • † Kazi­mierz ROGOWICZ – 11 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZ, ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Anto­ni CHMIELEWSKI – 62 r. śm.
   
 • † Kata­rzy­na JÓZEFIAK – 1 r. śm.; † Edy­ta, Anna LASZCZYŃSKIE; † Hen­ryk BERUS
 
1600
Dzięk­czyn­na z proś­bą o łaskę zdro­wia, Boże błog. dla Bogu­sła­wa, Elż­bie­ty oraz dla dzie­ci i wnucząt
 
1800
† Jan SZAWARYN – 11 Msza gregoriańska

Intencje Mszalne (28.08–04.09.2022)

Nie­dzie­la 28.08.2022
0700
† Jani­na MISZCZYK – 22 r. śm. † Sta­ni­sław MISZCZYK – 32 r. śm †† z rodziny
 
0900
† Leoka­dia POJASEK – kolej­na rocz­ni­ca śm. † Ste­fan POJASEK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w 23 r. ślu­bu Ane­ty i Krzysz­to­fa GRABOWSKICH oraz Anny i Zbi­gnie­wa MIKOLUK
 
1200
Dziękczynno–błagalna w 14 r. ślu­bu Joan­ny i Seba­stia­na KŁYS
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 29.08.2022
0800
† Ryszard GÓRSKI – 3 r. śm.
 
1800
† Kazi­mie­ra Cie­siel­ska – 6 r. śm. oraz †† z rodziny

Wto­rek 30.08.2022
0800
† Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 9 r. śm.
 
1800
† Ste­fa­nia BOGOBOLSKA † Flo­rian oraz †† z rodzi­ny obu stron

Śro­da 31.08.2022
0800
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1800
 • O zdro­wie i szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji dla MARII
   
 • † Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI

Czwar­tek 01.09.2022
0700
† Jan SZAWARYN – 1 Msza gregoriańska
 
1700
† Raj­mund KORDEK z racji imie­nin i urodzin
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 02.09.2022
0700
† Jani­na, Fran­ci­szek BOGDANOWICZ † Hele­na SZYSZKIEWICZ zd. BOGDANOWICZ
 
1700
† Jan SZAWARYN – 2 Msza gregoriańska
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 03.09.2022
0700
I sobo­ta miesiąca
 
1800
† Jan SZAWARYN – 3 Msza gregoriańska

Nie­dzie­la 04.09.2022
0700
† Józef, Gra­ży­na SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
 • † Ste­fan CZYPLIS – 17 r. śm. † Wła­dy­sła­wa CZYPLIS oraz †† z rodzi­ny
   
 • † Pela­gia SZYMKOWIAK – 3 r. śm. †† z rodz. SZYMKOWIAK i CHARUŻYN
 
1030
 • † Kazi­mierz URBANIAK – 19 r. śm.
   
 • † Józef GOŁUCH – 9 r. śm. † Hele­na GOŁUCH
 
1200
 • Pią­ta rocz­ni­ca ślu­bu Nata­lii i Woj­cie­cha oraz 35 r. uro­dzin Woj­cie­cha
   
 • Dziękczynno–błagalna Za Hele­nę i Sta­ni­sła­wa SZCZEPAŃSCY w 40 r. ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i potrzeb­ne łaski
 
1600
Róża IX
 
1800
† Jan SZAWARYN – 4 Msza gregoriańska

Intencje Mszalne (21–28.08.2022)

Nie­dzie­la 21.08.2022
0700
† Alek­san­der ŁUKOWIAK – 14 r. śm. † Józe­fa i Bartłomiej
 
0900
† Sta­ni­sła­wa, Tade­usz oraz †† rodziców
 
1030
† Marian­na KĘDZIERSKA (od chrze­śni­cy Kry­sty­ny z rodziną)
 
1200
W int. Hali­ny i Zdzi­sła­wa w 40 r. Ślu­bu z proś­bą o zdro­wie Boże bło­go­sła­wień­stwo dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1800
 • Za Ojczy­znę, Ojca św. i Rodzi­nę Radio Mary­ja
   
 • W int. Mate­usza Gór­cza­ka w 18 r. urodzin

Ponie­dzia­łek 22.08.2022
0800
† Sta­ni­sław SOKOŁOWSKI – 21 r. śm.
 
1800
† Robert HAŁAŚ

Wto­rek 23.08.2022
0800
† Doro­ta – 1 r. śm † Andrzej NOWICCY
 
1800
† Adam TELEGA – 6 r. śm.

Śro­da 24.08.2022
0800
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1800
† Zofia – 25 r. śm † Rudolf – 34 r. śm. † Juliusz GRABIEC oraz †† z rodz. KALECKICH i HRYNIEWIECKICH

Czwar­tek 25.08.2022
0800
† Anto­ni ZAJĄC – 7 r. śm. oraz †† rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1800
Dzięk­czyn­na z proś­bą o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej z oka­zji urodzin

Pią­tek 26.08.2022
0800
† Zbi­gniew MOCHOL – 2 r. śm. † Kry­sty­na MOCHOL
 
0900
† Alek­san­dra KORECKA – kolej­na rocz­ni­ca śm. † Wan­da, Zdzi­sław, Leontyna
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 27.08.2022
0800
Dziękczynno–błagalna w int. Jolan­ty i Jana CHRYSMAN w 45 r. ślu­bu o potrzeb­ne łaski i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla całej rodziny
 
1800
† Hen­ryk KŁAK † Kazi­mie­ra, Grze­gorz SIWICCY

Nie­dzie­la 28.08.2022
0700
† Jani­na MISZCZYK – 22 r. śm. † Sta­ni­sław MISZCZYK – 32 r. śm †† z rodziny
 
0900
† Leoka­dia POJASEK – kolej­na rocz­ni­ca śm. † Ste­fan POJASEK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w 23 r. ślu­bu Ane­ty i Krzysz­to­fa GRABOWSKICH oraz Anny i Zbi­gnie­wa MIKOLUK
 
1200
Dziękczynno–błagalna w 14 r. ślu­bu Joan­ny i Seba­stia­na KŁYS
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Intencje Mszalne (14–21.08.2022)

Nie­dzie­la 14.08.2022
0700
† Lesław SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
 
1030
† Jan KAŹIMIERCZAK
 
1200
† Jani­na, Jan, Ire­na GUDAJCZYK
 
1800
† Ludwik BARTOSZEWSKI † Kata­rzy­na, Paweł

Ponie­dzia­łek 15.08.2022
0700
† Apo­lo­nia, Sta­ni­sła­wa JACHIMOWICZ † Sta­ni­sła­wa, Wła­dy­sław ŻŁOBIŃSCY
 
0900
Dz. – bł. w int. Danu­ty i Jana z oka­zji zło­tych godów z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nas, naszych dzie­ci, wnu­ków oraz o opie­kę Mat­ki Bożej na dal­sze lata życia oraz o zdro­wie dla Jubilatów
 
1030
W int. 78 rocz­ni­cy uro­dzin oraz z racji imienin
 
1200
Dz. – bł. w int. Urszu­li i Euge­niu­sza z 55 r. Ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Tade­usz STANIEWSKI † Maria, Rudolf PROSIANOWSCY, † Jan JURKÓW

Wto­rek 16.08.2022
0800
† Euge­nia HRYNIEWIECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef – 29r. śm. † Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła, Eli­za PINIUTOWIE

Śro­da 17.08.2022
0800
† Elż­bie­ta ZIELIŃSKA zd. DUL – 3 r. śm. †† z rodziny
 
1800
† Ire­na, Marek – 7 r. śm. WOLAK † Cze­sław WOLAK oraz †† rodzi­ców z obu stron

Czwar­tek 18.08.2022
0800
† Wła­dy­sław, Jani­na, Alfre­da, Grze­go­rza DZIESZKOWSCY
 
1800
Dz. – bł. z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski i proś­bą o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Kata­rzy­ny – 4 r. ur. Szy­mo­na – 1 r. ur. oraz Bar­ba­ry i Grze­go­rza oraz Micha­li­ny i Krzysztofa

Pią­tek 19.08.2022
0800
† Danu­ta WITKOWSKA (od sąsiadki)
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ

Sobo­ta 20.08.2022
0800
† Hali­na, Roman, Urszu­la OWCZARZAK, † Kon­stan­cja, Józef BORUCCY
 
1800
† Zeno­na – 3 r. śm. † Michał – 15 r. śm. Oraz †† Leszek, Adam, Marek, Karo­li­na MICHALEWSCY

Nie­dzie­la 21.08.2022
0700
† Alek­san­der ŁUKOWIAK – 14 r. śm. † Józe­fa i Bartłomiej
 
0900
† Sta­ni­sła­wa, Tade­usz oraz †† rodziców
 
1030
† Marian­na KĘDZIERSKA (od chrze­śni­cy Kry­sty­ny z rodziną)
 
1200
W int. Hali­ny i Zdzi­sła­wa w 40 r. Ślu­bu z proś­bą o zdro­wie Boże bło­go­sła­wień­stwo dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1800
 • Za Ojczy­znę, Ojca św. i Rodzi­nę Radio Mary­ja
   
 • W int. Mate­usza Gór­cza­ka w 18 r. urodzin

Intencje Mszalne (07–14.08.2022)

Nie­dzie­la 07.08.2022
0700
† Szcze­pan, Igna­cy, Anna, Maria WAWRZYNOWICZ; † Anto­ni, Woj­ciech, Joan­na, Jadwi­ga MACHOWIAK
 
0900
† Tade­usz POJASEK – 26 r. śm.
 
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI – kolej­na r. śm.
 
1200
† Geno­we­fa HRYNIEWIECKA (od rodzi­ny Jabłońskich)
 
1800
† Paweł OLEJARNIK – 18r. śm.

Ponie­dzia­łek 08.08.2022
0800
† Tere­sa RADZIŃSKA – 1 r. śm.
 
1800
† Kazi­mierz KOZAKOWSKI – 7 r. śm. † Zbi­gniew MISZCZYŃSKI – 20 r. śm. † Józef MISZCZYŃSKI oraz †† rodzice

Wto­rek 09.08.2022
0800
† Zofia SZKORUDA – od uczest­ni­ków pogrzebu
 
1800
† Paweł – kolej­na r. śm. † Zuzan­na GRYGOROWICZ

Śro­da 10.08.2022
0800
† Anna MACHOWIAK – od uczest­ni­ków pogrzebu
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od wnu­ków i prawnków) 

Czwar­tek 11.08.2022
0800
† Fran­ci­szek ŁAGÓDKA – 1 r. śm. † Maria ŁAGÓDKA
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 12.08.2022
0800
† Łucja DASZKIEWICZ † Euge­nia STYCZYŃSKA
 
1800
WYPOMINIKI

Sobo­ta 13.08.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI
 
1800
W int. Czci­cie­li NMP Fatimskiej

Nie­dzie­la 14.08.2022
0700
† Lesław SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
 
1030
† Jan KAŹIMIERCZAK
 
1200
† Jani­na, Jan, Ire­na GUDAJCZYK
 
1800
† Ludwik BARTOSZEWSKI † Kata­rzy­na, Paweł

Intencje Mszalne (31.07–07.08.2022)

Nie­dzie­la 31.07.2022
0700
† Igna­cy SYMULEWICZ – 45 r. śm.; † Ire­na SYMULEWICZ – 10 r. śm
 
0900
† Kry­sty­na, Jan GIEZEK; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1030
† Tere­sa JAREMOWICZ – 10 r. śm.
 
1200
† Ewa DUDZISZ – 1 r. śm.; † Andrzej DUDZISZ – 2 r. śm.
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 01.08.2022
0800
† Patryk ROKOSZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Bro­ni­sła­wa, Mar­cel ŁUKOWSCY; † Doro­ta, Nor­bert GOŁĄBEK

Wto­rek 02.08.2022
0800
† Jan BALSEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jani­na – 16 r. śm.; † Michał – 13 r. śm

Śro­da 03.08.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jadwi­ga, Euge­niusz BISAGA; † Lucy­na, Andrzej JANS

Czwar­tek 04.08.2022
0800
† Jerzy GÓRSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 05.08.2022
0800
† Mał­go­rza­ta KOSEK – 5 r. śm.; † Józef KOCÓR
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 07.08.2022
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Boże­na KORECKA

Nie­dzie­la 07.08.2022
0700
† Szcze­pan, Igna­cy, Anna, Maria WAWRZYNOWICZ; † Anto­ni, Woj­ciech, Joan­na, Jadwi­ga MACHOWIAK
 
0900
† Tade­usz POJASEK – 26 r. śm.
 
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI – kolej­na r. śm.
 
1200
† Geno­we­fa HRYNIEWIECKA (od rodzi­ny Jabłońskich)
 
1800
† Paweł OLEJARNIK – 18r. śm.

Intencje Mszalne (24–31.07.2022)

Nie­dzie­la 24.07.2022
0700
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – z racji imienin
 
0900
† Hali­na BARDA – 4 r. śm.
 
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 2 r. śm.
 
1200
† Sta­ni­sław BODERA – 11 r. śm.; † Hele­na KARWACKA – 35 r. śm.
 
1800
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 21 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Danu­ta, Jerzy, Aniela

Ponie­dzia­łek 25.07.2022
0800
† Hen­ryk KOŁAKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Olga GOŁĘBIOWSKA – 12 r. śm.; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN

Wto­rek 26.07.2022
0800
Dziękczynno–błagalna w int. synów: Rober­ta w 56 r. uro­dzin i Edwar­da w 55 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA

Śro­da 27.07.2022
0800
† dziad­ko­wie z rodzi­ny ŚWIDER; † rodzi­ce: Hele­na, Leon DĘBOWICZ; † brat: Augu­styn DĘBOWICZ; † z rodzi­ny JANKOWIAK
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Dia­ny i Seba­stia­na STOPKA w 10 r. ślu­bu, w int. Ich syna Alek­san­dra w 3 r. uro­dzin, oraz w int. Krzysz­to­fa z oka­zji imie­nin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Czwar­tek 28.07.2022
0800
† Danu­ta WITKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Vio­let­ta KOROL – 5 r. śm.; † z rodzin: KOROL, ZADORA

Pią­tek 29.07.2022
0800
† Euge­nia TYRALA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 30.07.2022
0800
O nawró­ce­nie dla dzie­ci i wnu­ków, Boże błog., opie­kę MB i wytrwa­nie w wierze
 
1800
† Anna GERTYCH (od córek z rodzinami)

Nie­dzie­la 31.07.2022
0700
† Igna­cy SYMULEWICZ – 45 r. śm.; † Ire­na SYMULEWICZ – 10 r. śm
 
0900
† Kry­sty­na, Jan GIEZEK; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1030
† Tere­sa JAREMOWICZ – 10 r. śm.
 
1200
† Ewa DUDZISZ – 1 r. śm.; † Andrzej DUDZISZ – 2 r. śm.
 
1800
Akcja Kato­lic­ka