III NIEDZIELA ADWENTU

III NIEDZIELA ADWENTU
11 GRUDNIA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my tego­rocz­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi Ojciec Mariusz Mazur­kie­wicz – Redemp­to­ry­sta, obec­nie dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki we Wro­cła­wiu. Ojcu Mariu­szo­wi życzy­my obfi­to­ści Darów Ducha Świę­te­go. Nauki na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę reko­lek­cyj­ne spo­tka­nia pod­czas Mszy św. o godz. 900; 1630 – Rora­ty i o godz. 1800. Mło­dzież naszej Para­fii a szcze­gól­nie uczniów klas VIII przy­go­to­wu­ją­cych się do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my na reko­lek­cyj­ne spo­tka­nie do nasze­go kościo­ła w ponie­dzia­łek o godz. 1900. Spo­wiedź św. na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji w śro­dę od godz. 800 – 930 i od 1600 – 1800. Ofia­ry, któ­re w śro­dę zło­ży­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na rzecz Ojca Reko­lek­cjo­ni­sty. Jego imie­niem z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Comie­sięcz­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 3. Nie­ustan­nie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re w cza­sie Reko­lek­cji są spra­wo­wa­ne o godz. 1630 a w czwar­tek i pią­tek o godz. 1700.
   
 4. Dzi­siaj w naszej Para­fii, zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, może­my po Mszach św. zło­żyć do puszek dobro­wol­ne ofia­ry na Pomoc Kościo­ło­wi za Wschod­nią Gra­ni­cą. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. 18 grud­nia o godzi­nie 1030 do naszej para­fii dotrze „Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju”. Za pośred­nic­twem Związ­ku Har­cer­stwa Pol­skie­go świa­tło docie­ra do miesz­kań­ców miast i wsi. W Pol­sce jest zna­ne od 1991 roku. Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju jest sym­bo­lem cie­pła, miło­ści, poko­ju i nadziei – tra­dy­cyj­nie sta­wia­ne jest na wigi­lij­nym sto­le. Każ­de­go roku akcja prze­ka­zy­wa­nia świa­tła ma swo­je hasło. W tym roku jest to „Świa­tło dla cie­bie”. Oso­by któ­re chcia­ły­by zabrać to świa­teł­ko do swo­je­go domu, pro­si­my o przy­nie­sie­nie swo­ich świec.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. Koń­czy się roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach opłat­ków wigi­lij­nych. Może­my jesz­cze się w nie zaopa­trzyć w zakry­stii oraz w kan­ce­la­rii para­fial­nej.
   
 8. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su a tak­że para­fial­ne kalen­da­rze. Od dzi­siaj po 15 zł., tak­że mniej­szy kalen­darz nawią­zu­ją­cy w swej sza­cie gra­ficz­nej do hasła tego­rocz­ne­go Roku Dusz­pa­ster­skie­go „ Wie­rzę w Kościół Chry­stu­so­wy”.
   
 9. W następ­nym tygo­dniu, we wto­rek przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie na Świę­ta przy­jąć Sakra­men­ty Świę­te. Adre­sy tych osób pro­si­my zgła­szać w zakry­stii.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zofia Urba­niak, lat 70, ul. Głogowska;
  • śp. † Krzysz­tof Idzik, lat 51, zam. Tar­no­wa Łąka.
 11. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie… 

OGLOSZENIA