I NIEDZIELA ADWENTU

I NIEDZIELA ADWENTU
1 GRUDNIA 2019 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu. 
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­le o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różańcowych 
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zrozumienie! 
 4. Od jutra ser­decz­nie zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re będą spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Szcze­gól­nie zapra­sza­my dzie­ci, dla któ­rych przy­go­to­wa­ny jest spe­cjal­ny pro­gram i układanka. 
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca NSPJ za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Różaniec. 
 6. Kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci w grud­niu, w pią­tek o godz. 1900 w Domu Katechetycznym. 
 7. W sobo­tę przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościoła. 
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę – 8 grud­nia – będzie­my prze­ży­wać Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Tego dnia wie­lu wier­nych uczest­ni­czy w nabo­żeń­stwach zwią­za­nych z godzi­ną łaski. Rów­nież w naszej para­fii pra­gnie­my po mszy o 1200 zatrzy­mać się przed Naj­święt­szym sakra­men­tem i wspól­nie się modlić. Zapra­sza­my wszyst­kich serdecznie. 
 9. Dyrek­cja Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Górze pra­gnie zapro­sić miesz­kań­ców na spek­takl pt. „www.odnaleźćsamegosiebie.pl” wyko­na­niu szkol­ne­go teatru Ada­mus. Spek­takl odbę­dzie się 4 grud­nia o godzi­nie 1700 w auli Liceum. Szcze­gó­ły na plakatach. 
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie krzy­ży­ków i meda­li­ków dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. 
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su. Duże po 14 zł. a małe po 6 zł. Tak­że do naby­cia kalen­da­rze naszej Parafii. 
 12. Nato­miast w zakry­stii może­my jesz­cze zaopa­try­wać się w tego­rocz­ne opłat­ki wigilijne.