Intencje Mszalne (07–14.05.2023)

Nie­dzie­la 07.05.2023
0700
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 7 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK

 
0900
 • † pie­lę­gniar­ki i położ­ne oddzia­łu położ­ni­czo – gine­ko­lo­gicz­no –nowo­rod­ko­we­go w Górze: † Tere­sa WRÓBEL, Jadwi­ga TRETER, Sta­ni­sła­wa LINKOWSKA, Kry­sty­na FURMANIAK, Ire­na ŻYWICKA, Wan­da WARDZAŁA, Boże­na WITKOWSKA, Kazi­mie­ra LIS
   
 • † Zenon PUK; † Euge­niusz, Danu­ta WOŁOWICZ
 
1030
 • † Elż­bie­ta, Józef, Maria, Regi­na, Józef WOROŃKO; † Wero­ni­ka, Leon, Zenon, Maria, Domi­ni­ka BUTKIEWICZ; † z tych rodzin
   
 • † Ele­ono­ra, Józef, Józe­fa, Sta­ni­sław BANASZKIEWICZOWIE; † Hele­na, Anto­ni GÓRALCZYK; † Hele­na, Sta­ni­sław, Wła­dy­sław KACZMAREK
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Józe­fa PILARCZYK w 61 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie 
 
1600
† Jan MURCHA
 
1800
† Zenon CHARUŻYN – 3 r. śm.; † Szy­mon CHARUŻYN; † Aga­ta TWARÓG; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 08.05.2023
0700
Za wszyst­kich żywych i zmarłych
 
1700
† Grze­gorz MŁYNARSKI – z racji uro­dzin (od brata)
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 09.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Sta­ni­sław LIPOWICZ; † Sta­ni­sław, Kle­men­ty­na, Miro­sła­wa, Genowefa
 
1800
† Danu­ta JUSKA (od rodzi­ny Skomra).


Śro­da 10.05.2023
0700
† Wie­sław ŻURAWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław SZORC; † z rodzi­ny SZORC
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 11.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Kamil BARDA; † Krzysztof
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek 12.05.2023
0700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Szy­mo­na w 6 r. ur., Jago­dy w 4 r. ur. i Dawi­da w 3 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 12 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 13.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
W int. Czci­cie­li MB Fatimskiej

Nie­dzie­la 14.05.2023
0700
† Ste­fa­nia HRYNIEWICZ – 13 r. śm.; † Jan HRYNIEWICZ – 34 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 81 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 81 r. śm.; † z rodziny

 
0900
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 14 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jacek ZAKASZEWSKI; † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 6 r. śm.; † z rodzi­ny DEPERAS
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Micha­ła KAŁAWAJ w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty, z proś­bą o dary Ducha Św., opie­kę MB i łaskę zdrowia 
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z rodziny

MSZAL I KRZYZ