Intencje Mszalne (26.11–03.12.2023)

Nie­dzie­la 26.11.2023
0700
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ – 12 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
0900
 • † Anie­la ANDRYNOWSKA – 3 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria, Kazi­mierz
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­lat­ki, dzie­ci, wnucz­ki i całej rodziny
 
1030
 • † Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 3 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA; † z rodzi­ny
   
 • † Alek­san­der ARCHACKI – 15 r. śm.; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Mariu­sza z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB 
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 16 r. śm.; † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 27.11.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Leoka­dia, Wła­dy­sław POPKO; † Roza­lia, Kazi­mierz SZAFRANIEC
 
1800
† Kazi­mie­ra WITKOWSKA – 34 r. śm.; † z rodziny


Wto­rek 28.11.2023
0700
† Leonar­da SILKO (od rodzi­ny Witkowskich)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od sio­stry Kingi)
 
1800
† Andrzej CYNDROWSKI (od sąsia­dów z ul. Rey­mon­ta 20)

Śro­da 29.11.2023
0700
† Józef ZAKASZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Joan­na GIŻYCKA (od wolon­ta­riu­szy „Gra­my dla”)
 
1800
† rodzi­ce: Józef, Hele­na STĘPIEŃ; † bra­cia: Jerzy, Adam STĘPIEŃ; † bra­to­wa Janina


Czwar­tek 30.11.2023
0700
† Anna SOKOŁOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od bab­ci Walerii)
 
1800
† Andrzej UŚCIŁO; † rodzice

Pią­tek 01.12.2023
0700
† Mie­czy­sław GIEMZA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan PASTERZAK – 3 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 02.12.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1700
W int. Gru­py AA

 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Aniela

Nie­dzie­la 03.12.2023
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 18 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 24 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 13 r. śm.; † Artur – 13 r. śm.
 
0900
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny
 
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Pio­tra w 8 r. uro­dzin i Jaś­ka w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog i potrzeb­ne łaski
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron 
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Jadwi­ga, Ryszard BĘDUCH; † Marian­na KAMIŃSKA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
26 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek i I sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  2. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 3. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie – tak­że w Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 4. W naj­bliż­szą sobo­tę Ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła a Ksiądz Nor­bert w sobo­tę – 16 grud­nia.
   
 5. W sobo­tę – 2 grud­nia o godz. 1700 Msza św. w inten­cji Gru­py AA „Desi­de­ra­ta”, w 35 rocz­ni­cę powsta­nia.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by roz­pro­wa­dza­ją w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: duży naby­wa­my po 30 zł. a mały po 20 zł.
   
 10. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, tak­że przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­try­wać się w wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł. Bóg zapłać za wspar­cie w ten spo­sób „ Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Cari­tas!
   
 11. W tym roku będzie­my prze­ży­wać wyjąt­ko­wo krót­ki Adwent, bowiem czwar­ta jego nie­dzie­la przy­pa­da w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Pro­si­my zatem pamię­tać, że w wigi­lij­ną nie­dzie­lę – 24 grud­nia nie będzie w naszym koście­le Mszy świę­tych popo­łu­dnio­wych o godz. 1600 i 1800.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zdzi­sław Mikiel, lat 70 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Geno­we­fa Flesz­man, lat 77 z ul. Starogórskiej;R
  • śp. Zenon Wojt­kie­wicz, lat 61 z ul. Kościuszki.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
19 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie w jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Zachę­ca­my do naby­wa­nia ostat­nie­go nume­ru nasze­go die­ce­zjal­ne­go mie­sięcz­ni­ka „Nowe Życie”, któ­ry w dużej mie­rze poświę­co­ny jest Syno­do­wi Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W naj­bliż­szą sobo­tę – 25 listo­pa­da przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej – Patron­ki naszej Para­fii. Wszyst­kich Para­fian zapra­sza­my w sobo­tę na godz. 1700 do udzia­łu w uro­czy­stej Mszy św. Odpu­sto­wej, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył nasz były pro­boszcz Ks. Bole­sław Syl­we­strzak, prze­ży­wa­ją­cy w tym roku zło­ty jubi­le­usz kapłań­stwa. W ten dzień nie będzie Mszy św. o godz. 1800.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: więk­szy – po 30 zł. i mniej­szy – po 20 zł.
   
 7. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na dużą ilość zama­wia­nych w naszej Para­fii inten­cji mszal­nych, a w związ­ku z tym – brak wol­nych ter­mi­nów, nasze Dusz­pa­ster­stwo zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w archi­die­ce­zji wro­cław­skiej prze­pi­sa­mi, od stycz­nia nowe­go roku wpro­wa­dza w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca o godz. 1200 tzw. Mszę św. zbio­ro­wą, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w inten­cji żyją­cych. Zatem wobec bra­ku wol­nych ter­mi­nów, będzie­my mogli w tej Eucha­ry­stii zbio­ro­wej pole­cać Panu Bogu spra­wy żyją­cych osób. Przy­po­mi­na­my, że od wie­lu lat, w każ­dy dru­gi i czwar­ty pią­tek mie­sią­ca o godz. 1800 spra­wo­wa­na jest podob­na Msza św. zbio­ro­wa za naszych zmar­łych.
   
 8. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by będą roz­pro­wa­dzać w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Chęt­nych, któ­rzy chcie­li­by pod­jąć się tego dzie­ła, pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi lub Pana­mi Kościel­ny­mi. Dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie!
   
 9. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z kato­lic­kim cza­so­pi­smem „Trwaj­cie w Miło­ści” i jego ewen­tu­al­ną pre­nu­me­ra­tą. Kwar­tal­nik podej­mu­je róż­no­rod­ne tema­ty poma­ga­ją­ce pogłę­biać naszą wia­rę. Pismo jest do pobra­nia przy wyj­ściu z kościo­ła.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Tade­usz Szu­miń­ski, lat 94 ostat­nio zamiesz­ka­ły w Lesz­nie.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje Mszalne (19–26.11.2023)

Nie­dzie­la 19.11.2023
0700
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Hele­na, Michał, Anto­ni DROZDOWSCY
   
 • † Roman FEJA; † z rodziny

 
0900
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław, Anto­ni, Anto­ni­na ROGOŹNICCY; † Maria SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY; † z rodzi­ny; † Zofia SZYMKOWIAK – 10 r. śm.
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 2 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Arka­diu­sza z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­la­ta i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Józef ULMAN – 38 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA

Ponie­dzia­łek 20.11.2023
0700
† Joan­na GIZICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od bra­ta Bartka)
 
1800
† Andrzej TOMASZEWICZ – 26 r. śm.; † z rodzi­ny TOMASZEWICZ


Wto­rek 21.11.2023
0700
† Józef PILARCZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 
 
1800
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodzin Mat­czak i Brzezińskich)

Śro­da 22.11.2023
0700
† Sta­ni­sław LANGIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Michał KOSIŃSKI – 2 r. śm.; † Roza­lia, Józef GOLICZ; † Ryszard KOSIŃSKI
 
1800
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodzin Gło­wiak i Skomra)


Czwar­tek 23.11.2023
0700
† Zofia HORNATKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zyg­munt CHOCIANOWSKI – 2 r. śm.; † Hali­na BARTUŚ – 39 r. śm.
 
1800
† Zofia BARABASZ (od sio­stry Mary­si z rodziną)

Pią­tek 24.11.2023
0700
† Leonar­da SILKO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria PINIUTA – 20 r. śm.; † Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Eli­za, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE; † Hele­na BORYSOWSKA; † Euge­nia SZYKSZNIAN
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 25.11.2023
0700
† Marek BARNA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 • † Miko­łaj PANKIEWICZ (od synów z rodzi­na­mi)
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA


Nie­dzie­la 26.11.2023
0700
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ – 12 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
0900
 • † Anie­la ANDRYNOWSKA – 3 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria, Kazi­mierz
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­lat­ki, dzie­ci, wnucz­ki i całej rodziny
 
1030
 • † Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 3 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA; † z rodzi­ny
   
 • † Alek­san­der ARCHACKI – 15 r. śm.; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Mariu­sza z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB 
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 16 r. śm.; † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

Intencje Mszalne (12–19.11.2023)

Nie­dzie­la 12.11.2023
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; +z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † Sta­ni­sław, Jan, Maria BANDOCH
   
 • † z rodzin: OPATKIEWICZ, BROSZKÓW, IWANICKICH
 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – kolej­na r. śm.; † z rodzin: ARCISZEWSKICH, RATUŚ
   
 • † Marian­na, Józef KLUKOJĆ; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa PANKIEWICZ w 40 r. ślu­bu, oraz w int. cór­ki Agniesz­ki, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Bro­ni­sła­wa, Alek­san­der STUDZIŃSCY; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Wit MAKOŚ – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 13.11.2023
0700
† Hen­ryk BURLIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
W int. Lidii i Mar­ka, z proś­ba o opie­kę Bożą i MB, oraz łaskę zdrowia
 
1800
† Bal­bi­na JASZCZAK (od chrze­śniacz­ki Danu­ty z rodziną)


Wto­rek 14.11.2023
0700
W int. Anny, z proś­bą o Boże błog, dary Ducha Św., opie­kę MB i zdrowie
 
1700
† Edward HOŁTRA – 1 r. śm.; † Geno­we­fa HOŁTRA – 8 r. śm
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Szy­mo­na RODZIEWICZA w 40 r. uro­dzin, z proś­ba o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Śro­da 15.11.2023
0700
† Euge­niusz WYSOKIŃSKI; † Adolf HUGGENBERGER
 
1700
† Jadwi­ga NOWAK – 7 r. śm.; † z rodziny.
 
1800
† Kry­sty­na GOŁĘBIOWSKA – 20 r. śm.


Czwar­tek 16.11.2023
0700
† Andrzej CYNDROWSKI (od dzie­ci i brata)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodziców)
 
1800
Za zmar­łych zgło­szo­nych w tego­rocz­nych wypominkach

Pią­tek 17.11.2023
0700
† Robert OSMOLSKI (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
 
1700
† Wła­dy­sła­wa LEWICKA – 1 r. śm.
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Sio­stry Elż­bie­ty z oka­zji imie­nin, z proś­ba o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Sobo­ta 18.11.2023
0700
† Ire­na KORECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Anna WILGOSIEWICZ; † z rodzin z obu stron

Nie­dzie­la 19.11.2023
0700
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Hele­na, Michał, Anto­ni DROZDOWSCY
   
 • † Roman FEJA; † z rodziny

 
0900
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław, Anto­ni, Anto­ni­na ROGOŹNICCY; † Maria SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY; † z rodzi­ny; † Zofia SZYMKOWIAK – 10 r. śm.
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 2 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Arka­diu­sza z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­la­ta i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Józef ULMAN – 38 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
12 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my pod hasłem: „To jest nasz dom”, Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym, w tym roku poświę­co­nym miesz­kań­com Bli­skie­go Wscho­du. Ofia­ry, któ­re będzie­my mogli zło­żyć po Mszach świę­tych do puszek, prze­zna­czo­ne są na wspar­cie chrze­ści­jan Syrii, Liba­nu, Ira­ku i Zie­mi Świę­tej. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Ze wzglę­du na dużą ilość zama­wia­nych w naszej Para­fii inten­cji mszal­nych a w związ­ku z tym – brak wol­nych ter­mi­nów, nasze Dusz­pa­ster­stwo w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w archi­die­ce­zji wro­cław­skiej prze­pi­sa­mi, od stycz­nia nowe­go roku wpro­wa­dza w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca o godz. 1200 tzw. Mszę św. zbio­ro­wą, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w inten­cji żyją­cych. Zatem wobec bra­ku wol­nych ter­mi­nów, będzie­my mogli w tej Eucha­ry­stii zbio­ro­wej pole­cać Panu Bogu spra­wy żyją­cych osób. Przy­po­mi­na­my, że od wie­lu lat, w każ­dy dru­gi i czwar­ty pią­tek mie­sią­ca o godz. 1800 spra­wo­wa­na jest podob­na Msza św. zbio­ro­wa za naszych zmar­łych.
   
 5. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień, któ­re roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730:
  dzi­siej­sza niedziela
  za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Starogórskiej;
  ponie­dzia­łek
  Kościusz­ki, Zamen­ho­fa, Pił­sud­skie­go, Żerom­skie­go, Obroń­ców Lwowa; 
  wto­rek
  Dębo­wa, Boha­te­rów Wester­plat­te, Zie­lo­na, Mickiewicza;
  śro­da
  Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej, pl. Chrobrego; 
  czwar­tek
  Gło­gow­ska;
  pią­tek
  Poznań­ska;
  sobo­ta
  za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach z innych Para­fii oraz za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach, któ­re wpły­nę­ły po odczy­ta­niu wyzna­czo­nej uli­cy a tak­że za zmar­łych zgło­szo­nych na kart­kach bez poda­ne­go adresu.

  To będzie ostat­ni dzień modlitw wypo­min­ko­wych w naszej Para­fii. Raz jesz­cze ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne z racji wypo­mi­nek!
  W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jesz­cze jed­na Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na wypo­min­ki. Zapra­sza­my na wspól­ną modlitwę!

 6. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii na rok 2024 przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: więk­szy – po 30 zł. i mniej­szy – po 20 zł.
   
 7. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę świę­ci­my dla naszej Para­fii tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne, któ­re upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by będą roz­pro­wa­dzać w naszych domach. Z góry Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z tej oka­zji ofiary!
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje Mszalne (05–12.11.2023)

Nie­dzie­la 05.11.2023
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 60 r. śm.; † Ire­na SALAMON – 24 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ

 
0900
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † Woj­ciech, Kata­rzy­na LIPIEC
   
 • † Elż­bie­ta KNOP – 1 r. śm.; † Andrzej SKRZYŃSKI – 1 r. śm.
 
1030
 • † Ele­ono­ra, Józef BANASZKIEWICZ; † Dariusz, Bog­dan BARTKOWIAK
   
 • † Bole­sław SOKOŁOWSKI – 12 r. śm.; † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 5 r. śm
 
1200
 • Dzięk­czyn­na z oka­zji 76 r. uro­dzin, podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­wą ope­ra­cję, z proś­bą o Boże błog. i łaskę zdro­wia
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Emil­ki BAKACZ w 2 r. uro­dzin i nowo­na­ro­dzo­nej Julii, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Ele­ono­ra CHUDZICKA – 2 r. śm.

Ponie­dzia­łek 06.11.2023
0700
† Mał­go­rza­ta CZOCHARA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od rodzi­ny Pojasek)
 
1800
Dziękczynno–błagalna z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog, opie­kę Mat­ki Bożej


Wto­rek 07.11.2023
0700
† Tere­sa BASTY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Marian­na PUK – 1 r. śm.; † z rodziny
 
1800
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI; † rodzi­ce: Maria, Czesław

Śro­da 08.11.2023
0700
† Andrzej CYNDROWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jani­na CZAJEWSKA – 17 r. śm.; † Michał CZAJEWSKI – 14 r. śm.
 
1800
† rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria


Czwar­tek 09.11.2023
0700
† Robert OSMOLSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ – 10 r. śm.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 10.11.2023
0700
† Zofia BARABASZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­na dla Anny
 
1800
Za zmar­łych zgło­szo­nych w tego­rocz­nych wypominkach


Sobo­ta 11.11.2023
0700
† Jerzy RYNDAK (od żony, dzie­ci i wnuczek)
 
1200
Świę­to Niepodległości
 
1800
† Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY; † Alek­san­dra KOWALSKA

Nie­dzie­la 12.11.2023
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; +z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † Sta­ni­sław, Jan, Maria BANDOCH
   
 • † z rodzin: OPATKIEWICZ, BROSZKÓW, IWANICKICH
 
1030
 • † Jan WASILEWSKI – kolej­na r. śm.; † z rodzin: ARCISZEWSKICH, RATUŚ
   
 • † Marian­na, Józef KLUKOJĆ; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa PANKIEWICZ w 40 r. ślu­bu, oraz w int. cór­ki Agniesz­ki, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
† Bro­ni­sła­wa, Alek­san­der STUDZIŃSCY; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Wit MAKOŚ – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
5 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 16:00 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze  w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W czwar­tek o godz. 18:00 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. W pią­tek o godz. 18:00 Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we.
   
 6. W sobo­tę – 11 listo­pa­da Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 7:00; 12:00 – za Ojczy­znę, z udzia­łem władz nasze­go mia­sta, gmi­ny i powia­tu oraz o godz. 18:00.
   
 7. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  dzi­siej­sza niedziela
  za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Wrocławskiej;
  ponie­dzia­łek
  Dąbrow­skie­go, Leśna, Konop­nic­kiej, Ks. Haw­ry­sza i Ks. Ściegiennego;
  wto­rek
  Sikor­skie­go, Iwasz­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Świer­ko­wa, Wio­sny Ludów;
  śro­da
  Lipo­wa, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11 ‑listo­pa­da, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirszfelda;
  czwar­tek
  Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­skie­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na, Spo­koj­na, Tar­go­wa oraz z Kru­szyń­ca i Włodkowa;
  pią­tek
  Kocha­now­skie­go, Sosno­wa, Tyl­na, Przylesie;
  sobo­ta
  Dwor­co­wa, Rey­mon­ta, Ks. Konar­skie­go, Sta­ro­miej­ska, Staromłyńska;
  przy­szła niedziela
  Sta­ro­gór­ska.

  Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się o godz. 17:30.

 8. W następ­ną nie­dzie­lę prze­ży­wać będzie­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym, w tym roku poświę­co­nym miesz­kań­com Bli­skie­go Wscho­du. Ofia­ry, któ­re będzie­my mogli zło­żyć po Mszach św. do puszek zosta­ną prze­zna­czo­ne na wspar­cie chrze­ści­jan Syrii, Liba­nu i Zie­mi Świę­tej. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Bar­tosz Dzia­ło, lat 19 z ul. Iwasz­kie­wi­cza.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje Mszalne (29.10–05.11.2023)

Nie­dzie­la 29.10.2023
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 21 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzisław

 
0900
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 1 r. śm.; † Woj­ciech SREBNIAK
 
1030
† Ire­na POJASEK – 29 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja LAWER w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Leszek BANDOCH – 3 r. śm.

Ponie­dzia­łek 30.10.2023
0700
† Maciej WYSZYŃSKI (od ojca chrzest­ne­go z rodziną)
 
1700
† Kata­rzy­na GRZESIAK (od bra­ta­ni­cy z rodziną)
 
1800
† Jani­na, Sta­ni­sław WOJTCZAK


Wto­rek 31.10.2023
0700
† Miko­łaj PANKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Leszek ZBRZEŹNIAK – 2 r. śm.
 
1800
† Wacław CALABA – 6 r. śm.; † Maria, Anto­ni ZAWISCY

Śro­da 01.11.2023
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
0700
Bła­gal­na o mądrych, świę­tych i odważ­nych kapłanów

 
0900
† Zbi­gniew MROŻEK – 10 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Bogu­sław, Damian, Bro­ni­sław, Zofia MROŻEK
 
1030
† z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH, ABUCKICH
 
1230
 • Za pocho­wa­nych na cmen­ta­rzu para­fial­nym
   
 • † Lidia, Tade­usz SZMALEC; † Anie­la, Feliks KOWALSCY
   
 • † Ste­fa­nia, Adolf KOLMAN
 
1800
† Kazi­mierz GULECKI – 10 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Czwar­tek 02.11.2023
0700
† Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKULA; † Hele­na, Michał, Anto­ni DROZDOWSCY
 
1000
Za zmar­łych kapła­nów – cmen­tarz parafialny
 
1700
Za zmar­łych zgło­szo­nych w tego­rocz­nych wypominkach
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 03.11.2023
0700
† Roma­na TANAŚ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Leoka­dia KRZYSZCZUK; † Ste­fan KRZYSZCZUK – 50 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 04.11.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Anie­la ŚMIETANA – 27 r. śm.; † Jani­na ŚMIETANA – 7 r. śm.; † Kata­rzy­na ŚMIETANA; † Wła­dy­sław POLANIAK

Nie­dzie­la 05.11.2023
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 60 r. śm.; † Ire­na SALAMON – 24 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ

 
0900
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † Woj­ciech, Kata­rzy­na LIPIEC
   
 • † Elż­bie­ta KNOP – 1 r. śm.; † Andrzej SKRZYŃSKI – 1 r. śm.
 
1030
 • † Ele­ono­ra, Józef BANASZKIEWICZ; † Dariusz, Bog­dan BARTKOWIAK
   
 • † Bole­sław SOKOŁOWSKI – 12 r. śm.; † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 5 r. śm
 
1200
 • Dzięk­czyn­na z oka­zji 76 r. uro­dzin, podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­wą ope­ra­cję, z proś­bą o Boże błog. i łaskę zdro­wia
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Emil­ki BAKACZ w 2 r. uro­dzin i nowo­na­ro­dzo­nej Julii, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Ele­ono­ra CHUDZICKA – 2 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne