Intencje Mszalne (02–09.04.2023)

Nie­dzie­la 02.04.2023
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
 
0900
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Ewy w 40 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1030
† Anna, Edward GURGUREWICZ; † Maria, Anto­ni, Kazi­mierz KWAŚNICA
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Kac­pra w 12 r. uro­dzin i Seba­stia­na z racji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża IV św. Joan­ny Beret­ta Molla
 
1800
† Jani­na POŹNIAK – 1 r. śm.; † Maciej POŹNIAK

Ponie­dzia­łek 03.04.2023
0700
† Tade­usz RACHONA (od swatowej)
 
1700
† Maria JASIEWICZ – kolej­na r. śm.
 
1800
† Adam GIEZEK – 3 r. śm.; † Zbi­gniew ZAKASZEWSKI – 9 r. śm.


Wto­rek 04.04.2023
0700
Za wszyst­kich żywych i zmarłych
 
1700
† Leszek SZPAK
 
1800
† Emi­lia, Edmund KUDREWICZ; † z rodziny


Śro­da 05.04.2023
0700
† Piotr TRZÓSŁO (od Paw­ła i Sta­ni­sła­wy Trzó­sło z dzieć­mi z Sobolowa)
 
1700
† Jadwi­ga PŁÓCIENICZAK – 5 r. śm.
 
1800
† Maria, Kazi­mierz GASIK; † Hen­ryk, Kazi­mie­ra STOSIK


WIELKI
Czwar­tek 06.04.2023
1800
 • O powo­ła­nia
   
 • † Agniesz­ka, Michał MUZYKA
   
 • † Jani­na, Sta­ni­sław WOJTCZAK


WIELKI
Pią­tek 07.04.2023
1900
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ


WIELKA
Sobo­ta 08.04.2023
2030
 • Za Para­fian
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Iwo­ny i Wła­dy­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
 • † Kry­sty­na, Wła­dy­sław KUŁAN; † Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS


Nie­dzie­la
Wiel­ka­noc­na 09.04.2023
0800
 • † Jan CIOSMAK – 6 r. śm.; † rodzi­ce: Ste­fa­nia, Jan
   
 • † Jani­na, Wacław, Anto­ni­na CZEKAJ; † Jaro­sław, Roman SOCHA; † z rodziny 

 
1030
 • † Bro­ni­sła­wa, Zyg­munt, Anto­ni ZBYROWSCY; † Elwi­ra WIŚNIEWSKA
   
 • † z rodzin: BARAN, BUGAJSKICH, PASTUSZYŃSKICH
 
1200
 • † Hen­ryk KIRST – 1 r. śm.; † rodzi­ce: Maria, Marian OSTASZEWSCY; † Kon­stan­cja, Hen­ryk KIRST
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1600
Chrzty
 
1800
† Helio­dor PIEPRZYCKI; † z rodziny

MSZAL I KRZYZ