Intencje Mszalne (29.01–05.02.2023)

Nie­dzie­la 29.01.2023
0700
 • † Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – w rocz­ni­cę ich uro­dzin
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 1 r. śm.
 
0900
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 2 r. śm.
   
 • † Bogu­sław MROŻEK – 31 r. śm.; † Zbi­gniew, Kazi­mie­ra, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
 
1030
 • † Józe­fa POPŁAWSKA – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron: Zofia, Kazi­mierz, Bro­ni­sła­wa, Adolf
   
 • † Józef PAPIEROWSKI – 11 r. śm.; † z obu stron
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Paweł MANIARA – 18 r. śm.

Ponie­dzia­łek 30.01.2023
0700
† Kry­sty­na JUSZCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Iwo­ny i Wła­dy­sła­wa w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Wto­rek 31.01.2023
0700
† Hali­na SZUMIŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
O szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji i powrót do zdro­wia dla Joanny


Śro­da 01.02.2023
0700
† Anna DASZKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ (od sio­stry Walerii)
 
1800
† Mie­czy­sław KULESZA (od rodzi­ny Jurek i Zając)


Czwar­tek 02.02.2023
0700
† Hali­na SIECLA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Józef ROLNY – 8 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1700
† Woj­ciech SREBNIAK – 3 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK
 
1800
† Maria ŁAGÓDKA – 24 r. śm.; † Fran­ci­szek ŁAGÓDKA; † Sta­ni­sła­wa RZĄSA


Pią­tek 03.02.2023
0700
† Zyg­munt POŹNIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław STĘPIEŃ; † Fran­cisz­ka, Józef URBANIAK
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 04.02.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Jerzy LIBAKO – 14 r. śm.

Nie­dzie­la 05.02.2023
0700
 • † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 1 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Jerzy NIEKRASZ – 4 r. śm.; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ
 
0900
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAK
   
 • † Julian, Wie­sław LEJA
 
1030
 • † Pau­li­na – 8 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
   
 • † Hele­na, Edward EKCHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodziny
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Tere­sy w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – Św. Bernadetty
 
1800
† Wła­dy­sław STEFANÓW

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (22–29.01.2023)

Sobo­ta 21.01.2023
0700
† Anie­la, Rynald DYLEWSCY (od wnuków)
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Karo­la w 32 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., Dary Ducha Świę­te­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la 22.01.2023
0700
 • † Jerzy CHRYSTMAN
   
 • † dziad­ko­wie z rodzin: OWCZARCZAK, JĘDRYCZKA, MARCINIAK, POHL; † Sta­ni­sła­wa, Kazi­mie­ra WALCZAK
 
0900
 • † Michał KORYLAK – 6 r. śm.; † Jan, Anna KORYLAK
   
 • † Boże­na PAWLAK – 2 r. śm.
 
1030
 • † Jan CZOŁOWSKI – 5 r. śm.
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 11 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, Dary Ducha Świę­te­go w jego kapłań­skiej posłudze
 
1600
† Fran­ci­szek, Olga, Kry­sty­na GOŁĘBIOWSCY; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN
 
1800
† Józef GRABOWSKI – 17 r. śm.; † Fran­cisz­ka, Zbigniew

Ponie­dzia­łek 23.01.2023
0700
† Ire­ne­usz LEWANDOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 


Wto­rek 24.01.2023
0700
† Józe­fa SKOMRA; † z rodzi­ny; † rodzi­ce z obu stron
 
1700
 


Śro­da 25.01.2023
0700
† Maria, Kami­la; † z rodziny
 
1700
 


Czwar­tek 26.01.2023
0700
† Anna NOWAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 


Pią­tek 27.01.2023
0700
† Patryk SKOPIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 


Sobo­ta 28.01.2023
0700
† Ali­cja FRANKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Ryszard DĄBROWSKI; † Kata­rzy­na, Wła­dy­sław POLANIAK

Nie­dzie­la 29.01.2023
0700
 • † Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – w rocz­ni­cę ich uro­dzin
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 1 r. śm.
 
0900
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 2 r. śm.
   
 • † Bogu­sław MROŻEK – 31 r. śm.; † Zbi­gniew, Kazi­mie­ra, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
 
1030
 • † Józe­fa POPŁAWSKA – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron: Zofia, Kazi­mierz, Bro­ni­sła­wa, Adolf
   
 • † Józef PAPIEROWSKI – 11 r. śm.; † z obu stron
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Paweł MANIARA – 18 r. śm.

MSZAL I KRZYZ

III NIEDZIELA ZWYKŁA

III NIEDZIELA ZWYKŁA
22 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. Z ini­cja­ty­wy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, prze­ży­wa­my dzi­siaj w całym Koście­le kolej­ną Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Zachę­ca­my do oso­bi­stej lek­tu­ry Pisma Świę­te­go i głę­bo­kiej reflek­sji nad Sło­wem Pana Boga, któ­re kie­ru­je do każ­de­go z nas.
   
 2. Do śro­dy włącz­nie trwa­my na Modli­twie o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku pod hasłem: „Czyń­cie dobro; szu­kaj­cie spra­wie­dli­wo­ści” (por. Iz 1,17). Pro­śmy gor­li­wie Pana Boga o zjed­no­cze­nie wszyst­kich wyznaw­ców Jezu­sa Chry­stu­sa.
   
 3. Przy­po­mi­na­my, że pod­czas trwa­ją­cej kolę­dy, od ponie­dział­ku do piąt­ku nie ma Mszy św. o godz. 1800. Nato­miast od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku powra­ca codzien­na Msza św. o godz. 1700; w ponie­dzia­łek w łącz­no­ści z Nabo­żeń­stwem do Boże­go Miło­sier­dzia a w śro­dę w łącz­no­ści z Nabo­żeń­stwem do NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Zachę­ca­my zatem w tym tygo­dniu do udzia­łu w Eucha­ry­stii bądź o godz. 700 bądź o godz. 1700. Na Mszę św. o godz. 1700 są wol­ne inten­cje.
   
 4. W pią­tek o godz. 1700 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. Za tydzień o godz. 1700 w naszym Domu Kate­che­tycz­nym roz­po­czę­cie nowe­go cyklu Nauk Przed­mał­żeń­skich. Ser­decz­nie zapra­sza­my narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa.
   
 7. Za dwa tygo­dnie, w nie­dzie­lę 5 lute­go pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie świec Dzie­ci Komu­nij­nych z uro­czy­stym odno­wie­niem przez nich przy­rze­czeń wypły­wa­ją­cych z przy­ję­te­go Sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go.
   
 8. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek 23.I.:
   1. ks. ul. Pod­wa­le 9 – 39, nieparzyste;
   2. ks. ul. Pod­wa­le 41 – 51, nieparzyste;
  • śro­da 25.I.:
   1. ks. Pod­wa­le 3 – 7, nieparzyste;
   2. ks. Pod­wa­le 7A – 7D, nieparzyste;
  • czwar­tek 26.I.:
   1. ks. Pod­wa­le 4 – 34, parzy­ste + pl. chro­bre­go 25 – 29;
   2. ks. Naru­to­wi­cza + pl. Chro­bre­go 2 – 22;
  • pią­tek 27.I.:
   1. ks. Pił­sud­skie­go 2 – 22;
   2. ks. Pił­sud­skie­go 23 – 90;
  • sobo­ta 28.I.:
   1. ks. Armii Kra­jo­wej 2 – 63, nieparzyste;
   2. ks. Armii Kra­jo­wej 14 – 46, parzyste.

  Przy­po­mi­na­my, że kolę­da od ponie­dział­ku do piąt­ku roz­po­czy­na się o godz. 1600 a w sobo­ty od godz. 1400.

 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Maria Goź­dzik, lat 88 z Kruszyńca;
  • śp. † Anna Augu­sty­niak, lat 94 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Sta­ni­sław Sło­wi­kow­ski, lat 93 z ul. Iwaszkiewicza;
  • śp. † Tade­usz Racho­na, lat 80 z ul. Tylnej;
  • śp. † Hali­na Kul­czyń­ska, lat 86 z ul. Dworcowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA

Intencje Mszalne (15–22.01.2023)

Sobo­ta 14.01.2023
0700
† Zofia URBANIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Roman, Hali­na, Hen­ryk KŁAK; † Marian­na CZERW; † z rodziny

Nie­dzie­la 15.01.2023
0700
 • † Mie­czy­sław KŁÓDKOWSKI; † z rodzi­ny
   
 • † Geno­we­fa SŁONECKA–KALISTER (od sio­stry z rodziną)
 
0900
 • † z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
   
 • † Wła­dy­sła­wa DUL–LEWICKA (od kole­żan­ki Marii)
 
1030
 • † Hele­na KUCHARSKA; † z rodzin: KUCHARSKICH, JARUGÓW
   
 • † Felik­sa ZAKRZEWSKA – 60 r. śm.; † Anto­ni ZAKRZEWSKI; † Kazi­mie­ra, Ire­na, Maria, Józef, Marcjanna
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Edy­ty w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB dla niej i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Krzysz­tof FURTAK (od Danie­la i Anny Wią­cek z rodziną)

Ponie­dzia­łek 16.01.2023
0700
† Maria WILKIEWICZ (od Stra­ży Honorowej)


Wto­rek 17.01.2023
0700
† Anie­la – z oka­zji uro­dzin (od męża, dzie­ci i wnuków)


Śro­da 18.01.2023
0700
† człon­ki­nie i zela­tor­kę Róży V, oraz o zdro­wie i siły dla Marii POJASEK 


Czwar­tek 19.01.2023
0700
† Krzysz­tof IDZIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Pią­tek 20.01.2023
0700
† Bro­ni­sła­wa CZOP (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Sobo­ta 21.01.2023
0700
† Anie­la, Rynald DYLEWSCY (od wnuków)
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Karo­la w 32 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., Dary Ducha Świę­te­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la 22.01.2023
0700
 • † Jerzy CHRYSTMAN
   
 • † dziad­ko­wie z rodzin: OWCZARCZAK, JĘDRYCZKA, MARCINIAK, POHL; † Sta­ni­sła­wa, Kazi­mie­ra WALCZAK
 
0900
 • † Michał KORYLAK – 6 r. śm.; † Jan, Anna KORYLAK
   
 • † Boże­na PAWLAK – 2 r. śm.
 
1030
 • † Jan CZOŁOWSKI – 5 r. śm.
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 11 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, Dary Ducha Świę­te­go w jego kapłań­skiej posłudze
 
1600
† Fran­ci­szek, Olga, Kry­sty­na GOŁĘBIOWSCY; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN
 
1800
† Józef GRABOWSKI – 17 r. śm.; † Fran­cisz­ka, Zbigniew

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (08–15.01.2023)

Nie­dzie­la 08.01.2023
0700
 • † Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Wią­cek Andrze­ja i Kry­sty­ny z rodzi­ną)
   
 • † Domi­nik ZARZYCKI – 25 r. śm.
 
0900
 • † Ste­fa­nia, Adolf KOLMAN (od sąsia­dów Ali­cji i Jerze­go)
   
 • † Geno­we­fa, Józef CHYB; † Wła­dy­sław, Fran­cisz­ka ŚLUSARCZYK
 
1030
 • † Kazi­mie­ra, Michał MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH
   
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bro­ni­sła­wa w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1600
† Sta­ni­sła­wa, Alek­san­dra, Anna, Cze­sław NOWAK
 
1800
† Alek­san­dra, Rafał, Jan MATEJA; † z rodzin: MATEJÓW, LEJÓW

Ponie­dzia­łek 09.01.2023
0700
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • † Maria, Anto­ni ZAWISCY


Wto­rek 10.01.2023
0700
† Sta­ni­sław ĆWIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Śro­da 11.01.2023
0700
† Hali­na STAŃCZUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Czwar­tek 12.01.2023
0700
† Maria WILKIEWICZ (od Róży III)


Pią­tek 13.01.2023
0700
 • Wyna­gra­dza­ją­ca za wyrzą­dzo­ne krzyw­dy Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakra­men­cie
   
 • † Jerzy, Elż­bie­ta KORECCY


Sobo­ta 14.01.2023
0700
† Zofia URBANIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Roman, Hali­na, Hen­ryk KŁAK; † Marian­na CZERW; † z rodziny

Nie­dzie­la 15.01.2023
0700
 • † Mie­czy­sław KŁÓDKOWSKI; † z rodzi­ny
   
 • † Geno­we­fa SŁONECKA–KALISTER (od sio­stry z rodziną)
 
0900
 • † z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
   
 • † Wła­dy­sła­wa DUL–LEWICKA (od kole­żan­ki Marii)
 
1030
 • † Hele­na KUCHARSKA; † z rodzin: KUCHARSKICH, JARUGÓW
   
 • † Felik­sa ZAKRZEWSKA – 60 r. śm.; † Anto­ni ZAKRZEWSKI; † Kazi­mie­ra, Ire­na, Maria, Józef, Marcjanna
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Edy­ty w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB dla niej i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Krzysz­tof FURTAK (od Danie­la i Anny Wią­cek z rodziną)

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (01–08.01.2023)

Nie­dzie­la 01.01.2023
0900
 • † Bar­tosz – 8 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Maria, Cze­sław, Helio­dor; † z rodzin: KĘDZIERSKICH, SKOWROŃSKICH, PIEPRZYCKICH
 
1030
† Hen­ry­ka ZAŁUPSKA – 17 r. śm.
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Regi­ny w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I
 
1800
† Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Szydłowskich)

Ponie­dzia­łek 02.01.2023
0700
† Mie­czy­sław KULESZA (od uczest­ni­ków pogrzebu) 


Wto­rek 03.01.2023
0700
† Wła­dy­sła­wa DUL–LEWICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Śro­da 04.01.2023
0700
† Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Sadło)


Czwar­tek 05.01.2023
0700
† Kazi­mie­ra, Michał KATKOWSCY

 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 06.01.2023
0700
† Niko­dem, Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSCY; † z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH
 
0900
 • † Hali­na GÓRCZAK – 2 r. śm.
   
 • † Alfred KROPA – 14 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeństwo
 
1030
 • † Wła­dy­sław JUŹWIAK; † jego rodzi­ce
   
 • † Cze­sław, Marek, Ire­na WOLAK; † z rodzin z obu stron
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
   
 • Dzięk­czyn­na Bogu za wszyst­kie otrzy­ma­ne łaski w 80 r. uro­dzin Jadwi­gi MĄCZYŃSKIEJ, z proś­bą o Boże błog., opie­kę MB, dar zdro­wia i siły na wszyst­kie pozo­sta­łe dni życia
 
1600
† Zbi­gniew DAMRYCH; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 07.01.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca)
 
1800
† Cze­sław KOŹLIK – 32 r. śm.; † Mal­wi­na KOŹLIK

Nie­dzie­la 08.01.2023
0900
 • † Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Wią­cek Andrze­ja i Kry­sty­ny z rodzi­ną)
   
 • † Domi­nik ZARZYCKI – 25 r. śm.
 
0900
 • † Ste­fa­nia, Adolf KOLMAN (od sąsia­dów Ali­cji i Jerze­go)
   
 • † Geno­we­fa, Józef CHYB; † Wła­dy­sław, Fran­cisz­ka ŚLUSARCZYK
 
1030
 • † Kazi­mie­ra, Michał MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH
   
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bro­ni­sła­wa w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1600
† Sta­ni­sła­wa, Alek­san­dra, Anna, Cze­sław NOWAK
 
1800
† Alek­san­dra, Rafał, Jan MATEJA; † z rodzin: MATEJÓW, LEJÓW

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (25.12.2022–01.01.2023)

Nie­dzie­la 25.12.2022 – BOŻE NARODZENIE

 
0000
 • Za Para­fian
   
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Euge­niu­sza w 75 r. uro­dzin i w int. całej rodzi­ny, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Zdzi­sław BORAWSKI – 4 r. śm.
   
 • † Józef KOTWICKI – 20 r. śm.; † Hele­na, Jan KOTWICCY; † Zofia KRUPSKA
 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Alek­san­der SZPAKOWSKI – 12 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa SZPAKOWSKA – 5 r. śm.; † Edward ZAJĄC – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • † Maria, Jan PTAK; † z rodzi­ny
   
 • Chrzty
 
1600
† Kry­sty­na, Wła­dy­sław KUŁAN; † Piotr, Kse­nia, Fran­ci­szek, Bole­sław ANTKÓW; † Jan KŁYS
 
1800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od Wie­sła­wy Smek­ta­ły z dzieć­mi z Pudliszek)

Ponie­dzia­łek 26.12.2022 – św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczennika

 
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od cór­ki Marze­ny z rodziną)
 
0900
† Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
 
1030
 • † Leszek WAWRZYŃCZAK – 5 r. śm.; o Boże błog. dla dzie­ci, wnu­ków i pra­wnu­ków
   
 • † Wan­da SZMYDYŃSKA
 
1200
 • † Fran­ci­szek GAJEWSKI – 18 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † sio­stra Jani­na
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA (od dzie­ci i rodzinami)
 
1600
† Alek­san­der SYMONOWICZ – 11 r. śm.; † z rodzi­ny i moich rodziców
 
1800
Dzięk­czyn­na za zdro­wie dla Zuzanny

Wto­rek 27.12.2022
0700
† Zbi­gniew HOŁYŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Beaty w 53 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1800
† Albert BORYSEWICZ – 1 r. śm.; † Jan, Mal­wi­na BORYSEWICZ; † Sta­ni­sław, Sabi­na SKRZYNIARZ

Śro­da 28.12.2022
0700
Dzięk­czyn­na za sta­ry rok, z proś­bą o Boże błog. na nowy rok dla całej rodziny
 
1700
† Marian­na KAMIŃSKA; † Igna­cy GRZEGORCZYK
 
1800
Dzięk­czyn­na z oka­zji 80 r. urodzin

Czwar­tek 29.12.2022
0700
† Anna WICHŁACZ
 
1700
† Ste­fa­nia, Jan KOZDRÓJ; † z rodzi­ny KOZDROJÓW
 
1800
† Ste­fa­nia, Adolf KOLMAN

Pią­tek 30.12.2022
0700
† Adam GÓRNY (od sąsia­dów z klat­ki 13A)
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Jani­ny ZAJĄCZKOWSKIEJ w 100 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1800
† Mał­go­rza­ta KOSEK


Sobo­ta 31.12.2022
0700
† Ewa TOMCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
2400
Zakoń­cze­nie Sta­re­go Roku – za Parafian

Nie­dzie­la 01.01.2023
0900
 • † Bar­tosz – 8 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Maria, Cze­sław, Helio­dor; † z rodzin: KĘDZIERSKICH, SKOWROŃSKICH, PIEPRZYCKICH

 
1030
† Hen­ry­ka ZAŁUPSKA – 17 r. śm.
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Regi­ny w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I
 
1800
† Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Szydłowskich)

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (18–25.12.2022)

Nie­dzie­la 18.12.2022
0700
† Hele­na GOŁUCH – 1 r. śm.; † Tade­usz GOŁUCH – 1 r. śm.; † Józef GOŁUCH – 9 r. śm.; † Wła­dy­sław, Maria GOŁUCH
 
0900
† Jerzy, Teo­dor, Marian, Ire­ne­usz, Maria
 
1030
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – z racji imienin
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nata­lii MACZUGI w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Kazi­mierz SPALIK – 15 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Ponie­dzia­łek 19.12.2022
0700
† Bar­ba­ra LACHOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bog­dan BUJAK – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Kazi­mierz GÓRSKI – 19 r. śm.

Wto­rek 20.12.2022
0700
† Ire­na GAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Edmund DOMAGALSKI
 
1800
† Karo­li­na, Michał SAMARDAK; † Leon, Hele­na KISOWSCY

Śro­da 21.12.2022
0700
† Jani­na CHRONOWIĄT (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
† Anna, Michał, Anna, Maria

Czwar­tek 22.12.2022
0700
† Roman NOWAK – 11 r. śm.
 
1700
† rodzi­ce: Ewa KOLBUSZ – 1 r. śm.; † Sta­ni­sław KOLBUSZ – 35 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław BORYSOWSKI; † z rodzin: KOWALCZYKÓW, GROBELNYCH

Pią­tek 23.12.2022
0700
† Win­cen­ty GALIMSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Tomasz KOWAL – 6 r. śm.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 24.12.2022
0700
† Adam WICHŁACZ
 
2400
 • Za Para­fian
   
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Euge­niu­sza w 75 r. uro­dzin i w int. całej rodzi­ny, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la 25.12.2022 – BOŻE NARODZENIE

 
0900
 • † Zdzi­sław BORAWSKI – 4 r. śm.
   
 • † Józef KOTWICKI – 20 r. śm.; † Hele­na, Jan KOTWICCY; † Zofia KRUPSKA
 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Alek­san­der SZPAKOWSKI – 12 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa SZPAKOWSKA – 5 r. śm.; † Edward ZAJĄC – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • † Maria, Jan PTAK; † z rodzi­ny
   
 • Chrzty
 
1600
† Kry­sty­na, Wła­dy­sław KUŁAN; † Piotr, Kse­nia, Fran­ci­szek, Bole­sław ANTKÓW; † Jan KŁYS
 
1800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od Wie­sła­wy Smek­ta­ły z dzieć­mi z Pudliszek)

MSZAL I KRZYZ

Intencje Mszalne (11–18.12.2022)

Nie­dzie­la 11.12.2022
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 17 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 23 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 12 r. śm.; † Artur – 12 r. śm.
 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Pio­tra w 7 r. uro­dzin i Jan­ka w 3 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • † Wan­da, Kazi­mierz MACIEJCZAK
 
1030
 • † Jan GAJOWCZYK – 6 r. śm.; † Tere­sa MAŁECKA; † Jani­na, Sta­ni­sław GAJOWCZYK
   
 • † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – 13 r. śm.; † Wła­dy­sław CHROŚCIEL
 
1200
 • † Tade­usz WROTKOWSKI – 3 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † dziad­ko­wie: Ste­fa­nia, Józef ZANIEWSCY; † Jadwi­ga, Karol ZAMŁYŃSCY; † Jani­na, Grze­gorz RATUSZNIAK; † Mie­czy­sław RATUSZNIAK – 6 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Edwar­da BODERA – 7 r. śm.; † Józe­fa ŁUPKOWSKA – 47 r. śm.; † z rodzin: ŁUPKOWSKICH, KRAWCZYK, BODERA
 
1600
† Kata­rzy­na KOSZACKA (od sio­stry Wła­dzi z rodziną)
 
1800
† Lech GERTYCH – 1 r. śm. (od cór­ki Ilo­ny z rodziną)

Ponie­dzia­łek 12.12.2022
0700
† Tade­usz JAKOWCZYK – 1 r. śm.
 
0900
† ks. Jerzy RASIAK
 
1630
† Wła­dy­sław, Micha­li­na, Bole­sław MAŁY; † Hen­ry­ka KANASIUK
 
1800
† Maria RADOSZKO – 4 r. śm.; † Anto­ni RADOSZKO

Wto­rek 13.12.2022
0700
† Anie­la DYLEWSKA – 2 r. śm.
 
0900
† Zofia SOBAŃSKA
 
1630
† Chry­stian OBERG – 3 r. śm.; † z rodzin: RADOŁA, NOWAK, SZOPA
 
1800
† Maria, Jerzy KLUKOJĆ; † cór­ki: Józe­fa, Jadwi­ga, Ste­fa­nia, Hali­na; † syno­wa Teresa

Śro­da 14.12.2022
0700
† Ber­na­de­ta ZIELONY (od sąsia­dów z Osie­dla Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 6A)
 
0900
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK (od Róży III i Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ)
 
1630
† Anna, Miko­łaj, Michalina
 
1800
† Joan­na, Jani­na STAŃCZYK; † z ich rodzin

Czwar­tek 15.12.2022
0700
† Zofia SOBAŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Jan SIEKANOWICZ; † z rodzin: SIEKANOWICZÓW, BIEGANOWSKICH
 
1800
† Elż­bie­ta BARNA (od dyrek­cji i pra­cow­ni­ków Przed­szko­la nr 1 w Górze)

Pią­tek 16.12.2022
0700
† Marian­na PUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ryszard POPŁAWSKI – 10 r. śm.
 
1800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od Danu­ty z rodziną)


Sobo­ta 17.12.2022
0700
† Ire­na KAŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † Ger­tru­da WROBEL

Nie­dzie­la 18.12.2022
0700
† Hele­na GOŁUCH – 1 r. śm.; † Tade­usz GOŁUCH – 1 r. śm.; † Józef GOŁUCH – 9 r. śm.; † Wła­dy­sław, Maria GOŁUCH
 
0900
† Jerzy, Teo­dor, Marian, Ire­ne­usz, Maria
 
1030
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – z racji imienin
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nata­lii MACZUGI w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Kazi­mierz SPALIK – 15 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Intencje Mszalne (04–11.12.2022)

Nie­dzie­la 04.12.2022
0700
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – 3 r. śm.
 
0900
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nata­lii z oka­zji 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1030
O Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski dla Bar­ba­ry, oraz Boże błog. dla Anny i Łuka­sza i ich potomka
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 19 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 05.12.2022
0700
† Krzysz­tof FURTAK (od uczest­ni­ków pogrzebu) 
 
1700
† Ryszard BĘDUCH – 2 r. śm.; † Jadwi­ga BĘDUCH; † Boże­na KĘDZIOREK; † Danu­ta ORGAS
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Janu­sza BOGDAŃSKIEGO z oka­zji 33 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nie­go i rodziny

Wto­rek 06.12.2022
0700
† Maria, Anna, Kata­rzy­na, Józef, Adam, Zbigniew
 
1700
† Cze­sław HOŁOWNIA – 8 r. śm.; † Ryszard HOŁOWNIA – 2 r. śm.
 
1800
† Bro­ni­sław KOROL – 30 r. śm.; † z rodzin: KOROL, ZADORA

Śro­da 07.12.2022
0700
† Szy­mon CHARUŻYN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Piotr SZYKSZNIAN – 1 r. śm.
 
1800
† Marian­na STEPA

Czwar­tek 08.12.2022
0700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB
 
0900
† Jan, Hele­na, Mar­ta URBAŃCZAK
 
1700
† Maria PODWIŃSKA – 1 r. śm.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.12.2022
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 20 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzisław
 
1700
† Kazi­mierz, Leoka­dia BORYSOWSCY; † z rodzin: BORYSOWSKICH, ĆWIRKÓW, KULÓW
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 10.12.2022
0700
† Maria, Fran­ci­szek ŁAGÓDKA; † Zofia, Anto­ni SZENDRYK
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ – 1 r. śm.

Nie­dzie­la 11.12.2022
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 17 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 23 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 12 r. śm.; † Artur – 12 r. śm.
 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Pio­tra w 7 r. uro­dzin i Jan­ka w 3 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • † Wan­da, Kazi­mierz MACIEJCZAK
 
1030
 • † Jan GAJOWCZYK – 6 r. śm.; † Tere­sa MAŁECKA; † Jani­na, Sta­ni­sław GAJOWCZYK
   
 • † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – 13 r. śm.; † Wła­dy­sław CHROŚCIEL
 
1200
 • † Tade­usz WROTKOWSKI – 3 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † dziad­ko­wie: Ste­fa­nia, Józef ZANIEWSCY; † Jadwi­ga, Karol ZAMŁYŃSCY; † Jani­na, Grze­gorz RATUSZNIAK; † Mie­czy­sław RATUSZNIAK – 6 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Edwar­da BODERA – 7 r. śm.; † Józe­fa ŁUPKOWSKA – 47 r. śm.; † z rodzin: ŁUPKOWSKICH, KRAWCZYK, BODERA
 
1600
† Kata­rzy­na KOSZACKA (od sio­stry Wła­dzi z rodziną)
 
1800
† Lech GERTYCH – 1 r. śm. (od cór­ki Ilo­ny z rodziną)