Intencje Mszalne (03–10.12.2023)

Sobo­ta 02.12.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1700
W int. Gru­py AA

 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Aniela

Nie­dzie­la 03.12.2023
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 18 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 24 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 13 r. śm.; † Artur – 13 r. śm.
 
0900
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny
 
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Pio­tra w 8 r. uro­dzin i Jaś­ka w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog i potrzeb­ne łaski
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron 
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Jadwi­ga, Ryszard BĘDUCH; † Marian­na KAMIŃSKA

Ponie­dzia­łek 04.12.2023
0700
† Cze­sław CHUDY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Anto­ni, Wła­dy­sław, Jadwi­ga RADOSZKO; † Zuzan­na, Paweł GRYGOROWICZ
 
1800
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – kolej­na r. śm.


Wto­rek 05.12.2023
0700
† Jan BARABASZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Tere­sa, Jerzy NIEWRZAŁ; † z rodziny
 
1800
† Joan­na GIŻYCKA (od sio­stry Syl­wii z rodziną)

Śro­da 06.12.2023
0700
O Boże błog. i żywą wia­rę dla dzie­ci i wnuków
 
1700
† Cze­sław – 9 r. śm.; † Ryszard – 3 r. śm.
 
1800
† Lech GERTYCH; † Anna


Czwar­tek 07.12.2023
0700
† Sta­ni­sław BARNA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od chrzest­nej Lucy­ny z rodziną)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 08.12.2023
0700
W int. Bar­ba­ry z oka­zji imie­nin, w podzię­ko­wa­niu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­szą opie­kę MB, świa­tło Ducha Św. i wypeł­nie­nie się woli Bożej
 
0900
† Jan, Hele­na, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodziny
 
1800
† Maria PODWIŃSKA – 2 r. śm.
 
1800
W int. Agniesz­ki z oka­zji uro­dzin, z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże błog. i wsta­wien­nic­two Mat­ki Bożej


Sobo­ta 09.12.2023
0700
† Julian JAREMOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1800
† Kazi­mierz, Leoka­dia, Nadzie­ja BORYSOWSCY; † z rodzin: BORYSOWSKICH, ĆWIRKÓW, KULÓW

Nie­dzie­la 10.12.2023
0700

† Geno­we­fa CHYB – 1 r. śm.

 
0900
† Cze­sła­wa KALAWAJ – 2 r. śm.
 
1030
† Leoka­dia, Ste­fan PALCZYŃSCY – kolej­na r. śm.; † Marian, Kata­rzy­na PALCZYŃSCY; † Józe­fa, Marian SZULIK; † z rodzi­ny z obu stron
 
1200
† Wło­dzi­mierz ZATOR; † z rodziny
 
1600
† Kata­rzy­na CHRUŚCIEL – 14 r. śm.; † Wła­dy­sław CHRUŚCIEL
 
1800
† Boże­na KĘDZIOREK; † Ire­ne­usz LEWANDOWSKI; † Ada PAWLOWICZ

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (26.11–03.12.2023)

Nie­dzie­la 26.11.2023
0700
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ – 12 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
0900
 • † Anie­la ANDRYNOWSKA – 3 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria, Kazi­mierz
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­lat­ki, dzie­ci, wnucz­ki i całej rodziny
 
1030
 • † Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 3 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA; † z rodzi­ny
   
 • † Alek­san­der ARCHACKI – 15 r. śm.; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Mariu­sza z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB 
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 16 r. śm.; † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 27.11.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Leoka­dia, Wła­dy­sław POPKO; † Roza­lia, Kazi­mierz SZAFRANIEC
 
1800
† Kazi­mie­ra WITKOWSKA – 34 r. śm.; † z rodziny


Wto­rek 28.11.2023
0700
† Leonar­da SILKO (od rodzi­ny Witkowskich)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od sio­stry Kingi)
 
1800
† Andrzej CYNDROWSKI (od sąsia­dów z ul. Rey­mon­ta 20)

Śro­da 29.11.2023
0700
† Józef ZAKASZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Joan­na GIŻYCKA (od wolon­ta­riu­szy „Gra­my dla”)
 
1800
† rodzi­ce: Józef, Hele­na STĘPIEŃ; † bra­cia: Jerzy, Adam STĘPIEŃ; † bra­to­wa Janina


Czwar­tek 30.11.2023
0700
† Anna SOKOŁOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od bab­ci Walerii)
 
1800
† Andrzej UŚCIŁO; † rodzice

Pią­tek 01.12.2023
0700
† Mie­czy­sław GIEMZA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan PASTERZAK – 3 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 02.12.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1700
W int. Gru­py AA

 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Aniela

Nie­dzie­la 03.12.2023
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 18 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 24 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 13 r. śm.; † Artur – 13 r. śm.
 
0900
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny
 
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Pio­tra w 8 r. uro­dzin i Jaś­ka w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog i potrzeb­ne łaski
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron 
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Jadwi­ga, Ryszard BĘDUCH; † Marian­na KAMIŃSKA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (19–26.11.2023)

Nie­dzie­la 19.11.2023
0700
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Hele­na, Michał, Anto­ni DROZDOWSCY
   
 • † Roman FEJA; † z rodziny

 
0900
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław, Anto­ni, Anto­ni­na ROGOŹNICCY; † Maria SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY; † z rodzi­ny; † Zofia SZYMKOWIAK – 10 r. śm.
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 2 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Arka­diu­sza z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­la­ta i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Józef ULMAN – 38 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA

Ponie­dzia­łek 20.11.2023
0700
† Joan­na GIZICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od bra­ta Bartka)
 
1800
† Andrzej TOMASZEWICZ – 26 r. śm.; † z rodzi­ny TOMASZEWICZ


Wto­rek 21.11.2023
0700
† Józef PILARCZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodzin Mat­czak i Brzezińskich)

Śro­da 22.11.2023
0700
† Sta­ni­sław LANGIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Michał KOSIŃSKI – 2 r. śm.; † Roza­lia, Józef GOLICZ; † Ryszard KOSIŃSKI
 
1800
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodzin Gło­wiak i Skomra)


Czwar­tek 23.11.2023
0700
† Zofia HORNATKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zyg­munt CHOCIANOWSKI – 2 r. śm.; † Hali­na BARTUŚ – 39 r. śm.
 
1800
† Zofia BARABASZ (od sio­stry Mary­si z rodziną)

Pią­tek 24.11.2023
0700
† Leonar­da SILKO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria PINIUTA – 20 r. śm.; † Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Eli­za, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE; † Hele­na BORYSOWSKA; † Euge­nia SZYKSZNIAN
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 25.11.2023
0700
† Marek BARNA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 • † Miko­łaj PANKIEWICZ (od synów z rodzi­na­mi)
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA


Nie­dzie­la 26.11.2023
0700
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ – 12 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
0900
 • † Anie­la ANDRYNOWSKA – 3 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria, Kazi­mierz
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­lat­ki, dzie­ci, wnucz­ki i całej rodziny
 
1030
 • † Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 3 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA; † z rodzi­ny
   
 • † Alek­san­der ARCHACKI – 15 r. śm.; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Mariu­sza z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB 
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 16 r. śm.; † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (12–19.11.2023)

Nie­dzie­la 12.11.2023
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; +z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † Sta­ni­sław, Jan, Maria BANDOCH
   
 • † z rodzin: OPATKIEWICZ, BROSZKÓW, IWANICKICH
 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – kolej­na r. śm.; † z rodzin: ARCISZEWSKICH, RATUŚ
   
 • † Marian­na, Józef KLUKOJĆ; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa PANKIEWICZ w 40 r. ślu­bu, oraz w int. cór­ki Agniesz­ki, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Bro­ni­sła­wa, Alek­san­der STUDZIŃSCY; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Wit MAKOŚ – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 13.11.2023
0700
† Hen­ryk BURLIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
W int. Lidii i Mar­ka, z proś­ba o opie­kę Bożą i MB, oraz łaskę zdrowia
 
1800
† Bal­bi­na JASZCZAK (od chrze­śniacz­ki Danu­ty z rodziną)


Wto­rek 14.11.2023
0700
W int. Anny, z proś­bą o Boże błog, dary Ducha Św., opie­kę MB i zdrowie
 
1700
† Edward HOŁTRA – 1 r. śm.; † Geno­we­fa HOŁTRA – 8 r. śm
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Szy­mo­na RODZIEWICZA w 40 r. uro­dzin, z proś­ba o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Śro­da 15.11.2023
0700
† Euge­niusz WYSOKIŃSKI; † Adolf HUGGENBERGER
 
1700
† Jadwi­ga NOWAK – 7 r. śm.; † z rodziny.
 
1800
† Kry­sty­na GOŁĘBIOWSKA – 20 r. śm.


Czwar­tek 16.11.2023
0700
† Andrzej CYNDROWSKI (od dzie­ci i brata)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodziców)
 
1800
Za zmar­łych zgło­szo­nych w tego­rocz­nych wypominkach

Pią­tek 17.11.2023
0700
† Robert OSMOLSKI (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
 
1700
† Wła­dy­sła­wa LEWICKA – 1 r. śm.
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Sio­stry Elż­bie­ty z oka­zji imie­nin, z proś­ba o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Sobo­ta 18.11.2023
0700
† Ire­na KORECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Anna WILGOSIEWICZ; † z rodzin z obu stron

Nie­dzie­la 19.11.2023
0700
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Hele­na, Michał, Anto­ni DROZDOWSCY
   
 • † Roman FEJA; † z rodziny

 
0900
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław, Anto­ni, Anto­ni­na ROGOŹNICCY; † Maria SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY; † z rodzi­ny; † Zofia SZYMKOWIAK – 10 r. śm.
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 2 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Arka­diu­sza z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­la­ta i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Józef ULMAN – 38 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (05–12.11.2023)

Nie­dzie­la 05.11.2023
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 60 r. śm.; † Ire­na SALAMON – 24 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ

 
0900
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † Woj­ciech, Kata­rzy­na LIPIEC
   
 • † Elż­bie­ta KNOP – 1 r. śm.; † Andrzej SKRZYŃSKI – 1 r. śm.
 
1030
 • † Ele­ono­ra, Józef BANASZKIEWICZ; † Dariusz, Bog­dan BARTKOWIAK
   
 • † Bole­sław SOKOŁOWSKI – 12 r. śm.; † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 5 r. śm
 
1200
 • Dzięk­czyn­na z oka­zji 76 r. uro­dzin, podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­wą ope­ra­cję, z proś­bą o Boże błog. i łaskę zdro­wia
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Emil­ki BAKACZ w 2 r. uro­dzin i nowo­na­ro­dzo­nej Julii, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Ele­ono­ra CHUDZICKA – 2 r. śm.

Ponie­dzia­łek 06.11.2023
0700
† Mał­go­rza­ta CZOCHARA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodzi­ny Pojasek)
 
1800
Dziękczynno–błagalna z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog, opie­kę Mat­ki Bożej


Wto­rek 07.11.2023
0700
† Tere­sa BASTY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Marian­na PUK – 1 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI; † rodzi­ce: Maria, Czesław

Śro­da 08.11.2023
0700
† Andrzej CYNDROWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jani­na CZAJEWSKA – 17 r. śm.; † Michał CZAJEWSKI – 14 r. śm.
 
1800
† rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria


Czwar­tek 09.11.2023
0700
† Robert OSMOLSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ – 10 r. śm.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 10.11.2023
0700
† Zofia BARABASZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­na dla Anny
 
1800
Za zmar­łych zgło­szo­nych w tego­rocz­nych wypominkach


Sobo­ta 11.11.2023
0700
† Jerzy RYNDAK (od żony, dzie­ci i wnuczek)
 
1200
Świę­to Niepodległości
 
1800
† Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY; † Alek­san­dra KOWALSKA

Nie­dzie­la 12.11.2023
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; +z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † Sta­ni­sław, Jan, Maria BANDOCH
   
 • † z rodzin: OPATKIEWICZ, BROSZKÓW, IWANICKICH
 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – kolej­na r. śm.; † z rodzin: ARCISZEWSKICH, RATUŚ
   
 • † Marian­na, Józef KLUKOJĆ; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa PANKIEWICZ w 40 r. ślu­bu, oraz w int. cór­ki Agniesz­ki, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Bro­ni­sła­wa, Alek­san­der STUDZIŃSCY; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Wit MAKOŚ – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (29.10–05.11.2023)

Nie­dzie­la 29.10.2023
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 21 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzisław

 
0900
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 1 r. śm.; † Woj­ciech SREBNIAK
 
1030
† Ire­na POJASEK – 29 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja LAWER w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Leszek BANDOCH – 3 r. śm.

Ponie­dzia­łek 30.10.2023
0700
† Maciej WYSZYŃSKI (od ojca chrzest­ne­go z rodziną)
 
1700
† Kata­rzy­na GRZESIAK (od bra­ta­ni­cy z rodziną)
 
1800
† Jani­na, Sta­ni­sław WOJTCZAK


Wto­rek 31.10.2023
0700
† Miko­łaj PANKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Leszek ZBRZEŹNIAK – 2 r. śm.
 
1800
† Wacław CALABA – 6 r. śm.; † Maria, Anto­ni ZAWISCY

Śro­da 01.11.2023
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
0700
Bła­gal­na o mądrych, świę­tych i odważ­nych kapłanów

 
0900
† Zbi­gniew MROŻEK – 10 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Bogu­sław, Damian, Bro­ni­sław, Zofia MROŻEK
 
1030
† z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH, ABUCKICH
 
1230
 • Za pocho­wa­nych na cmen­ta­rzu para­fial­nym
   
 • † Lidia, Tade­usz SZMALEC; † Anie­la, Feliks KOWALSCY
   
 • † Ste­fa­nia, Adolf KOLMAN
 
1800
† Kazi­mierz GULECKI – 10 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Czwar­tek 02.11.2023
0700
† Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKULA; † Hele­na, Michał, Anto­ni DROZDOWSCY
 
1000
Za zmar­łych kapła­nów – cmen­tarz parafialny
 
1700
Za zmar­łych zgło­szo­nych w tego­rocz­nych wypominkach
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 03.11.2023
0700
† Roma­na TANAŚ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Leoka­dia KRZYSZCZUK; † Ste­fan KRZYSZCZUK – 50 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 04.11.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Anie­la ŚMIETANA – 27 r. śm.; † Jani­na ŚMIETANA – 7 r. śm.; † Kata­rzy­na ŚMIETANA; † Wła­dy­sław POLANIAK

Nie­dzie­la 05.11.2023
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 60 r. śm.; † Ire­na SALAMON – 24 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ

 
0900
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † Woj­ciech, Kata­rzy­na LIPIEC
   
 • † Elż­bie­ta KNOP – 1 r. śm.; † Andrzej SKRZYŃSKI – 1 r. śm.
 
1030
 • † Ele­ono­ra, Józef BANASZKIEWICZ; † Dariusz, Bog­dan BARTKOWIAK
   
 • † Bole­sław SOKOŁOWSKI – 12 r. śm.; † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 5 r. śm
 
1200
 • Dzięk­czyn­na z oka­zji 76 r. uro­dzin, podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­wą ope­ra­cję, z proś­bą o Boże błog. i łaskę zdro­wia
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Emil­ki BAKACZ w 2 r. uro­dzin i nowo­na­ro­dzo­nej Julii, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Ele­ono­ra CHUDZICKA – 2 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (22–29.10.2023)

Nie­dzie­la 22.10.2023
0700
W int. Łuka­sza o wytrwa­nie w pod­ję­tej decy­zji, oraz podzię­ko­wa­nie Panu Bogu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Moniki

 
0900
 • † Wie­sław ULMAN – 6 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Hele­na KOTWICKA – 6 r. śm.; † Fran­ci­szek, Marian­na, Józef, Win­cen­ty­na; † Zofia KRUPSKA
 
1030
 • † Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 10 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Anto­ni, Anto­ni­na BANDOCH
 
1200
W int. ks. Łuka­sza z racji imienin
 
1600
† Józe­fa, Wła­dy­sław PIERZKOS; † Marian­na, Paweł KACYKOWSCY; † rodzeń­stwo z obu stron; † w czyść­cu cierpiących
 
1800
† Wie­sław ŻURAWSKI – z racji urodzin

Ponie­dzia­łek 23.10.2023
0700
† Ryszard CISOWSKI (od rodzi­ny Placka)
 
1700
† Fer­dy­nand PTAK – 40 r. śm.; † Miro­sław PTAK – 14 r. śm.
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Jadwi­gi w 67 r. uro­dzin i Anny w 44 r. urodzin


Wto­rek 24.10.2023
0700
† Ryszard CISOWSKI (od rodzi­ny Wichłaczów)
 
1700
† Maria, Hen­ryk, Euge­niusz PÓŁTORAK
 
1800
† Igor RATUSZNIAK – 9 r. śm.

Śro­da 25.10.2023
0700
† Leoka­dia SZOSTAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Wła­dy­sław MACIEJCZAK; † Sabi­na, Alek­san­der MACZUGA; † Cze­sław KAŹMIERSKI; † z rodzin: MACIEJCZAK, DERA, KURPISZ
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Edy­ty i Mariu­sza w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­la­tów i ich dzieci


Czwar­tek 26.10.2023
0700
† Lon­gi­na JANIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Michał, Ste­fa­nia, Kazi­mierz, Lucy­na, Jadwi­ga, Joan­na KŁOPOTOWSCY
 
1800
† Fran­ci­szek ANTKÓW – 13 r. śm.; † rodzi­ce: Piotr, Kse­nia; † Emi­lia, Józef BIELAWSCY; † Kry­sty­na KUŁAN; † Bro­ni­sław ZAMIAR; † Bole­sław ANTKÓW

Pią­tek 27.10.2023
0700
† Bar­ba­ra BARANOWSKA (od cór­ki z rodziną)
 
1700
† Mar­cel, Bro­ni­sła­wa ŁUKOWSCY; † Doro­ta, Nor­bert GOŁĄBEK
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Kata­rzy­ny z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Św. i zdrowie


Sobo­ta 28.10.2023
0700
† Maciej WYSZYŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Wero­ni­ka, Ste­fan RĘKOSIEWICZ; † Marian­na, Win­cen­ty, Kazi­mierz KOWALIŃSCY

Nie­dzie­la 29.10.2023
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 21 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzisław

 
0900
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 1 r. śm.; † Woj­ciech SREBNIAK
 
1030
† Ire­na POJASEK – 29 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja LAWER w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Leszek BANDOCH – 3 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (15–22.10.2023)

Nie­dzie­la 15.10.2023
0700
 • † Marian, Sta­ni­sła­wa FURMANIAK; † z rodzi­ny
   
 • † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Euge­niusz KAMIŃSCY; † Maria, Jan SUCHODOLSCY

 
0900
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Józe­fa, Marian, Miro­sław, Józef, Jerzy, Wie­sła­wa SZULIK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Ewy i Pio­tra w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
Świę­tej Mał­go­rza­ty Marii ALACOQUE
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Bro­ni­sław, Hele­na RUDKIEWICZ; † Bro­ni­sław, Kazi­mie­ra BODERA; † Roman BOTWIN

Ponie­dzia­łek 16.10.2023
0700
† Hali­na ZAJĄC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Wan­da, Fran­ci­szek STOPKA
 
1800
† Tere­sa ROGOWICZ


Wto­rek 17.10.2023
0700
† Hen­ryk WĘGLEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Hali­na, Adolf GIECEWICZ; † dziad­ko­wie z obu stron
 
1800
† Jan, Ali­na, Hele­na, Alek­san­der BORYSOWSCY; † z rodziny

Śro­da 18.10.2023
0700
† Maria SIEKANOWICZ (od Marii Gałgan)
 
1700
† Jan SOKOŁOWSKI – 42 r. śm.; † Józef SOKOŁOWSKI
 
1800
† Zofia, Piotr PACAK; † z rodziny


Czwar­tek 19.10.2023
0700
† Kata­rzy­na GRZESIAK (od rodzi­ny Powroźniaków)
 
1700
† Zofia KALECKA – 26 r. śm.; † Rudolf KALECKI – 35 r. śm.; † z rodzin: KALECKICH, HRYNIEWIECKICH, GRABCÓW
 
1800
† Elż­bie­ta WOLICKA – 2 r. śm.

Pią­tek 20.10.2023
0700
† Maria SIEKANOWICZ (od Jani­ny i Sta­ni­sła­wa Gałgan)
 
1700
† Jan DZIEMIESZ; † z rodzi­ny; † Wacław, Bole­sław; † z rodziny
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 21.10.2023
0700
† Bar­ba­ra BARANOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew, Sta­ni­sław ZBOJNA; † Mie­czy­sław BRONISZ

Nie­dzie­la 22.10.2023
0700
W int. Łuka­sza o wytrwa­nie w pod­ję­tej decy­zji, oraz podzię­ko­wa­nie Panu Bogu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Moniki

 
0900
 • † Wie­sław ULMAN – 6 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Hele­na KOTWICKA – 6 r. śm.; † Fran­ci­szek, Marian­na, Józef, Win­cen­ty­na; † Zofia KRUPSKA
 
1030
 • † Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 10 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Anto­ni, Anto­ni­na BANDOCH
 
1200
W int. ks. Łuka­sza z racji imienin
 
1600
† Józe­fa, Wła­dy­sław PIERZKOS; † Marian­na, Paweł KACYKOWSCY; † rodzeń­stwo z obu stron; † w czyść­cu cierpiących
 
1800
† Wie­sław ŻURAWSKI – z racji urodzin

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (08–15.10.2023)

Nie­dzie­la 08.10.2023
0700
† Piotr ROTKIEWICZ – 38 r. śm.; † rodzice

 
0900
 • † Ryszard SZLAFKA – 5 r. śm.
   
 • † Leszek, Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † z rodzi­ce: Piotr ROTKIEWICZ – 39 r. śm.; † Wan­da ROTKIEWICZ – 7 r. śm.
   
 • † Lesław SAUTER; † z rodziny
 
1200
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Zuzan­ny i Tymo­te­usza w 16 r. uro­dzin, Fili­pa w 13 r. uro­dzin, Anto­ni­ny w 8 r. uro­dzin i Flo­ria­na w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1600
† Kry­sty­na KUŁAN – 6 r. śm.; † Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS
 
1800
† Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY; † Marian­na SAMBOR

Ponie­dzia­łek 09.10.2023
0700
† Hele­na SIELICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Apo­lo­nia, Hele­na, Sta­ni­sław, Józef JACHIMOWICZ; † z całej rodziny
 
1800
† Joan­na, Jani­na STAŃCZYK; † z rodziny


Wto­rek 10.10.2023
0700
† Maria SIEKANOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kata­rzy­na PILARCZYK; † Anna SIEMASZKO
 
1800
† Kata­rzy­na GRZESIUK (od rodzi­ny Krzyw­dów i Biadały)

Śro­da 11.10.2023
0700
Dzięk­czyn­na za uda­ną ope­ra­cję, z proś­bą o potrzeb­ne łaski w 86 r. uro­dzin Marii
 
1700
† Anna ŻŁOBIŃSKA (od syna Zbysz­ka z rodziną)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Leon, Łukasz, Tere­sa BERUS


Czwar­tek 12.10.2023
0700
† Kata­rzy­na GRZESIUK (od bra­ta­ni­cy Joli z rodziną)
 
1700
† Emi­lia SZYMAŃSKA – 4 r. śm.; † Kazi­mie­ra CIESIELSKA; † z rodziny
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 13.10.2023
0700
† Anie­la, Sta­ni­sław; † z rodziny
 
1700
† Michał – 27 r. śm.
 
1800
W int. czci­cie­li MB Fatimskiej


Sobo­ta 14.10.2023
0700
† Adam NIEKRASZEWICZ – 3 r. śm.
 
1800
† Wła­dy­sła­wa, Alfons UŚCIŁO – 14 r. śm.

Nie­dzie­la 15.10.2023
0700
 • † Marian, Sta­ni­sła­wa FURMANIAK; † z rodzi­ny
   
 • † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Euge­niusz KAMIŃSCY; † Maria, Jan SUCHODOLSCY

 
0900
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Józe­fa, Marian, Miro­sław, Józef, Jerzy, Wie­sła­wa SZULIK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Ewy i Pio­tra w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
Świę­tej Mał­go­rza­ty Marii ALACOQUE
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Bro­ni­sław, Hele­na RUDKIEWICZ; † Bro­ni­sław, Kazi­mie­ra BODERA; † Roman BOTWIN

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (01–08.10.2023)

Nie­dzie­la 01.10.2023
0700
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC – 29 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jani­na GUDAJCZYK – 2 r. śm.; † Jan, Ire­na GUDAJCZYK

 
0900
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
   
 • † Michał KORYLAK; † Fran­ci­szek, Bar­ba­ra HAJDUK
 
1030
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
   
 • † Tade­usz FARYNA – 20 r. śm.; † rodzice
 
1200
 • † Sabi­na, Sta­ni­sław ANDRYNOWSCY – 22 r. śm.; +Kazi­mierz MADEJ; † Kon­rad SZCZEPANIAK
   
 • Dzięk­czyn­na za zbiory
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Ste­fan BAZYLEWICZ

Ponie­dzia­łek 02.10.2023
0700
† Wła­dy­sła­wa PASZKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Do Anio­łów Stró­żów (od Róży VII)
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 03.10.2023
0700
† Tere­sa MATUSZEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ (od Jadwi­gi Muszyń­skiej z rodzi­ny Bańkowskich)
 
1800
† Bogu­mi­ła WROTKOWSKA (od Róży X)

Śro­da 04.10.2023
0700
† Kata­rzy­na GRZESIAK (od rodzin Walasz­czy­ków i Wysotów)
 
1700
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY
 
1800
† Edward DASZKIEWICZ (od żony i syna)


Czwar­tek 05.10.2023
0700
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ (od rodzin Wit­ków i Jur­gie­wicz z Niemczy)
 
1700
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 06.10.2023
0700
† Teo­dor RÓŻYCKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Krzysz­tof FURTAK – 1 r. śm.; † Marek WIĄCEK
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 07.10.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Cecy­lia – 5 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; o Boże błog. dla męża, dzie­ci, wnu­ków i pra­wnu­ka, oraz w int. Danu­ty i Paw­ła w 35 r. ślubu

Nie­dzie­la 08.10.2023
0700
† Piotr ROTKIEWICZ – 38 r. śm.; † rodzice

 
0900
 • † Ryszard SZLAFKA – 5 r. śm.
   
 • † Leszek, Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † z rodzi­ce: Piotr ROTKIEWICZ – 39 r. śm.; † Wan­da ROTKIEWICZ – 7 r. śm.
   
 • † Lesław SAUTER; † z rodziny
 
1200
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki w 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dziek­czyn­no-bła­gal­na w int. Zuzan­ny i Tymo­te­usza w 16 r. uro­dzin, Fili­pa w 13 r. uro­dzin, Anto­ni­ny w 8 r. uro­dzin i Flo­ria­na w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1600
† Kry­sty­na KUŁAN – 6 r. śm.; † Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS
 
1800
† Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY; † Marian­na SAMBOR

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne