II NIEDZIELA ZWYKŁA

II NIEDZIELA ZWYKŁA
14 STYCZNIA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1330 w Domu Kate­che­tycz­nym, Opłat­ko­we Spo­tka­nie naszych Grup Para­fial­nych. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zrze­szo­nych w Gru­pach Dusz­pa­ster­skich.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Od czwart­ku – 18 stycz­nia roz­po­czy­na się w całym Koście­le Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku pod hasłem: „Będziesz miło­wał Pana, swe­go Boga… , a swe­go bliź­nie­go jak sie­bie same­go”. Pro­śmy w naszych modli­twach o zjed­no­cze­nie wszyst­kich wyznaw­ców Chry­stu­sa.
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że z racji kolę­dy nie ma w stycz­niu popo­łu­dnio­wych Mszy św. o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stię o godz. 700. Ser­decz­nie pro­si­my o wyro­zu­mia­łość!
   
 5. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień:

  ponie­dzia­łek
  15 stycz­nia
  1 ksiądz ul. Naru­to­wi­cza + pl. Chro­bre­go 2 – 22;
  2 ksiądz Pod­wa­le 4 – 34 (parzy­ste) + pl. Chro­bre­go 25 – 29;
  wto­rek
  16 stycz­nia
  1 ksiądz Włod­ków + Dwor­co­wa 1 – 25 (nie­pa­rzy­ste);
  2 ksiądz Haw­ry­sza, Ście­gien­ne­go i Staromiejska;
  czwar­tek
  18 stycz­nia
  1 ksiądz Pił­sud­skie­go 23 – 60;
  2 ksiądz Pił­sud­skie­go 2 – 22;
  pią­tek
  19 stycz­nia
  1 ksiądz Armii Kra­jo­wej 14 – 46 (parzy­ste);
  2 ksiądz Armii Kra­jo­wej 3 – 63 (nie­pa­rzy­ste);
  sobo­ta
  20 stycz­nia
  1 ksiądz 11–listopada, Zaułek, Wol­no­ści i Obroń­ców Lwowa
  2 ksiądz Zamen­ho­fa, Mała i Żeromskiego.

  Od ponie­dział­ku do piąt­ku kolę­da roz­po­czy­na się o godz. 1600 a w sobo­ty o godz. 1400.

 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jani­na Kościu­kie­wicz, lat 90 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Adam Iskra, lat 61 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Ste­fan Zie­liń­ski, lat 75 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Sła­wo­mir Dawt, lat 42 z ul. Armii Krajowej.

  Wiecz­ny odpoczynek…

OGŁOSZENIA NIEDZIELA