Intencje Mszalne (14–21.01.2024)

Nie­dzie­la 14.01.2024
0700
† Domi­nik ZARZYCKI – 26 r. śm.
 
0900
† Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ – 25 r. śm.; † Mie­czy­sław, Ste­fa­nia FRĄCZKIEWICZ
 
1030
† Hele­na KUCHARSKA; † Mariusz KUCHARSKI; † z rodzin: KUCHARSKICH, JARUGÓW
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Aga­ta TWARÓG – 1 r. śm.; † z rodzin: CHARUŻYN, SZYMKOWIAK

Ponie­dzia­łek 15.01.2024
0700
† Jani­na Kazi­mie­ra POKRZYWNIAK (od Zakła­du Pogrze­bo­we­go „Cha­ron”)


Wte­rek 16.01.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie


Śro­da 17.01.2024
0700
† Kata­rzy­na, Mariusz, Adam KALISZ


Czwar­tek 18.01.2024
0700
† Tade­usz RACHONA – 1 r. śm.; † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Jan; † bra­cia: Wła­dy­sław, Ryszard, Roman; † bra­to­wa Ewa


Pią­tek 19.01.2024
0700
† Beata ZIELIŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Sobo­ta 20.01.2024
0700
† Grze­gorz WOJTASZEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Karo­la w 33 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., Dary Ducha Świę­te­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski


Nie­dzie­la 21.01.2024
0700
† Marek ZADORA; † Mie­czy­sław, Kazi­mie­ra DOLEŻAK; † Darek KRASICKI; † Kazi­mie­ra, Sta­ni­sław KOWALSCY; † Mag­da­le­na ŻUK
 
0900
† Jan PUK – 1 r. śm.
 
1030
† Jan CZOŁOWSKI – 6 r. śm.
 
1200
W int. Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z racji imienin
 
1600
† Maria, Kami­la OLEJNIK; † z rodzi­ny; † Anna, Lech GERTYCH
 
1800
† Aga­ta TWARÓG – 1 r. śm.; † z rodzin: CHARUŻYN, SZYMKOWIAK

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne