Intencje Mszalne (13–20.11.2022)

Nie­dzie­la 13.11.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
 
0900
 • † Cze­sła­wa KAŁAWAJ
   
 • † Bog­dan KUJAWA – 30 r. śm.; † Marian, KUJAWA – 24 r. śm.; † Marian­na KUJAWA – 7 r. śm.
 
1030
 • † Nata­lia CHRUSZCZ – 5 r. śm.
   
 • † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 4 r. śm.; † Bole­sław SOKOLOWSKI – 11 r. śm.
 
1200
 • † Hen­ryk, Wero­ni­ka WÓJCIK; † z rodzin: WÓJCIK, TYSIĄC
   
 • † Tomasz SIECLA – 1 r. śm.
 
1600
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od miesz­kań­ców Osłowiez)
 
1800
† Maria BIRECKA (od rodzi­ny Sauter)

Ponie­dzia­łek 14.11.2022
0700
† Jani­na PYTLAK (od uczest­ni­ków pogrzebu) 
 
1700
† Hele­na PIETRUSZEWSKA – 5 r. śm.
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od Kry­sty­ny z rodziną)

Wto­rek 15.11.2022
0700
† Ste­fa­nia KOLMAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Marian­na KĘDZIERSKA (od Elż­bie­ty i Tytu­sa z rodziną)
 
1800
† Łukasz BERUS; † jego mama Tere­sa; † Leon, Sta­ni­sła­wa BERUS; † z ich rodzin

Śro­da 16.11.2022
0700
† Ryszard, Jan LEOŃCZYK; Alek­san­dra, Józef, Hen­ryk JACHIMOWICZ
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od cór­ki Iwo­ny z rodziną)
 
1800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od cio­ci Janiny)

Czwar­tek 17.11.2022
0700
† Kazi­mierz ZIELONY (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Iza­be­le SZWEJKOWSKA – 4 r. śm.; † Andrzej SZATOBA
 
1800
† Marian­na KĘDZIERSKA (od rodzi­ny Kajzer)

Pią­tek 18.11.2022
0700
† Mał­go­rza­ta STANIELEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC (od Ewy z rodziną)
 
1800
Za zmar­łych pole­ca­nych w tego­rocz­nych wypo­min­kach w naszej Parafii

Sobo­ta 19.11.2022
0700
† Janusz MALINOWSKI
 
1800
† Jan PROGA; † z rodzi­ny z obu stron

Nie­dzie­la 20.11.2022
0700
† Andrzej TOMASZEWICZ – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Feliks
 
0900
 • † Józe­fa – 37 r. śm.; +z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWSCY
   
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław ROGOŹNICCY; † z rodziny
 
1200
 • † Ste­fa­nia, Nestor RANCEW; † Hen­ryk ISMANOWICZ
   
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sław RACHOWIECCY; † Julia, Wła­dy­sław RADECCY
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Grze­gorz MISZKIEWICZ – 20 r. śm.; † Dariusz, Regi­na, Franciszek