XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7 LIPCA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na potrze­by gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. W sobo­tę – 13 lip­ca, Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Czci­cie­li Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie z pro­ce­sją.
   
 7. Trwa­ją zapi­sy na 44. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Tego­rocz­ne Reko­lek­cje w Dro­dze prze­ży­je­my pod hasłem: „Jeste­śmy Kościo­łem”. Wybie­ra­ją­cych się na pąt­ni­czy szlak pro­si­my o zapi­sy w naszym Dusz­pa­ster­stwie lub na stro­nie inter­ne­to­wej Piel­grzym­ki. 1 sierp­nia, gdy wyj­dzie z nasze­go kościo­ła Gru­pa XIV Górow­sko-Milic­ka, będzie­my mogli piel­grzy­mo­wać jeden dzień do Sank­tu­arium Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel w Głę­bo­wi­cach. Zachę­ca­my do wybra­nia się na piel­grzym­ko­wy szlak, choć­by na ten jeden dzień. Roz­po­czy­na­ją się tak­że zapi­sy do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, któ­rzy zechcą ofia­ro­wać swo­je życio­we krzy­że i modli­twę w inten­cji wędru­ją­cych Piel­grzy­mów. Zapi­sa­ne oso­by otrzy­ma­ją, jak co roku, piel­grzym­ko­wy zna­czek i spe­cjal­ny modli­tew­nik. Przy zapi­sie moż­na zło­żyć ofia­rę w kwo­cie 15 zł. na potrze­by orga­ni­za­cyj­ne Piel­grzym­ki.
   
 8. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na VII Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Czci­cie­li Mat­ki Bożej – Wspól­not Żywe­go Różań­ca oraz wszyst­kich chęt­nych, do Hen­ry­ko­wa w dniu 17 sierp­nia.
  Koszt 70 zł. Zapi­sy u zela­to­rek Żywe­go Różań­ca i Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jani­na Hań­ko, lat 91 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Tere­sa Mac­kie­wicz, lat 79 z ul. Dworcowej;
  • śp. † Miro­sław Izdeb­ski, lat 67 z ul. Brzozowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA