Intencje Mszalne (04–11.12.2022)

Nie­dzie­la 04.12.2022
0700
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – 3 r. śm.
 
0900
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nata­lii z oka­zji 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1030
O Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski dla Bar­ba­ry, oraz Boże błog. dla Anny i Łuka­sza i ich potomka
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 19 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 05.12.2022
0700
† Krzysz­tof FURTAK (od uczest­ni­ków pogrzebu) 
 
1700
† Ryszard BĘDUCH – 2 r. śm.; † Jadwi­ga BĘDUCH; † Boże­na KĘDZIOREK; † Danu­ta ORGAS
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Janu­sza BOGDAŃSKIEGO z oka­zji 33 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nie­go i rodziny

Wto­rek 06.12.2022
0700
† Maria, Anna, Kata­rzy­na, Józef, Adam, Zbigniew
 
1700
† Cze­sław HOŁOWNIA – 8 r. śm.; † Ryszard HOŁOWNIA – 2 r. śm.
 
1800
† Bro­ni­sław KOROL – 30 r. śm.; † z rodzin: KOROL, ZADORA

Śro­da 07.12.2022
0700
† Szy­mon CHARUŻYN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Piotr SZYKSZNIAN – 1 r. śm.
 
1800
† Marian­na STEPA

Czwar­tek 08.12.2022
0700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB
 
0900
† Jan, Hele­na, Mar­ta URBAŃCZAK
 
1700
† Maria PODWIŃSKA – 1 r. śm.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.12.2022
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 20 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzisław
 
1700
† Kazi­mierz, Leoka­dia BORYSOWSCY; † z rodzin: BORYSOWSKICH, ĆWIRKÓW, KULÓW
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 10.12.2022
0700
† Maria, Fran­ci­szek ŁAGÓDKA; † Zofia, Anto­ni SZENDRYK
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ – 1 r. śm.

Nie­dzie­la 11.12.2022
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 17 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 23 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 12 r. śm.; † Artur – 12 r. śm.
 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Pio­tra w 7 r. uro­dzin i Jan­ka w 3 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • † Wan­da, Kazi­mierz MACIEJCZAK
 
1030
 • † Jan GAJOWCZYK – 6 r. śm.; † Tere­sa MAŁECKA; † Jani­na, Sta­ni­sław GAJOWCZYK
   
 • † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – 13 r. śm.; † Wła­dy­sław CHROŚCIEL
 
1200
 • † Tade­usz WROTKOWSKI – 3 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † dziad­ko­wie: Ste­fa­nia, Józef ZANIEWSCY; † Jadwi­ga, Karol ZAMŁYŃSCY; † Jani­na, Grze­gorz RATUSZNIAK; † Mie­czy­sław RATUSZNIAK – 6 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Edwar­da BODERA – 7 r. śm.; † Józe­fa ŁUPKOWSKA – 47 r. śm.; † z rodzin: ŁUPKOWSKICH, KRAWCZYK, BODERA
 
1600
† Kata­rzy­na KOSZACKA (od sio­stry Wła­dzi z rodziną)
 
1800
† Lech GERTYCH – 1 r. śm. (od cór­ki Ilo­ny z rodziną)

II NIEDZIELA ADWENTU

II NIEDZIELA ADWENTU
4 GRUDNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re są spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Z dzieć­mi, jak co roku, reali­zu­je­my spe­cjal­ny pro­gram.
   
 5. W czwar­tek – 8 grud­nia, Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Wie­czor­na Eucha­ry­stia w inten­cji kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka. W ten dzień zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła o godz. 1200 na „Godzi­nę Łaski”.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę zapra­sza­my Człon­ków Żywe­go Różań­ca, i nie tyl­ko, na adwen­to­wy Dzień Sku­pie­nia. Roz­po­czę­cie o godz. 1030 a w pro­gra­mie: kon­fe­ren­cja, ado­ra­cja, modli­twa różań­co­wa i zakoń­cze­nie o godz. 1200 Mszą świę­tą.
   
 8. Rodzi­com dzie­ci klas III przy­po­mi­na­my, że za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 nastą­pi poświę­ce­nie krzy­ży­ków i meda­li­ków, jako kolej­ny widzial­ny krok w przy­go­to­wa­niu do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi Ojciec Mariusz Mazur­kie­wicz – Redemp­to­ry­sta pod hasłem: „Wie­rzę w Kościół Chry­stu­so­wy”. Pierw­sze nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas każ­dej Mszy świę­tej.
   
 10. Za tydzień, przy wyj­ściu z kościo­ła będzie­my mogli w naszej Para­fii zło­żyć do puszek ofia­ry na wspar­cie Kościo­ła za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. Trwa jesz­cze roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach tego­rocz­nych opłat­ków wigi­lij­nych. W opłat­ki może­my zaopa­trzyć się tak­że w zakry­stii. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 12. Nato­miast przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz para­fial­ny oraz wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su, wspie­ra­jąc w ten spo­sób „Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom”. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Cze­sła­wa Rodzie­wicz, 90 lat ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Sta­ni­sław Ćwik, 72 lat ul. Głogowska;
  • śp. † Hali­na Stań­czyk, 86 lat ul. Wrocławska.

  Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie… 

Intencje Mszalne (27.11–04.12.2022)

Nie­dzie­la 27.11.2022
0700
† Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 2 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA
 
0900
† Anie­la ANDRYNOWSKA – 27 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria
 
1030
† Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Elż­bie­ty i Maria­na z oka­zji 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 15 r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Jani­na KROMPLEWSCY; † Adam, Alber­ty­na WYSZYŃSCY

Ponie­dzia­łek 28.11.2022
0700
† Wła­dy­sła­wa, Zyg­munt, Kry­sty­na, Hen­ryk, Regi­na; † z rodziny 
 
1700
† Ryszard SZLAFKA – 4 r. śm.; † Edmund, Kazi­mie­ra SZLAFKA
 
1800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od cór­ki Ali­cji z rodziną)

Wto­rek 29.11.2022
0700
† Jani­na, Alek­san­der MACKIEWICZ; † Marian KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA; † Roman GAWRACZYŃSKI; † z rodzin
 
1700
† Sta­ni­sław PALEWICZ; † rodzi­ce i rodzeń­stwo; † Wal­de­mar WITCZAK; † jego rodzice
 
1800
† Sta­ni­sła­wa KAZIOR z domu PTAK

Śro­da 30.11.2022
0700
† Ryszard GAWDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zyg­munt CHOCIANOWSKI – 1 r. śm.
 
1800
† Andrzej UŚCIŁO; † rodzice

Czwar­tek 01.12.2022
0700
† Wan­da PIEKALSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan PASTERZAK – 2 r. śm.
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 02.12.2022
0700
† Tere­sa KOŁODZIEJ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Andrzej GIEREJKIEWICZ – kolej­na r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 03.12.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Aniela

Nie­dzie­la 04.12.2022
0700
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – 3 r. śm.
 
0900
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nata­lii z oka­zji 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1030
 
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 19 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny

I NIEDZIELA ADWENTU

I NIEDZIELA ADWENTU
27 LISTOPADA 2022 ROKU

 1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my czas reli­gij­ne­go i rado­sne­go przy­go­to­wa­nia do Świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz czas, w któ­rym uświa­da­mia­my sobie koniecz­ność goto­wo­ści na dru­gie przyj­ście Chry­stu­sa, na koń­cu świa­ta. W Adwen­cie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re będą spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­ny jest spe­cjal­ny pro­gram.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Z ini­cja­ty­wy Para­fian, po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy do godz. 2000;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 4. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych jesz­cze w tym roku Sakra­ment Chrztu św. swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 5. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed połu­dniem.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. Za dwa tygo­dnie, w nie­dzie­lę 11 grud­nia, pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie krzy­ży­ków i meda­li­ków dla dzie­ci klas III przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. Oso­by, któ­re zamó­wi­ły meda­li­ki z gra­fi­ką nawią­zu­ją­cą do naszej Para­fii, mogą je ode­brać po tej Mszy św. u Pani Kate­chet­ki Ane­ty. Pro­szę przy­go­to­wać kwo­tę 80 zł.
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz para­fial­ny – duży po 30 zł a mniej­szy po 20 zł., przed­sta­wia­ją­cy świą­ty­nie nasze­go deka­na­tu.
   
 10. Trwa roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach, przez upo­waż­nio­ne oso­by, tego­rocz­nych opłat­ków wigi­lij­nych. W opłat­ki może­my tak­że zaopa­trzyć się w zakry­stii. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 11. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, wycho­dząc z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su, wspie­ra­jąc w ten spo­sób „Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom”. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł.

Komunikat Przewodniczącego KEP

Komunikat Przewodniczącego KEP

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Komisja Episkopatu Polski     W ostat­nim cza­sie w prze­strze­ni medial­nej poja­wia­ją się pyta­nia o posta­wę św. Jana Paw­ła II wobec dra­ma­tu wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich przez nie­któ­rych duchow­nych, a tak­że o spo­sób reago­wa­nia na tego rodza­ju prze­stęp­stwa w cza­sie jego pon­ty­fi­ka­tu.
     Coraz gło­śniej sta­wia­na jest teza, że Ojciec Świę­ty nie pod­cho­dził wła­ści­wie do tego rodza­ju czy­nów, nie­wie­le robił, aby ten pro­blem roz­wią­zać, a nawet go ukry­wał. Wyda­je się, że panu­je swe­go rodza­ju moda na for­mu­ło­wa­nie tego rodza­ju opi­nii. Tego typu oskar­że­nia, wpi­su­ją się to w pró­by pod­wa­że­nia auto­ry­te­tu św. Jana Paw­ła II, a nawet zakwe­stio­no­wa­nia jego świę­to­ści, potwier­dzo­nej w pro­ce­sie beaty­fi­ka­cyj­nym i kano­ni­za­cyj­nym. W kon­se­kwen­cji sta­no­wi to pró­bę znisz­cze­nia dzie­dzic­twa tego wyjąt­ko­we­go pon­ty­fi­ka­tu.
     Medial­ny atak na św. Jana Paw­ła II znaj­du­je swo­ją przy­czy­nę m.in. w nasta­wie­niu nie­któ­rych grup spo­łecz­nych do jego naucza­nia, a zwłasz­cza na temat war­to­ści ludz­kie­go życia i jego ochro­ny od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, war­to­ści mał­żeń­stwa i rodzi­ny, moral­no­ści życia sek­su­al­ne­go, a tak­że w gło­szo­nej przez nie­go teo­lo­gii cia­ła, co nie odpo­wia­da współ­cze­snym ide­olo­giom, pro­pa­gu­ją­cym wykrzy­wio­ną wizję czło­wie­ka i hedo­nizm, rela­ty­wizm i nihi­lizm moral­ny.
     Uczci­we szu­ka­nie praw­dy i dawa­nie o niej świa­dec­twa jest obo­wiąz­kiem każ­de­go pra­we­go sumie­nia. Dla­te­go też – dnia 14 listo­pa­da br. – na Jasnej Górze, zosta­ło przy­go­to­wa­ne Sta­no­wi­sko Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, wobec dzia­łań Jana Paw­ła II odno­szą­cych się do prze­stępstw sek­su­al­nych wobec mało­let­nich. Jest to sze­ro­kie opra­co­wa­nie, któ­re uwzględ­nia zarów­no kon­tekst histo­rycz­ny i ówcze­sny stan wie­dzy, jak rów­nież uwa­run­ko­wa­nia spo­łecz­ne, kul­tu­ro­we i praw­ne cza­sów, w któ­rych żył i pra­co­wał św. Jan Paweł II.
     Zachę­cam wier­nych do lek­tu­ry tego tek­stu, a przez to do reflek­sji nad pon­ty­fi­ka­tem i spu­ści­zną dzie­jo­wą Papie­ża Pola­ka, któ­ry jako pierw­szy zwierzch­nik Kościo­ła kato­lic­kie­go, zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą, pod­jął zde­cy­do­wa­ną wal­kę z przy­pad­ka­mi krzyw­dze­nia mało­let­nich, a tak­że wpro­wa­dził obo­wią­zu­ją­ce w całym Koście­le nor­my roz­li­cza­nia tego typu prze­stępstw.
 
STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 
Z paster­skim błogosławieństwem,
✠ Sta­ni­sław Gądecki
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznański
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polsk 

Intencje Mszalne (20–27.11.2022)

Nie­dzie­la 20.11.2022
0700
† Andrzej TOMASZEWICZ – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Feliks
 
0900
 • † Józe­fa – 37 r. śm.; +z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY
   
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław ROGOŹNICCY; † z rodziny
 
1200
 • † Ste­fa­nia, Nestor RANCEW; † Hen­ryk ISMANOWICZ
   
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sław RACHOWIECCY; † Julia, Wła­dy­sław RADECCY
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Grze­gorz MISZKIEWICZ – 20 r. śm.; † Dariusz, Regi­na, Franciszek

Ponie­dzia­łek 21.11.2022
0700
† Grze­gorz RADZIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zofia BLASZCZYK – 1 r. śm.; † Marian BŁASZCZYK – 8 r. śm.
 
1800
† Kry­sty­na GOŁĘBIOWSKA – 19 r. śm.

Wto­rek 22.11.2022
0700
O zdro­wie i Boże błog. dla Kuby i całej rodziny
 
1700
† Anna ŻUCHOWSKA; † rodzi­ce: Leoka­dia, Sta­ni­sław ŻUCHOWSCY
 
1800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od Rena­ty i Pio­tra Lis)

Śro­da 23.11.2022
0700
W int. Ks. Pro­bosz­cza Hen­ry­ka, z proś­bą o zdro­wie, opie­kę MB i Boże błog. w dal­szym życiu
 
1700
† Marian­na KĘDZIERSKA (od syna Zeno­na z rodziną)
 
1800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od rodzi­ny Łopu­szyń­skich z Lubina)

Czwar­tek 24.11.2022
0700
† Tade­usz ZAJĄCZKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria PINIUTA – 19 r. śm.; † Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła, Eli­za PINIUTOWIE; † Hele­na BORYSOWSKA
 
1800
† Kazi­mie­ra WITKOWSKA – 33 r. śm.; † z rodziny

Pią­tek 25.11.2022
0700
† Zbi­gniew WAŁĘCKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
 • Za Para­fian
   
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – z racji imie­nin
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA (od córki)


Sobo­ta 26.11.2022
0700
† Ste­fan MONKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
W int. Gru­py AA DESIDERATA w 34 r. powstania
 
1800
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ – 11 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Nie­dzie­la 27.11.2022
0700
† Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 2 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA
 
0900
† Anie­la ANDRYNOWSKA – 27 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria
 
1030
† Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Elż­bie­ty i Maria­na z oka­zji 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 15 r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Jani­na KROMPLEWSCY; † Adam, Alber­ty­na WYSZYŃSCY

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
20 LISTOPADA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W pią­tek – 25 listo­pa­da, Dzień Świę­tej Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy – Patron­ki naszej Para­fii.
  Uro­czy­stej Mszy Świę­tej Odpu­sto­wej o godz. 1700 będzie prze­wod­ni­czył pocho­dzą­cy z naszej Para­fii Ksiądz Janusz Giluń prze­ży­wa­ją­cy w tym roku Zło­ty Jubi­le­usz Kapłań­stwa.
  Wszyst­kich ser­decz­nie zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę za naszą Para­fię!
   
 3. W sobo­tę o godz. 1700 Msza św. w inten­cji Gru­py AA „Desi­de­ra­ta” w 34 rocz­ni­cę powsta­nia, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył Ojciec Leszek – Fili­pin z Gosty­nia.
   
 4. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my nabyć kalen­da­rze – para­fial­ny i misyj­ny.
   
 6. Trwa roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach, przez upo­waż­nio­ne oso­by, tego­rocz­nych opłat­ków wigi­lij­nych. W opłat­ki może­my zaopa­trzyć się tak­że w zakry­stii. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Mie­czy­sław Kule­sza, lat 70 z Kruszyńca;
  • śp. † Wła­dy­sła­wa Dul – Lewic­ka, lat 91 z ul. Wrocławskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

Komunikat Przewodniczącego KEP

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Komisja Episkopatu Polski     W ostat­nim cza­sie w prze­strze­ni medial­nej poja­wia­ją się pyta­nia o posta­wę św. Jana Paw­ła II wobec dra­ma­tu wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich przez nie­któ­rych duchow­nych, a tak­że o spo­sób reago­wa­nia na tego rodza­ju prze­stęp­stwa w cza­sie jego pon­ty­fi­ka­tu.
     Coraz gło­śniej sta­wia­na jest teza, że Ojciec Świę­ty nie pod­cho­dził wła­ści­wie do tego rodza­ju czy­nów, nie­wie­le robił, aby ten pro­blem roz­wią­zać, a nawet go ukry­wał. Wyda­je się, że panu­je swe­go rodza­ju moda na for­mu­ło­wa­nie tego rodza­ju opi­nii. Tego typu oskar­że­nia, wpi­su­ją się to w pró­by pod­wa­że­nia auto­ry­te­tu św. Jana Paw­ła II, a nawet zakwe­stio­no­wa­nia jego świę­to­ści, potwier­dzo­nej w pro­ce­sie beaty­fi­ka­cyj­nym i kano­ni­za­cyj­nym. W kon­se­kwen­cji sta­no­wi to pró­bę znisz­cze­nia dzie­dzic­twa tego wyjąt­ko­we­go pon­ty­fi­ka­tu.
     Medial­ny atak na św. Jana Paw­ła II znaj­du­je swo­ją przy­czy­nę m.in. w nasta­wie­niu nie­któ­rych grup spo­łecz­nych do jego naucza­nia, a zwłasz­cza na temat war­to­ści ludz­kie­go życia i jego ochro­ny od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, war­to­ści mał­żeń­stwa i rodzi­ny, moral­no­ści życia sek­su­al­ne­go, a tak­że w gło­szo­nej przez nie­go teo­lo­gii cia­ła, co nie odpo­wia­da współ­cze­snym ide­olo­giom, pro­pa­gu­ją­cym wykrzy­wio­ną wizję czło­wie­ka i hedo­nizm, rela­ty­wizm i nihi­lizm moral­ny.
     Uczci­we szu­ka­nie praw­dy i dawa­nie o niej świa­dec­twa jest obo­wiąz­kiem każ­de­go pra­we­go sumie­nia. Dla­te­go też – dnia 14 listo­pa­da br. – na Jasnej Górze, zosta­ło przy­go­to­wa­ne Sta­no­wi­sko Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, wobec dzia­łań Jana Paw­ła II odno­szą­cych się do prze­stępstw sek­su­al­nych wobec mało­let­nich. Jest to sze­ro­kie opra­co­wa­nie, któ­re uwzględ­nia zarów­no kon­tekst histo­rycz­ny i ówcze­sny stan wie­dzy, jak rów­nież uwa­run­ko­wa­nia spo­łecz­ne, kul­tu­ro­we i praw­ne cza­sów, w któ­rych żył i pra­co­wał św. Jan Paweł II.
     Zachę­cam wier­nych do lek­tu­ry tego tek­stu, a przez to do reflek­sji nad pon­ty­fi­ka­tem i spu­ści­zną dzie­jo­wą Papie­ża Pola­ka, któ­ry jako pierw­szy zwierzch­nik Kościo­ła kato­lic­kie­go, zgod­nie z posia­da­ną wie­dzą, pod­jął zde­cy­do­wa­ną wal­kę z przy­pad­ka­mi krzyw­dze­nia mało­let­nich, a tak­że wpro­wa­dził obo­wią­zu­ją­ce w całym Koście­le nor­my roz­li­cza­nia tego typu prze­stępstw.
 
STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

 
Z paster­skim błogosławieństwem,
✠ Sta­ni­sław Gądecki
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznański
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polsk 

Intencje Mszalne (13–20.11.2022)

Nie­dzie­la 13.11.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
 
0900
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ
   
 • † Bog­dan KUJAWA – 30 r. śm.; † Marian, KUJAWA – 24 r. śm.; † Marian­na KUJAWA – 7 r. śm.
 
1030
 • † Nata­lia CHRUSZCZ – 5 r. śm.
   
 • † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 4 r. śm.; † Bole­sław SOKOLOWSKI – 11 r. śm.
 
1200
 • † Hen­ryk, Wero­ni­ka WÓJCIK; † z rodzin: WÓJCIK, TYSIĄC
   
 • † Tomasz SIECLA – 1 r. śm.
 
1600
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od miesz­kań­ców Osłowiez)
 
1800
† Maria BIRECKA (od rodzi­ny Sauter)

Ponie­dzia­łek 14.11.2022
0700
† Jani­na PYTLAK (od uczest­ni­ków pogrzebu) 
 
1700
† Hele­na PIETRUSZEWSKA – 5 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od Kry­sty­ny z rodziną)

Wto­rek 15.11.2022
0700
† Ste­fa­nia KOLMAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Marian­na KĘDZIERSKA (od Elż­bie­ty i Tytu­sa z rodziną)
 
1800
† Łukasz BERUS; † jego mama Tere­sa; † Leon, Sta­ni­sła­wa BERUS; † z ich rodzin

Śro­da 16.11.2022
0700
† Ryszard, Jan LEOŃCZYK; Alek­san­dra, Józef, Hen­ryk JACHIMOWICZ
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od cór­ki Iwo­ny z rodziną)
 
1800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od cio­ci Janiny)

Czwar­tek 17.11.2022
0700
† Kazi­mierz ZIELONY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Iza­be­le SZWEJKOWSKA – 4 r. śm.; † Andrzej SZATOBA
 
1800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od rodzi­ny Kajzer)

Pią­tek 18.11.2022
0700
† Mał­go­rza­ta STANIELEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od Ewy z rodziną)
 
1800
Za zmar­łych pole­ca­nych w tego­rocz­nych wypo­min­kach w naszej Parafii

Sobo­ta 19.11.2022
0700
† Janusz MALINOWSKI
 
1800
† Jan PROGA; † z rodzi­ny z obu stron

Nie­dzie­la 20.11.2022
0700
† Andrzej TOMASZEWICZ – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Feliks
 
0900
 • † Józe­fa – 37 r. śm.; +z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY
   
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław ROGOŹNICCY; † z rodziny
 
1200
 • † Ste­fa­nia, Nestor RANCEW; † Hen­ryk ISMANOWICZ
   
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sław RACHOWIECCY; † Julia, Wła­dy­sław RADECCY
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Grze­gorz MISZKIEWICZ – 20 r. śm.; † Dariusz, Regi­na, Franciszek

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
13 LISTOPADA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym, w tym roku z Ukra­iną, pod hasłem: „Ule­czyć Tęsk­no­tę”. Ofia­ry, któ­re skła­da­my po Mszach świę­tych do puszek, prze­zna­czo­ne są na pomoc Kościo­ło­wi Ukra­iń­skie­mu, prze­ży­wa­ją­ce­mu mili­tar­ną napaść Rosji.  Bóg zapłać za mate­rial­ne wspar­cie ukra­iń­skich chrze­ści­jan!
   
 2. Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Jesz­cze w tym tygo­dniu może­my prze­ka­zy­wać „srebr­ny złom” na pomoc dla misjo­na­rzy budu­ją­cych stud­nie w Cza­dzie na kon­ty­nen­cie afry­kań­skim. Zuży­tą i znisz­czo­ną srebr­ną biżu­te­rię oraz wyco­fa­ne z obie­gu mone­ty każ­de­go krusz­cu z całe­go świa­ta, skła­da­my do pojem­ni­ka przy zakry­stii. Bóg zapłać za wspar­cie tej ini­cja­ty­wy!
   
 5. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  • w dzi­siej­szą nie­dzie­lę – za zmar­łych zgło­szo­nych z ulic: Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­skie­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na, Spo­koj­na, Tar­go­wa oraz z Kru­szyń­ca i Włodkowa;
  • ponie­dzia­łek – Lipo­wa, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11 – listo­pa­da, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirszfelda;
  • wto­rek – Sikor­skie­go, Iwasz­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Świer­ko­wa, Wio­sny Ludów;
  • śro­da – Dąbrow­skie­go, Leśna, Konop­nic­kiej, Ks. Haw­ry­sza i Ks. Ściegiennego;
  • czwar­tek – zmar­li zgło­sze­ni na kart­kach z innych Para­fii oraz zmar­li zgło­sze­ni na kart­kach, któ­re wpły­nę­ły po odczy­ta­niu wyzna­czo­nej uli­cy a tak­że zmar­li zgło­sze­ni na kart­kach bez poda­ne­go adresu.

  To będzie ostat­ni dzień modlitw wypo­min­ko­wych w naszej Para­fii. Raz jesz­cze ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne z racji wypominek! 

 6. W pią­tek o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jesz­cze jed­na Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę!
   
 7. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz, przy­go­to­wa­ny jak w latach poprzed­nich przez naszą Akcję Kato­lic­ką. Tym razem kalen­darz przed­sta­wia kościo­ły nasze­go deka­na­tu. Kalen­darz duży naby­wa­my po 30 zł. a mniej­szy po 20 zł.
   
 8. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę świę­ci­my wigi­lij­ne opłat­ki, któ­re w naj­bliż­szych dniach upo­waż­nio­ne oso­by będą roz­pro­wa­dzać w naszych domach. W opłat­ki będzie­my mogli zaopa­trzyć się tak­że w zakry­stii. Z góry Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Win­cen­ty Galim­ski, lat 78 z ul. Ściegiennego;
  • śp. † Adam Gór­ny, lat 91 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Zbi­gniew Hołyń­ski, lat 85 ostat­nio zamiesz­ka­ły w Zie­lo­nej Górze;
  • śp. † Ewa Tom­czak, lat 85 ostat­nio zamiesz­ka­ła w Poznaniu.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

Intencje Mszalne (06–13.11.2022)

Nie­dzie­la 06.11.2022
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 59 r. śm. † Ire­na SALAMON – 23 r. śm.; † Jani­na IWNCIÓW
 
0900
 • † Leszek BANDOCH
   
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † z rodziny
 
1030
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY; † Alek­san­dra KOWALSKA
   
 • † Hele­na KOTWICKA – 6 r. śm.; † Fran­ci­szek, Marian­na, Józef, Win­cen­ty­na, Jadwi­ga, Zofia KRUPSCY
 
1200
 • † Fran­ci­szek JAREK – 2 r. śm.; † Leonar­da JAREK – 7 r. śm.
   
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC (od chrze­śnia­ka Tomasza)
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Jani­na KÓZKA; † z rodzin: KÓZKÓW, MARTYNÓW

Ponie­dzia­łek 07.11.2022
0700
† Maria SZOLC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zbi­gniew WORONIAK – 10 r. śm.; † Bro­ni­sła­wa WORONIAK – 11 r. śm.
 
1800
† Zuzan­na GRYGOROWICZ – kolej­na r. śm.; † Paweł GRYGOROWICZ; † Wik­to­ria, Antoni

Wto­rek 08.11.2022
0700
† Maria, Sta­ni­sław SPIEĆ; † Jani­na, Marian, Roman BORZYM
 
1700
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od chrzest­nej z rodziną)
 
1800
† Hen­ryk KOŁAKOWSKI (od rodzin: Popław­skich, Skom­rów, Nogów)

Śro­da 09.11.2022
0700
† Felik­sa RYCHTER (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ – 9 r. śm.
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Darii JANECZEK w 32 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.

Czwar­tek 10.11.2022
0700
† Anna STRZECZKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od Rena­ty i Jacka)
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 11.11.2022
0700
† Jan WYDRA – 5 r. śm.
 
1200
Świę­to Niepodległości
 
1800
Za zmar­łych pole­ca­nych w tego­rocz­nych wypo­min­kach w naszej Parafii

Sobo­ta 12.11.2022
0700
† Elż­bie­ta BARNA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Wero­ni­ka, Ste­fan RĘKOSIEWICZ; † Marian­na, Win­cen­ty, Kazi­mierz KOWALIŃSCY

Nie­dzie­la 13.11.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
 
0900
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ
   
 • † Bog­dan KUJAWA – 30 r. śm.; † Marian, KUJAWA – 24 r. śm.; † Marian­na KUJAWA – 7 r. śm.
 
1030
 • † Nata­lia CHRUSZCZ – 5 r. śm.
   
 • † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 4 r. śm.; † Bole­sław SOKOLOWSKI – 11 r. śm.
 
1200
 • † Hen­ryk, Wero­ni­ka WÓJCIK; † z rodzin: WÓJCIK, TYSIĄC
   
 • † Tomasz SIECLA – 1 r. śm.
 
1600
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od miesz­kań­ców Osłowiez)
 
1800
† Maria BIRECKA (od rodzi­ny Sauter)