Intencje Mszalne (11–18.12.2022)

Nie­dzie­la 11.12.2022
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 17 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 23 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 12 r. śm.; † Artur – 12 r. śm.
 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Pio­tra w 7 r. uro­dzin i Jan­ka w 3 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • † Wan­da, Kazi­mierz MACIEJCZAK
 
1030
 • † Jan GAJOWCZYK – 6 r. śm.; † Tere­sa MAŁECKA; † Jani­na, Sta­ni­sław GAJOWCZYK
   
 • † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – 13 r. śm.; † Wła­dy­sław CHROŚCIEL
 
1200
 • † Tade­usz WROTKOWSKI – 3 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † dziad­ko­wie: Ste­fa­nia, Józef ZANIEWSCY; † Jadwi­ga, Karol ZAMŁYŃSCY; † Jani­na, Grze­gorz RATUSZNIAK; † Mie­czy­sław RATUSZNIAK – 6 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Edwar­da BODERA – 7 r. śm.; † Józe­fa ŁUPKOWSKA – 47 r. śm.; † z rodzin: ŁUPKOWSKICH, KRAWCZYK, BODERA
 
1600
† Kata­rzy­na KOSZACKA (od sio­stry Wła­dzi z rodziną)
 
1800
† Lech GERTYCH – 1 r. śm. (od cór­ki Ilo­ny z rodziną)

Ponie­dzia­łek 12.12.2022
0700
† Tade­usz JAKOWCZYK – 1 r. śm.
 
0900
† ks. Jerzy RASIAK
 
1630
† Wła­dy­sław, Micha­li­na, Bole­sław MAŁY; † Hen­ry­ka KANASIUK
 
1800
† Maria RADOSZKO – 4 r. śm.; † Anto­ni RADOSZKO

Wto­rek 13.12.2022
0700
† Anie­la DYLEWSKA – 2 r. śm.
 
0900
† Zofia SOBAŃSKA
 
1630
† Chry­stian OBERG – 3 r. śm.; † z rodzin: RADOŁA, NOWAK, SZOPA
 
1800
† Maria, Jerzy KLUKOJĆ; † cór­ki: Józe­fa, Jadwi­ga, Ste­fa­nia, Hali­na; † syno­wa Teresa

Śro­da 14.12.2022
0700
† Ber­na­de­ta ZIELONY (od sąsia­dów z Osie­dla Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 6A)
 
0900
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK (od Róży III i Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ)
 
1630
† Anna, Miko­łaj, Michalina
 
1800
† Joan­na, Jani­na STAŃCZYK; † z ich rodzin

Czwar­tek 15.12.2022
0700
† Zofia SOBAŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Jan SIEKANOWICZ; † z rodzin: SIEKANOWICZÓW, BIEGANOWSKICH
 
1800
† Elż­bie­ta BARNA (od dyrek­cji i pra­cow­ni­ków Przed­szko­la nr 1 w Górze)

Pią­tek 16.12.2022
0700
† Marian­na PUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Ryszard POPŁAWSKI – 10 r. śm.
 
1800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od Danu­ty z rodziną)


Sobo­ta 17.12.2022
0700
† Ire­na KAŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † Ger­tru­da WROBEL

Nie­dzie­la 18.12.2022
0700
† Hele­na GOŁUCH – 1 r. śm.; † Tade­usz GOŁUCH – 1 r. śm.; † Józef GOŁUCH – 9 r. śm.; † Wła­dy­sław, Maria GOŁUCH
 
0900
† Jerzy, Teo­dor, Marian, Ire­ne­usz, Maria
 
1030
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – z racji imienin
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nata­lii MACZUGI w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Kazi­mierz SPALIK – 15 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron