Intencje Mszalne (14–21.08.2022)

Nie­dzie­la 14.08.2022
0700
† Lesław SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
 
1030
† Jan KAŹIMIERCZAK
 
1200
† Jani­na, Jan, Ire­na GUDAJCZYK
 
1800
† Ludwik BARTOSZEWSKI † Kata­rzy­na, Paweł

Ponie­dzia­łek 15.08.2022
0700
† Apo­lo­nia, Sta­ni­sła­wa JACHIMOWICZ † Sta­ni­sła­wa, Wła­dy­sław ŻŁOBIŃSCY
 
0900
Dz. – bł. w int. Danu­ty i Jana z oka­zji zło­tych godów z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nas, naszych dzie­ci, wnu­ków oraz o opie­kę Mat­ki Bożej na dal­sze lata życia oraz o zdro­wie dla Jubilatów
 
1030
W int. 78 rocz­ni­cy uro­dzin oraz z racji imienin
 
1200
Dz. – bł. w int. Urszu­li i Euge­niu­sza z 55 r. Ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Tade­usz STANIEWSKI † Maria, Rudolf PROSIANOWSCY, † Jan JURKÓW

Wto­rek 16.08.2022
0800
† Euge­nia HRYNIEWIECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef – 29r. śm. † Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła, Eli­za PINIUTOWIE

Śro­da 17.08.2022
0800
† Elż­bie­ta ZIELIŃSKA zd. DUL – 3 r. śm. †† z rodziny
 
1800
† Ire­na, Marek – 7 r. śm. WOLAK † Cze­sław WOLAK oraz †† rodzi­ców z obu stron

Czwar­tek 18.08.2022
0800
† Wła­dy­sław, Jani­na, Alfre­da, Grze­go­rza DZIESZKOWSCY
 
1800
Dz. – bł. z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski i proś­bą o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Kata­rzy­ny – 4 r. ur. Szy­mo­na – 1 r. ur. oraz Bar­ba­ry i Grze­go­rza oraz Micha­li­ny i Krzysztofa

Pią­tek 19.08.2022
0800
† Danu­ta WITKOWSKA (od sąsiadki)
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ

Sobo­ta 20.08.2022
0800
† Hali­na, Roman, Urszu­la OWCZARZAK, † Kon­stan­cja, Józef BORUCCY
 
1800
† Zeno­na – 3 r. śm. † Michał – 15 r. śm. Oraz †† Leszek, Adam, Marek, Karo­li­na MICHALEWSCY

Nie­dzie­la 21.08.2022
0700
† Alek­san­der ŁUKOWIAK – 14 r. śm. † Józe­fa i Bartłomiej
 
0900
† Sta­ni­sła­wa, Tade­usz oraz †† rodziców
 
1030
† Marian­na KĘDZIERSKA (od chrze­śni­cy Kry­sty­ny z rodziną)
 
1200
W int. Hali­ny i Zdzi­sła­wa w 40 r. Ślu­bu z proś­bą o zdro­wie Boże bło­go­sła­wień­stwo dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1800
 • Za Ojczy­znę, Ojca św. i Rodzi­nę Radio Mary­ja
   
 • W int. Mate­usza Gór­cza­ka w 18 r. urodzin

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
14 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie for­ma­cyj­ne o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 15 sierp­nia, prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie ziół i kwia­tów w dzień Mat­ki Bożej Ziel­nej.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Jani­na Gor­wa, lat 82 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Marian­na Kędzier­ska, lat 91 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Kata­rzy­na Koszac­ka, lat 67 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

Intencje Mszalne (07–14.08.2022)

Nie­dzie­la 07.08.2022
0700
† Szcze­pan, Igna­cy, Anna, Maria WAWRZYNOWICZ; † Anto­ni, Woj­ciech, Joan­na, Jadwi­ga MACHOWIAK
 
0900
† Tade­usz POJASEK – 26 r. śm.
 
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI – kolej­na r. śm.
 
1200
† Geno­we­fa HRYNIEWIECKA (od rodzi­ny Jabłońskich)
 
1800
† Paweł OLEJARNIK – 18r. śm.

Ponie­dzia­łek 08.08.2022
0800
† Tere­sa RADZIŃSKA – 1 r. śm.
 
1800
† Kazi­mierz KOZAKOWSKI – 7 r. śm. † Zbi­gniew MISZCZYŃSKI – 20 r. śm. † Józef MISZCZYŃSKI oraz †† rodzice

Wto­rek 09.08.2022
0800
† Zofia SZKORUDA – od uczest­ni­ków pogrzebu
 
1800
† Paweł – kolej­na r. śm. † Zuzan­na GRYGOROWICZ

Śro­da 10.08.2022
0800
† Anna MACHOWIAK – od uczest­ni­ków pogrzebu
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od wnu­ków i prawnków) 

Czwar­tek 11.08.2022
0800
† Fran­ci­szek ŁAGÓDKA – 1 r. śm. † Maria ŁAGÓDKA
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 12.08.2022
0800
† Łucja DASZKIEWICZ † Euge­nia STYCZYŃSKA
 
1800
WYPOMINIKI

Sobo­ta 13.08.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI
 
1800
W int. Czci­cie­li NMP Fatimskiej

Nie­dzie­la 14.08.2022
0700
† Lesław SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
 
1030
† Jan KAŹIMIERCZAK
 
1200
† Jani­na, Jan, Ire­na GUDAJCZYK
 
1800
† Ludwik BARTOSZEWSKI † Kata­rzy­na, Paweł

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cyj­nym cza­sie może­my przy­stą­pić do Sakra­men­tu Spo­wie­dzi świę­tej 20 minut przed każ­dą Mszą św. Nie spo­wia­da­my w trak­cie Eucha­ry­stii.
   
 3. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 modlić się będzie­my w inten­cji Żywe­go Różań­ca a po Eucha­ry­stii Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. Trwa­my na modli­twie w jed­no­ści z Piel­grzy­ma­mi podą­ża­ją­cy­mi na Jasną Górę. Zapra­sza­my do śro­dy włącz­nie na poran­ną Mszę św., przed któ­rą śpie­wa­my Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii roz­wa­ża­my tajem­ni­ce różań­co­we, wspie­ra­jąc w ten spo­sób ducho­wo Pąt­ni­ków.
   
 6. We wto­rek – 9 sierp­nia, przy­pa­da litur­gicz­ne Świę­to św. Tere­sy Bene­dyk­ty od Krzy­ża, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy – Patron­ki Euro­py, wro­cła­wian­ki Edy­ty Ste­in.
   
 7. W śro­dę – 10 sierp­nia przed połu­dniem, Pąt­ni­cy Wro­cław­skiej Piel­grzym­ki pokło­nią się Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej w kapli­cy Cudow­ne­go Obra­zu i o godz. 1100 będą uczest­ni­czyć we Mszy św. koń­czą­cej tego­rocz­ne Reko­lek­cje w Dro­dze. Chciej­my uczest­ni­czyć w tym wyda­rze­niu mię­dzy inny­mi przez archi­die­ce­zjal­ne Radio Rodzi­na nada­ją­ce na 90,7 FM.
   
 8. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 9. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 10. W sobo­tę – 13 sierp­nia, o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Kazi­mie­ra Sobiech, lat 79 z ul. Mickiewicza;
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Papie­row­ska, lat 110 z ul. Wio­sny Ludów.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

Intencje Mszalne (31.07–07.08.2022)

Nie­dzie­la 31.07.2022
0700
† Igna­cy SYMULEWICZ – 45 r. śm.; † Ire­na SYMULEWICZ – 10 r. śm
 
0900
† Kry­sty­na, Jan GIEZEK; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1030
† Tere­sa JAREMOWICZ – 10 r. śm.
 
1200
† Ewa DUDZISZ – 1 r. śm.; † Andrzej DUDZISZ – 2 r. śm.
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 01.08.2022
0800
† Patryk ROKOSZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Bro­ni­sła­wa, Mar­cel ŁUKOWSCY; † Doro­ta, Nor­bert GOŁĄBEK

Wto­rek 02.08.2022
0800
† Jan BALSEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jani­na – 16 r. śm.; † Michał – 13 r. śm

Śro­da 03.08.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jadwi­ga, Euge­niusz BISAGA; † Lucy­na, Andrzej JANS

Czwar­tek 04.08.2022
0800
† Jerzy GÓRSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 05.08.2022
0800
† Mał­go­rza­ta KOSEK – 5 r. śm.; † Józef KOCÓR
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 07.08.2022
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Boże­na KORECKA

Nie­dzie­la 07.08.2022
0700
† Szcze­pan, Igna­cy, Anna, Maria WAWRZYNOWICZ; † Anto­ni, Woj­ciech, Joan­na, Jadwi­ga MACHOWIAK
 
0900
† Tade­usz POJASEK – 26 r. śm.
 
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI – kolej­na r. śm.
 
1200
† Geno­we­fa HRYNIEWIECKA (od rodzi­ny Jabłońskich)
 
1800
† Paweł OLEJARNIK – 18r. śm.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
31 LIPCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Po dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 700 Piel­grzy­mi Zie­mi Górow­skiej wyru­szy­li na pąt­ni­czy szlak by we wto­rek połą­czyć się z całą Piel­grzym­ką Wro­cław­ską, podą­ża­jąc dalej wspól­nie na Jasną Górę. Chciej­my w naszych modli­twach pamię­tać o wszyst­kich Pąt­ni­kach.
  W naszym koście­le codzien­nie w trak­cie Piel­grzym­ki wspól­na modli­twa w inten­cjach Piel­grzy­mów: o godz. 730 Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Mszy św. roz­wa­ża­nie tajem­nic różań­co­wych.
  Zapi­sa­ni do Gru­py Ducho­wych uczest­ni­ków po dzi­siej­szych Mszach św. mogą ode­brać piel­grzym­ko­we znacz­ki i modli­tew­ni­ki.
   
 3. Nato­miast w czwar­tek, w naszej miej­sco­wo­ści zatrzy­ma­ją się na noc­leg Piel­grzy­mi idą­cy z Zie­lo­nej Góry do tro­nu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Już dzi­siaj Piel­grzy­mi dzię­ku­ją za moż­li­wość odpo­czyn­ku i gości­nę w naszej Para­fii, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie o modli­twie w naszych inten­cjach. Pąt­ni­cy zapra­sza­ją na wspól­ną wie­czor­ną modli­twę do nasze­go kościo­ła o godz. 2000 a w pią­tek o godz. 800 na Mszę św.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800 a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – jak zawsze przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec w łącz­no­ści z Piel­grzy­ma­mi.
    
 5. W sobo­tę przy­pa­da Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VIII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. Za tydzień, tra­dy­cyj­nie w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę Ks. Woj­ciech Porzu­czek koń­czy w naszej Para­fii dusz­pa­ster­ską posłu­gę. Księ­dzu Woj­cie­cho­wi dzię­ku­je­my i życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów w dal­szej kapłań­skiej posłudze.

Intencje Mszalne (24–31.07.2022)

Nie­dzie­la 24.07.2022
0700
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – z racji imienin
 
0900
† Hali­na BARDA – 4 r. śm.
 
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 2 r. śm.
 
1200
† Sta­ni­sław BODERA – 11 r. śm.; † Hele­na KARWACKA – 35 r. śm.
 
1800
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 21 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Danu­ta, Jerzy, Aniela

Ponie­dzia­łek 25.07.2022
0800
† Hen­ryk KOŁAKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Olga GOŁĘBIOWSKA – 12 r. śm.; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN

Wto­rek 26.07.2022
0800
Dziękczynno–błagalna w int. synów: Rober­ta w 56 r. uro­dzin i Edwar­da w 55 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA

Śro­da 27.07.2022
0800
† dziad­ko­wie z rodzi­ny ŚWIDER; † rodzi­ce: Hele­na, Leon DĘBOWICZ; † brat: Augu­styn DĘBOWICZ; † z rodzi­ny JANKOWIAK
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Dia­ny i Seba­stia­na STOPKA w 10 r. ślu­bu, w int. Ich syna Alek­san­dra w 3 r. uro­dzin, oraz w int. Krzysz­to­fa z oka­zji imie­nin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Czwar­tek 28.07.2022
0800
† Danu­ta WITKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Vio­let­ta KOROL – 5 r. śm.; † z rodzin: KOROL, ZADORA

Pią­tek 29.07.2022
0800
† Euge­nia TYRALA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 30.07.2022
0800
O nawró­ce­nie dla dzie­ci i wnu­ków, Boże błog., opie­kę MB i wytrwa­nie w wierze
 
1800
† Anna GERTYCH (od córek z rodzinami)

Nie­dzie­la 31.07.2022
0700
† Igna­cy SYMULEWICZ – 45 r. śm.; † Ire­na SYMULEWICZ – 10 r. śm
 
0900
† Kry­sty­na, Jan GIEZEK; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1030
† Tere­sa JAREMOWICZ – 10 r. śm.
 
1200
† Ewa DUDZISZ – 1 r. śm.; † Andrzej DUDZISZ – 2 r. śm.
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
24 LIPCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. pry­mi­cyj­na Księ­dza Woj­cie­cha Porzucz­ka, neo­pre­zbi­te­ra, któ­ry w lip­cu wspo­ma­ga nasze Dusz­pa­ster­stwo. Po Eucha­ry­stii Ksiądz Woj­ciech udzie­li pry­mi­cyj­ne­go bło­go­sła­wień­stwa i otrzy­ma­my pry­mi­cyj­ne obraz­ki.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek litur­gicz­ne świę­to Św. Jaku­ba Apo­sto­ła i wspo­mnie­nie Św. Krzysz­to­fa – Patro­na podró­żu­ją­cych. Stąd pod­czas Mszy św. o godz. 1800 modlić się będzie­my w inten­cji wszyst­kich kie­ru­ją­cych pojaz­da­mi a po Eucha­ry­stii poświę­ce­nie pojaz­dów. Tra­dy­cyj­nie kapłan będzie świę­cił pojaz­dy u zbie­gu ulic Ście­gien­ne­go i Haw­ry­sza.
   
 3. We wto­rek litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­tych Joachi­ma i Anny, Rodzi­ców NMP.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 700 Msza św. na roz­po­czę­cie Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę dla Pąt­ni­ków Zie­mi Górow­skiej. Po Eucha­ry­stii Piel­grzy­mi wyru­szą na szlak. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę tak­że Piel­grzy­mów Ducho­wych. Zapi­sy do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków po każ­dej Mszy św. przy wyj­ściu z kościo­ła do czwart­ku włącz­nie. Zapi­sa­ni otrzy­ma­ją piel­grzym­ko­we znacz­ki i modli­tew­ni­ki.
   
 6. Za tydzień o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jerzy Ryn­dak, lat 78 z ul. Armii Polskiej;
  • śp. † Sta­ni­sław Kra­wiec, lat 78 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Edward Hoł­tra, lat 82 z ul. Kochanowskiego;
  • śp. † Sera­fi­na Dębo­wicz, lat 91 z ul. Dąbrowskiego;
  • śp. † Fran­ci­szek Jachim­czyk – dziec­ko po porodzie.
 8. Wiecz­ny odpoczynek… 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
17 LIPCA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Przy­po­mi­na­my o waka­cyj­nym porząd­ku spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. W nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia Eucha­ry­stia jest spra­wo­wa­na o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie o godz. 800 i 1800. Oka­zja do Spo­wie­dzi św. na 20 minut przed każ­dą Mszą św.
   
 3. Ser­decz­nie wita­my w naszej Para­fii Księ­dza Woj­cie­cha Porzucz­ka – neo­pre­zbi­te­ra, któ­ry do koń­ca lip­ca będzie wspo­ma­gał nasze Dusz­pa­ster­stwo. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Ksiądz Woj­ciech odpra­wi dla naszej Para­fii Mszę św. pry­mi­cyj­ną i udzie­li pry­mi­cyj­ne­go bło­go­sła­wień­stwa. Od Księ­dza Pry­mi­cjan­ta otrzy­ma­my tak­że pamiąt­ko­we obraz­ki.
   
 4. Wszyst­kich chcą­cych wyru­szyć w tym roku na Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę, w ramach Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej, zapra­sza­my w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1800 na Mszę św. do kapli­cy św. Fau­sty­ny. Po Eucha­ry­stii spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne i moż­li­wość zapi­sa­nia się. W naszym koście­le, w dni powsze­dnie po każ­dej Mszy św. o godz. 1800 zapi­sy do Gru­py Uczest­ni­ków Ducho­wych. Przy zapi­sie skła­da­my ofia­rę w kwo­cie 10 zł. na potrze­by orga­ni­za­cyj­ne Piel­grzym­ki. Zapi­sa­ni do tej Gru­py otrzy­ma­ją piel­grzym­ko­we znacz­ki i modli­tew­ni­ki.
   
 5. W przy­szły ponie­dzia­łek – 25 lip­ca, w dzień Świę­te­go Krzysz­to­fa, po Mszy św. o godz. 1800 tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie pojaz­dów.
   
 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Anna Macho­wiak, lat 90 z ul. Starogórskiej,
  • śp. † Euge­nia Chry­nie­wiec­ka, lat 84 z ul. Sikorskiego,
  • śp. † Adolf Kol­man, lat 96 z ul. Przylesie.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

Intencje Mszalne (17–24.07.2022)

Nie­dzie­la 17.07.2022
0700
† Andrzej DĄBKOWSKI – 4 r. śm.
 
0900
Dziękczynno–błagalna w int. Rena­ty i Ada­ma LACH w 34 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1030
† Moni­ka HUZAR – 20 r. śm.; † Kazi­mierz HUZAR – 12 r. śm.
 
1200
Dzięk­czyn­na w int. Wnu­ków: Leny w 3 r. ur. i Wik­to­ra w 1 r. ur., oraz z proś­bą o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Karoliny
 
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

Ponie­dzia­łek 18.07.2022
0800
† Wła­dy­sław, Jani­na, Alfre­da, Grze­gorz DZIESZKOWSCY
 
1800
W int. Panu Bogu wiadomej

Wto­rek 19.07.2022
0800
Dziękczynno–błagalna, z podzię­ko­wa­niem za lata pra­cy, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski na dal­sze życie
 
1800
† Sta­ni­sław BANDOCH – 29 r. śm.; † Ire­ne­usz BANDOCH – 11 r. śm.; † Leszek BANDOCH – 2 r. śm.

Śro­da 20.07.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od rodzi­ny Zając)
 
1800
† Cze­sław, Maria, Helio­dor; † z rodzin

Czwar­tek 21.07.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od rodzi­ny Zając)
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ

Pią­tek 22.07.2022
0800
† Hen­ryk, Cze­sła­wa KRZYMIŃSCY
 
1800
† Maria, Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła, Eli­za PINIUTOWIE

Sobo­ta 23.07.2022
0800
Dziękczynno–błagalna w int. Kry­sty­ny, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Zdzi­sław PODWIŃSKI – 37 r. śm.; † Maria, Sta­ni­sław PODWIŃSCY; † Mar­ta, Anto­ni MIROWSCY; † z rodzi­ny MIROWSKICH

Nie­dzie­la 24.07.2022
0700
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – z racji imienin
 
0900
† Hali­na BARDA – 4 r. śm.
 
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 2 r. śm.
 
1200
† Sta­ni­sław BODERA – 11 r. śm.; † Hele­na KARWACKA – 35 r. śm.
 
1800
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 21 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Danu­ta, Jerzy, Aniela