Intencje Mszalne (11–18.06.2023)

Sobo­ta 10.06.2023
0730
† Krzysz­tof KASZYCKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 11.06.2023
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Damia­na KUŁANA w 20 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świętego

 
0900
 • † Wan­da ROTKIEWICZ – 6 r. śm.; † rodzi­ce
   
 • † Edmund CHUDY – 8 r. śm.; † Geno­we­fa CHUDA; † Wie­sła­wa, Anto­ni BUDNY
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Pio­tra GŁOWACKICH w 20 r. ślu­bu i Joan­ny i Micha­ła UŚCIŁO w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Proś­ba o Boże błog., zdro­wie dla Rober­ta i jego rodzi­ny, oraz Iwo­ny i jej rodziny
 
1200
W int. ks. Nor­ber­ta z racji imienin
 
1600
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Raj­mund KORDEK – 12 r. śm.

Ponie­dzia­łek 12.06.2023
0700
† Adam ĆWIAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Wła­dy­sław SZEWCZYK – 4 r. śm.; † Ste­fa­nia, Miko­łaj SZEWCZYK; † Walen­ty, Wik­to­ria TWARDOWSCY
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 13.06.2023
0700
† Jacek ADAMUS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej


Śro­da 14.06.2023
0700
Za dusze w czyść­cu cierpiące
 
1700
† Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL – 2 r. śm.; † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 15.06.2023
0700
† Tade­usz ŁUCZKO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 16.06.2023
0700
W int. pra­cow­ni­ków spół­ki Tech­ni­ki Komu­nal­nej TEKOM w Górze, oraz w int. eme­ry­tów, ren­ci­stów oraz tych któ­rzy ode­szli do wieczności
 
1700
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 17.06.2023
0730
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 18.06.2023
0700
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 3 r. śm.
   
 • † Hele­na, Józef ORYSZCZAK; † Miro­sław MISTYGACZ

 
0900
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji imie­nin
   
 • † Geno­we­fa, Adolf, Anie­la, Hen­ryk BIRECCY
 
1030
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław, Anto­ni, Anto­ni­na ROGOŹNICCY; † Maria, SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
   
 • † Pela­gia, Fran­ci­szek, Wal­de­mar, Tomasz SZYMKOWIAK; † Zenon, Szy­mon CHARUŻYN
 
1200
W int. pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska, ren­ci­stów, eme­ry­tów, cho­rych, plan­ta­to­rów, byłych pra­cow­ni­ków oraz za tych co ode­szli do wieczności
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (04–11.06.2023)

Nie­dzie­la 04.06.2023
0700
 • † Jan RZĄSA – 5 r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 2 r. śm.; † Zbi­gniew, Bogu­sław, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR
 
1200
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
 • BIERZMOWANIE
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 05.06.2023
0700
† Bar­tosz ADAMUS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Wła­dy­sła­wa, Hen­ryk NOWAK; † Kry­sty­na, Robert NOWACCY
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 3 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 06.06.2023
0700
† Ryszard SAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 1 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 07.06.2023
0700
† Hele­na BURDZIUK – 3 r. śm.; † Edward BURDZIUK; † Jadwi­ga, Miro­sław CHLIPAŁA; † Jadwi­ga SKRUNDŹ; † Wło­dzi­mierz SIBILAK
 
1700
† Emi­lia JANKOWSKA – 14 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 08.06.2023
BOŻE CIAŁO
0700
† Sta­ni­sła­wa, Cze­sław, Jan, Kata­rzy­na, Józef MAMEJ; † Józef BANASIEWICZ; † Zofia, Jan SZAREK

 
0900
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA – 6 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jani­na JASIŃSKA – 10 r. śm.; † Hali­na ZAJĄC; † rodzi­ce z obu stron
   
 • Ku czci i uwiel­bie­niu Pana Boga w Trój­cy Jedy­ne­go i Prze­naj­święt­sze­go Ser­ca i Krwi Pana Jezusa
 
1200
† Julia, Euge­niusz ŚLIWIŃSCY; † z rodzin: ŚLIWIŃSKICH, HAŁAJEWSKICH
 
1600
 • † Bar­ba­ra DROZDOWSKA – 2 r. śm.; † Jadwi­ga KOZDRÓJ
   
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Jan KUKLA – 3 r. śm.
 
1800
† Aga­ta, Maria, Wło­dzi­mierz LEWICCY; † Jani­na CHANAS

Pią­tek 09.06.2023
0700
† Danu­ta MASLICH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Augu­styn SZABUNIEWICZ
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta 10.06.2023
0730
† Krzysz­tof KASZYCKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 11.06.2023
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Damia­na KUŁANA w 20 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świętego

 
0900
 • † Wan­da ROTKIEWICZ – 6 r. śm.; † rodzi­ce
   
 • † Edmund CHUDY – 8 r. śm.; † Geno­we­fa CHUDA; † Wie­sła­wa, Anto­ni BUDNY
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Pio­tra GŁOWACKICH w 20 r. ślu­bu i Joan­ny i Micha­ła UŚCIŁO w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Proś­ba o Boże błog., zdro­wie dla Rober­ta i jego rodzi­ny, oraz Iwo­ny i jej rodziny
 
1200
W int. ks. Nor­ber­ta z racji imienin
 
1600
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Raj­mund KORDEK – 12 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (28.05–04.06.2023)

Nie­dzie­la 28.05.2023
0700
 • † Anna, Emi­lia, Jan SZURMA; † Roza­lia, Miko­łaj, Wła­dy­sław BARABASZ
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sła­wa, Józef WYSOCCY
   
 • † Ire­na CZYPLIS; † Sio­stra Anna CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Rocz­ni­ca Prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef, Józef, Sta­ni­sła­wa USS; † Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

Ponie­dzia­łek 29.05.2023
0700
† Wła­dy­sław NOWACKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Hen­ry­ka GIBOWSKA – 21 r. śm.; † Dariusz JANASIK – 11 r. śm.
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Kry­sty­na, Jan KOMONIEWSCY; † z rodzin: KOMONIEWSKICH, NOWACKICH


Wto­rek 30.05.2023
0700
† Wan­da WARDZAŁA – 11 r. śm.; † Łucja, Wła­dy­sław WARDZAŁA
 
1700
† Tade­usz MĄCZYŃSKI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 31.05.2023
0700
† Anie­la DYLEWSKA
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mariu­sza TOMASZEWICZA w 50 r. uro­dzin i syna Kac­pra w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i dary Ducha Świętego
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Elż­bie­ty w 55 r. uro­dzin, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go na dal­sze lata życia


Czwar­tek 01.06.2023
0700
† Maria PIEKARNIK
 
1700
† Leonia, Józef, Maria MICHALEC
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 02.06.2023
0700
Za wszyst­kich żywych i zmarłych
 
1700
† Jan KOTWICKI – 4 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 10 r. śm.; † Jadwi­ga KOTWICKA; † z obu stron
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 03.06.2023
0730
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 04.06.2023
0700
 • † Jan RZĄSA – 5 r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 2 r. śm.; † Zbi­gniew, Bogu­sław, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR
 
1200
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
 • BIERZMOWANIE
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (21–28.05.2023)

Nie­dzie­la 21.05.2023
0700
 • † Ste­fan, Józe­fa ZGUTKA; † Mał­go­rza­ta KOSEK
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin
 
1030
 • Pierw­sza Komu­nia Świę­ta
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. ks. Dariu­sza KUŁAN w 25 r. święceń
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Domi­ni­ki w 18 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. cór­ki Zofii ŚLIWIŃSKIEJ i mamy Zofii JADACH z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i wsta­wien­nic­two MB
 
1500
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Cze­sła­wy KRÓL w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i wszel­kie potrzeb­ne łaski
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

Ponie­dzia­łek 22.05.2023
0700
† Edward JASEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Józef, Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Eli­za, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE; † Hele­na BORYSOWSKA; † Euge­nia SZYKSZNIAN
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 23.05.2023
0700
† Edward JASEK (od sąsia­dów z klat­ki 13A, nr 1, 2, 3 i 5)
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Marian­na WOŁOSZYN – z racji imie­nin; † Józef, Mie­czy­sław, Anna, Anna, Eli­za WOŁOSZYN


Śro­da 24.05.2023
0700
† Maria PIEKARNIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bry­gi­da MISZCZYŃSKAI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 25.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Leszek BANDOCH
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. mamy i rodzi­ców, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski


Pią­tek 26.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 26 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 27.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Ger­tru­da WRÓBEL; † jej rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW

Nie­dzie­la 28.05.2023
0700
 • † Anna, Emi­lia, Jan SZURMA; † Roza­lia, Miko­łaj, Wła­dy­sław BARABASZ
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sła­wa, Józef WYSOCCY
   
 • † Ire­na CZYPLIS; † Sio­stra Anna CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Rocz­ni­ca Prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef, Józef, Sta­ni­sła­wa USS; † Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (14–21.05.2023)

Nie­dzie­la 14.05.2023
0700
† Ste­fa­nia HRYNIEWICZ – 13 r. śm.; † Jan HRYNIEWICZ – 34 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 81 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 81 r. śm.; † z rodziny

 
0900
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 14 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jacek ZAKASZEWSKI; † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 6 r. śm.; † z rodzi­ny DEPERAS
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Micha­ła KAŁAWAJ w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty, z proś­bą o dary Ducha Św., opie­kę MB i łaskę zdrowia 
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 15.05.2023
0700
† Hali­na WOJCIECHOWSKA – 7 r. śm.; † rodzi­ce: Jani­na, Sta­ni­sław MISZCZYK
 
1700
† Karo­li­na ŁESZKIW – 12 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, MINICH, JURGA
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 16.05.2023
0700
 
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY


Śro­da 17.05.2023
0700
† Piotr AUGUSTYNIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† ks. Hen­ryk KONARSKI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 18.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Elż­bie­ta, Danu­ta, Małgorzata
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Jac­ka w 60 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­ta, dzie­ci i wnuków


Pią­tek 19.05.2023
0700
† Ade­la, Kon­stan­ty WIŚNIEWSCY; † z rodzin: WIŚNIEWSKICH, KUCZYŃSKICH
 
1700
† Alek­san­der. Olga, Jan, Jani­na, Edward JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta 20.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Józef, Euge­nia TYRAŁA

Nie­dzie­la 21.05.2023
0700
 • † Ste­fan, Józe­fa ZGUTKA; † Mał­go­rza­ta KOSEK
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin
 
1030
 • Pierw­sza Komu­nia Świę­ta
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. ks. Dariu­sza KUŁAN w 25 r. święceń
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Domi­ni­ki w 18 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. cór­ki Zofii ŚLIWIŃSKIEJ i mamy Zofii JADACH z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i wsta­wien­nic­two MB
 
1500
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Cze­sła­wy KRÓL w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i wszel­kie potrzeb­ne łaski
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

MSZAL I KRZYZ -Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (07–14.05.2023)

Nie­dzie­la 07.05.2023
0700
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † pie­lę­gniar­ki i położ­ne oddzia­łu położ­ni­czo – gine­ko­lo­gicz­no –nowo­rod­ko­we­go w Górze: † Tere­sa WRÓBEL, Jadwi­ga TRETER, Sta­ni­sła­wa LINKOWSKA, Kry­sty­na FURMANIAK, Ire­na ŻYWICKA, Wan­da WARDZAŁA, Boże­na WITKOWSKA, Kazi­mie­ra LIS
   
 • † Zenon PUK; † Euge­niusz, Danu­ta WOŁOWICZ
 
1030
 • † Elż­bie­ta, Józef, Maria, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Wero­ni­ka, Leon, Zenon, Maria, Domi­ni­ka BUTKIEWICZ; † z tych rodzin
   
 • † Ele­ono­ra, Józef, Józe­fa, Sta­ni­sław BANASZKIEWICZOWIE; † Hele­na, Anto­ni GÓRALCZYK; † Hele­na, Sta­ni­sław, Wła­dy­sław KACZMAREK
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Józe­fa PILARCZYK w 61 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie 
 
1600
† Jan MURCHA
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 3 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN; † Aga­ta TWARÓG; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 08.05.2023
0700
Za wszyst­kich żywych i zmarłych
 
1700
† Grze­gorz MŁYNARSKI – z racji uro­dzin (od brata)
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 09.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Sta­ni­sław LIPOWICZ; † Sta­ni­sław, Kle­men­ty­na, Miro­sła­wa, Genowefa
 
1800
† Danu­ta JUSKA (od rodzi­ny Skomra).


Śro­da 10.05.2023
0700
† Wie­sław ŻURAWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław SZORC; † z rodzi­ny SZORC
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 11.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Kamil BARDA; † Krzysztof
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 12.05.2023
0700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Szy­mo­na w 6 r. ur., Jago­dy w 4 r. ur. i Dawi­da w 3 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 13.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Nie­dzie­la 14.05.2023
0700
† Ste­fa­nia HRYNIEWICZ – 13 r. śm.; † Jan HRYNIEWICZ – 34 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 81 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 81 r. śm.; † z rodziny

 
0900
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 14 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jacek ZAKASZEWSKI; † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 6 r. śm.; † z rodzi­ny DEPERAS
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Micha­ła KAŁAWAJ w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty, z proś­bą o dary Ducha Św., opie­kę MB i łaskę zdrowia 
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z rodziny

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (30.04–07.05.2023)

Nie­dzie­la 30.04.2023
0700
† Anna, Wła­dy­sław SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Fran­cisz­ka, Andrzej BARTOSZEWSCY
   
 • † Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – 2 r. śm.
 
1030
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Agniesz­ki z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Danu­ty KOŁODZIEJCZYK z oka­zji 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja RĘKOSIEWICZ w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów ich dzie­ci i wnucząt
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† rodzi­ce z obu stron; † mąż: Fran­ci­szek; † sio­stra: Janina

Ponie­dzia­łek 01.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Marian­na KAMIŃSKA; † Danu­ta ORGAS; † Wła­dy­sław BUCZYŃSKI
 
1800
† Danu­ta JUSKA (od rodzi­ny Witkowskich)


Wto­rek 02.05.2023
0700
Za zmar­łych w czyść­cu cierpiących
 
1700
† Zofia, Józef, Jan KANIECCY
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 03.05.2023
0700
† Miro­sław DAMRYCH – 30 r. śm.

 
0900
 • Za Ojczy­znę
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 3 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Bro­ni­sław, Andrzej JODKO; † Jerzy ZIELONKA
 
1030
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mai w 6 r. uro­dzin, Moni­ki w 33 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Ire­ny z oka­zji 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Cze­sław MROWIEC – 20 r. śm.; † Zofia PODGAJNA; † Zbi­gniew LOREK
 
1800
† Kazi­mierz KLACZKOWSKI – kolej­na r. śm.; † rodzice

Czwar­tek 04.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Fran­cisz­ka GRABOWSKA – 24 r. śm.; † Józef, Zbigniew
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 05.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jani­na CZARNECKA – 2 r. śm.; † Józef, Edmund
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 06.05.2023
0730
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 6 Msza Świę­ta gregoriańska

Nie­dzie­la 07.05.2023
0700
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † pie­lę­gniar­ki i położ­ne oddzia­łu położ­ni­czo – gine­ko­lo­gicz­no –nowo­rod­ko­we­go w Górze: † Tere­sa WRÓBEL, Jadwi­ga TRETER, Sta­ni­sła­wa LINKOWSKA, Kry­sty­na FURMANIAK, Ire­na ŻYWICKA, Wan­da WARDZAŁA, Boże­na WITKOWSKA, Kazi­mie­ra LIS
   
 • † Zenon PUK; † Euge­niusz, Danu­ta WOŁOWICZ
 
1030
 • † Elż­bie­ta, Józef, Maria, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Wero­ni­ka, Leon, Zenon, Maria, Domi­ni­ka BUTKIEWICZ; † z tych rodzin
   
 • † Ele­ono­ra, Józef, Józe­fa, Sta­ni­sław BANASZKIEWICZOWIE; † Hele­na, Anto­ni GÓRALCZYK; † Hele­na, Sta­ni­sław, Wła­dy­sław KACZMAREK
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Józe­fa PILARCZYK w 61 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie 
 
1600
† Jan MURCHA
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 3 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN; † Aga­ta TWARÓG; † z rodziny

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (23–30.04.2023)

Nie­dzie­la 23.04.2023
0700
Dzięk­czyn­na z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., wszel­kie potrzeb­ne łaski dla dzie­ci i wnuczki

 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Sta­ni­sła­wa SZCZUREK w 60 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Prze­my­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1030
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Marii i Zbi­gnie­wa PALCZYŃSKICH w 42 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnu­cząt
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nin­ki, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
† Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA
 
1800
† Maria, Paweł KASPRZYSZYN – 7 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Ponie­dzia­łek 24.04.2023
0700
Za wszyst­kich żyją­cych i zmarłych
 
1700
† Hele­na, Wła­dy­sław, Hali­na MICHALCZAK; † Tere­sa, Józef RYBA; † z rodzin: RYBA, ZDANOWICZ
 
1800
† Cze­sła­wa, Julian, Zofia, Jan KULCZYŃSCY; † Zyg­munt WILCZYŃSKI; † Anna, Alek­san­dra, Alek­san­der ZDANOWICZ


Wto­rek 25.04.2023
0700
Za wszyst­kich żyją­cych i zmarłych
 
1700
† Alfons PINIUTA – 38 r. śm.; † z rodzin: PINIUTA, RADOSZKO
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Pio­tra z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i wszel­kie potrzeb­ne łaski


Śro­da 26.04.2023
0700
† Hali­na KULCZYŃSKA (od Róży II)
 
1700
† Józe­fa, Michał TOKARSCY; † z rodziny
 
1800
† Jani­na, Wła­dy­sław, Alfre­da, Grze­gorz DZIESZKOWSCY


Czwar­tek 27.04.2023
0700
† Marian­na SZOSTEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Tere­sa ROGOWICZ – 6 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZÓW, ŁASZEWSKICH
 
1800
† Tade­usz RACHONA (od sąsia­dów: Dmu­chow­skich, Zarzyc­kich, Lisieckiej)


Pią­tek 28.04.2023
0700
† Maria CZOŁOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Danu­ta JUSKA (od Róży III)
 
1800
† Zbi­gniew HREHOROWICZ – 2 r. śm.; † rodzi­ce: Euge­niusz, Leonarda


Sobo­ta 29.04.2023
0730
† Kry­sty­na PILARCZYK (od rodzi­ny Pilar­czy­ków ze Strumiennej)

 
1800
† Jan PROGA; † z rodziny

Nie­dzie­la 30.04.2023
0700
† Anna, Wła­dy­sław SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Fran­cisz­ka, Andrzej BARTOSZEWSCY
   
 • † Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – 2 r. śm.
 
1030
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Agniesz­ki z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Danu­ty KOŁODZIEJCZYK z oka­zji 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja RĘKOSIEWICZ w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów ich dzie­ci i wnucząt
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† rodzi­ce z obu stron; † mąż: Fran­ci­szek; † sio­stra: Janina

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (16–23.04.2023)

Nie­dzie­la
Miło­sier­dzia 16.04.2023
0700
 • † Zofia, Wła­dy­sław, Jan; † z rodzin: KUKLIS, DROZDOWSKICH
   
 • † Marian­na MIKITCZUK – 4 r. śm.; † z rodziny 

 
0900
 • † Maria MACIEJEWSKA – 1 r. śm.; † Maciej MACIEJEWSKI
   
 • † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
 
1030
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław
   
 • † Feli­cja, Bole­sław TROJNIAR; † z rodzi­ny GARGAŁA
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Gra­ży­ny WILCZYŃSKIEJ w 70 r. uro­dzin, Micha­ła WILCZYŃSKIEGO w 14 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Geno­we­fa, Adam BIELAWA; † Sta­ni­sław STANKIEWICZ

Ponie­dzia­łek 17.04.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Micha­ła, z proś­bą o pomyśl­ne zda­nie matu­ry, oraz wybra­nie wła­ści­wej dro­gi życiowej
 
1800
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – 4 r. śm.


Wto­rek 18.04.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Józef ŻYWICKI – 20 r. śm.; † Win­cen­ty, Pau­li­na ŻYWICCY
 
1800
† Hele­na, Anto­ni DZIEDZIEJKO; † z rodziny


Śro­da 19.04.2023
0700
Za wszyst­kich żyją­cych i zmarłych
 
1700
† Jaro­sław KRAWIEC – 2 r. śm.
 
1800
† Józef ŁUPKOWSKI; † rodzi­ce: Tekla, Michał; † z rodziny


Czwar­tek 20.04.2023
0700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Sta­ni­sła­wy z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1700
† Ire­na BUKOWSKA – 4 r. śm.
 
1800
† Hen­ryk NOWICKI – 7 r. śm.; † rodzi­ce; † Elż­bie­ta, Janusz


Pią­tek 21.04.2023
0700
† Anie­la DYLEWSKA
 
1700
† Roman CHUDY – 18 r. śm.; † Anna CHUDY
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 22.04.2023
0730
Za wszyst­kich żyją­cych i zmarłych

 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Sta­ni­sła­wy i Roma­na TUROWSKICH w 50 r. ślu­bu, Huber­ta i Patry­cji w 1 r. ślu­bu, 17 r. uro­dzin Mar­ty­ny, szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Karo­li­ny, oraz zdro­wie dla Poli

Nie­dzie­la 23.04.2023
0700
Dzięk­czyn­na z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., wszel­kie potrzeb­ne łaski dla dzie­ci i wnuczki

 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Sta­ni­sła­wa SZCZUREK w 60 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Prze­my­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1030
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Marii i Zbi­gnie­wa PALCZYŃSKICH w 42 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnu­cząt
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nin­ki, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
† Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA
 
1800
† Maria, Paweł KASPRZYSZYN – 7 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (09–16.04.2023)

Nie­dzie­la
Wiel­ka­noc­na 09.04.2023
0900
 • † Jan CIOSMAK – 6 r. śm.; † rodzi­ce: Ste­fa­nia, Jan
   
 • † Jani­na, Wacław, Anto­ni­na CZEKAJ; † Jaro­sław, Roman SOCHA; † z rodziny 

 
1030
 • † Bro­ni­sła­wa, Zyg­munt, Anto­ni ZBYROWSCY; † Elwi­ra WIŚNIEWSKA
   
 • † z rodzin: BARAN, BUGAJSKICH, PASTUSZYŃSKICH
 
1200
 • † Hen­ryk KIRST – 1 r. śm.; † rodzi­ce: Maria, Marian OSTASZEWSCY; † Kon­stan­cja, Hen­ryk KIRST
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1600
Chrzty
 
1800
† Helio­dor PIEPRZYCKI; † z rodziny

Ponie­dzia­łek
Wiel­ka­noc­ny 10.04.2023
0700
† Hele­na, Tade­usz, Józef, Jerzy; † z rodzin: CHRYSTMAN, URBANOWICZ; † Jadwi­ga LEŚNIAREK
 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Danu­ty i Bole­sła­wa WITKOWSKICH w 52 r. ślu­bu, 75 r. uro­dzin Bole­sła­wa oraz w int. dzie­ci i wnu­ki, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB dla jubi­la­tów i całej rodzi­ny
   
 • † Anna PODHAJECKA – 2 r. śm.; † Rudolf PODHAJECKI – 8 r. śm. (od wnu­ka Łuka­sza z rodziną)

 
1030
 • † Krzysz­tof FURTAK; † Marek WIĄCEK
   
 • O szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Agniesz­ki oraz o zdro­wie dla Szymona
 
1200
 • † Robert HAŁAŚ – 5 r. śm.
   
 • † Anto­ni SZACHNIEWICZ – 7 r. śm.; † Jani­na SZACHNIEWICZ – 2 r. śm.; † Gra­cjan, Julian­na, Hen­ryk SZACHNIEWICZOWIE
 
1600
† Marian­na KAMIŃSKA; † Józef SZAFRANIEC; † Rena­ta MAKAŁOWSKA; † Damian DREWNIKOWSKI
 
1800
† Jani­na GAWRON– 23 r. śm.; † Józef GAWRON – 12 r. śm.


Wto­rek 11.04.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Piotr TRZÓSŁO (od Anny i Woj­cie­cha Trzó­sło z dzieć­mi z Nieznanowic)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa POSTOŁ (od rodzi­ny Kaczmarek)


Śro­da 12.04.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa POSTOŁ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Zdzi­sła­wa w 87 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1800
† Walen­ty ROWBA – 2 r. śm.


Czwar­tek 13.04.2023
0700
† Jan PUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan RZĄSA; † rodzi­ce, rodzeń­stwo, dziadkowie
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 14.04.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Sta­ni­sław SŁOWIKOWSKI (od syna Mar­ka z rodziną)
 
1800
† Piotr TRZÓSŁO (od Iwo­ny i Mar­ka Trzó­sło z dzieć­mi z Sobolowa)


Sobo­ta 15.04.2023
0730
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1800
† Andrzej KLACZKOWSKI; † z rodziny

Nie­dzie­la
Miło­sier­dzia 16.04.2023
0700
 • † Zofia, Wła­dy­sław, Jan; † z rodzin: KUKLIS, DROZDOWSKICH
   
 • † Marian­na MIKITCZUK – 4 r. śm.; † z rodziny 

 
0900
 • † Maria MACIEJEWSKA – 1 r. śm.; † Maciej MACIEJEWSKI
   
 • † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
 
1030
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław
   
 • † Feli­cja, Bole­sław TROJNIAR; † z rodzi­ny GARGAŁA
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Gra­ży­ny WILCZYŃSKIEJ w 70 r. uro­dzin, Micha­ła WILCZYŃSKIEGO w 14 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Geno­we­fa, Adam BIELAWA; † Sta­ni­sław STANKIEWICZ

MSZAL I KRZYZ