Intencje Mszalne (12–19.12.2021)

Nie­dzie­la 12.12.2021
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 16 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 22 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 11 r. śm.; † Artur – 11 r. śm.
 
0900
  • † Michał KORYLAK
     
  • † Fran­ci­szek GAJEWSKI – 17 r. śm.; † sio­stra: Jani­na; † rodzi­ce z obu stron
 
1030
  • Dziękczynno–błagalna w int. Jan­ka w 2 r. ur. i Piotr­ka w 6 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
     
  • Dziękczynno–błagalna w int. Dag­ma­ry w 5 r. ur. Jowi­ty w 9 r. ur., Zuzan­ny w 14 r. ur., Darii w 31 r. ur. z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski, dary Ducha Św., opie­kę Mat­ki Bożej
 
1200
O szyb­ki powrót do zdro­wia, dla żony Krystyny
 
1600
† Leoka­dia WYSOCKA – 5 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na CHRUŚCIEL – 12 r. śm.

Ponie­dzia­łek 13.12.2021
0700
† Hele­na CHAWCHUNOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Miko­łaj, Anna, Micha­li­na, Jan CZOŁOWSCY
 
1800
† Anie­la DYLEWSKA

Wto­rek 14.12.2021
0700
† Jani­na, Alek­san­der MACKIEWICZ; † Marian KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA
 
1700
† Chry­stian OBERG – 2 r. śm.; † rodzin: RADOŁA, NOWAK, SZOPA
 
1800
† Sta­ni­sław STRUŻYK

Śro­da 15.12.2021
0700
† Wła­dy­sła­wa GRYMUZA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† z rodzin: ROSZKOWSKICH, ŚPIĄCZKA, SOZAŃSKICH, JANECZEK
 
1800
† Leoka­dia, Sta­ni­sław ŻUCHOWSCY

Czwar­tek 16.12.2021
0700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od Ilo­ny i Rafa­ła Byczyńskich)
 
1700
† Józe­fa ŁUPKOWSKA – 46 r. śm.; † z rodzi­ny ŁUPKOWSKICH; † Edwar­da BODERA – 6 r. śm.;† z rodzin: BODERA, KRAWCZYK
 
1800
† Tere­sa LITWIN (od sio­stry Zofii ze Skawa)

Pią­tek 17.12.2021
0700
† Ste­fan OLESZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kazi­mierz SPALIK – 14 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1800
† Ryszard POPŁAWSKI – 9 r. śm.

Sobo­ta 18.12.2021
0700
† Tade­usz JAKOWCZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – z racji imienin

Nie­dzie­la 19.12.2021
0700
† Józe­fa, Michał TOKARSCY
 
0900
† Teo­dor, Marian, Jerzy, Maria DĄBROWSCY; † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
† Kazi­mierz GÓRSKI – 18 r. śm.
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Bog­dan BUJAK – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron