Intencje Mszalne (19–26.05.2024)

NIEDZIELA 19.05.2024
0700
Karo­li­na – 13 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ

 
1030
Pierw­sza Komu­nia Święta
 
1200
Rocz­ni­ca Pry­mi­cji naszych kapłanów
 
1500
Jan SZAWARYN – 4 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † Aga­ta TWARÓG

Ponie­dzia­łek 20.05.2024
0700
† Sta­ni­sław JAKSZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Hele­na CZOŁOWSKA (od Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa)
 
1700
† Cze­sław, Zofia NOGA; † ich dzie­ci: Ryszard, Gra­ży­na, Bożena
 
1800
† Józe­fa ZGUTKA – 19 r. śm.; † Ste­fan ZGUTKA – 17 r. śm.; † Józef KOCUR; † Mał­go­rza­ta KOSEK; † Sta­ni­sław ZGUTKA

Wte­rek 21.05.2024
0700
† Wie­sła­wa ZAJĄC (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Józef, Fran­ci­szek, Jadwi­ga NOWAK; † z rodziny
 
1800
† Anna, Jerzy PRZYBYŁOWSCY

Śro­da 22.05.2024
0700
† Karol, Vik­to­ria DRÓŻDŻ; † Wła­dy­sła­wa KULIG
 
1700
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI; † rodzi­ce: Maria, Czesław
 
1800
† Jadwi­ga, Zofia, Sta­ni­sław MAJEWSCY

Czwar­tek 23.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła i Boże błog. dla Mariusza
 
1700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Iwo­ny z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. sio­stry Iwo­ny z oka­zji uro­dzin, oraz w int. Ewy i wnucz­ki Oli­wii, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Pią­tek 24.05.2024
0700
† Anna WŁOCH (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ger­tru­da WRÓBEL; † rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 25.05.2024
0700
Dzięk­czyn­na za sakra­men­ty chrztu, komu­nii św., spo­wie­dzi, bierz­mo­wa­nia i kapłań­stwa ks. Leszka
 
1800
† Kazi­mierz GULECKI – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron


NIEDZIELA 26.05.2024
0700
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH
 
0900
 • † Hali­na ZAJĄC – 1 r. śm.; † Jani­na JASIŃSKA – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin

 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ks. Hen­ry­ka z oka­zji 40 r. świę­ceń kapłań­skich, z proś­bą o Boże błog. i Dary Ducha Świę­te­go w paster­skiej posłudze
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef USS; † Leonar­da, Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
19 MAJA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, do któ­rej przy­stą­pi 75 dzie­ci klas III. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za „dar ołta­rza”, któ­rym jest reno­wa­cja trzech kie­li­chów mszal­nych w spe­cja­li­stycz­nej pra­cow­ni złot­ni­czej oraz ufun­do­wa­nie trzech nowych zesta­wów mikro­fo­no­wych do kościo­ła Boże­go Cia­ła a tak­że nagło­śnie­nia do sal­ki w Domu Kate­che­tycz­nym. Ze wzglę­dów nie­za­leż­nych od Para­fii, urzą­dze­nia tech­nicz­ne zosta­ną nam prze­ka­za­ne w dru­giej poło­wie tego roku. Bóg zapłać za ten dar!
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych wraz z roz­da­niem pamiąt­ko­wych obraz­ków, dzi­siaj o godz. 1600. Przy­po­mi­na­my, że z tego powo­du, zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, dzi­siej­sza Msza św. popo­łu­dnio­wa będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500. Majów­ka dla star­szych, jak każ­de­go dnia o godz. 1730.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­ży: Nor­ber­ta i Łuka­sza, w kolej­ne rocz­ni­ce Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 3. Msze świę­te Bia­łe­go Tygo­dnia z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych będą spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. W łącz­no­ści z tą Eucha­ry­stią Nabo­żeń­stwo Majo­we.
   
 4. Jutro, w dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 5. Od jutra w litur­gii Kościo­ła roz­po­czy­na się tzw. Okres Zwy­kły.
   
 6. W czwar­tek – litur­gicz­ne Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę Uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy, któ­ra defi­ni­tyw­nie koń­czy czas kie­dy Kościół mobi­li­zu­je nas do przy­stą­pie­nia, do Sakra­men­tów Spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej.
   
 9. Za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dla dzie­ci klas IV. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci rocz­ni­co­wych i ich bli­skich w sobo­tę o godz. 900. Rodzi­ców dzie­ci klas czwar­tych zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka, w 40– tą rocz­ni­cę Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 11. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej w roku 2025. Rodzi­ców pro­si­my o pobie­ra­nie, wyło­żo­nych na sto­li­ku za ołta­rzem, sto­sow­nych dekla­ra­cji, któ­re po wypeł­nie­niu odda­je­my do koń­ca tego roku szkol­ne­go, do Pań Kate­che­tek ze Szko­ły nr 3.
   
 12. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nym przez Straż Hono­ro­wą wyjeź­dzie na 34 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej w dniu 8 czerw­ca do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Krakowie–Łagiewnikach. Zapi­sy do 25 maja u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca. Koszt – oko­ło 120 zł. w zależ­no­ści od ilo­ści uczest­ni­ków. Wpła­ta przy zapi­sie.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Michał Hej­ber, lat 80 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Wik­to­ria Kier­baj, lat 76 Z pl. Chrobrego.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
12 MAJA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj w naszej Para­fii, do połu­dnia, peł­ni posłu­gę dusz­pa­ster­ską Ojciec Waw­rzy­niec – Fran­cisz­ka­nin z Wro­cła­wia. Nasze­mu Gościo­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów.
   
 2. Z racji przy­pa­da­ją­cej w dzi­siej­szą nie­dzie­lę Uro­czy­sto­ści Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, para­fial­ną Sumę o godz. 1200 poprze­dzi pro­ce­sja wokół świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­rą Pan Jezus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 3. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my w dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­no – modli­tew­ne.
   
 4. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 5. Nie­ustan­nie zachę­ca­my do udzia­łu w codzien­nym Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na, majów­ko­wa ukła­dan­ka. W tym tygo­dniu, codzien­nie pod­czas majów­ki – Nowen­na przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go
   
 6. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 13 maja, pierw­sze w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie, któ­re roz­pocz­nie­my o godz. 1730. Bez­po­śred­nio po skoń­czo­nym nabo­żeń­stwie – Msza św.
   
 7. W pią­tek o godz. 1700 Msza św. za byłe­go nasze­go dusz­pa­ste­rza – Księ­dza Hen­ry­ka Konar­skie­go w 30-tą rocz­ni­cę śmier­ci.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę w naszej Para­fii pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość I Komu­nii Świę­tej dzie­ci klas III. Dzie­ci komu­nij­ne i ich bli­skich zapra­sza­my o godz. 1600 na Nabo­żeń­stwo Majo­we, pod­czas któ­re­go zosta­ną roz­da­ne oko­licz­no­ścio­we obraz­ki – pamiąt­ki tego Wyda­rze­nia. Z tej racji, jak co roku, popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500. Pro­si­my pamię­tać o tej zmia­nie. Nabo­żeń­stwo Majo­we dla innych Para­fian bez zmian czy­li o godz. 1730.
       Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci i ich bli­skich w sobo­tę wg nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: na godz. 900 zapra­sza­my dzie­ci wraz z rodzi­na­mi ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 a na godz. 1000 ze Szko­ły nr 3.
   
 9. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w inten­cji naszych dusz­pa­ste­rzy z racji przy­pa­da­ją­cych w tych dniach kolej­nych rocz­nic świę­ceń kapłań­skich.
   
 10. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do uro­czo­ści I Spo­wie­dzi i I Komu­nii świę­tej w 2025 roku. Od dziś moż­na pobie­rać z kościo­ła do wypeł­nie­nia dekla­ra­cje komu­nij­ne. Znaj­du­ją się one na sto­li­ku za ołta­rzem. Wypeł­nio­ne dekla­ra­cje odda­je­my do koń­ca roku szkol­ne­go do pań kate­che­tek ze szko­ły nr 3.
   
 11. Straż Hono­ro­wa orga­ni­zu­je wyjazd na 34 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej w dniu 8 czerw­ca do Sank­tu­arium Boże­go miło­sier­dzia w Kra­ko­wie – Łagniew­ni­kach. Zapi­sy do 25 maja u zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca. Koszt 120 zł. Wpła­ta przy zapi­sie.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Sta­ni­sław Osmol­ski, lat 77 z ul. Starogórskiej;
  • śp. + Hele­na Czo­łow­ska, lat 89 z pl. Chrobrego;
  • śp. + Witold Kościu­kie­wicz, lat 71 z ul. Reymonta;
  • śp. + Jani­na Zającz­kow­ska, lat 102 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje Mszalne (12–19.05.2024)

NIEDZIELA 12.05.2024
0700
† Zdzi­sław KORECKI – 5 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † jego rodzice
 
0900
 • † Jan, Maria; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1200
 1. O zdro­wie i Boże błog. dla Nata­lii
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Zofii RYBICKIEJ w 18 r. uro­dzin, Miko­ła­ja RYBICKIEGO w 5 r. uro­dzin i Marii CENTKOWSKIEJ w 34 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­rii CIEPLIK w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 4. W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 5. O szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Ewy
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

Ponie­dzia­łek 13.05.2024
0700
† Jan MURCHA – 5 r. śm.
 
1700
† Albert BORYSEWICZ – z racji przy­pa­da­ją­cych urodzin
 
1800
W int. Czci­cie­li Mat­ki Bożej Fatimskiej

Wte­rek 14.05.2024
0700
† Kry­sty­na PALEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Marek WIĄCEK; † z rodzi­ny WIĄCEK; † Krzysz­tof FURTAK; † Maciej SZYDŁOWSKI
 
1800
† Maria, Bro­ni­sław MAŁY

Śro­da 15.05.2024
0700
† Zofia CAGAN – 5 r. śm.
 
1700
† Tere­sa ROGOWICZ – 7 r. śm.; † z rodzin: ŁASZEWSKICH, ROGOWICZÓW
 
1800
† Alek­san­der, Jan, Jani­na, Olga, Edward JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 16.05.2024
0700
† Krzysz­tof KLABIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Fran­ci­szek, Fran­cisz­ka, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY
 
1800
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od Zofii i Hen­ry­ka Sta­ni­sław­skich z rodziną)


Pią­tek 17.05.2024
0700
† Roza­lia PRUS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ks. Hen­ryk KONARSKI – 30 r. śm.
 
1800
† Maria SIEKANOWICZ – 1 r. śm.; † Edward SIEKANOWICZ – 15 r. śm.


Sobo­ta 18.05.2024
0700
† Hele­na WIESZELIS (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef, Euge­nia TYRAŁA


NIEDZIELA 19.05.2024
0700
Karo­li­na – 13 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ

 
1030
Pierw­sza Komu­nia Święta
 
1200
Rocz­ni­ca Pry­mi­cji naszych kapłanów
 
1500
Jan SZAWARYN – 4 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 4 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † Aga­ta TWARÓG

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (05–12.05.2024)

NIEDZIELA 05.05.2024
0700
† z rodzin: DEPERAS, ZAKASZEWSKICH, JAROSZEWICZ, SZYBIAK
 
0900
 • † Boże­na PAWLUK; † Jani­na, Mar­cin POŹNIAK
   
 • † Sta­ni­sła­wa MAMEJ – 2 r. śm.; † Cze­sław, Jan, Kata­rzy­na, Józef MAMEJ; † Józef BANASIEWICZ

 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK
   
 • † Anto­ni, Antonina
 
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Grze­go­rza w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mar­ce­la w 1 r. uro­dzin, oraz w int. Zuzan­ny i Mai oraz rodzi­ców, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Tere­sa MATUSZEWSKA – 1 r. śm.; † Edward MATUSZEWSKI – 35 r. śm.

Ponie­dzia­łek 06.05.2024
0700
† Sta­ni­sław PAWLICZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jadwi­ga PŁÓCIENICZAK – 6 r. śm.
 
1800
† Leoka­dia WYSOCKA; † Józef, Sta­ni­sła­wa; † z rodziny

Wte­rek 07.05.2024
0700
† Ire­na WOŁKOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1700
† Elż­bie­ta, Danu­ta, Mał­go­rza­ta (od koleżanek)
 
1800
† Teo­dor RÓŻYCKI – 1 r. śm.; † Kazi­mie­ra RÓŻYCKA

Śro­da 08.05.2024
0700
† Elż­bie­ta BARTYZEL (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od bra­to­wej Ewy z rodziną)
 
1800
† Sta­ni­sław SZORC; † z rodziny

Czwar­tek 09.05.2024
0700
† Bro­ni­sław JANIŚ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­na za uda­ny prze­szczep z proś­bą o dal­sze zdrowie
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 10.05.2024
0700
† Janusz MURAWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii z oka­zji imie­nin i uro­dzin, z proś­bą o Boże błog
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 11.05.2024
0700
† Zdzi­sław DOKŁADAŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA – 6 r. śm.


NIEDZIELA 12.05.2024
0700
† Zdzi­sław KORECKI – 5 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † jego rodzice
 
0900
 • † Jan, Maria; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

 
1030
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1200
 1. O zdro­wie i Boże błog. dla Nata­lii
   
 2. Dziękczynno–błagalna w int. Zofii RYBICKIEJ w 18 r. uro­dzin, Miko­ła­ja RYBICKIEGO w 5 r. uro­dzin i Marii CENTKOWSKIEJ w 34 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 3. Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­rii CIEPLIK w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 4. W int. Panu Bogu wiadomej
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z całej rodziny

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
5 MAJA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 2. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 3. Przez cały maj zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o 1730. Przez tzw. „majów­ko­wą czy­tan­kę” zgłę­bia­my życie Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia – Bło­go­sła­wio­ne­go Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go z racji przy­pa­da­ją­cej w tym roku set­nej rocz­ni­cy Jego świę­ceń kapłań­skich. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia majów­ko­wa ukła­dan­ka.
   
 4. Nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek o 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 5. W śro­dę – 8 maja przy­pa­da litur­gicz­na Uro­czy­stość Św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka, Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 6. Rodzi­ców mło­dzie­ży, któ­ra nie­ba­wem przyj­mie Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­no-dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szą śro­dę o 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. W czwar­tek o 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. Nato­miast w pią­tek o 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 9. Od naj­bliż­sze­go piąt­ku pod­czas Nabo­żeństw Majo­wych modlić się będzie­my Nowen­ną przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go.
   
 10. Za tydzień – Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Z tej racji para­fial­na Suma o 1200 roz­pocz­nie się od pro­ce­sji wokół naszej świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­rą Jezus Chry­stus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę – dru­gą mie­sią­ca, Msza św. o 1200 będzie spra­wo­wa­na jako zbio­ro­wa w inten­cji żyją­cych.
   
 12. Za tydzień o 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 13. Wyjazd osób zapi­sa­nych na Piel­grzym­kę do do pol­skie­go Loret­to i Nie­po­ka­la­no­wa nastą­pi w naj­bliż­szą sobo­tę – 11 maja o 230 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 14. Do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Geno­we­fa Zda­no­wicz, lat 88 z ul. Pił­sud­skie­go.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje Mszalne (28.04–05.05.2024)

NIEDZIELA 28.04.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Marii RACHONA w 78 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
 • † Cze­sław LECZYCKI – 1 r. śm.
   
 • † Bro­ni­sła­wa STUDZIŃSKA – 15 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wła­dy­sła­wa, Józef SZTUPCE

 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA; † z rodzin: LIBAKO, GRZELKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Zenon ŻŁOBIŃSCY; † z rodziny
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Lidii i Karo­la DUBYNA w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej (od rodzi­ców)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa w 43 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 29.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Leoka­dia ŁUKOWIAK – 1 r. śm.
 
1800
† Robert DEMBIŃSKI (od żony Edy­ty z rodzi­ną i teściowej)

Wte­rek 30.04.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla Justynki

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Marian WOJTASIK (od sąsia­dów z ul. Żeromskiego)

Śro­da 01.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla Stanisława
 
1700
† Hele­na, Jan CYGAN; † Kazi­mierz, Jan, Geno­we­fa TUROWSCY; † z rodziny
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 02.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla całej rodziny
 
1700
† Zyg­munt – 1 r. śm.
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 03.05.2024
0700
† Zofia, Wła­dy­sław, Jan KUKLIS; † Hele­na, Tade­usz, Józef, Jerzy CHRYSTMAN; † z rodzin: KUKLIS, DROZDOWSKICH
 
0900
 • † Jani­na, Anto­ni­na, Wacław CZEKAJ; † Jaro­sław, Roman, Leszek SOCHA
   
 • † Anna GRZELCZAK (od pra­cow­ni­ków Ośrod­ka Reha­bi­li­ta­cji Dzie­ci Niepełnosprawnych)

 
1030
 • † Jani­na, Józef, Edmund CZARNECCY
   
 • † Anie­la – 28 r. śm.; † Jani­na – 8 r. śm.; † rodzi­ce: Wła­dy­sław, Katarzyna
 
1200
Za Ojczy­znę
 
1600
† Maria, Paweł KASPRZYSZYN – 8 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 04.05.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Hen­ryk ARTECH – 5 r. śm.; † Bro­ni­sła­wa ARTECH – 5 r. śm.


NIEDZIELA 05.05.2024
0700
† z rodzin: DEPERAS, ZAKASZEWSKICH, JAROSZEWICZ, SZYBIAK
 
0900
 • † Boże­na PAWLUK; † Jani­na, Mar­cin POŹNIAK
   
 • † Sta­ni­sła­wa MAMEJ – 2 r. śm.; † Cze­sław, Jan, Kata­rzy­na, Józef MAMEJ; † Józef BANASIEWICZ

 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK
   
 • † Anto­ni, Antonina
 
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Grze­go­rza w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mar­ce­la w 1 r. uro­dzin, oraz w int. Zuzan­ny i Mai oraz rodzi­ców, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Tere­sa MATUSZEWSKA – 1 r. śm.; † Edward MATUSZEWSKI – 35 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
28 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W śro­dę – 1 maja, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Józe­fa Rze­mieśl­ni­ka. W naszych modli­twach będzie­my pole­cać Panu Bogu wszyst­kich pra­cu­ją­cych, któ­rym patro­nu­je Świę­ty Józef.
   
 3. Od śro­dy przez cały maj o godz. 1730 Nabo­żeń­stwo Majo­we przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji – w ciszy.
  2. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 5. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w czwar­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 6. W pią­tek – 3 maja, Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski. Jest to jed­no­cze­śnie pierw­szy pią­tek mie­sią­ca. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii oka­zja do Spo­wie­dzi świę­tej. Pod­czas para­fial­nej Sumy o godz. 1200 modlić się będzie­my szcze­gól­nie za naszą Ojczy­znę. Nato­miast Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 7. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 8. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Przy­po­mi­na­my o Piel­grzym­kach orga­ni­zo­wa­nych z naszej Para­fii w sobo­tę – 11 maja: dla męż­czyzn do Sank­tu­arium Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Łaska­wej w Krze­szo­wie oraz dla Żywe­go Różań­ca i wszyst­kich chęt­nych, do pol­skie­go Loret­to i Nie­po­ka­la­no­wa. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Doro­ta Jakób­czyk, lat 59, ostat­nio zamiesz­ka­ła w Toronto;
  • śp. † Ire­na Kra­sow­ska, lat 90, ostat­nio zamiesz­ka­ła w Bałdowicach.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje Mszalne (21–28.04.2024)

NIEDZIELA 21.04.2024
0700
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 20 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Anie­la DYLEWSKA 
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jac­ka w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­ta i całej rodzi­ny
   
 • Bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski

 
1030
 • † Sta­ni­sław, Emi­lia MIZERA; † z obu stron
   
 • † Tere­sa MAŁECKA – 7 r. śm.; † z rodzin: GAJOWCZYKÓW, MAŁECKICH
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Roman CHUDY – 19 r. śm.; † Anna CHUDA

Ponie­dzia­łek 22.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jaro­sław KRAWIEC
 
1800
† Agniesz­ka, Szy­mon, Maria WOLANIK; † Adam TELEGA

Wte­rek 23.04.2024
0700
Za cięż­ko cho­rych i kona­ją­cych kapła­nów, o łaskę zdro­wia i potrzeb­ne łaski dla wszyst­kich kapłanów

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jerzy KORECKI

Śro­da 24.04.2024
0700
† Robert DEMat­ki Boże­jIŃ­SKI (od rodzin: Negle­rów, Hadasiów)
 
1700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od bra­ta Wal­de­ma­ra z rodziną)
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 25.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska. 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny w 70 r. uro­dzin i Marii w 85 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej, zdro­wie, potrzeb­ne łaski
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Pio­tra z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i dary Ducha Świętego


Pią­tek 26.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 7 r. śm.; † Jacek, Józef; † z rodzin: ZAKASZEWSKICH, SZYBIAK
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 27.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 26 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
 • † Zbi­gniew HRECHOROWICZ – 3 r. śm.; † rodzi­ce: Leonar­da, Euge­niusz
   
 • † Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA


NIEDZIELA 28.04.2024
0700

Dziękczynno–błagalna w int. Marii RACHONA w 78 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej

 
0900
 • † Cze­sław LECZYCKI – 1 r. śm.
   
 • † Bro­ni­sła­wa STUDZIŃSKA – 15 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wła­dy­sła­wa, Józef SZTUPCE

 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA; † z rodzin: LIBAKO, GRZELKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Zenon ŻŁOBIŃSCY; † z rodziny
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Lidii i Karo­la DUBYNA w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej (od rodzi­ców)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa w 43 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
21 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, w tym roku pod hasłem: „Zrób­cie wszyst­ko cokol­wiek wam powie mój Syn”. W inten­cji nowych powo­łań będzie­my modlić się pod­czas wszyst­kich Mszy świę­tych spra­wo­wa­nych w tym tygo­dniu a tak­że pod­czas ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek od godz. 1630 – 1700 oraz od 1730 – 1800.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Na koniec Tygo­dnia Biblij­ne­go, zachę­ca­my by przy wyj­ściu z kościo­ła pobrać sigle z frag­men­tem Pisma Świę­te­go i kie­ro­wać się w życiu tym co mówi nam Pan Bóg w swo­im Sło­wie.
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę modli się z nami muzycz­ny Zespół „Maja & Matan”. Dzię­ku­je­my im za świa­dec­two wia­ry, któ­re dają swo­im muzycz­nym talen­tem. Przy wyj­ściu ze świą­ty­ni może­my zaopa­trzyć się w pły­tę Zespo­łu, w cenie 25 zł.
   
 5. Jutro w koście­le św. Fau­sty­ny kolej­ne Spo­tka­nie Pre­sy­no­dal­ne w tzw. Rejo­nie dla Para­fii obu deka­na­tów Górow­skich. Roz­po­czę­cie o godz. 1915 a spo­tka­niu będzie prze­wod­ni­czył Bp Jacek Kiciń­ski. Oczy­wi­ście zapra­sza­my do udzia­łu nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny.
   
 6. We wto­rek 23 kwiet­nia przy­pa­da litur­gicz­na Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, Głów­ne­go Patro­na Pol­ski. Zachę­ca­my pod­czas spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych do wspól­nej modli­twy w inten­cji Ojczy­zny.
   
 7. Rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko-orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji nasze­go Para­fial­ne­go Oddzia­łu Akcji Kato­lic­kiej.
   
 10. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Sank­tu­arium NMP Łaska­wej w Krze­szo­wie na Piel­grzym­kę Męż­czyzn Dol­ne­go Ślą­ska, w sobo­tę 11 maja. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy oraz pod nume­rem tele­fo­nu zamiesz­czo­nym na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła.
   
 11. Tak­że w sobo­tę – 11 maja, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­na jest Piel­grzym­ka do pol­skie­go Loret­to i Nie­po­ka­la­no­wa dla Człon­ków Żywe­go Różań­ca i wszyst­kich chęt­nych, pod hasłem: „Obudź Twój Naród do Wia­ry!”. Koszt prze­jaz­du to 140 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Żywe­go Różań­ca i Stra­ży Hono­ro­wej.
   
OGŁOSZENIA NIEDZIELA