XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
30 CZERWCA 2024 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my że w waka­cyj­ne nie­dzie­le Msze św. są spra­wo­wa­ne o godz.: 700; 900; 1030; 1200 i 1800 a w dni powsze­dnie o godz. 800 i 1800. Ponie­waż w nie­któ­re nie­dzie­le waka­cji będzie posłu­gi­wał tyl­ko jeden kapłan, stąd do Sakra­men­tu Spo­wie­dzi św. będzie­my mogli przy­stą­pić pół godzi­ny przed Eucha­ry­stią. Za tydzień nie będzie Spo­wie­dzi św. w cza­sie Mszy świę­tych.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1800 Eucha­ry­stia w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. W naj­bliż­szy czwar­tek, w godzi­nach połu­dnio­wych przy naszym koście­le zatrzy­ma się na odpo­czy­nek Zie­lo­no­gór­sko – Gorzow­ska Pie­sza Piel­grzym­ka Dusz­pa­ster­stwa Rol­ni­ków. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wu­ją posi­łek dla Pątników!
  Nato­miast w czwar­tek, w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, zatrzy­ma się w naszym mie­ście na noc­leg Szcze­ciń­ska Piel­grzym­ka Rowe­ro­wa. Naszych Para­fian zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę z Piel­grzy­ma­mi pod­czas Ape­lu Jasno­gór­skie­go oraz w pią­tek o godz. 800 na Mszę św.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 5. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na potrze­by gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. W sobo­tę – 3 sierp­nia z wro­cław­skiej kate­dry wyru­szy 44. Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę, w tym roku pod hasłem: „Jeste­śmy Kościo­łem”. Dwa dni wcze­śniej – 1 sierp­nia z nasze­go kościo­ła wyru­szą Piel­grzy­mi Gru­py XIV Górow­sko-Milic­kiej. Zapi­sy do naszej Gru­py na stro­nie inter­ne­to­wej Piel­grzym­ki oraz w naszym Dusz­pa­ster­stwie. W tym roku koszt uczest­nic­twa to: 160 zł. – doro­śli i 90 zł. – mło­dzież i stu­den­ci. Dla rodzin powy­żej 3 osób prze­wi­dzia­ne są zniż­ki a Piel­grzym­ka jest tra­dy­cyj­nie namio­to­wa.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zofia Dasz­kie­wicz, lat 89 zamiesz­ka­ła w Lesznie;
  • śp. † Sta­ni­sław Cza­pla, lat 81 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA