Intencje Mszalne (12–19.03.2023)

Nie­dzie­la 12.03.2023
0700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny z oka­zji 74 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
0900
 • † Fran­ci­szek STOPKA – 12 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Wik­to­ria, Sta­ni­sław DZIELAK; † Jan TRACIAK
 •  
  1030
  • † Ele­ono­ra MARSZALEK – 8 r. śm.; † Józef MARSZAŁEK; † rodzi­ce z obu stron
    
  • † Jan KAŹMIERCZAK; † z rodzin: KAŹMIERCZAKÓW, SZCZEPAŃSKICH; † rodzi­ce z obu stron
   
  1200
  • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Wik­to­rii w 12 r. ur., Mile­ny w 11 r. ur., Sta­sia w 1 r. ur, oraz Krzysz­to­fa, Paw­ła, Ali­cji i Mag­da­le­ny, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB
    
  • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Jana z oka­zji 80 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
  1600
  † Józef, Sta­ni­sła­wa, Leoka­dia WYSOCCY; † Jan MISZCZYŃSKI
   
  1800
  † Sta­ni­sła­wa ZAJĄCZKOWSKA – kolej­na r. śm.; † Józef, Anna, Jerzy

  Ponie­dzia­łek 13.03.2023
  0700
  † Tere­sa TOMASZEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  1700
  † Józe­fa Gór­ska – 9 r. śm.
   
  1800
  † Fran­ci­szek STOPKA – 13 Msza Świę­ta gregoriańska


  Wto­rek 14.03.2023
  0700
  † Tere­sa TOMASZEWICZ (od miesz­kań­ców blo­ku ul. Gło­gow­ska 44)
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 14 Msza Świę­ta gregoriańska
   
  1800
  † Kazi­mierz PRZYBYŁOWSKI; † Kazi­mierz ROGOWICZ


  Śro­da 15.03.2023
  0700
  † Tere­sa TOMASZEWICZ (od miesz­kań­ców blo­ku ul. Gło­gow­ska 44)
   
  1700
  † Maria, Jan WDOWICCY; † z rodzin: WDOWICKICH, SKORECKICH
   
  1800
  † Fran­ci­szek STOPKA – 15 Msza Świę­ta gregoriańska


  Czwar­tek 16.03.2023
  0700
  † Sabi­na KROPACZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska
   
  1800
  † Wik­tor GŁUSZKO – 5 r. śm.; † rodzi­ce: Tekla, Władysław


  Pią­tek 17.03.2023
  0700
  † Piotr TRZÓSŁO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 17 Msza Świę­ta gregoriańska
   
  1800
  † Sta­ni­sła­wa, Józef ŁUKASZCZYK; † Joan­na, Ste­fan RATAJCZAK; † Daniel, Kazi­mierz, Kry­sty­na, Janusz, Jan, Andrzej, Zbi­gniew, Marian­na, Piotr, Sta­ni­sław, Franciszka


  Sobo­ta 18.03.2023
  0700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 18 Msza Świę­ta gregoriańska
   
  1800
  † Zbi­gniew ZBOJNA

  Nie­dzie­la 19.03.2023
  0700
 • † Józef, Bar­ba­ra PAPIEROWSCY; † z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH
   
 • † Rynald DYLEWSKI
 •  
  0900
 • † Fran­ci­szek STOPKA – 19 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Zbi­gniew; † z rodzin: SUMARÓW, DUCZYŃSKICH, KASZTELANÓW
 •  
  1030
  • † Anto­ni ZAKRZEWSKI – 80 r. śm.; † Feli­ka, Kazi­mie­ra, Ire­na, Maria, Józef KRUPA
    
  • † Mar­ta GIZICKA – 14 r. śm.
   
  1200
  Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa KEMPOWICZ w 55 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
  1600
  Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
   
  1800
  † Zofia GŁOWIAK – 4 r. śm.; † jej rodzi­ce i babcie

  MSZAL I KRZYZ