Intencje Mszalne (30.06.–07.07.2024)

NIEDZIELA
30.06.2024
0700
† Ire­ne­usz BANDOCH – z racji imienin
0900
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Wan­dy w 90 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski
1030
† Maciej WYSZYŃSKI – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 33 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek
01.07.2024
0800
† Witold CALABA – 56 r. śm.; † rodzi­ce bio­lo­gicz­ni: Witold, Maria ISKRZYŃSCY; † rodzi­ce adop­cyj­ni: Adol­fi­na, Wik­tor CALABA
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 30 Msza Świę­ta gregoriańska. 

Wte­rek
02.07.2024
0800
† Tekla, Michał, Józef ŁUPKOWSCY; † z rodzi­ny HAŁAJEWSKICH
1800
† Euge­niusz SZYMKOWSKI – 1 r. śm.; † Roza­lia, Tere­sa, Igna­cy, Zdzi­sław, Bro­ni­sław FRĄCKOWIAK

Śro­da
03.07.2024
0800
            (od Marii i Bar­ba­ry z rodzinami)
1800
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 7  r. śm. 

Czwar­tek
04.07.2024
0800
† Rynald DYLEWSKI
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek
05.07.2024
0800
W int. Panu Bogu wiadomej
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta
06.07.2024
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
1800
† Kry­sty­na DZIEDZIC; † Hele­na GUGAŁA


NIEDZIELA
07.07.2024
0700
† Leoka­dia, Wła­dy­sław; † rodzi­ce z obu stron
0900
† Andrzej DĄBKOWSKI – 6 r. śm.; † z rodzi­ny DĄBKOWSKICH
1030
† z rodzin: GOŁĘBSKICH, KNICHNICKICH, KULESZÓW
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Andrze­ja WILCZYŃSKIEGO w 70 r. uro­dzin i Micha­ła WILCZYŃSKIEGO w 15 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski.
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne