II NIEDZIELA ADWENTU

II NIEDZIELA ADWENTU
8 GRUDNIA 2019 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my w naszej Ojczyź­nie Dzień Modli­twy i Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Stąd ofia­ry, któ­re zło­ży­my po Mszach św. do puszek prze­zna­czo­ne są na wspar­cie kato­li­ków żyją­cych za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Bóg zapłać za każ­dy dar! 
 2. Dzi­siaj pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie krzy­ży­ków i meda­li­ków dla dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. 
 3. Spo­tka­nie Człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Katechetycznym. 
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w adwen­to­wej Mszy św. rorat­niej, któ­ra spra­wo­wa­na jest od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Wraz z dzieć­mi i doro­sły­mi reali­zu­je­my spe­cjal­ny pro­gram poświę­co­ny Słu­dze Boże­mu Kar­dy­na­ło­wi Ste­fa­no­wi Wyszyń­skie­mu Pry­ma­so­wi Tysiąc­le­cia. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na rorat­nia układanka. 
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Margaretka. 
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmarłych. 
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka I Rodzi­nę Radia Maryja. 
 8. Nadal po Mszach św., przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­try­wać się w wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su oraz para­fial­ne kalen­da­rze. Świe­ce małe naby­wa­my po 6 zł. a duże po 14 zł. Nato­miast w zakry­stii może­my zaopa­trzyć się w tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry, któ­re prze­zna­czo­ne zosta­ną na zain­sta­lo­wa­nie w naszym koście­le para­fial­nym sygna­li­za­cji przeciwpożarowej. 
 9. Do Spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej przy­stą­pi­my w naszej Para­fii, w pią­tek – 20 grud­nia od godz. 800 – 1000 oraz od godz. 1600 – 1800.
 10. Oso­by zapi­sa­ne na przy­szło­rocz­ną auto­ka­ro­wą piel­grzym­kę do Gre­cji i Mace­do­nii, infor­mu­je­my, że spo­tka­nie z sze­fem Biu­ra Piel­grzym­ko­we­go odbę­dzie się w stycz­niu przy­szłe­go roku. Wte­dy też będzie­my wpła­cać zalicz­kę. Dokład­ny ter­min zosta­nie poda­ny dro­gą ogło­szeń para­fial­nych. Dla chęt­nych są jesz­cze wol­ne miej­sca a pro­gram do pobra­nia w zakrystii. 
 11. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian, dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, do udzia­łu w kon­kur­sach orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję „Orszak Trzech Kró­li”: kon­kur­sie poetyc­kim na kolej­ną zwrot­kę kolę­dy „Dzi­siaj w Betle­jem”; kon­kur­sie pla­stycz­nym pod hasłem „Anie­li gra­ją, kró­le wita­ją” oraz kon­kur­sie na szop­kę wła­sne­go pro­jek­tu. Szcze­gó­ły na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie kościo­ła oraz na face­bo­oku naszej Parafii.