Intencje Mszalne (09–16.04.2023)

Nie­dzie­la
Wiel­ka­noc­na 09.04.2023
0900
 • † Jan CIOSMAK – 6 r. śm.; † rodzi­ce: Ste­fa­nia, Jan
   
 • † Jani­na, Wacław, Anto­ni­na CZEKAJ; † Jaro­sław, Roman SOCHA; † z rodziny 

 
1030
 • † Bro­ni­sła­wa, Zyg­munt, Anto­ni ZBYROWSCY; † Elwi­ra WIŚNIEWSKA
   
 • † z rodzin: BARAN, BUGAJSKICH, PASTUSZYŃSKICH
 
1200
 • † Hen­ryk KIRST – 1 r. śm.; † rodzi­ce: Maria, Marian OSTASZEWSCY; † Kon­stan­cja, Hen­ryk KIRST
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1600
Chrzty
 
1800
† Helio­dor PIEPRZYCKI; † z rodziny

Ponie­dzia­łek
Wiel­ka­noc­ny 10.04.2023
0700
† Hele­na, Tade­usz, Józef, Jerzy; † z rodzin: CHRYSTMAN, URBANOWICZ; † Jadwi­ga LEŚNIAREK
 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Danu­ty i Bole­sła­wa WITKOWSKICH w 52 r. ślu­bu, 75 r. uro­dzin Bole­sła­wa oraz w int. dzie­ci i wnu­ki, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB dla jubi­la­tów i całej rodzi­ny
   
 • † Anna PODHAJECKA – 2 r. śm.; † Rudolf PODHAJECKI – 8 r. śm. (od wnu­ka Łuka­sza z rodziną)

 
1030
 • † Krzysz­tof FURTAK; † Marek WIĄCEK
   
 • O szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Agniesz­ki oraz o zdro­wie dla Szymona
 
1200
 • † Robert HAŁAŚ – 5 r. śm.
   
 • † Anto­ni SZACHNIEWICZ – 7 r. śm.; † Jani­na SZACHNIEWICZ – 2 r. śm.; † Gra­cjan, Julian­na, Hen­ryk SZACHNIEWICZOWIE
 
1600
† Marian­na KAMIŃSKA; † Józef SZAFRANIEC; † Rena­ta MAKAŁOWSKA; † Damian DREWNIKOWSKI
 
1800
† Jani­na GAWRON– 23 r. śm.; † Józef GAWRON – 12 r. śm.


Wto­rek 11.04.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Piotr TRZÓSŁO (od Anny i Woj­cie­cha Trzó­sło z dzieć­mi z Nieznanowic)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa POSTOŁ (od rodzi­ny Kaczmarek)


Śro­da 12.04.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa POSTOŁ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Zdzi­sła­wa w 87 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1800
† Walen­ty ROWBA – 2 r. śm.


Czwar­tek 13.04.2023
0700
† Jan PUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan RZĄSA; † rodzi­ce, rodzeń­stwo, dziadkowie
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 14.04.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Sta­ni­sław SŁOWIKOWSKI (od syna Mar­ka z rodziną)
 
1800
† Piotr TRZÓSŁO (od Iwo­ny i Mar­ka Trzó­sło z dzieć­mi z Sobolowa)


Sobo­ta 15.04.2023
0730
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1800
† Andrzej KLACZKOWSKI; † z rodziny

Nie­dzie­la
Miło­sier­dzia 16.04.2023
0700
 • † Zofia, Wła­dy­sław, Jan; † z rodzin: KUKLIS, DROZDOWSKICH
   
 • † Marian­na MIKITCZUK – 4 r. śm.; † z rodziny 

 
0900
 • † Maria MACIEJEWSKA – 1 r. śm.; † Maciej MACIEJEWSKI
   
 • † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
 
1030
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław
   
 • † Feli­cja, Bole­sław TROJNIAR; † z rodzi­ny GARGAŁA
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Gra­ży­ny WILCZYŃSKIEJ w 70 r. uro­dzin, Micha­ła WILCZYŃSKIEGO w 14 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Geno­we­fa, Adam BIELAWA; † Sta­ni­sław STANKIEWICZ

MSZAL I KRZYZ