XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
13 LISTOPADA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym, w tym roku z Ukra­iną, pod hasłem: „Ule­czyć Tęsk­no­tę”. Ofia­ry, któ­re skła­da­my po Mszach świę­tych do puszek, prze­zna­czo­ne są na pomoc Kościo­ło­wi Ukra­iń­skie­mu, prze­ży­wa­ją­ce­mu mili­tar­ną napaść Rosji.  Bóg zapłać za mate­rial­ne wspar­cie ukra­iń­skich chrze­ści­jan!
   
 2. Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa zapra­sza­my dzi­siaj o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na kolej­ne spo­tka­nie for­ma­cyj­ne.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Jesz­cze w tym tygo­dniu może­my prze­ka­zy­wać „srebr­ny złom” na pomoc dla misjo­na­rzy budu­ją­cych stud­nie w Cza­dzie na kon­ty­nen­cie afry­kań­skim. Zuży­tą i znisz­czo­ną srebr­ną biżu­te­rię oraz wyco­fa­ne z obie­gu mone­ty każ­de­go krusz­cu z całe­go świa­ta, skła­da­my do pojem­ni­ka przy zakry­stii. Bóg zapłać za wspar­cie tej ini­cja­ty­wy!
   
 5. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  • w dzi­siej­szą nie­dzie­lę – za zmar­łych zgło­szo­nych z ulic: Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­skie­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na, Spo­koj­na, Tar­go­wa oraz z Kru­szyń­ca i Włodkowa;
  • ponie­dzia­łek – Lipo­wa, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11 – listo­pa­da, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirszfelda;
  • wto­rek – Sikor­skie­go, Iwasz­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Świer­ko­wa, Wio­sny Ludów;
  • śro­da – Dąbrow­skie­go, Leśna, Konop­nic­kiej, Ks. Haw­ry­sza i Ks. Ściegiennego;
  • czwar­tek – zmar­li zgło­sze­ni na kart­kach z innych Para­fii oraz zmar­li zgło­sze­ni na kart­kach, któ­re wpły­nę­ły po odczy­ta­niu wyzna­czo­nej uli­cy a tak­że zmar­li zgło­sze­ni na kart­kach bez poda­ne­go adresu.

  To będzie ostat­ni dzień modlitw wypo­min­ko­wych w naszej Para­fii. Raz jesz­cze ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne z racji wypominek! 

 6. W pią­tek o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jesz­cze jed­na Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę!
   
 7. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz, przy­go­to­wa­ny jak w latach poprzed­nich przez naszą Akcję Kato­lic­ką. Tym razem kalen­darz przed­sta­wia kościo­ły nasze­go deka­na­tu. Kalen­darz duży naby­wa­my po 30 zł. a mniej­szy po 20 zł.
   
 8. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę świę­ci­my wigi­lij­ne opłat­ki, któ­re w naj­bliż­szych dniach upo­waż­nio­ne oso­by będą roz­pro­wa­dzać w naszych domach. W opłat­ki będzie­my mogli zaopa­trzyć się tak­że w zakry­stii. Z góry Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Win­cen­ty Galim­ski, lat 78 z ul. Ściegiennego;
  • śp. † Adam Gór­ny, lat 91 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Zbi­gniew Hołyń­ski, lat 85 ostat­nio zamiesz­ka­ły w Zie­lo­nej Górze;
  • śp. † Ewa Tom­czak, lat 85 ostat­nio zamiesz­ka­ła w Poznaniu.

  Wiecz­ny odpoczynek…