II NIEDZIELA ADWENTU

II NIEDZIELA ADWENTU
5 GRUDNIA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­sza nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Nato­miast przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zło­żyć do puszek nasze ofia­ry na wspar­cie Kościo­ła za naszą wschod­nią gra­ni­cą.
  Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re są spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­ny jest spe­cjal­ny rorat­ni pro­gram i ukła­dan­ka do kolek­cjo­no­wa­nia.
   
 6. W naj­bliż­szą śro­dę przy­pa­da Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Na godzi­nę 1200 zapra­sza­my w tym dniu na wspól­ną modli­twę w godzi­nę łaski.
   
 7. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 9. W sobo­tę 11.12, zapra­sza­my na dzień sku­pie­nia wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca. Roz­po­czę­cie o godzi­nie 1000, a w pla­nie kon­fe­ren­cja, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu oraz Eucha­ry­stia.
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie meda­li­ków i krzy­ży­ków dla dzie­ci klas III przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w para­fial­ne kalen­da­rze. Nato­miast w zakry­stii, w tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Oprócz ofi­cjal­ne­go kalen­da­rza naszej Para­fii tak­że do naby­cia mniej­szy kalen­darz, nawią­zu­ją­cy w sza­cie gra­ficz­nej do kościo­ła Boże­go Cia­ła, do Eucha­ry­stii. Ofia­ry, któ­re skła­da­my z tej oka­zji prze­zna­czo­ne są na dzie­ła gospo­dar­cze pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii. Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 12. 15 grud­nia 2021 r. o godzi­nie 1700, w auli Domu Para­fial­ne­go Para­fii Św. Fau­sty­ny w Górze, odbę­dzie się wal­ne zebra­nie Sto­wa­rzy­sze­nia „SAMARYTANIN”.
   
 13. Do wiecz­no­ści w minio­nym tygo­dniu odszedł: śp. + Dariusz MODRZEJEWSKI, lat 51.
  Wiecz­ny odpoczynek…