I NIEDZIELA ADWENTU

I NIEDZIELA ADWENTU
27 LISTOPADA 2022 ROKU

 1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my czas reli­gij­ne­go i rado­sne­go przy­go­to­wa­nia do Świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz czas, w któ­rym uświa­da­mia­my sobie koniecz­ność goto­wo­ści na dru­gie przyj­ście Chry­stu­sa, na koń­cu świa­ta. W Adwen­cie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re będą spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­ny jest spe­cjal­ny pro­gram.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Z ini­cja­ty­wy Para­fian, po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy do godz. 2000;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 4. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych jesz­cze w tym roku Sakra­ment Chrztu św. swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 5. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed połu­dniem.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. Za dwa tygo­dnie, w nie­dzie­lę 11 grud­nia, pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie krzy­ży­ków i meda­li­ków dla dzie­ci klas III przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. Oso­by, któ­re zamó­wi­ły meda­li­ki z gra­fi­ką nawią­zu­ją­cą do naszej Para­fii, mogą je ode­brać po tej Mszy św. u Pani Kate­chet­ki Ane­ty. Pro­szę przy­go­to­wać kwo­tę 80 zł.
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz para­fial­ny – duży po 30 zł a mniej­szy po 20 zł., przed­sta­wia­ją­cy świą­ty­nie nasze­go deka­na­tu.
   
 10. Trwa roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach, przez upo­waż­nio­ne oso­by, tego­rocz­nych opłat­ków wigi­lij­nych. W opłat­ki może­my tak­że zaopa­trzyć się w zakry­stii. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 11. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, wycho­dząc z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su, wspie­ra­jąc w ten spo­sób „Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom”. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł.