III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
12 MARCA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­le o godz. 1700 zapra­sza­my na kolej­ne Nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym. Nato­miast w pią­tek na Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­re jest spra­wo­wa­ne dla doro­słych o godz. 1000 a poprze­dzo­ne od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej oraz o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na Dro­gę Krzy­żo­wą o godz. 1615. Wspól­ną inten­cją spra­wo­wa­nia Dro­gi Krzy­żo­wej w tym tygo­dniu będzie nasze dzięk­czy­nie­nie Panu Bogu za życie i pon­ty­fi­kat świę­te­go Jana Paw­ła II oraz o opa­mię­ta­nie dla naru­sza­ją­cych dobre imię nasze­go Wiel­kie­go Świę­te­go Papie­ża.
  Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych, prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. W przy­szłą nie­dzie­le o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Przy­po­mi­na­my o orga­ni­zo­wa­nym 1 kwiet­nia przez Straż Hono­ro­wą NSPJ wyjeź­dzie, na Miste­rium Męki Pań­skiej do Gór­ki Klasz­tor­nej. Koszt prze­jaz­du: 120 zł a wpła­ta przy zapi­sie u zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca
   
 4. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy wspo­ma­ga­jąc w ten spo­sób Wiel­ka­noc­ne Dzie­ło Cari­tas. Bóg zapłać za wspar­cie tej ini­cja­ty­wy!
   
 5. Gru­pa osób pie­lę­gnu­ją­ca na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym gro­by osób zasłu­żo­nych, dro­gą ogło­szeń pro­si o pomoc; poszu­ku­je foto­gra­fii śp. Wła­dy­sła­wy Świę­to­rze­skiej – żoł­nie­rza AK oraz „Nie­złom­nej”. Ewen­tu­al­ne infor­ma­cje w Dusz­pa­ster­stwie.
   
 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Danu­ta Maślich, lat 67 z ul. Podwale;
  • śp. † Krzysz­tof Kaszyc­ki, lat 59 z ul. Zielonej;
  • śp. † Adam Ćwian, lat 67 z ul. Chopina;
  • śp. † Jacek Ada­mus, lat 58 z ul. Sienkiewicza.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA