Intencje Mszalne (19–26.06.2022)

Nie­dzie­la 19.06.2022
0700
 
 
0900
 • † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY; † Bar­ba­ra, Fran­ci­szek HAJDUK
   
 • † Józe­fa ROGOŹNICKA – 5 r. śm.; † Mie­czy­sław ROGOŹNICKI; † z rodziny
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Anny z oka­zji 50 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Ryszar­da w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Pela­gia, Fran­ci­szek, Wal­de­mar, Tomasz SZYMKOWIAK; † Zenon CHARUŻYN

Ponie­dzia­łek 20.06.2022
0700
 
 
1700
 • † Kata­rzy­na KUMANOWSKA – 30 r. śm.; † Józef KUMANOWSKI; † Teo­fi­la KUMANOWSKA; † Apo­lo­nia HURKACZ
   
 • † Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 5 r. śm. (od brata)
 
1800
BIERZMOWANIE

Wto­rek 21.06.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Bog­da­na i Boże­ny MĄCZYŃSKICH w 8 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK

Śro­da 22.06.2022
0700
Dzię­ku­jąc Bogu za dar życia, zdro­wia oraz wszyst­kie otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., opie­kę MB na dal­sze lata życia dla Janiny
 
1700
† Ire­na GODERSKA – 15 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH

Czwar­tek 23.06.2022
0700
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH
 
1700
 • Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go Szkół Pod­sta­wo­wych
   
 • † Zyg­munt SUFRYD – 20 r. śm.; † Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYDOWIE
 
1800
 • † Zbi­gniew DAMRYCH; † Piotr GORTYCH
   
 • W int. Stra­ży Hono­ro­wej i Czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Pią­tek 24.06.2022
0700
 
 
1700
† Jani­na IRZYKOWICZ
 
1800
 

Sobo­ta 25.06.2022
0700
 
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ

Nie­dzie­la 26.06.2022
0700
† Edward, Piotr, Ryszard, Jani­na PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
 
0900
† Wła­dy­sław LUBAS; † rodzi­ce z obu stron
 
1030
† Ire­ne­usz BANDOCH
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Miro­sła­wy i Tade­usza ŻUCHOWSKICH w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Intencje Mszalne (12–19.06.2022)

Nie­dzie­la 12.06.2022
0700
† Józe­fa ZGUTKA – 17 r. śm.; † Ste­fan ZGUTKA – 15 r. śm.; † Józef KOCÓR – 30 r. śm.; † ich rodziców
 
0900
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAK
   
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 2 r. śm.
 
1030
 • † z rodzi­ny ARCISZEWSKICH
   
 • † Felik­sa, Ludwik, Wan­da GOSZTYŁA (od cór­ki i syna z rodzinami)
 
1200
 • W int. Pra­cow­ni­ków cukrow­ni Góra Ślą­ska, byłych pra­cow­ni­ków, eme­ry­tów, ren­ci­stów, cho­rych, plan­ta­to­rów, oraz za tych co ode­szli do wiecz­no­ści
   
 • † Wła­dy­sław DALOWSKI – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny SULOWSKIEJ
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Damia­na KUŁANA w 19 r. ur., Alek­san­dry w 17 r. ur. i Wik­to­rii w 16 r. ur., z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Ponie­dzia­łek 13.06.2022
0700
† Anto­ni­na, Anto­ni, Jani­na, Feliks, Maria, Jan, Piotr
 
1700
† Tade­usz HUZAR (od sąsia­dów spod nr 15)
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Wto­rek 14.06.2022
0700
 
 
1700
† z rodzin: MAŁACZYŃSKICH, RATAJCZAKÓW
 
1800
† Alek­san­der, Jani­na MACKIEWICZ; † Marian, Jan KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA

Śro­da 15.06.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Zofii z oka­zji 80 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 5 r. śm.

BOŻE CIAŁO
Czwar­tek 16.06.2022
0700
 
 
0900
 • Za Para­fian
   
 • † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL – 1 r. śm.
   
 • Ku czci i uwiel­bie­nia Pana Boga w Trój­cy Jedy­ne­go i Prze­naj­święt­szej Krwi i Cia­ła Pana Jezu­sa, i Anio­łów, i Wszyst­kich Świętych
 
1200
Dzięk­czyn­na za odpra­wio­ne nabo­żeń­stwa majo­we w Kru­szyń­cu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., wszel­kie potrzeb­ne łaski dla rodzin i wszyst­kich miesz­kań­ców Kru­szyń­ca, dla kapła­nów naszej Para­fii, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, oraz pokój na Ukra­inie i na całym świe­cie, a tak­że o dar nie­ba dla zmarłych
 
1600
 • † Bar­ba­ra DROZDOWSKA – 1 r. śm.; † Jadwi­ga KOZDRÓJ
   
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Dzięk­czyn­na za otrzy­ma­ne łaski, prze­bła­gal­na za grze­chy z proś­bą o Bożą opie­kę dla rodzi­ny w dal­szym życiu
 
1800
† Jan KOTWICKI – 3 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 9 r. śm.; † z rodzin

Pią­tek 17.06.2022
0700
 
 
1700
† Wła­dy­sław SZEWCZYK – 3 r. śm.; † Ste­fa­nia, Miko­łaj SZEWCZYK; † Wik­to­ria, Walen­ty TWARDOWSCY
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPLAWSKA (od syno­wej Elż­bie­ty z rodziną)

Sobo­ta 18.06.2022
0700
† Jani­na, Wła­dy­sław, Alfre­da, Grze­gorz DZIESZKOWSCY
 
1800
† Mie­czy­sław BRONISZ – 8 r. śm.

Nie­dzie­la 19.06.2022
0700
 
 
0900
 • † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY; † Bar­ba­ra, Fran­ci­szek HAJDUK
   
 • † Józe­fa ROGOŹNICKA – 5 r. śm.; † Mie­czy­sław ROGOŹNICKI; † z rodziny
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Anny z oka­zji 50 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Ryszar­da w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Pela­gia, Fran­ci­szek, Wal­de­mar, Tomasz SZYMKOWIAK; † Zenon CHARUŻYN

Intencje Mszalne (05–12.06.2022)

Nie­dzie­la 05.06.2022
0700
† Jan RZĄSA – 4 r. śm.
 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 1 r. śm.; † Bogu­sław, Damian, Zbi­gniew MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
   
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Jan KUKLA – 2 r. śm.
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wy i Euge­niu­sza KACZMAREK w 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski, oraz o zdro­wie dla Mag­dy
   
 • W int. ks. Nor­ber­ta z oka­zji imienin
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża VI
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Anto­nie­go z oka­zji 65 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Ponie­dzia­łek 06.06.2022
0700
 
 
0900
† Julia, Euge­niusz ŚLIWIŃSCY
 
1700
† Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny
 
1800
† Sta­ni­sław, Józef SŁOMCZYŃSCY; † z rodziny

Wto­rek 07.06.2022
0700
† Tomasz LISOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Kazi­mierz SUTY; † z rodziny
 
1800
† Emi­lia JANKOWSKA – 13 r. śm.

Śro­da 08.06.2022
0700
† Jerzy FURMANIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od syna Mar­ka z rodziną)
 
1800
† Raj­mund KORDEK – 11 r. śm.

Czwar­tek 09.06.2022
0700
 
 
1700
† Edmund CHUDY – 7 r. śm.; † Geno­we­fa CHUDA; † Wie­sła­wa, Anto­ni BUDNY
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 10.06.2022
0700
 
 
1700
† Ste­fa­nia BEDNARZ – 2 r. śm.; † rodzi­ce i siostra
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 11.06.2022
0700
 
 
1800
† Hele­na ORYSZCZAK; † Józef, Miro­sław MISTYGACZ; † Arek KOWALCZYK

Nie­dzie­la 12.06.2022
0700
† Józe­fa ZGUTKA – 17 r. śm.; † Ste­fan ZGUTKA – 15 r. śm.; † Józef KOCÓR – 30 r. śm.; † ich rodziców
 
0900
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAK
   
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 2 r. śm.
 
1030
 • † z rodzi­ny ARCISZEWSKICH
   
 • † Felik­sa, Ludwik, Wan­da GOSZTYŁA (od cór­ki i syna z rodzinami)
 
1200
 • W int. Pra­cow­ni­ków cukrow­ni Góra Ślą­ska, byłych pra­cow­ni­ków, eme­ry­tów, ren­ci­stów, cho­rych, plan­ta­to­rów, oraz za tych co ode­szli do wiecz­no­ści
   
 • † Wła­dy­sław DALOWSKI – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1600
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny SULOWSKIEJ
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Damia­na KUŁANA w 19 r. ur., Alek­san­dry w 17 r. ur. i Wik­to­rii w 16 r. ur., z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Intencje Mszalne (29.05–05.06.2022)

Nie­dzie­la 29.05.2022
0700
† Hen­ry­ka GIBOWSKA – 20 r. śm.; † Dariusz JANASIK – 10 r. śm. 
 
0900
 • † Ire­na KURUC zd. CZYPLIS – 14 r. śm.; † s. Anna CZYPLIS – 17 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
 
1030
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 
1200
Rocz­ni­ca prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

Ponie­dzia­łek 30.05.2022
0700
† Tade­usz MĄCZYŃSKI – 20 r. śm.
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Kry­sty­ny z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Kry­sty­na, Jan KOMONIEWSCY; † z rodzin: KOMONIEWSKICH, NOWACKICH

Wto­rek 31.05.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Bog­da­na MACZYŃSKIEGO z oka­zji 58 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, dary Ducha Św. i opie­kę MB
 
1700
† Anie­la, Wik­tor BUŁYSZKO; † z rodzi­ny; † Kazi­mierz KAJZER; † z rodziny
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Śro­da 01.06.2022
0700
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od syna Edwar­da z rodziną)
 
1800
† Leonia, Józef MICHALEC

Czwar­tek 02.06.2022
0700
 
 
1700
† Mate­usz SZYMUSIAK – 1 r. śm. (od brata)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 03.06.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Dariu­sza w 20 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów i ich dzieci
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 04.06.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Wik­to­ria, Józef, Józef USS; † ich rodzi­ców; † Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO; † ich rodziców

Nie­dzie­la 05.06.2022
0700
† Jan RZĄSA – 4 r. śm.
 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 1 r. śm.; † Bogu­sław, Damian, Zbi­gniew MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
   
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Jan KUKLA – 2 r. śm.
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wy i Euge­niu­sza KACZMAREK w 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski, oraz o zdro­wie dla Mag­dy
   
 • W int. ks. Nor­ber­ta z oka­zji imienin
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża VI
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Anto­nie­go z oka­zji 65 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Intencje Mszalne (22–29.05.2022)

Nie­dzie­la 22.05.2022
0700
 • † Michał, Józe­fa TOKARSCY; † z rodzi­ny
   
 • † Józef TYGIELSKI – 1 r. śm.; † Alek­san­dra TYGIELSKA
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Krzysz­to­fa BYTKIEWICZA z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski (od rodzi­ców i brata)
 
1600
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodzi­ny (od żony)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Marian FURMANIUK

Ponie­dzia­łek 23.05.2022
0700
† Maria MACIEJJEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN; † z rodziny
 
1800
W int. Hele­ny, z proś­bą o dar uzdro­wie­nia i potrzeb­ne łaski

Wto­rek 24.05.2022
0700
† Sta­ni­sła­wa, Geno­we­fa, Sta­ni­sław, Wero­ni­ka, Kazi­mierz, Grażyna
 
1700
† Ire­ne­usz BANDOCH
 
1800
† z rodzin: JANECZEK, SOZAŃSKICH

Śro­da 25.05.2022
0700
† Sabi­na STANISŁAWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ire­na PUŚCIAN; † Walen­ty­na HEWRYCZ; † z rodzi­ny ŚPIĄCZKA
 
1800
† Marian, Wan­da KRYDEL; † Teo­fi­la WOLSKA

Czwar­tek 26.05.2022
0700
† tato: Sta­ni­sław – 69 r. śm; † mama: Anie­la – 35 r. śm.; † z rodzin: WÓJCIK, BURDZIAŁOWSKICH; † Mirek RUTKOWSKI
 
1700
O zdro­wie i Boże błog. dla mamy i rodziców
 
1800
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH

Pią­tek 27.05.2022
0700
 
 
1700
† Leszek BANDOCH – z racji urodzin
 
1800
† Kazi­mierz GULECKI – 9 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Sobo­ta 28.05.2022
0700
† Sabi­na STANISŁAWSKA (od Artu­ra Jung z rodziną)
 
1800
† Ger­tru­da Wró­bel; † jej rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW

Nie­dzie­la 29.05.2022
0700
† Hen­ry­ka GIBOWSKA – 20 r. śm.; † Dariusz JANASIK – 10 r. śm. 
 
0900
 • † Ire­na KURUC zd. CZYPLIS – 14 r. śm.; † s. Anna CZYPLIS – 17 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
 
1030
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 
1200
Rocz­ni­ca prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

Intencje Mszalne (15–22.05.2022)

Nie­dzie­la 15.05.2022
0700
† Ste­fa­nia – 12 r. śm.; † Jan – 33 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 85 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 80 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ
 
0900
 • † Karo­li­na– 11 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Zofia SAGAN
 
1030
 • † Zenon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od syna Andrze­ja z rodzi­ną)
   
 • † Fran­cisz­ka BARTOSZEWSKA – 62 r. śm.
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Hele­na, Jan, Kazi­mierz CYGAN; † Jan, Geno­we­fa TUROWSCY; † rodzeń­stwo; † Miro­sław; † Anto­ni WYSKIEL

Ponie­dzia­łek 16.05.2022
0700
† Fran­ci­szek, Fran­cisz­ka, Tere­sa, Stefania
 
1700
† Andrzej UŚCIŁO; † rodzice
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Micha­ła w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.

Wto­rek 17.05.2022
0700
 
 
1700
† ks. Hen­ryk KONARSKI
 
1800
W int. Panu Bogu wiadomej

Śro­da 18.05.2022
0700
 
 
1700
† Juliusz – 4 r. śm.; † rodzi­ce: Fran­cisz­ka, Marian GRABIEC; † Zofia, Rudolf KALECCY
 
1800
† Alek­san­der, Jan, Olga, Jani­na JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 19.05.2022
0700
† Sta­ni­sła­wa ANTOLAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Łukasz BARŁOŻYK (od kole­ża­nek i kole­gów z pracy)
 
1800
† Sabi­na ROŻKOWSKA; † z rodzin: ROŻKOWSKICH, SAKOWICZ

Pią­tek 20.05.2022
0700
† Grze­gorz DZIESZKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zdzi­sław KORECKI – 3 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † rodzi­ce KORECCY
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 21.05.2022
0700
† Ewa NAPIERAŁA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Leszek BANDOCH

Nie­dzie­la 22.05.2022
0700
 • † Michał, Józe­fa TOKARSCY; † z rodzi­ny
   
 • † Józef TYGIELSKI – 1 r. śm.; † Alek­san­dra TYGIELSKA
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Krzysz­to­fa BYTKIEWICZA z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski (od rodzi­ców i brata)
 
1600
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodzi­ny (od żony)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Marian FURMANIUK

Intencje Mszalne (08–15.05.2022)

Nie­dzie­la 08.05.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK 
 
0900
 • † Zbi­gniew ZBOJNA – 4 r. śm.
   
 • † Grze­gorz MŁYNARSKI; † Ali­cja, Mie­czy­sław WITKOWSCY
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Mie­czy­sław, Zofia DOBRZYŃSCY
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Józe­fa i Anny PILARCZYK z oka­zji 62 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • O zdro­wie, Boże blog. dla Wero­ni­ki i Miłosza
 
1600
Chrzty
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa MUSZYŃSKICH z oka­zji 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków

Ponie­dzia­łek 09.05.2022
0700
† Roman NOWAK – 11 r. śm.
 
1700
† Elż­bie­ta, Danu­ta, Mał­go­rza­ta (od koleżanek)
 
1800
† Sta­ni­sław SZORC; † z rodziny

Wto­rek 10.05.2022
0700
† Hen­ry­ka, Dionizy
 
1700
† Zbi­gniew – 50 r. śm.; † z rodzi­ny KARWACKICH
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od cór­ki Barbary)

Śro­da 11.05.2022
0700
† Hen­ryk KIRST (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Tomasz, Andrzej SIECLA; † z rodzi­ny; † Jani­na, Jan, Fran­ci­szek, Stefania
 
1800
† człon­ko­wie Róży V

Czwar­tek 12.05.2022
0700
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1700
† Szcze­pan ULMAN – 2 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 13.05.2022
0700
† Jani­na, Alek­san­der MACKIEWICZ; † Marian, Jan KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA
 
1700
† Jan, Sta­ni­sła­wa, Anto­ni MURCHA
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Sobo­ta 14.05.2022
0700
 
 
1800
† Lech, Anna GERTYCH; † z rodzi­ny KORCZYŃSKICH

Nie­dzie­la 15.05.2022
0700
† Ste­fa­nia – 12 r. śm.; † Jan – 33 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 85 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 80 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ
 
0900
 • † Karo­li­na– 11 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Zofia SAGAN
 
1030
 • † Zenon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od syna Andrze­ja z rodzi­ną)
   
 • † Fran­cisz­ka BARTOSZEWSKA – 62 r. śm.
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Hele­na, Jan, Kazi­mierz CYGAN; † Jan, Geno­we­fa TUROWSCY; † rodzeń­stwo; † Miro­sław; † Anto­ni WYSKIEL

Intencje Mszalne (01–08.05.2022)

Nie­dzie­la 01.05.2022
0700
Dziękczynno–błagalna
 
0900
† Sta­ni­sław, Alek­san­dra, Kazi­mierz, Fran­ci­szek ŚWIDER; † Hele­na, Bole­sław, Marian, Urszu­la RATAJCZAK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Mai w 5 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Urszu­li i Mie­czy­sła­wa z oka­zji 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuka
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Jani­na GAWRON – 22 r. śm.; † Józef GAWRON – 11 r. śm.

Ponie­dzia­łek 02.05.2022
0700
† Kry­sty­na CZARNECKA (od wnuka)
 
1700
† Zyg­munt KORZENIOWSKI
 
1800
† Maria, Witold GAJDAMOWICZ; † Julia, Michał GRABOWSCY

Wto­rek 03.05.2022
0700
† Jani­na, Wacław, Anto­ni­na CZEKAJ; † z rodziny
 
0900
† Zenon ŻŁOBIŃSKI; † z rodziny
 
1030
† Anna, Zyg­munt WILGOSIEWICZ; † z rodzi­ny z obu stron
 
1200
Za Ojczy­znę
 
1600
† Zofia ZALESKA – 20 r. śm.; † Gra­ży­na TOPOROWSKA – 20 r. śm
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ

Śro­da 04.05.2022
0700
Dzięk­czyn­na z oka­zji 67 r. uro­dzin Kry­sty­ny, w podzię­ko­wa­niu za prze­ży­te lata, z proś­bą o Boże błog. na dal­sze lata życia
 
1700
† Fran­cisz­ka GRABOWSKA; † Józef
 
1800
† Jani­na CZARNECKA – 1 r. śm.

Czwar­tek 05.05.2022
0700
 
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od cór­ki Gra­ży­ny z rodziną)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 06.05.2022
0700
 
 
1700
† Krzysz­tof, Kry­sty­na, Sta­ni­sław GÓRECCY
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 07.05.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z rodziny

Nie­dzie­la 08.05.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK 
 
0900
 • † Zbi­gniew ZBOJNA – 4 r. śm.
   
 • † Grze­gorz MŁYNARSKI; † Ali­cja, Mie­czy­sław WITKOWSCY
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Mie­czy­sław, Zofia DOBRZYŃSCY
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Józe­fa i Anny PILARCZYK z oka­zji 62 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • O zdro­wie, Boże blog. dla Wero­ni­ki i Miłosza
 
1600
Chrzty
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa MUSZYŃSKICH z oka­zji 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków

Intencje Mszalne (24.04–01.05.2022)

Nie­dzie­la MIŁOSIERDZIA 24.04.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Tade­usza i Marii RACHONA z oka­zji 56 r. ślu­bu, 76 r. uro­dzin Marii, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – 1 r. śm. (od dzieci)
 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA
   
 • † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 5 r. śm.; † z rodzin: ZAKASZEWSKICH, SZYBIAK
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa PALCZYŃSKICH z oka­zji 41 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów i rodzi­ny
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Jaku­ba PTAK z oka­zji w 60 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Marian­na KAMIŃSKA; † Danu­ta ORGAS; † Boże­na KĘDZIOREK; † Sta­ni­sław SOCHACKI

Ponie­dzia­łek 25.04.2022
0700
† Kazi­mierz CZERNIAWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Anto­nie­go SYMULEWICZ z oka­zji 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Pio­tra w 55 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Wto­rek 26.04.2022
0700
 
 
1700
O zdro­wie, Boże błog., dary Ducha Św. dla Kon­ra­da i Kamila
 
1800
† Hele­na, Tade­usz, Józef; † z rodzin: CHRYSTMAN, URBANOWICZ; † Jadwi­ga LEŚNIAREK

Śro­da 27.04.2022
0700
 
 
1700
† Anna, Jan GUZIOŁEK; † Piotr GORTYCH
 
1800
† Cze­sła­wa, Julian, Zofia, Jan KULCZYŃSCY; † Zyg­munt WILCZYŃSKI; † Anna, Alek­san­dra, Alek­san­der ZDANOWICZ

Czwar­tek 28.04.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Mak­sy­mi­lia­na w 1 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1800
† Tere­sa ROGOWICZ – 5 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZ, ŁASZEWSKICH

Pią­tek 29.04.2022
0700
 
 
1700
† Maria JANKOWSKA
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 30.04.2022
0700
† Piotr STAROŃ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew HREHOROWICZ – 1 r. śm.

Nie­dzie­la 01.05.2022
0700
Dziękczynno–błagalna
 
0900
† Sta­ni­sław, Alek­san­dra, Kazi­mierz, Fran­ci­szek ŚWIDER; † Hele­na, Bole­sław, Marian, Urszu­la RATAJCZAK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Mai w 5 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Urszu­li i Mie­czy­sła­wa z oka­zji 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuka
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Jani­na GAWRON – 22 r. śm.; † Józef GAWRON – 11 r. śm.

Intencje Mszalne (17–24.04.2022)

Nie­dzie­la WIELKANOCNA 17.04.2022
0900
 • † Anna WICHŁACZ
   
 • † Krzysz­tof TOMASZEWICZ – 3 r. śm.
 
1030
 • † Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
   
 • † Józe­fa, Anto­ni, Gra­ży­na MISIEWICZ
   
 • † Jan WASILEWSKI
 
1200
 • † Feli­cja TROJNIAR – 5 r. śm.; † Bole­sław TROJNIAR – 25 r. śm.; † z rodzi­ny GARGAŁA
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • Dziękczynno–błagalna z oka­zji w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Chrzty
 
1800
† Roman JANDUŁA – 1 r. śm.; † rodzi­ce: Marian­na, Czesław

Ponie­dzia­łek WIELKANOCNY 18.04.2022
0700
† Hali­na WOJCIECHOWSKA – 6 r. śm.; † rodzi­ce: Jani­na, Sta­ni­sław MISZCZYK
 
0900
 • † Jadwi­ga, Ana­sta­zja, Kata­rzy­na, Wła­dy­sław, Adam BIAŁKOWSCY
   
 • † Marian­na, Tere­sa, Wła­dy­sław, Sta­ni­sław, Wacław KĘPISTY; † Hen­ryk, Apo­lo­nia KRUPIŃSCY
 
1030
 • Proś­ba o szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji Oleń­ki, oraz zdro­wie i opie­kę Bożą dla pozo­sta­łych wnu­cząt (od dziad­ków: Bar­ba­ry i Andrze­ja)
   
 • Dzięk­czyn­na za dar życia, z oka­zji uro­dzin Krzysz­to­fa GRABOWSKIEGO, z proś­bą o Boże błog. i wszel­kie potrzeb­ne łaski
 
1200
 • † Jan ROŚLIK; † z rodzi­ny
   
 • † Michał CHRUSZCZ – 15 r. śm.
 
1600
† Sta­ni­sła­wa, Cze­sław MARCINIAK; † Geno­we­fa, Hen­ryk JACKOWSCY
 
1800
† Hele­na, Anto­ni DZIEDZIEJKO; † z rodziny

Wto­rek 19.04.2022
0700
† Jaro­sław KRAWIEC – 1 r. śm.)
 
1700
† Ire­na BUKOWSKA – 3 r. śm.
 
1800
† Zofia, Wła­dy­sław, Jan; † z rodzin: KUKLIS, DROZDOWSKICH

Śro­da 20.04.2022
0700
O zdro­wie, Boże błog. dla Sta­ni­sła­wy z oka­zji urodzin
 
1700
† Hen­ryk NOWICKI – 6 r. śm.; † rodzice
 
1800
† rodzi­ce: Maria, Paweł KASPRZYSZYN – 6 r. śm.

Czwar­tek 21.04.2022
0700
† Alfons PINIUTA – 37 r. śm
 
1700
† Roman CHUDY – 17 r. śm.; † Anna CHUDA
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 22.04.2022
0700
† Roman NOWAK – 11 r. śm.
 
1700
† Wan­da WARDZAŁA – 10 r. śm.; † Łucja, Wła­dy­sław WARDZAŁA
 
1800
† Józef ŁUPKOWSKI; † Tekla, Michał

Sobo­ta 23.04.2022
0700
† Ade­la, Kon­stan­ty WIŚNIEWSCY; † z rodziny
 
1800
 • † Maria, Rudolf PROSIANOWSCY; † Jan JURKÓW
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Tade­usza i Cze­sła­wy z oka­zji 60 r. ślu­bu, 80 r. uro­dzin Tade­usza i 30 r. posłu­gi Tade­usza jako kościel­ne­go, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la MIŁOSIERDZIA 24.04.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Tade­usza i Marii RACHONA z oka­zji 56 r. ślu­bu, 76 r. uro­dzin Marii, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – 1 r. śm. (od dzieci)
 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA
   
 • † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 5 r. śm.; † z rodzin: ZAKASZEWSKICH, SZYBIAK
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa PALCZYŃSKICH z oka­zji 41 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów i rodzi­ny
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Jaku­ba PTAK z oka­zji w 60 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Marian­na KAMIŃSKA; † Danu­ta ORGAS; † Boże­na KĘDZIOREK; † Sta­ni­sław SOCHACKI