Intencje Mszalne (27.11–04.12.2022)

Nie­dzie­la 27.11.2022
0700
† Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 2 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA
 
0900
† Anie­la ANDRYNOWSKA – 27 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria
 
1030
† Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Elż­bie­ty i Maria­na z oka­zji 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 15 r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Jani­na KROMPLEWSCY; † Adam, Alber­ty­na WYSZYŃSCY

Ponie­dzia­łek 28.11.2022
0700
† Wła­dy­sła­wa, Zyg­munt, Kry­sty­na, Hen­ryk, Regi­na; † z rodziny 
 
1700
† Ryszard SZLAFKA – 4 r. śm.; † Edmund, Kazi­mie­ra SZLAFKA
 
1800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od cór­ki Ali­cji z rodziną)

Wto­rek 29.11.2022
0700
† Jani­na, Alek­san­der MACKIEWICZ; † Marian KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA; † Roman GAWRACZYŃSKI; † z rodzin
 
1700
† Sta­ni­sław PALEWICZ; † rodzi­ce i rodzeń­stwo; † Wal­de­mar WITCZAK; † jego rodzice
 
1800
† Sta­ni­sła­wa KAZIOR z domu PTAK

Śro­da 30.11.2022
0700
† Ryszard GAWDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zyg­munt CHOCIANOWSKI – 1 r. śm.
 
1800
† Andrzej UŚCIŁO; † rodzice

Czwar­tek 01.12.2022
0700
† Wan­da PIEKALSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan PASTERZAK – 2 r. śm.
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 02.12.2022
0700
† Tere­sa KOŁODZIEJ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Andrzej GIEREJKIEWICZ – kolej­na r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 03.12.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Aniela

Nie­dzie­la 04.12.2022
0700
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – 3 r. śm.
 
0900
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nata­lii z oka­zji 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1030
 
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 19 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny