Intencje Mszalne (16–23.06.2024)

Sobo­ta
15.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 14 Msza Świę­ta gregoriańska.
1800
† Wła­dy­sław SZEWCZYK – 5 r. śm.; † Ste­fa­nia, Miko­łaj SZEWCZYK; † Wik­to­ria, Walen­ty TWARDOWSCY


NIEDZIELA
16.06.2024
0700
  • † Jani­na KORECKA – 22 r. śm.; † Zdzi­sław; † rodzice
  • † Maciej WYSZYŃSKI – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.
0900
  • † Aga­ta, Wło­dzi­mierz, Maria LEWICCY
  • † Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL – 3 r. śm.; † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL
1030
  • † z rodzi­ny ARCISZEWSKICH
  • † Józe­fa ROGOŹNIECKA – 7 r. śm.; † Mie­czy­sław ROGOŹNIECKI; † Maria SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
1200
Dziękczynno–błagalna w int. pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska, ren­ci­stów, eme­ry­tów, cho­rych, plan­ta­to­rów, byłych pra­cow­ni­ków, oraz za tych któ­rzy ode­szli do wieczności.
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
† Mie­czy­sław BRONISZ – 19 r. śm.

Ponie­dzia­łek
17.06.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, świa­tło Ducha Świę­te­go dla Elżbiety
1700
† Jan BAZYLEWICZ
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

Wte­rek
18.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o dary Ducha Świę­te­go i dal­sze Boże bło­go­sła­wień­stwo w doro­słym życiu.
1800
† Paweł, Wła­dy­sław CHOROSTKOWSCY

Śro­da
19.06.2024
0700
† Roza­lia PRUS (od rodzi­ny Radeckich)
1700
† Tade­usz, Karo­li­na, Michał
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek
20.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK
 
1800
Mar­ga­ret­ka


Pią­tek
21.06.2024
0700
† Bole­sław WITKOWSKI (od Wan­dy z rodziną)
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny i Bog­da­na MĄCZYŃSKICH w 10 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i opie­kę Mat­ki Bożej
1800
† Maciej WYSZYŃSKI – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta
22.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
1800
† Cecy­lia, Jan, Hen­ryk, Stanisława


NIEDZIELA
23.06.2024
0700
† Maciej WYSZYŃSKI – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.
0900
† Zyg­munt, Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYD; † z rodziny
1030
† Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTKOWIAK
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny i Arka­diu­sza w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo, zdro­wie i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
1800
† Hen­ryk ARTECH

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne