Intencje Mszalne (28.05–04.06.2023)

Nie­dzie­la 28.05.2023
0700
 • † Anna, Emi­lia, Jan SZURMA; † Roza­lia, Miko­łaj, Wła­dy­sław BARABASZ
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sła­wa, Józef WYSOCCY
   
 • † Ire­na CZYPLIS; † Sio­stra Anna CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Rocz­ni­ca Prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef, Józef, Sta­ni­sła­wa USS; † Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

Ponie­dzia­łek 29.05.2023
0700
† Wła­dy­sław NOWACKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Hen­ry­ka GIBOWSKA – 21 r. śm.; † Dariusz JANASIK – 11 r. śm.
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Kry­sty­na, Jan KOMONIEWSCY; † z rodzin: KOMONIEWSKICH, NOWACKICH


Wto­rek 30.05.2023
0700
† Wan­da WARDZAŁA – 11 r. śm.; † Łucja, Wła­dy­sław WARDZAŁA
 
1700
† Tade­usz MĄCZYŃSKI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 31.05.2023
0700
† Anie­la DYLEWSKA
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mariu­sza TOMASZEWICZA w 50 r. uro­dzin i syna Kac­pra w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i dary Ducha Świętego
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Elż­bie­ty w 55 r. uro­dzin, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go na dal­sze lata życia


Czwar­tek 01.06.2023
0700
† Maria PIEKARNIK
 
1700
† Leonia, Józef, Maria MICHALEC
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 02.06.2023
0700
Za wszyst­kich żywych i zmarłych
 
1700
† Jan KOTWICKI – 4 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 10 r. śm.; † Jadwi­ga KOTWICKA; † z obu stron
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 03.06.2023
0730
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 04.06.2023
0700
 • † Jan RZĄSA – 5 r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław, Anna SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Kazi­mie­ra MROŻEK – 2 r. śm.; † Zbi­gniew, Bogu­sław, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1030
 • W int. Panu Bogu wia­do­mej
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR
 
1200
† Mie­czy­sław SKOWROŃSKI
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
 • BIERZMOWANIE
   
 • † Kata­rzy­na KOSZACKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
28 MAJA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, Dru­gi Dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 3. Zapra­sza­my na ostat­nie Nabo­żeń­stwa Majo­we, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 1730.
   
 4. W czwar­tek, litur­gicz­ne Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na.
   
 5. Przez cały czer­wiec, przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem – Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000;
  2. w pią­tek – Sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia od godz. 1600 – 1800. Będzie to dzień Spo­wie­dzi św. dla kan­dy­da­tów do Bierz­mo­wa­nia( pierw­sza gru­pa) i ich bli­skich. O godz. 1800 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Sakra­ment Chrztu św. dla swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła, wyjąt­ko­wo w dru­gą sobo­tę czerw­ca.
   
 9. Spo­wiedź św. dla dru­giej gru­py mło­dzie­ży przed Sakra­men­tem Bierz­mo­wa­nia a tak­że ich bli­skich, w sobo­tę o godz. 1000.
   
 10. Wyjazd zapi­sa­nych osób na Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę, w sobo­tę o godz. 500 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 11. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 12. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 13. W przy­szłą nie­dzie­lę – 4 czerw­ca, pod­czas Mszy św. o godz. 1800, Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Biskup Maciej Mały­ga udzie­li mło­dzie­ży klas VIII Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia.
   
 14. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Hali­na Zając, lat 82 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Hen­ryk Węglew­ski, lat 73 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje Mszalne (21–28.05.2023)

Nie­dzie­la 21.05.2023
0700
 • † Ste­fan, Józe­fa ZGUTKA; † Mał­go­rza­ta KOSEK
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin
 
1030
 • Pierw­sza Komu­nia Świę­ta
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. ks. Dariu­sza KUŁAN w 25 r. święceń
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Domi­ni­ki w 18 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. cór­ki Zofii ŚLIWIŃSKIEJ i mamy Zofii JADACH z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i wsta­wien­nic­two MB
 
1500
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Cze­sła­wy KRÓL w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i wszel­kie potrzeb­ne łaski
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

Ponie­dzia­łek 22.05.2023
0700
† Edward JASEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Józef, Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Eli­za, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE; † Hele­na BORYSOWSKA; † Euge­nia SZYKSZNIAN
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 23.05.2023
0700
† Edward JASEK (od sąsia­dów z klat­ki 13A, nr 1, 2, 3 i 5)
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Marian­na WOŁOSZYN – z racji imie­nin; † Józef, Mie­czy­sław, Anna, Anna, Eli­za WOŁOSZYN


Śro­da 24.05.2023
0700
† Maria PIEKARNIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bry­gi­da MISZCZYŃSKAI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 25.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Leszek BANDOCH
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. mamy i rodzi­ców, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski


Pią­tek 26.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 26 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 27.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Ger­tru­da WRÓBEL; † jej rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW

Nie­dzie­la 28.05.2023
0700
 • † Anna, Emi­lia, Jan SZURMA; † Roza­lia, Miko­łaj, Wła­dy­sław BARABASZ
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sła­wa, Józef WYSOCCY
   
 • † Ire­na CZYPLIS; † Sio­stra Anna CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Rocz­ni­ca Prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef, Józef, Sta­ni­sła­wa USS; † Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
21 MAJA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, do któ­rej przy­stą­pi 61 dzie­ci klas III. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za dar ołta­rza, któ­rym jest spe­cjal­ny pro­gra­ma­tor do obsłu­gi kościel­nych dzwo­nów.
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych dzi­siaj o godz. 1600. Przy­po­mi­na­my, że z tego powo­du dzi­siej­sza popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500. Majów­ka dla star­szych, dzi­siaj jak zwy­kle o godz. 1730.
  Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my dzie­ci komu­nij­ne wraz z naj­bliż­szy­mi o godz. 1700, na Msze Świę­te Bia­łe­go Tygo­dnia połą­czo­ne z Nabo­żeń­stwem Majo­wym.
   
 2. W naj­bliż­szą śro­dę, w naszym koście­le o godz. 1130 uro­czy­sta Msza św. w inten­cji Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w Górze i wszyst­kich Stra­ża­ków Powia­tu Górow­skie­go z oka­zji nada­nia sztan­da­ru dla Komen­dy Powia­to­wej PSP w Górze.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dzie­ci klas IV. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci i ich bli­skich w sobo­tę o godz. 900. Rodzi­ców dzie­ci rocz­ni­co­wych zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 5. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w inten­cji posłu­gu­ją­cych w naszej Para­fii księ­ży, w kolej­ne rocz­ni­ce przy­ję­cia Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Maria Sie­ka­no­wicz, lat 82 z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA

Intencje Mszalne (14–21.05.2023)

Nie­dzie­la 14.05.2023
0700
† Ste­fa­nia HRYNIEWICZ – 13 r. śm.; † Jan HRYNIEWICZ – 34 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 81 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 81 r. śm.; † z rodziny

 
0900
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 14 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jacek ZAKASZEWSKI; † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 6 r. śm.; † z rodzi­ny DEPERAS
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Micha­ła KAŁAWAJ w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty, z proś­bą o dary Ducha Św., opie­kę MB i łaskę zdrowia 
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 15.05.2023
0700
† Hali­na WOJCIECHOWSKA – 7 r. śm.; † rodzi­ce: Jani­na, Sta­ni­sław MISZCZYK
 
1700
† Karo­li­na ŁESZKIW – 12 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, MINICH, JURGA
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 16.05.2023
0700
 
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY


Śro­da 17.05.2023
0700
† Piotr AUGUSTYNIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† ks. Hen­ryk KONARSKI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 18.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Elż­bie­ta, Danu­ta, Małgorzata
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Jac­ka w 60 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­ta, dzie­ci i wnuków


Pią­tek 19.05.2023
0700
† Ade­la, Kon­stan­ty WIŚNIEWSCY; † z rodzin: WIŚNIEWSKICH, KUCZYŃSKICH
 
1700
† Alek­san­der. Olga, Jan, Jani­na, Edward JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta 20.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Józef, Euge­nia TYRAŁA

Nie­dzie­la 21.05.2023
0700
 • † Ste­fan, Józe­fa ZGUTKA; † Mał­go­rza­ta KOSEK
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin
 
1030
 • Pierw­sza Komu­nia Świę­ta
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. ks. Dariu­sza KUŁAN w 25 r. święceń
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Domi­ni­ki w 18 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. cór­ki Zofii ŚLIWIŃSKIEJ i mamy Zofii JADACH z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i wsta­wien­nic­two MB
 
1500
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Cze­sła­wy KRÓL w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i wszel­kie potrzeb­ne łaski
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

MSZAL I KRZYZ -Intencje Mszalne

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
14 MAJA 2023 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Nie­ustan­nie zachę­ca­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem.
   
 4. W czwar­tek o godz. 1700 Msza św. za śp. Ks. Hen­ry­ka Konar­skie­go w 29 rocz­ni­cę śmier­ci.
   
 5. Rodzi­ców mło­dzie­ży, któ­ra ma nie­ba­wem przy­stą­pić do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko-orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 6. W pią­tek, pod­czas Nabo­żeń­stwa Majo­we­go roz­po­czę­cie Nowen­ny przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość I Komu­nii Świę­tej. Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych o godz. 1600. Z tego powo­du, wyjąt­ko­wo popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 1500. Pro­si­my pamię­tać o tej zmia­nie! W sobo­tę Sakra­ment Spo­wie­dzi św. dla dzie­ci komu­nij­nych i ich bli­skich w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: dzie­ci ze szko­ły nr 1 zapra­sza­my na godz. 900 a ze szko­ły nr 3 na godz. 930.
   
 8. Za tydzień Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, stąd Mszę św. o godz. 1200 poprze­dzi pro­ce­sja wokół naszej świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­rą Pan Jezus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 9. Przy­po­mi­na­my o pla­no­wa­nych z naszej Para­fii Pielgrzymkach: 
  1. w sobo­tę 3 czerw­ca – Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę. Koszt: 90 zł.;
  2. w sobo­tę 17 czerw­ca – Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia i Cen­trum św. Jana Paw­ła II w pod­kra­kow­skich Łagiew­ni­kach. Koszt: 130 zł.
   Zapi­sy na obie Piel­grzym­ki u Zela­to­rek.
    
 10. Mło­dzież obec­nych klas VIII i uczniów szkół śred­nich zachę­ca­my do udzia­łu w waka­cyj­nych Reko­lek­cjach Oazo­wych, któ­re odbę­dą się od 27 VI – 13 VII w Bukow­cu koło Kar­pa­cza. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u Ks. Łuka­sza.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wła­dy­sła­wa Pasz­kie­wicz, lat 97 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Tere­sa Matu­szew­ska, lat 89 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Teo­dor Różyc­ki, lat 80 z ul. Żeromskiego;
  • śp. † Hele­na Sie­lic­ka, lat 82 ostat­nio zamiesz­ka­ła w Polkowicach.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA - NIEDZIELA 2023

Intencje Mszalne (07–14.05.2023)

Nie­dzie­la 07.05.2023
0700
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † pie­lę­gniar­ki i położ­ne oddzia­łu położ­ni­czo – gine­ko­lo­gicz­no –nowo­rod­ko­we­go w Górze: † Tere­sa WRÓBEL, Jadwi­ga TRETER, Sta­ni­sła­wa LINKOWSKA, Kry­sty­na FURMANIAK, Ire­na ŻYWICKA, Wan­da WARDZAŁA, Boże­na WITKOWSKA, Kazi­mie­ra LIS
   
 • † Zenon PUK; † Euge­niusz, Danu­ta WOŁOWICZ
 
1030
 • † Elż­bie­ta, Józef, Maria, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Wero­ni­ka, Leon, Zenon, Maria, Domi­ni­ka BUTKIEWICZ; † z tych rodzin
   
 • † Ele­ono­ra, Józef, Józe­fa, Sta­ni­sław BANASZKIEWICZOWIE; † Hele­na, Anto­ni GÓRALCZYK; † Hele­na, Sta­ni­sław, Wła­dy­sław KACZMAREK
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Józe­fa PILARCZYK w 61 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie 
 
1600
† Jan MURCHA
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 3 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN; † Aga­ta TWARÓG; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 08.05.2023
0700
Za wszyst­kich żywych i zmarłych
 
1700
† Grze­gorz MŁYNARSKI – z racji uro­dzin (od brata)
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 09.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Sta­ni­sław LIPOWICZ; † Sta­ni­sław, Kle­men­ty­na, Miro­sła­wa, Genowefa
 
1800
† Danu­ta JUSKA (od rodzi­ny Skomra).


Śro­da 10.05.2023
0700
† Wie­sław ŻURAWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław SZORC; † z rodzi­ny SZORC
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 11.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Kamil BARDA; † Krzysztof
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 12.05.2023
0700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Szy­mo­na w 6 r. ur., Jago­dy w 4 r. ur. i Dawi­da w 3 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 13.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Nie­dzie­la 14.05.2023
0700
† Ste­fa­nia HRYNIEWICZ – 13 r. śm.; † Jan HRYNIEWICZ – 34 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 81 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 81 r. śm.; † z rodziny

 
0900
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 14 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jacek ZAKASZEWSKI; † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 6 r. śm.; † z rodzi­ny DEPERAS
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Micha­ła KAŁAWAJ w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty, z proś­bą o dary Ducha Św., opie­kę MB i łaskę zdrowia 
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z rodziny

MSZAL I KRZYZ

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
7 MAJA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zachę­ca­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Zapra­sza­my tak­że dzie­ci, dla któ­rych przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia majów­ko­wa ukła­dan­ka.
   
 5. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 8 maja, Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka – Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. W sobo­tę – 13 maja, Msza św. o godz. 1800 w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie pierw­sze w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 9. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 10. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca na Jasnej Górze, w sobo­tę 3 czerw­ca. Koszt: 90 zł. Zapi­sy u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 11. Nato­miast Straż Hono­ro­wa orga­ni­zu­je wyjazd na 38 Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Arcy­brac­twa Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, któ­ra w tym roku odbę­dzie się w sobo­tę – 17 czerw­ca, w Cen­trum św. Jana Paw­ła II i Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w pod­kra­kow­skich Łagiew­ni­kach. Zapi­sy do 25 maja u Zela­tor­ki Stra­ży Hono­ro­wej. Koszt: oko­ło 130 zł. w zależ­no­ści od ilo­ści zain­te­re­so­wa­nych osób. Wpła­ta przy zapi­sie.
   
 12. Zapra­sza­my mło­dzież – obec­nych uczniów klas VIII oraz uczniów szkół śred­nich, do udzia­łu w Reko­lek­cjach Oazo­wych, któ­re odbę­dą się od 27 VI – 13 VII w Bukow­cu koło Kar­pa­cza. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u Księ­dza Łuka­sza.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Anna Żło­biń­ska, lat 92 z ul. Tyl­nej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGLOSZENIA

Intencje Mszalne (30.04–07.05.2023)

Nie­dzie­la 30.04.2023
0700
† Anna, Wła­dy­sław SAUTER; † z rodziny

 
0900
 • † Fran­cisz­ka, Andrzej BARTOSZEWSCY
   
 • † Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – 2 r. śm.
 
1030
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Agniesz­ki z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Danu­ty KOŁODZIEJCZYK z oka­zji 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja RĘKOSIEWICZ w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów ich dzie­ci i wnucząt
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† rodzi­ce z obu stron; † mąż: Fran­ci­szek; † sio­stra: Janina

Ponie­dzia­łek 01.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Marian­na KAMIŃSKA; † Danu­ta ORGAS; † Wła­dy­sław BUCZYŃSKI
 
1800
† Danu­ta JUSKA (od rodzi­ny Witkowskich)


Wto­rek 02.05.2023
0700
Za zmar­łych w czyść­cu cierpiących
 
1700
† Zofia, Józef, Jan KANIECCY
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 2 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 03.05.2023
0700
† Miro­sław DAMRYCH – 30 r. śm.

 
0900
 • Za Ojczy­znę
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 3 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Bro­ni­sław, Andrzej JODKO; † Jerzy ZIELONKA
 
1030
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mai w 6 r. uro­dzin, Moni­ki w 33 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Ire­ny z oka­zji 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
 
1600
† Cze­sław MROWIEC – 20 r. śm.; † Zofia PODGAJNA; † Zbi­gniew LOREK
 
1800
† Kazi­mierz KLACZKOWSKI – kolej­na r. śm.; † rodzice

Czwar­tek 04.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 4 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Fran­cisz­ka GRABOWSKA – 24 r. śm.; † Józef, Zbigniew
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 05.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 5 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jani­na CZARNECKA – 2 r. śm.; † Józef, Edmund
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 06.05.2023
0730
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 6 Msza Świę­ta gregoriańska

Nie­dzie­la 07.05.2023
0700
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † pie­lę­gniar­ki i położ­ne oddzia­łu położ­ni­czo – gine­ko­lo­gicz­no –nowo­rod­ko­we­go w Górze: † Tere­sa WRÓBEL, Jadwi­ga TRETER, Sta­ni­sła­wa LINKOWSKA, Kry­sty­na FURMANIAK, Ire­na ŻYWICKA, Wan­da WARDZAŁA, Boże­na WITKOWSKA, Kazi­mie­ra LIS
   
 • † Zenon PUK; † Euge­niusz, Danu­ta WOŁOWICZ
 
1030
 • † Elż­bie­ta, Józef, Maria, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Wero­ni­ka, Leon, Zenon, Maria, Domi­ni­ka BUTKIEWICZ; † z tych rodzin
   
 • † Ele­ono­ra, Józef, Józe­fa, Sta­ni­sław BANASZKIEWICZOWIE; † Hele­na, Anto­ni GÓRALCZYK; † Hele­na, Sta­ni­sław, Wła­dy­sław KACZMAREK
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Józe­fa PILARCZYK w 61 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie 
 
1600
† Jan MURCHA
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 3 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN; † Aga­ta TWARÓG; † z rodziny

MSZAL I KRZYZ

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
30 KWIETNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la – Dobre­go Paste­rza, roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Powo­ła­ni w Koście­le”. Jezu­sa Dobre­go Paste­rza chciej­my pro­sić, szcze­gól­nie w tych dniach, o to by nie zabra­kło sza­fa­rzy Sakra­men­tów Świę­tych i gło­si­cie­li Sło­wa Boże­go.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Od jutra, codzien­nie przez cały mie­siąc o godz. 1730 Nabo­żeń­stwo Majo­we. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy. Dla dzie­ci, jak co roku, przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 4. W naj­bliż­szą śro­dę – 3 maja, Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski oraz Świę­to Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Msze św. będą spra­wo­wa­na jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800. W tym roku, w naszym mie­ście odbę­dą się woje­wódz­kie uro­czy­sto­ści Świę­ta Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Stąd o godz. 900 Uro­czy­stej Mszy św. za Ojczy­znę będzie prze­wod­ni­czył Biskup Maciej Mały­ga, biskup pomoc­ni­czy naszej Archi­die­ce­zji a wezmą w niej udział Wła­dze Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go na cze­le z Panem Woje­wo­dą Jaro­sła­wem Obrem­skim oraz Wła­dze nasze­go Powia­tu i Mia­sta.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja w ciszy do godz. 2000;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 7. Comie­sięcz­ne odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed połu­dniem.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Bel­ka, lat 84 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Kazi­mierz Dur­czak, lat 73 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Edward Dasz­kie­wicz, lat 85 z Leszna;
  • śp. † Cze­sław Leczyc­ki, lat 75 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Jaro­sław Myś­ka, lat 55 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA