VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
14 MAJA 2023 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Nie­ustan­nie zachę­ca­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Majo­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem.
   
 4. W czwar­tek o godz. 1700 Msza św. za śp. Ks. Hen­ry­ka Konar­skie­go w 29 rocz­ni­cę śmier­ci.
   
 5. Rodzi­ców mło­dzie­ży, któ­ra ma nie­ba­wem przy­stą­pić do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko-orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 6. W pią­tek, pod­czas Nabo­żeń­stwa Majo­we­go roz­po­czę­cie Nowen­ny przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 Uro­czy­stość I Komu­nii Świę­tej. Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych o godz. 1600. Z tego powo­du, wyjąt­ko­wo popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 1500. Pro­si­my pamię­tać o tej zmia­nie! W sobo­tę Sakra­ment Spo­wie­dzi św. dla dzie­ci komu­nij­nych i ich bli­skich w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: dzie­ci ze szko­ły nr 1 zapra­sza­my na godz. 900 a ze szko­ły nr 3 na godz. 930.
   
 8. Za tydzień Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, stąd Mszę św. o godz. 1200 poprze­dzi pro­ce­sja wokół naszej świą­ty­ni na pamiąt­kę dro­gi, któ­rą Pan Jezus odbył z ucznia­mi na Górę Wnie­bo­wstą­pie­nia.
   
 9. Przy­po­mi­na­my o pla­no­wa­nych z naszej Para­fii Pielgrzymkach: 
  1. w sobo­tę 3 czerw­ca – Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę. Koszt: 90 zł.;
  2. w sobo­tę 17 czerw­ca – Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia i Cen­trum św. Jana Paw­ła II w pod­kra­kow­skich Łagiew­ni­kach. Koszt: 130 zł.
   Zapi­sy na obie Piel­grzym­ki u Zela­to­rek.
    
 10. Mło­dzież obec­nych klas VIII i uczniów szkół śred­nich zachę­ca­my do udzia­łu w waka­cyj­nych Reko­lek­cjach Oazo­wych, któ­re odbę­dą się od 27 VI – 13 VII w Bukow­cu koło Kar­pa­cza. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u Ks. Łuka­sza.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wła­dy­sła­wa Pasz­kie­wicz, lat 97 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Tere­sa Matu­szew­ska, lat 89 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Teo­dor Różyc­ki, lat 80 z ul. Żeromskiego;
  • śp. † Hele­na Sie­lic­ka, lat 82 ostat­nio zamiesz­ka­ła w Polkowicach.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA - NIEDZIELA 2023